Wejscie w życie: 11 września 2017

Ostatnia Zmiana: 15 sierpnia 2019

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady:
1) utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości, będącego
państwową osobą prawną, zwanego dalej „KZN”;
2) gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu
Nieruchomości, zwanego dalej „Zasobem”;
3) kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu, które stanowią
przedmiot:
a) własności Skarbu Państwa, w tym powierzonych Krajowemu Ośrodkowi
Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego i nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste,
b) użytkowania wieczystego Skarbu Państwa
– którymi gospodarują właściwe organy,
c) własności spółek Skarbu Państwa,
d) własności Skarbu Państwa i są przedmiotem użytkowania wieczystego
spółek Skarbu Państwa.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości zarządzanych przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości oddanych w trwały zarząd
na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
4. Przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisu art. 30, nie stosuje się do
nieruchomości, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 234).

Art. 2. 1. Nieruchomości przekazane w trybie ustawy tworzą Zasób.
2. Zasób tworzą również nieruchomości nabyte przez KZN na rzecz Skarbu
Państwa.
3. Nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu gospodaruje KZN.
4. KZN jest obowiązany do gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi
w skład Zasobu z zachowaniem szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami
prawidłowej gospodarki.
5. W celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 KZN uprawniony jest do
bezpłatnego wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie ewidencji gruntów
i budynków, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782), oraz danych znajdujących się
w zasobach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) (uchylony)
1a) cena nieruchomości – cenę nieruchomości ustaloną na podstawie wartości
rynkowej określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez
rzeczoznawcę majątkowego;
2) inwestycja mieszkaniowa – przedsięwzięcie, w wyniku którego powstanie
budynek mieszkalny, w którym zostanie wyodrębnione przynajmniej jedno
mieszkanie;
3) mieszkanie – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie
pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r.
poz. 532 i 568), znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, albo budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), w którym nie wydzielono
lokali mieszkalnych;
4) mieszkanie na wynajem – mieszkanie zrealizowane na nieruchomości
pochodzącej z Zasobu, przeznaczone na wynajem na podstawie umowy najmu
instytucjonalnego lub najmu instytucjonalnego z dojściem do własności;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) (uchylony)
10) (uchylony)
11) realizacja uzbrojenia technicznego – budowę, przebudowę, rozbiórkę lub remont:
a) sieci uzbrojenia terenu, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym przyłączy,
b) dróg i zjazdów w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej;
11a) spółka Skarbu Państwa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę
akcyjną, której wszystkie udziały albo akcje należą do:
a) Skarbu Państwa lub
b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której
wszystkie udziały albo akcje należą do Skarbu Państwa;
12) właściwy organ – starostę wykonującego zadania z zakresu administracji
rządowej, prezydenta miasta na prawach powiatu wykonującego zadania
z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa lub Prezesa Agencji Mienia Wojskowego;
2. (uchylony)
3. Przepisy ustawy dotyczące nieruchomości stosuje się odpowiednio do części
nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o staroście wykonującym zadania z zakresu
administracji rządowej, należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na
prawach powiatu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Art. 4. 1. KZN jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
2. Siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa.
3. KZN działa na podstawie ustawy i statutu.
4. Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa własności i innych praw
rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości, o których mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 3, oraz nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa, o których
mowa w art. 2 ust. 2.
4a. W przypadku gdy nieruchomość została wniesiona jako aport do spółki,
o której mowa w art. 7 ust. 1, KZN wykonuje prawa z udziałów lub akcji należących
do Skarbu Państwa, z uwzględnieniem art. 62a ust. 3.
5. KZN, obejmując we władanie powierzone składniki mienia Skarbu Państwa,
wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do
osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi
składnikami obowiązki publicznoprawne.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych nadaje KZN, w drodze rozporządzenia, statut, mając na
względzie potrzebę zapewnienia sprawnego działania KZN, właściwego
wykorzystania środków publicznych zgromadzonych i gospodarowanych przez KZN
w celu realizacji jego zadań ustawowych oraz zgodności działalności KZN
z przepisami o finansach publicznych.

Art. 5. 1. Do zadań KZN należy:
1) gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu na zasadach
określonych w ustawie;
2) tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań w szczególności
przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do
realizacji inwestycji mieszkaniowych;
3) podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym
mieszkań na wynajem;
4) tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy;
5) tworzenie warunków poprawiających funkcjonowanie budownictwa
czynszowego, w tym społecznego budownictwa czynszowego rozumianego jako
budownictwo mieszkaniowe, w przypadku którego spełniane są łącznie
następujące warunki:
a) dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na
podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej,
b) na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania budynków podmioty
realizujące inwestycje korzystają ze wsparcia środkami KZN lub
publicznymi,
c) jest realizowane przez podmioty, których głównym celem działania nie jest
osiągnięcie zysku;
6) finansowanie lub współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzących
w skład Zasobu, realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie
innych działań ułatwiających taką realizację;
7) przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, w szczególności
podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości,
w tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie nieruchomości do
zabudowy przez podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości
adekwatny do jej przyszłej funkcji lub zrealizowanie uzbrojenia technicznego;
8) podejmowanie działań w celu zapewnienia, że nieruchomości przeznaczone
przez KZN pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane budynkami
mieszkalnymi, a następnie użytkowane w sposób prawidłowy i niezagrażający
bezpieczeństwu oraz zdrowiu mieszkańców;
9) wykonywanie praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa.
2. Realizacja uzbrojenia technicznego lub innych działań ułatwiających
realizację inwestycji mieszkaniowej podejmowana jest przez KZN po analizie
kosztów i czasu ich realizacji, a także sposobu oraz źródeł ich finansowania.

Art. 6. KZN może prowadzić działania analityczne w zakresie mieszkalnictwa,
gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz rewitalizacji i w tym zakresie współpracować w szczególności
z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi.

Art. 7. 1. W celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia
technicznego KZN może, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, złożyć
w imieniu Skarbu Państwa oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej:
1) ze Skarbem Państwa,
2) z państwową osobą prawną,
3) z jednostką samorządu terytorialnego,
4) ze spółką, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne
państwowe osoby prawne,
5) ze spółką z większościowym udziałem spółek, o których mowa w pkt 4,
6) z funduszem inwestycyjnym, którego portfelem inwestycyjnym zarządza
podmiot, o którym mowa w pkt 2, 4 lub 5
– wnosząc nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu jako aport.
2. Do czasu zrealizowania celu spółki celowej wyłącznymi udziałowcami,
akcjonariuszami lub wspólnikami mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa
w ust. 1.
3. (uchylony)
4. Do lokali mieszkalnych na wynajem utworzonych przez spółkę celową przy
udziale finansowego wsparcia na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o
finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań
chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych
pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508), w zakresie kryteriów przeznaczania i zasad
gospodarowania lokalami mieszkalnymi, stosuje się przepisy tej ustawy obowiązujące
dla danego typu przedsięwzięcia, na które udzielane jest finansowe wsparcie.
5. W stosunku do lokali mieszkalnych na wynajem wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy utworzonych przez spółkę celową przy udziale finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 4, uprawnienia wynajmującego określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) przysługują
gminie.

Art. 8. KZN może prowadzić działania popularyzujące innowacyjne
rozwiązania w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji.

Art. 9. 1. Organy administracji publicznej, spółki prawa handlowego
z dominującym udziałem Skarbu Państwa, publiczne podmioty gospodarujące
zasobem mieszkaniowym oraz podmioty gospodarujące nieruchomościami
stanowiącymi własność Skarbu Państwa są obowiązane do nieodpłatnego
udostępniania KZN danych niezbędnych do realizacji jego zadań, w tym danych
zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach
i wykazach.
2. Udostępnienie danych, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek Prezesa
KZN. Udostępnienie danych nie może naruszać przepisów dotyczących udostępniania
danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic ustawowo
chronionych.

Art. 10. 1. Właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa sporządzają wykazy
nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, którymi gospodarują,
położonych:
1) w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic
m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443);
2) poza granicami, o których mowa w pkt 1, jeżeli przeznaczenie tych
nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku wynikające z funkcji terenu
określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji
inwestycji mieszkaniowych.
1a. W wykazach, o których mowa w ust. 1, nie zamieszcza się nieruchomości:
1) zajętych przez pas drogowy;
2) pokrytych śródlądowymi powierzchniowymi wodami płynącymi lub
powierzchniowymi wodami stojącymi;
3) zajętych na prowadzenie działalności statutowej przez Pocztę Polską S.A.,
wykorzystywanych na świadczenie usług powszechnych;
4) zajętych pod infrastrukturę kolejową w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn.
zm.);
5) zajętych pod dworce kolejowe w rozumieniu art. 4 pkt 8a ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
2. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje o:
1) położeniu i oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
2) numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;
3) powierzchni nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
4) przeznaczeniu nieruchomości ustalonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, a w razie jego braku informacje zawarte
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów, a także kierunków i wskaźników zagospodarowania
terenów, na których położona jest nieruchomość;
4a) podjętych uchwałach na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219 i 471) oraz wydanych decyzjach
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) stanie prawnym nieruchomości, w szczególności o:
a) ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości,
w tym hipotekach,
b) użytkowaniu wieczystym,
c) umowach i porozumieniach dotyczących nieruchomości lub jej części,
w tym umowach zawartych przez właściwy organ,
d) zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części, w których
właściwy organ reprezentuje Skarb Państwa jako stronę lub jest świadkiem,
lub posiada o nich informacje,
e) toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich
obiektów budowlanych, postępowaniach administracyjnych, w tym
prowadzonych na podstawie przepisów:
– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
– ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471)
i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
– ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym i dotyczących
lokalizacji linii kolejowej,
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1372 oraz z 2020 r. poz. 284) i dotyczących lokalizacji
przedsięwzięć Euro 2012,
– ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
– ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku
publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1380 oraz z 2020 r. poz. 471)
i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska
użytku publicznego,
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) i dotyczących
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji
towarzyszącej,
– ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz.
471) i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
– ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 933 oraz z 2020 r. poz. 471) i dotyczących
pozwolenia na realizację takich inwestycji,
– ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji
inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1537 oraz z 2019 r. poz. 2020)
i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu
energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
– ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 191 i 284) i dotyczących lokalizacji lub realizacji
inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych,
– ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2019
r. poz. 1073 i 2020) i realizacji inwestycji w zakresie budowy tej drogi
wodnej,
– ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub
przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości
12,5 metra (Dz. U. poz. 990) i realizacji inwestycji w zakresie toru
wodnego Świnoujście – Szczecin,
f) toczących się, dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich
obiektów budowlanych, postępowaniach sądowych, w których właściwy
organ reprezentuje Skarb Państwa jako stronę lub jest świadkiem, lub
posiada o nich informacje,
g) podstawie prawnej nabycia nieruchomości, o ile jest znana;
6) dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości, w tym informacje,
czy nieruchomość jest wykorzystywana na cele publiczne, wraz ze wskazaniem
tych celów;
7) ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wynikających z przepisów prawa
lub rozstrzygnięć i decyzji;
8) wydanych pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę oraz decyzjach
o zatwierdzeniu projektu budowlanego obejmujących całość lub część
nieruchomości oraz zgłoszeń dotyczących domów jednorodzinnych,
kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci, o których mowa
odpowiednio w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane;
9) budowlach lub budynkach znajdujących się na tej nieruchomości,
w szczególności budynkach, w których wyodrębniono lokale mieszkalne.
3. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zawierają również
informacje o tym, czy nieruchomość:
1) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki rolne
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do
klas I, II, III, IIIa, IIIb;
2) wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnej;
3) stanowi grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty
leśne zadrzewione i zakrzewione;
4) jest objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji
celu publicznego;
5) jest położona:
a) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
b) na terenach osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
c) w odległości od elektrowni wiatrowej, innej niż mikroinstalacja
odnawialnego źródła energii, mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej
wysokości tej elektrowni, w rozumieniu przepisów dotyczących lokalizacji
i realizacji elektrowni wiatrowych,
d) na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego,
na obszarze chronionego krajobrazu lub na terenie obszaru Natura 2000,
e) na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie,
f) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w jej sąsiedztwie,
g) w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość od zakładu stwarzającego
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
4. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zawierają również
informacje o tym, czy korzystanie z nieruchomości wiąże się z korzystaniem
z pomocy finansowej pochodzącej ze środków finansowych Unii Europejskiej, o ile
dane takie są dostępne dla właściwego organu sporządzającego wykaz.
5. Wykaz nieruchomości sporządzany przez Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zawiera, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2–4,
informacje o:
1) umowach dzierżawy wraz z określeniem terminu zakończenia umowy;
2) sposobie używania gruntu wraz z określeniem, czy na terenie znajdują się
uprawy wieloletnie lub sady.
6. Wykaz nieruchomości sporządzany przez Prezesa Agencji Mienia
Wojskowego zawiera, oprócz informacji, o których mowa w ust. 2–5, informacje o:
1) położeniu nieruchomości na terenie zamkniętym;
2) położeniu nieruchomości w obszarze strefy ochronnej terenu zamkniętego;
3) zrealizowaniu na nieruchomości inwestycji mieszkaniowych albo rozpoczęciu
procesu realizacji takich inwestycji.
7. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem użytkowania wieczystego
Skarbu Państwa, w wykazie zawiera się również, wynikające z umowy o oddanie
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, informacje o celu, na który
nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste, oraz o sposobie
korzystania z nieruchomości.

Art. 11. 1. Właściwy organ albo spółka Skarbu Państwa sporządzająca wykaz
nieruchomości, o którym mowa w art. 10, oznacza w nim nieruchomości, których
przekazanie do KZN może znacząco utrudnić realizację jej zadań lub prowadzenie
działalności gospodarczej, i dla każdej z nich przedstawia Prezesowi KZN
stanowisko, w którym w szczególności określa:
1) negatywne skutki przekazania nieruchomości dla realizacji zadań lub
prowadzenia działalności gospodarczej lub
2) termin, po upływie którego nieruchomość może zostać przekazana do KZN, lub
3) warunki, po spełnieniu których nieruchomość może zostać przekazana do KZN.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, może być przedstawione również po
przekazaniu wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 10.

Art. 12. 1. W przypadku przedstawienia stanowiska, o którym mowa w art. 11,
przed przekazaniem do Zasobu Prezes KZN występuje z wnioskiem o sporządzenie
opinii do:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w odniesieniu do nieruchomości
powierzonej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa;
2) Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do nieruchomości powierzonej
Agencji Mienia Wojskowego;
3) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów albo akcji
należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa albo
spółce, w której wszystkie udziały albo akcje należą do Skarbu Państwa
i jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – w odniesieniu do nieruchomości
oznaczonej w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10, sporządzonym
przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa albo spółkę, w której wszystkie
udziały albo akcje należą do Skarbu Państwa i jednoosobowej spółki Skarbu
Państwa;
4) podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z udziałów albo akcji
należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa –
w odniesieniu do nieruchomości oznaczonej w wykazie nieruchomości,
o którym mowa w art. 10, sporządzonym przez spółkę, w której wszystkie
udziały albo akcje należą do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, sporządzają opinie, o których
mowa w ust. 1, w formie przewidzianej w przepisach określających ich
funkcjonowanie.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku Prezesa KZN.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się w odniesieniu do spółek Skarbu Państwa
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 13. 1. W przypadku gdy spółki, o których mowa w art. 12 ust. 4,
przedstawiły stanowisko, o którym mowa w art. 11, oraz w przypadku negatywnej
opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, lub jej braku, Prezes KZN występuje do Prezesa
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o powołanie Komisji Rozjemczej
przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
w celu rozstrzygnięcia sprawy przekazania nieruchomości do Zasobu.
2. Przedstawiając sprawę do rozstrzygnięcia przez Komisję Rozjemczą przy
Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes
KZN przekazuje:
1) informacje zawarte w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10,
dotyczące nieruchomości;
2) stanowisko, o którym mowa w art. 11;
3) opinię, o której mowa w art. 12 ust. 1.
3. Rozstrzygnięcie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przekazywane jest Prezesowi KZN,
właściwemu organowi albo spółce Skarbu Państwa. W przypadku rozstrzygnięcia
nakazującego przekazanie nieruchomości, KZN sporządza protokół zdawczo-
-odbiorczy, który stanowi podstawę przekazania nieruchomości do Zasobu.
Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ albo spółkę Skarbu
Państwa nie jest wymagane.

Art. 13a. W odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 11, którymi
gospodaruje starosta, Prezes KZN występuje do wojewody właściwego ze względu na
miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej „wojewodą”, z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sprawy przekazania nieruchomości do Zasobu. Rozstrzygnięcie
wojewody przekazywane jest Prezesowi KZN oraz właściwemu organowi.
W przypadku rozstrzygnięcia nakazującego przekazanie nieruchomości, KZN
sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi podstawę przekazania
nieruchomości do Zasobu. W tym przypadku protokół zdawczo-odbiorczy podpisuje
wojewoda w zastępstwie właściwego organu. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 14. Do przedstawienia stanowiska, o którym mowa w art. 11, sporządzenia
opinii, o której mowa w art. 12 ust. 1, i wydania rozstrzygnięć, o których mowa
w art. 13 ust. 3 i art. 13a, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695) oraz
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

Art. 15. (uchylony).

Art. 16. Wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10, dla obszarów, dla
których sporządzono mapy w formie wektorowej, sporządza się z wykorzystaniem państwowego systemu odniesień przestrzennych, a dla pozostałych obszarów wykaz z wykorzystaniem państwowego systemu odniesień przestrzennych sporządza się
w miarę możliwości.

Art. 17. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wykazu nieruchomości przekazywanego KZN przez właściwe
organy oraz spółki Skarbu Państwa, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania,
kierując się potrzebą zagwarantowania poprawności i kompletności zawartych
w wykazie informacji oraz zapewnienia sporządzania i przekazywania wykazów
w sposób jednolity na obszarze całego kraju.

Art. 18. 1. Starostowie przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa
w art. 10, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, wojewodom
w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz,
wraz ze stanowiskami, o których mowa w art. 11.
2. Wojewoda dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod względem ich
zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 17 oraz kompletności danych, w tym dołączenia stanowisk, o których
mowa w art. 11, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.
3. W przypadku stwierdzenia zgodności i kompletności wykazu nieruchomości
wojewoda informuje starostę o możliwości przekazania wykazu do KZN.
4. W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia
niezgodności lub niekompletności wykazu wojewoda wzywa starostę do przekazania
wykazu albo usunięcia niezgodności lub uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od
dnia doręczenia wezwania, wskazując zakres niezgodności lub niekompletności.
5. W przypadku gdy starosta nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie,
o którym mowa w ust. 4, wojewoda może wymierzyć, w drodze decyzji, karę
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu
państwa.
6. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa
w ust. 5.
7. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.

Art. 18a. 1. Starostowie przekazują wykazy nieruchomości, o których mowa
w art. 10, do KZN niezwłocznie po otrzymaniu od wojewody informacji, o której
mowa w art. 18 ust. 3.
2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji
Mienia Wojskowego oraz spółki Skarbu Państwa przekazują wykazy nieruchomości,
o których mowa w art. 10, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia danego
roku, do KZN, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego
dotyczy wykaz.
3. W terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, Prezes KZN przedstawia spółce
Skarbu Państwa informacje o nieruchomościach, w stosunku do których planuje
wystąpić z wnioskiem o przekazanie do Zasobu w danym roku kalendarzowym.
Wniosek Prezesa KZN o przekazanie do Zasobu nieruchomości nieujętych
w informacji jest bezskuteczny.

Art. 19. 1. Prezes KZN dokonuje sprawdzenia wykazów nieruchomości pod
względem ich zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 17 oraz kompletności danych, w tym dołączenia
stanowisk, o których mowa w art. 11, w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania.
2. W przypadku nieprzekazania wykazu w terminie albo stwierdzenia
niezgodności lub niekompletności wykazu Prezes KZN wzywa właściwy organ lub
spółkę Skarbu Państwa do przekazania wykazu albo usunięcia niezgodności lub
uzupełnienia wykazu w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, wskazując
zakres niezgodności lub niekompletności.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. W przypadku gdy właściwy organ lub spółka Skarbu Państwa nie przekaże lub
nie uzupełni wykazu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes KZN może
wymierzyć, w drodze decyzji, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
6. (uchylony)
7. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa
w ust. 5.
8. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, przysługuje do ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.

Art. 20. 1. Nieruchomość ujęta w wykazie nieruchomości, o którym mowa
w art. 10, przekazanym do KZN może zostać przekazana do Zasobu,
z uwzględnieniem art. 13.
2. Przekazaniu do Zasobu może podlegać również część nieruchomości ujętej
w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10. Dokonanie podziału
nieruchomości i założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości powstałej
w wyniku podziału następuje na wniosek Prezesa KZN. W przypadku nieruchomości
jednostek samorządu terytorialnego, których użytkownikiem wieczystym jest Skarb
Państwa, podział nieruchomości następuje na wniosek Prezesa KZN, który
powiadamia właściwy organ lub spółkę Skarbu Państwa o złożeniu wniosku.
3. W przypadku podziału albo scalenia nieruchomości wskazanej w wykazie
nieruchomości do Zasobu może być przekazana nieruchomość powstała w wyniku
podziału albo scalenia.
4. Koszty podziałów lub scalenia nieruchomości przekazywanych do Zasobu
ponosi KZN.

Art. 21. 1. Z wnioskiem o przekazanie do Zasobu nieruchomości, o których
mowa w art. 20, występuje Prezes KZN.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może obejmować nieruchomości, co
do których w wykazie, o którym mowa w art. 10, zawarto informacje o:
1) zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części oraz o toczących
się postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących ustalenia
własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego;
2) tym, że korzystanie z nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy
finansowej pochodzącej ze środków finansowych Unii Europejskiej.
3. Dopuszcza się objęcie wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, nieruchomości,
o których mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli jest to niezbędne do realizacji inwestycji
mieszkaniowej i zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki.
4. Od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do dnia przekazania
nieruchomości do Zasobu albo wycofania przez Prezesa KZN wniosku, o którym
mowa w ust. 1, nieruchomości objęte tym wnioskiem nie mogą być przedmiotem
czynności rozporządzających lub zobowiązujących. Na wniosek właściwego organu
lub spółki Skarbu Państwa Prezes KZN w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
może wyrazić zgodę na dokonywanie tych czynności. Nieprzedstawienie stanowiska
w tym terminie uważa się za wyrażenie zgody na dokonanie czynności. Czynność
rozporządzająca lub zobowiązująca dokonana z naruszeniem tego przepisu jest
nieważna.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli do dnia doręczenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1, został rozstrzygnięty przetarg na zagospodarowanie nieruchomości
albo sporządzono protokół uzgodnień lub zawarto umowę przedwstępną, które będą
stanowić podstawę dokonania czynności rozporządzających lub zobowiązujących.

Art. 22. 1. Przekazanie nieruchomości do Zasobu przez właściwy organ
następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez ten
organ, według wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.
Protokół podpisują Prezes KZN oraz właściwy organ.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera informacje o:
1) numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;
2) położeniu i oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
3) powierzchni nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
4) przeznaczeniu nieruchomości;
5) właściwym organie, który przekazuje nieruchomość do Zasobu.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera również:
1) informacje o stanie prawnym nieruchomości, w szczególności ograniczonych
prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości, w tym hipotekach,
umowach dotyczących nieruchomości lub jej części, zgłoszonych roszczeniach
wobec nieruchomości lub jej części oraz toczących się postępowaniach
administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości;
2) informacje o dotychczasowym sposobie zagospodarowania i korzystania
z nieruchomości;
3) spis dokumentów dotyczących nieruchomości załączonych do protokołu.
4. Do protokołu zdawczo-odbiorczego dołącza się dokumenty dotyczące
nieruchomości.
5. Termin podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ustala Prezes KZN.
6. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ
i KZN nieruchomość zostaje przekazana do Zasobu, a Skarb Państwa powierza KZN
wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz.
6a. W przypadku nieruchomości przekazywanych do Zasobu przez spółki
Skarbu Państwa protokół zdawczo-odbiorczy sporządza spółka Skarbu Państwa.
Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Prezesa KZN i spółkę Skarbu Państwa
stanowi podstawę sporządzenia protokołu przekazania nieruchomości, o którym
mowa w art. 22b. Przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
7. (uchylony)

Art. 22a. W przypadku niepodpisania przez właściwy organ albo spółkę Skarbu
Państwa protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez
Prezesa KZN o jego podpisanie, przepisy art. 13 i art. 13a stosuje się odpowiednio.

Art. 22b. 1. Przekazanie nieruchomości do Zasobu przez spółkę Skarbu Państwa
następuje na podstawie protokołu przekazania nieruchomości spisanego na wniosek
KZN i zawierającego oświadczenie przedstawiciela KZN o przyjęciu nieruchomości
do Zasobu. Protokół przekazania nieruchomości spisuje się w formie aktu
notarialnego. Przepisy art. 92 § 4 i 4
1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540, 730, 1495, 1655 i 2020) stosuje się
odpowiednio.
2. Protokół przekazania nieruchomości zawiera w szczególności oznaczenie
nieruchomości według numeru księgi wieczystej i oznaczenie stron, zgodnie z treścią
protokołu zdawczo-odbiorczego oraz postanowienia w zakresie przekazania prawa
własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa i powierzenia
wykonywania tych praw KZN.
3. Do protokołu przekazania nieruchomości załącza się protokół zdawczo-odbiorczy.
4. Z dniem podpisania protokołu przekazania nieruchomości:
1) prawo własności i inne prawa rzeczowe na przekazywanej nieruchomości
przechodzą na rzecz Skarbu Państwa, który powierza KZN wykonywanie tych
praw;
2) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące
spółce Skarbu Państwa wygasa, a istniejące obciążenia użytkowania wieczystego
stają się obciążeniami nieruchomości;
3) nieruchomość zostaje przekazana do Zasobu.

Art. 23. 1. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, albo
protokół przekazania nieruchomości, o którym mowa w art. 22b ust. 1, albo protokół
zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w art. 13 ust. 3 albo art. 13a, stanowi podstawę
wpisu w księdze wieczystej albo podstawę założenia księgi wieczystej dla
nieruchomości przekazanej do Zasobu. W przypadkach, o których mowa
w art. 13 ust. 3 i art. 13a, do protokołu zdawczo-odbiorczego załącza się
rozstrzygnięcie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wojewody nakazujące przekazanie
nieruchomości.
2. Prezes KZN składa wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla
nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu albo o założenie księgi wieczystej dla
takiej nieruchomości.

Art. 24. 1. Z dniem przekazania nieruchomości do Zasobu:
1) wygasa trwały zarząd;
2) KZN wstępuje w ogół praw i obowiązków trwałego zarządcy i ponosi koszty
związane z gospodarowaniem nieruchomością;
3) Prezes KZN może wypowiedzieć każdą umowę dotyczącą nieruchomości, w tym
umowę najmu, dzierżawy lub użyczenia, z zachowaniem umownych okresów
wypowiedzenia, a w przypadku ich braku okresów ustawowych, jeżeli
wypowiedzenie umowy jest konieczne lub umożliwi wykorzystanie
nieruchomości na cel mieszkaniowy lub realizację uzbrojenia technicznego
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania inwestycji mieszkaniowych.
2. Wygaśnięcie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdza
właściwy organ w drodze decyzji.
3. W przypadku gdy nie określono okresu wypowiedzenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, wypowiedzenie następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, a w odniesieniu do dzierżawionych nieruchomości rolnych
z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku
dzierżawnego.
4. (uchylony)

Art. 24a. 1. Spółce Skarbu Państwa przysługuje rekompensata z tytułu
przekazania nieruchomości do Zasobu. Wysokość i sposób wypłaty rekompensaty
z tytułu przekazania nieruchomości do Zasobu Prezes KZN uzgadnia ze spółką Skarbu
Państwa, która przekazała nieruchomość.
2. Wypłata rekompensaty z tytułu przekazania nieruchomości obciąża KZN.
3. Wysokość rekompensaty z tytułu przekazania nieruchomości ustala się na
podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej w operacie szacunkowym
sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu i przeznaczenia
nieruchomości oraz jej wartości w dniu przekazania nieruchomości do Zasobu. Koszty
operatu szacunkowego ponosi KZN.
4. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania nieruchomości do Zasobu
nie dojdzie do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, wysokość rekompensaty
i sposób jej zapłaty ustala, w drodze decyzji, wojewoda.
5. Decyzja o ustaleniu rekompensaty jest ostateczna. W terminie 2 miesięcy od
dnia doręczenia decyzji o ustaleniu rekompensaty strona niezadowolona z wysokości
rekompensaty może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie
powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Art. 25. 1. Koszty gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład
Zasobu, w tym koszty administrowania, wycen nieruchomości, spłaty obciążających
nieruchomość zobowiązań, realizacji uzbrojenia technicznego, ponosi KZN.
2. W przypadku wypowiedzenia umów, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3, od
KZN przysługuje wynagrodzenie za poniesione na nieruchomości nakłady konieczne
i ulepszające.
3. W przypadku gdy skutkiem wypowiedzenia umów, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 3, jest konieczność wypłaty odszkodowania, zapłaty kary umownej
lub konieczność zwrotu przyznanych środków, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej, przez stronę umowy niebędącą reprezentantem Skarbu Państwa, stronie tej przysługuje od KZN zwrot wypłaconych środków finansowych.
4. Wypłat na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwrotu, o którym
mowa w ust. 3, dokonuje się ze środków własnych KZN.

Art. 26. 1. Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu może zostać wyłączona
z Zasobu przez Prezesa KZN, w tym również na wniosek właściwego organu lub
spółki Skarbu Państwa, jeżeli jest zbędna dla realizacji zadań KZN, albo w odniesieniu
do tej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia.
2. W przypadku gdy wyłączeniu podlega nieruchomość przekazana uprzednio do
Zasobu przez spółkę Skarbu Państwa, warunki przekazania oraz wysokość i sposób
zwrotu rekompensaty, o której mowa w art. 24a ust. 1, podlegają uzgodnieniu
w drodze umowy.
3. W przypadku gdy zawarcie umowy ze spółką Skarbu Państwa nie dojdzie do
skutku, Prezes KZN przekazuje nieruchomość do zasobu, którym gospodaruje starosta
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Art. 27. 1. Wyłączenie nieruchomości z Zasobu może nastąpić także na
uzasadniony wniosek:
1) ministra lub wojewody złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej
nieruchomości na cel publiczny;
2) Ministra Obrony Narodowej złożony w związku z potrzebą wykorzystania tej
nieruchomości na cele obronności i bezpieczeństwa państwa lub potrzeby
mieszkaniowe żołnierzy;
3) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi złożony w związku z potrzebą
wykorzystania tej nieruchomości na cele rolnicze;
4) (uchylony)
5) ministra właściwego do spraw transportu złożony w związku z potrzebą
wykorzystania tej nieruchomości na cele transportowe.
2. W przypadku sporu dotyczącego zasadności wyłączenia nieruchomości
z Zasobu, o których mowa w ust. 1, Prezes KZN lub organ wnioskujący o wyłączenie
może wystąpić do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
o powołanie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozstrzygnięcia sprawy wyłączenia takiej nieruchomości z Zasobu. W przypadku nieruchomości, o których mowa
w art. 26 ust. 1, o rozstrzygnięcie sporu może wystąpić właściwy organ lub spółka
Skarbu Państwa, a w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do Zasobu przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Mienia Wojskowego także Prezes
KZN.
2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do nieruchomości przekazanej
uprzednio do Zasobu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji
rządowej. Z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego wyłączenia takiej
nieruchomości z Zasobu Prezes KZN lub starosta może wystąpić do wojewody.
3. Występując o rozstrzygnięcie sporu, podmiot wnioskujący o wyłączenie
przedstawia uzasadniony wniosek o wyłączenie nieruchomości z Zasobu oraz
informacje zawarte w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10.
4. Rozstrzygnięcie Komisji Rozjemczej przy Sądzie Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo wojewody przekazywane jest
stronom sporu. W przypadku rozstrzygnięcia nakazującego wyłączenie nieruchomości, KZN sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowi podstawę wyłączenia nieruchomości z Zasobu. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego
przez właściwy organ nie jest wymagane.
5. (uchylony)
6. Do rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 28. 1. Wyłączenie nieruchomości z Zasobu i przekazanie do zasobu
właściwego organu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
sporządzanego przez Prezesa KZN. Protokół podpisują Prezes KZN oraz właściwy
organ. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.
Prezes KZN składa wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla
nieruchomości wyłączonej z Zasobu. Przepis art. 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. (uchylony)
3. Prezes KZN przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dokumentami
określonymi w spisie dokumentów dotyczących nieruchomości, o którym mowa
w art. 22 ust. 3 pkt 3.
4. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez właściwy organ
i Prezesa KZN nieruchomość zostaje przekazana do zasobu właściwego organu.
5. W przypadku niepodpisania przez właściwy organ protokołu zdawczo-
-odbiorczego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przez Prezesa KZN o jego
podpisanie, przepisy art. 13 i art. 13a stosuje się odpowiednio.

Art. 29. 1. Prezes KZN może nabywać nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
jeżeli wymaga tego realizacja zadań określonych w ustawie.
2. Nabycie nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, następuje po cenie
rynkowej, uwzględniając wartość obciążeń nieruchomości.

Art. 30. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne i spółki
Skarbu Państwa, w przypadku uznania, że nieruchomość nie jest niezbędna do
realizacji ich zadań, mogą przekazywać nieruchomości do Zasobu, na własność
Skarbu Państwa, za zgodą Prezesa KZN. Przekazanie następuje na podstawie
protokołu przekazania nieruchomości na zasadach określonych w art. 22b.

Art. 30a. 1. KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa
nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot użytkowania wieczystego
państwowej osoby prawnej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735).
2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w przypadku
sprzedaży:
1) lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
2) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym osobie,
której przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa nabycia takiej
nieruchomości.

Art. 30b. 1. Sprzedaż nieruchomości, o których mowa w art. 30a ust. 1, oraz
prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości następuje, jeżeli Prezes KZN nie
wykona prawa pierwokupu.
2. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia
otrzymania przez Prezesa KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
3. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest obowiązany do przekazania
Prezesowi KZN wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, o której
mowa w ust. 2, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Prezes KZN wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w
formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w ust. 3. W przypadku gdyby
złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało poważne
trudności, może być ono złożone u innego notariusza.
5. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4:
1) nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa, jeżeli wykonanie prawa
pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;
2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu
dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
6. Nieruchomości, o których mowa w ust. 5, wchodzą do Zasobu.
7. Wypis z aktu notarialnego obejmującego oświadczenie, o którym mowa w ust.
4, notariusz doręcza sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Art. 30c. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej pomiędzy stronami
w umowie sprzedaży.

Art. 31. 1. Organami KZN są Rada Nadzorcza KZN, zwana dalej „Radą
Nadzorczą”, oraz Prezes KZN.
2. Obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia Biuro KZN, zwane dalej
„Biurem”.
3. Nadzór nad działalnością KZN sprawuje minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. W ramach nadzoru nad działalnością KZN minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
jest uprawniony w szczególności do żądania:
1) udostępnienia przez KZN dokumentów związanych z działalnością KZN, w tym
gospodarowaniem Zasobem, lub ich kopii;
2) przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Prezesa
KZN i Rady Nadzorczej oraz pracowników Biura.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przedstawiając żądanie, o którym mowa w ust. 4, wskazuje termin jego wykonania, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.
6. (uchylony)

Art. 32. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
1) 2 przedstawicieli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4) przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej.
3. Do kandydatów na członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje członków Rady Nadzorczej, o których
mowa w ust. 2 pkt 2–4, na wniosek odpowiednio ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i Ministra Obrony
Narodowej.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa odwołuje członka Rady Nadzorczej na wniosek:
1) tego członka;
2) reprezentowanego ministra;
3) przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaopiniowany przez reprezentowanego
ministra;
4) z własnej inicjatywy.
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
spośród członków Rady Nadzorczej będących jego przedstawicielami.
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w jej pracach, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wysokości tego wynagrodzenia do zakresu i charakteru powierzonych obowiązków oraz efektywność prac Rady Nadzorczej,
z uwzględnieniem przepisów o wynagrodzeniu członków rad nadzorczych spółek
Skarbu Państwa.
9. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza miejscowością, w której
odbywa się posiedzenie, i biorącym udział w posiedzeniu przysługuje prawo do
zwrotu kosztów podróży i noclegów na warunkach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).
10. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na zasadach
określonych przepisami art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136),
z tym że wysokość wynagrodzenia ustala minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w wysokości nie
wyższej niż 1/3 przewidzianej w ustawie.

Art. 33. 1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
1) zatwierdzanie, raz na 5 lat, wieloletniej strategii działania KZN, przedstawionej
przez Prezesa KZN;
2) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego KZN oraz kwartalnych
sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN i rocznego sprawozdania
finansowego KZN;
3) zatwierdzanie przedstawionego przez Prezesa KZN programu gospodarowania
nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu oraz dokonywanie zmian
w tym programie;
4) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych;
5) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy jej
wartość nie przekracza 4 000 000 zł;
5a) wyrażanie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa
w art. 52, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł;
6) opiniowanie wniosków Prezesa KZN kierowanych do ministra właściwego do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa w sprawach, o których mowa w art. 35;
7) zatwierdzanie wniosków Prezesa KZN w sprawach:
a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza
4 000 000 zł,
b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość
wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie, gdy wartość nieruchomości
nie przekracza 4 000 000 zł,
c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych
KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość
nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł;
8) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa KZN i pracowników Biura;
9) sprawowanie nadzoru nad działalnością KZN;
10) udzielanie Prezesowi KZN wytycznych dotyczących działalności KZN, w tym
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
11) uczestnictwo w procedurze wyboru Prezesa KZN na zasadach określonych
w ustawie;
12) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania
finansowego KZN.
2. Program gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz jego zmiany zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej KZN.

Art. 34. 1. Rada Nadzorcza uchyla decyzje Prezesa KZN niezgodne z przepisami
prawa, statutem KZN lub wieloletnią strategią działania KZN, o której mowa
w art. 38 ust. 1 pkt 5.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do decyzji w sprawach administracyjnych kar
pieniężnych.

Art. 35. Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wymaga:
1) zaciąganie kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza
4 000 000 zł;
2) dokonanie czynności prawnej przez KZN, której przedmiotem jest nieruchomość
wchodząca w skład Zasobu, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości
przekracza 4 000 000 zł;
3) nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym mowa w art. 52, w przypadku
gdy wartość tej nieruchomości przekracza 2 000 000 zł;
4) ustanawianie hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na
nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość nieruchomości
przekracza 4 000 000 zł;
5) nabywanie nieruchomości przez KZN na rzecz Skarbu Państwa;
6) nabywanie nieruchomości na własność KZN z przeznaczeniem na siedzibę KZN;
7) tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 711);
8) wnoszenie nieruchomości jako aportu do spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 36. 1. Prezesa KZN powołuje, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.
3. Prezesa KZN odwołuje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4. (uchylony)
5. W przypadku odwołania Prezesa KZN albo rezygnacji Prezesa KZN
z pełnienia funkcji minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powierza kierowanie KZN
jednemu z zastępców Prezesa KZN.

Art. 37. 1. Stanowisko Prezesa KZN może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
KZN.
2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa KZN ogłasza się przez
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz
Biuletynie Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę i adres KZN;
2) określenie stanowiska, na które jest prowadzony nabór;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o sposobach oceny kandydatów.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od
dnia umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Nabór na stanowisko Prezesa KZN przeprowadza Rada Nadzorcza. W toku
naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może
być dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej przez osobę niebędącą członkiem Rady
Nadzorczej, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
7. Członek Rady Nadzorczej oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają
obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru Rada Nadzorcza wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu dokonania wyboru jednego kandydata.
9. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza sporządza protokół
zawierający:
1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
2) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
w informacji o naborze;
3) informację o sposobach oceny kandydatów;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata.
10. Informację o wyniku naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie
informacji w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz Biuletynie
Informacji Publicznej KZN i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
11. Informacja, o której mowa w ust. 10, zawiera:
1) nazwę i adres KZN;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) albo informację o niewyłonieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłoszenia o naborze oraz informacji o wyniku
naboru jest bezpłatne.
13. Do Prezesa KZN stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) dotyczące pracowników agencji
państwowych zajmujących stanowiska prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu,
dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy lub stanowiska równorzędne.
14. Funkcji Prezesa KZN nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji
rządowej albo samorządowej, a także z mandatem posła, senatora albo radnego
jednostki samorządu terytorialnego.
15. Wynagrodzenie dla Prezesa KZN i zastępców Prezesa KZN przysługuje na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
16. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia
przysługującego Prezesowi KZN i zastępcom Prezesa KZN, mając na względzie
pełnioną funkcję i zakres obowiązków Prezesa KZN i jego zastępców.

Art. 38. 1. Do zadań Prezesa KZN należy:
1) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami
wchodzącymi w skład Zasobu;
2) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;
3) podejmowanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność KZN;
4) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej programu
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu;
5) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej projektów
wieloletnich strategii działania KZN;
6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zaopiniowania
dokumentów celem ich zatwierdzenia;
7) opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej
projektów rocznych planów finansowych KZN i rocznego sprawozdania
finansowego KZN;
8) opracowywanie i przedstawianie do zaopiniowania Radzie Nadzorczej
kwartalnych sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN;
8a) składanie Radzie Nadzorczej wniosków o:
a) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, gdy
jej wartość nie przekracza 4 000 000 zł,
b) wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości, o którym
mowa w art. 52, gdy jej wartość nie przekracza 2 000 000 zł;
9) składanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wniosków w sprawach:
a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza
4 000 000 zł,
b) dokonania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość
wchodząca w skład Zasobu, innej niż zbycie, gdy wartość nieruchomości
nie przekracza 4 000 000 zł,
c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych
KZN na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, gdy wartość
nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł;
10) składanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wniosków o dokonanie
czynności, o których mowa w art. 35, kierowanych do ministra właściwego do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa;
11) gospodarowanie środkami KZN, w tym środkami z działalności w zakresie
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu,
z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa;
12) kontrolowanie wykorzystania nieruchomości, które zostały sprzedane lub oddane
w użytkowanie wieczyste;
13) podejmowanie czynności w zakresie opracowywania analiz i ocen efektywności
funkcjonowania KZN;
14) podejmowanie czynności w zakresie prowadzenia, we współpracy z instytutami
naukowymi nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, działań
analitycznych i popularyzujących innowacyjne rozwiązania w zakresie
mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym również na
zlecenie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
15) kierowanie wniosków w sprawach dotyczących rozstrzygnięć, o których mowa
w art. 13 ust. 1 i w art. 27 ust. 2;
16) przedstawianie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia kwartalnych sprawozdań
z wykonanych czynności kontrolnych nie później niż po upływie 45 dni po
kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;
17) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa kwartalnych
sprawozdań z wykonanych czynności kontrolnych, zatwierdzonych przez Radę
Nadzorczą, nie później niż po upływie 60 dni po kwartale, którego dotyczy
sprawozdanie;
18) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej KZN informacji o nabyciu
i zbyciu nieruchomości wchodzących w skład Zasobu;
19) określanie i przedstawienie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej
warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa
w art. 33 ust. 1 tej ustawy.
2. Prezes KZN udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, dokumenty
i materiały dotyczące jego działalności oraz działalności KZN, w tym gospodarowania
nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, przedstawiane są ministrowi
właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa do zaopiniowania w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia przez
Radę Nadzorczą.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa przedstawia opinię w ciągu 21 dni od dnia
otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, zatwierdzonych przez
Radę Nadzorczą.
5. W przypadku negatywnej opinii ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Prezes KZN
ponownie opracowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5. Przepisy ust. 3
i 4 stosuje się.

Art. 39. 1. Prezes KZN reprezentuje KZN na zewnątrz.
2. Prezes KZN działa przy pomocy zastępców Prezesa KZN w liczbie nie
większej niż dwóch. Zastępców Prezesa KZN powołuje i odwołuje minister właściwy
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
3. Powołanie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.

Art. 40. 1. Czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych
KZN, w tym praw i obowiązków majątkowych wynikających z gospodarowania
nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, dokonuje Prezes KZN, albo
pełnomocnik upoważniony przez Prezesa KZN, z zastrzeżeniem kompetencji Rady
Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. Czynności prawne dotyczące nieruchomości wchodzących w skład Zasobu
dokonane niezgodnie z przepisami ustawy są nieważne z mocy ustawy.

Art. 41. 1. Prezes KZN kieruje pracą Biura przy pomocy dyrektora Biura.
2. Prezes KZN nadaje regulamin Biura określający sposób jego działania.
3. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Prezes KZN.
4. Powołanie, o którym mowa w ust. 3, stanowi nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.
5. Prezes KZN dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników Biura.

Art. 42. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy
w Biurze jest otwarty i konkurencyjny.
2. Ogłoszenie o naborze kandydatów do zatrudnienia w Biurze zamieszcza się
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej KZN. Ogłoszenie o naborze zawiera:
1) nazwę i adres Biura;
2) określenie stanowiska pracy;
3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem wymagań:
a) niezbędnych i koniecznych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
b) dodatkowych pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na danym
stanowisku pracy;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
5) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;
6) wskazanie wymaganych dokumentów;
7) termin i miejsce składania dokumentów.
3. Informacje o kandydatach, którzy złożyli dokumenty w naborze, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze.
4. Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może
być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej KZN.
5. Po upływie terminu składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu
o naborze, niezwłocznie ogłasza się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie listy w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie KZN oraz publikację listy w Biuletynie
Informacji Publicznej KZN.
6. Lista, o której mowa w ust. 5, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny.
7. Z przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne
stanowiska pracy w Biurze sporządza się protokół.
8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów
oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze;
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.
9. Informację o wyniku naboru ogłasza się w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy o pracę z wybranym kandydatem albo od dnia zakończenia naboru,
w przypadku gdy nie doszło do podpisania umowy o pracę z żadnym kandydatem.
10. Informację, o której mowa w ust. 9, ogłasza się w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie KZN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.
11. Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera:
1) nazwę i adres Biura;
2) określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór;
3) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania kandydata w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie niedokonania wyboru
żadnego kandydata.
12. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu
3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym
stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w
protokole tego naboru. Przepisy ust. 9–11 stosuje się odpowiednio.

Art. 43. 1. KZN prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie
rocznego planu finansowego sporządzanego, zgodnie z niniejszą ustawą oraz
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, na okres roku obrotowego i dwa kolejne lata. Rokiem obrotowym jest
rok kalendarzowy.
2. KZN wyodrębnia w planie, o którym mowa w ust. 1:
1) przychody z prowadzonej działalności;
2) dotacje z budżetu państwa;
3) koszty, w szczególności:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
c) zakup towarów i usług;
4) środki na wydatki majątkowe;
5) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
6) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;
7) wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego;
8) środki przyznane innym podmiotom.
3. (uchylony)
4. Prezes KZN sporządza plan finansowy w układzie zadaniowym na rok
budżetowy i dwa kolejne lata.

Art. 44. 1. Prezes KZN opracowuje projekt rocznego planu finansowego KZN
i przekazuje go do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
2. Prezes KZN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, w trybie
określonym dla prac nad projektem ustawy budżetowej, przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego KZN,
z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw budżetu
dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa zatwierdza projekt rocznego planu finansowego
KZN i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie
i terminach określonych w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy
budżetowej.
4. Zmian rocznego planu finansowego KZN dokonuje się w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa zatwierdza zmiany rocznego planu finansowego KZN.

Art. 45. 1. Roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa
KZN podlega badaniu przez firmę audytorską, zgodnie z wymogami przeprowadzania
badań określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) i ustawie z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 568).
2. Prezes KZN przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do
zatwierdzenia:
1) kwartalne sprawozdania z realizacji planu finansowego KZN opracowane przez
Prezesa KZN wraz z opinią Rady Nadzorczej – w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie;
2) roczne sprawozdanie finansowe KZN opracowane przez Prezesa KZN wraz ze
sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską i opinią Rady
Nadzorczej – w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego
dotyczy sprawozdanie.

Art. 46. 1. Przychodami KZN są:
1) dotacje celowe z budżetu państwa, określane corocznie w ustawie budżetowej,
przeznaczone na realizację określonych w ustawie zadań KZN;
2) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie
bieżącej działalności KZN;
3) przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem;
4) przychody z tytułu odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej;
6) dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;
7) przychody ze sprzedaży mienia własnego KZN;
8) inne przychody z działalności KZN, w tym związane z karami umownymi.
2. Przychodami z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem są:
1) przychody z tytułu odpłatnego przekazania na cele mieszkaniowe
nieruchomości, z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych;
2) inne przychody z działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami
wchodzącymi w skład Zasobu, z uwzględnieniem art. 62a.

Art. 47. KZN może zaciągać kredyty i pożyczki.

Art. 48. 1. KZN tworzy następujące fundusze:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz zasobowy;
3) fundusz rezerwowy.
2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość netto środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących
wyposażenie KZN na dzień rozpoczęcia przez niego działalności.
3. Fundusz zasobowy odzwierciedla wartość nieruchomości, o których mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 2, powierzonych KZN przez Skarb Państwa i przekazanych w trybie
określonym w ustawie, oraz nieruchomości nabytych przez KZN na rzecz Skarbu
Państwa, a także innych aktywów z działalności w zakresie gospodarowania
Zasobem.
4. Fundusz zasobowy ulega:
1) zwiększeniu o:
a) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie
w funduszu zasobowym,
b) wartość inwestycji i zakupów środków trwałych sfinansowanych z dotacji
z budżetu państwa,
c) wartość rozwiązanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników
mienia, w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne
prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, w przypadku ustania przyczyny,
dla której ich dokonano;
2) zmniejszeniu o:
a) wartość mienia, w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności
i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa, sprzedanego,
zlikwidowanego albo przekazanego, w tym nieodpłatnie, przez KZN,
b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie
w funduszu zasobowym,
c) umorzenia składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych,
w stosunku do których KZN wykonuje prawo własności i inne prawa
rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa,
d) wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia,
w stosunku do którego KZN wykonuje prawo własności i inne prawa
rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa.
5. Fundusz rezerwowy:
1) zwiększa się o wartość zysku netto KZN;
2) zmniejsza się o wartość straty netto KZN.
6. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego KZN za rok obrotowy, po
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
podejmuje, po przedstawieniu propozycji przez Prezesa KZN, minister właściwy do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.

Art. 49. 1. Środki KZN przeznacza się na:
1) realizację zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności:
a) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
b) podnoszenie walorów gospodarczych nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu, w tym podejmowanie działań, których wynikiem będzie
przygotowanie nieruchomości do zabudowy, w szczególności przez podział
nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatny do jej
przyszłej funkcji lub realizację uzbrojenia technicznego,
c) pokrycie kosztów realizacji uzbrojenia technicznego nieruchomości
przekazanych do KZN lub nabytych przez KZN na rzecz Skarbu Państwa,
d) finansowanie lub współfinansowanie realizacji uzbrojenia technicznego
służącego nieruchomościom przeznaczonym na cele mieszkaniowego
zasobu gminy lub budownictwa czynszowego,
e) dofinansowanie Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1454),
oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412);
2) pokrycie kosztów funkcjonowania KZN.
2. Przeznaczając środki KZN na finansowanie lub współfinansowanie realizacji
uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom przeznaczonym na cele
mieszkaniowego zasobu gminy lub budownictwa czynszowego, uwzględnia się
przyczynienie się tej realizacji do istotnego, na danym obszarze, zwiększenia liczby
mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych
w ramach budownictwa czynszowego lub do istotnego zmniejszenia się liczby
mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych
w ramach budownictwa czynszowego o poziomie wyposażenia nieodpowiadającemu
warunkom technicznym dla pomieszczeń mieszkalnych, przyczynienie się do
zwiększenia efektywności realizacji programów rewitalizacji w danej gminie, a także
występujące na danym obszarze istotne trudności w uzyskaniu mieszkania
z mieszkaniowego zasobu gminy, w szczególności, gdy prognozowany czas
oczekiwania na mieszkanie z mieszkaniowego zasobu gminy przekracza 5 lat.
3. KZN może nabyć własność nieruchomości wyłącznie z przeznaczeniem na
siedzibę.
4. Przekazanie przez KZN kapitału do spółki celowej, utworzonej zgodnie
z art. 7, może nastąpić, o ile taka możliwość wynika z planu finansowego lub jest
zgodna z tym planem:
1) w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, w wyniku której powstaną lokale
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
2) w celu realizacji działań rewitalizacyjnych;
3) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
4) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764);
5) w celu finansowania lub współfinansowania realizacji uzbrojenia technicznego,
w tym uzbrojenia technicznego służącego nieruchomościom przeznaczonym na
cele mieszkaniowego zasobu gminy lub budownictwa czynszowego;
6) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w celu
realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Art. 49a. KZN jest obowiązany do gospodarowania środkami finansowymi
z zachowaniem szczególnej staranności oraz zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki.

Art. 50. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
prowadzenia gospodarki finansowej KZN oraz gospodarki finansowej Zasobu, w tym:
1) sposób i tryb sporządzania planów finansowych,
2) sposób realizacji planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań,
3) sposób gospodarowania środkami finansowymi
– uwzględniając w szczególności odrębność funkcjonowania gospodarki finansowej
KZN oraz gospodarki finansowej Zasobu oraz mając na względzie potrzebę
zapewnienia przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków
oraz ładu finansów publicznych, przejrzystości przepływów finansowych, a także
zapewnienia informacji o planowanych efektach działań podejmowanych przez KZN.

Art. 51. 1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być przedmiotem:
1) sprzedaży;
2) oddania w użytkowanie wieczyste;
3) nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego, związkowi tych
jednostek lub spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu
terytorialnego;
4) aportu do spółki celowej;
5) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
6) zamiany nieruchomości.
2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być obciążane
ograniczonymi prawami rzeczowymi lub oddawane w najem lub dzierżawę.
3. Udzielanie wsparcia finansowego ze środków KZN jest możliwe, o ile
przyczynia się to do istotnego na danym obszarze zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych obywateli, zwiększenia liczby mieszkań wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy lub realizowanych w ramach budownictwa
czynszowego i jest zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem
szczególnej staranności.
4. (uchylony)

Art. 51a. 1. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być sprzedawane
lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.
2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:
1) jest zbywana lub nieodpłatnie przekazywana na rzecz jednostki samorządu
terytorialnego lub związku tych jednostek;
2) jest nieodpłatnie przekazywana spółce celowej z wyłącznym udziałem jednostki
samorządu terytorialnego;
3) jest przedmiotem umowy zamiany;
4) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
5) ma być przedmiotem aportu do spółki lub wkładu własnego do spółki, o której
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym;
6) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu, a wybór partnera prywatnego nastąpił
w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę na odstąpienie od
obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe lub na realizację uzbrojenia technicznego albo innych
celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmiot, dla którego są to
cele statutowe i który dochody przeznacza w całości na działalność statutową.
4. Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku zawarcia tych umów w drodze
przetargu.
5. Podstawę zawarcia umowy w drodze bezprzetargowej stanowi protokół
z przeprowadzonych negocjacji lub rokowań w sprawie zbycia podpisany przez
Prezesa KZN lub upoważnioną przez niego osobę.

Art. 52. 1. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości jednostce samorządu
terytorialnego, związkowi jednostek samorządu terytorialnego lub spółce celowej
z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego może nastąpić w drodze
umowy:
1) w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej, w wyniku której powstaną lokale
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
2) w przypadku nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji lub w jego
sąsiedztwie – w celu realizacji działań rewitalizacyjnych;
3) na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
4) w celu umożliwienia realizacji miejscowego planu odbudowy, o którym mowa
w ustawie z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu;
5) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących
wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji
publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy
komunalnych albo jeżeli położony jest na nich cmentarz;
6) jeżeli są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz zajęte na te cele;
7) w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, w szczególności w celu
realizacji inwestycji mieszkaniowej.
2. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu mogą być również przedmiotem
umowy o nieodpłatnym przekazaniu nieruchomości jednostce samorządu
terytorialnego lub związkowi jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji na
tej nieruchomości:
1) przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie mieszkań chronionych,
noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni;
2) obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, rozumianej
jako obiekty budowlane służące realizacji celów publicznych w zakresie pomocy
społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni
publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich
funkcjonowania;
3) inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r.
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących.
3. W przypadku zbycia lub przeznaczenia nieruchomości na inny cel, niż
określony w umowie, przed upływem 10 lat od dnia jej nieodpłatnego przekazania,
KZN występuje do jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu
terytorialnego lub spółki celowej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu
terytorialnego z żądaniem zwrotu wartości rynkowej nieruchomości, określonej na
dzień żądania. KZN może odstąpić od żądania zwrotu, jeżeli nieruchomość zostanie
zbyta lub przeznaczona na cele publiczne.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawarcie umowy następuje na
wniosek właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, zawarcie umowy następuje na
wniosek właściwej miejscowo jednostki samorządu terytorialnego lub związku
jednostek samorządu terytorialnego.
8. Umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) przedmiot umowy, w tym cel wykorzystania nieruchomości;
3) warunki wykorzystania nieruchomości;
4) prawa i obowiązki stron umowy;
5) kary umowne za wykorzystanie nieruchomości niezgodnie z celem, na jaki
została przekazana, lub za naruszenie warunków wskazanych w umowie;
6) warunki odstąpienia od umowy.
9. (uchylony)

Art. 52a. Umowa spółki celowej, o której mowa w art. 7 ust. 1, określa
w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości wnoszonej przez KZN jako aport do spółki;
2) cel spółki związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia
technicznego;
3) zobowiązanie spółki do wykorzystania nieruchomości będącej przedmiotem
aportu na cel związany z realizacją inwestycji mieszkaniowej, w której co
najmniej 50% powierzchni użytkowej mieszkań będą stanowiły mieszkania na
wynajem;
4) termin realizacji inwestycji mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego;
5) postanowienia przewidujące ograniczenia w zbyciu nieruchomości wnoszonej
jako aport do spółki;
6) postanowienia przewidujące, iż w przypadku niezrealizowania celu spółki
w terminie określonym w umowie, przewidzianym dla realizacji inwestycji
mieszkaniowej lub uzbrojenia technicznego, spółka ulega rozwiązaniu.

Art. 53. 1. Realizując zadania, o których mowa w art. 5, Prezes KZN ogłasza
w Biuletynie Informacji Publicznej KZN przetarg na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu, w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych.
2. W przypadku przetargu na sprzedaż nieruchomości, której wartość przekracza
4 000 000 zł, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyraża zgodę, o której
mowa w art. 35 pkt 2, przed ogłoszeniem o przetargu.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. (uchylony)
10. (uchylony)
11. (uchylony)
12. (uchylony)
13. (uchylony)
14. (uchylony)
15. (uchylony)
16. (uchylony)
17. (uchylony)
18. (uchylony)

Art. 54. 1. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera:
1) informację o rodzaju przetargu;
2) czas, miejsce i warunki przetargu;
3) oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numeru
księgi wieczystej;
4) powierzchnię nieruchomości;
5) opis nieruchomości;
6) przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania;
7) powierzchnię użytkową mieszkań, które mają być zrealizowane na
nieruchomości, wyrażoną w m2, w tym powierzchnię użytkową mieszkań na wynajem, która nie może być mniejsza niż 50% ogólnej powierzchni mieszkań w danej inwestycji;
8) cenę nieruchomości lub stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego;
9) informację o tym, czy inwestycja mieszkaniowa będzie realizowana na
podstawie projektu budowlanego opracowanego przez KZN, oraz o miejscu,
w którym można zapoznać się z tym projektem;
10) wysokość wadium;
11) terminy poprzednich przetargów w razie ogłaszania kolejnego przetargu.
2. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, może również zawierać
kryteria oceny ofert, którymi w szczególności mogą być:
1) oferowana cena;
2) termin zakończenia inwestycji mieszkaniowej lub terminy zakończenia jej
etapów;
3) sposób kształtowania czynszu najmu;
4) przedstawienie koncepcji architektoniczno-budowlanej;
5) powierzchnia użytkowa mieszkań, które mają być zrealizowane na
nieruchomości, wyrażona w m2;
6) powierzchnia użytkowa mieszkań na wynajem, w tym związana z umową najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności, wyrażona w m2 lub jako udział
w całkowitej powierzchni użytkowej mieszkań, które mają być zrealizowane na
nieruchomości;
7) zgodność planowanej inwestycji mieszkaniowej z programem, o którym mowa
w art. 38 ust. 1 pkt 4;
8) dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych;
9) wymagania w zakresie dostępu do miejsc parkingowych i wind;
10) wymagania dotyczące rodzajów materiałów budowlanych i rozwiązań
architektonicznych;
11) doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na
budowie budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych;
12) zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe umożliwiające realizację
inwestycji mieszkaniowej;
13) proponowane przez oferenta rozwiązania w zakresie zapewnienia dostępu
nieruchomości do infrastruktury technicznej i społecznej;
14) zapewnienie oferenta przy zawieraniu umów najmu o stosowaniu pierwszeństwa
wobec osób niepełnosprawnych.
3. (uchylony)
4. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w art. 53, zawiera również informacje
o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
decyzjach o pozwoleniu na budowę.
5. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż wartość
nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
6. Wysokość wadium ustala Prezes KZN w wysokości nie niższej niż 5% ceny
wywoławczej i nie wyższej niż 10% tej ceny.
7. Wadium nie podlega zwrotowi:
1) jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę
wywoławczą albo żaden z uczestników przetargu ofert nie zaoferuje co najmniej
ceny wywoławczej;
2) uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub zawarcie umowy o oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład Zasobu,
uwzględniając konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania,
równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku
przetargu.
9. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 8, minister właściwy do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa ustali:
1) terminy i formy wnoszenia wadium i jego zwrotu,
2) tryb powoływania i sposób działania komisji przetargowej,
3) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu,
4) tryb postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu,
5) tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów
oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego
– kierując się zapewnieniem sprawności, efektywności oraz przejrzystości
prowadzonych postępowań.

Art. 55. 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezes KZN przy
pomocy komisji przetargowej.
2. W skład komisji przetargowej wchodzą:
1) pracownicy Biura.
2) (uchylony)
3. W skład komisji przetargowej wchodzą nie mniej niż 3 osoby.
4. Do każdego przetargu powołuje się odrębną komisję przetargową.

Art. 56. (uchylony).

Art. 57. (uchylony).

Art. 58. (uchylony).

Art. 59. (uchylony).

Art. 60. (uchylony).

Art. 61. 1. Oferty mogą być składane w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia
o przetargu, o którym mowa w art. 53.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) podstawowe informacje o przystępującym do przetargu, w tym:
a) nazwę przystępującego do przetargu,
b) dane teleadresowe,
c) numer przystępującego do przetargu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym
właściwym rejestrze,
d) formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej,
e) liczbę mieszkań w zasobach przystępującego do przetargu, w tym liczbę
mieszkań na wynajem;
2) oświadczenia o zobowiązaniu się przystępującego do przetargu do wykonania
zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu;
3) dokumenty potwierdzające doświadczenie, zdolności organizacyjne oraz
sytuację prawno-finansową przystępującego do przetargu umożliwiające mu
realizację umowy.
3. Złożone oferty są sprawdzane pod względem spełnienia wymogów, o których
mowa w ust. 1 i 2.
4. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie
krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego zamknięcia,
Prezes KZN ogłasza drugi przetarg.
5. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, Prezes KZN
w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od dnia jego
zamknięcia, może ogłaszać kolejne przetargi.
6. Organizując kolejne przetargi, KZN może obniżyć cenę wywoławczą
nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, lecz cena ta nie może
być niższa niż 70% wartości nieruchomości.
7. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie
przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z przystępujących do przetargu nie
zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie
wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z przystępujących do przetargu nie zaoferował
ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że
żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
8. Przystępujący do przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku
przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego,
zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do ministra właściwego
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
9. W ogłoszeniu o przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości można dopuścić
podzielenie ceny nabycia nieruchomości na raty.

Art. 62. 1. Umowa sprzedaży lub o oddanie nieruchomości w użytkowanie
wieczyste określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) przedmiot umowy;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
4) rodzaj budynków lub urządzeń planowanych do budowy;
5) obowiązek utrzymania budynków lub urządzeń w należytym stanie;
6) warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub
urządzeń w czasie trwania umowy;
7) (uchylony)
8) cenę nabycia;
9) opłaty za użytkowanie wieczyste;
10) prawa i obowiązki stron, w tym:
a) (uchylona)
b) zobowiązania nabywcy nieruchomości mające wpływ na wynik przetargu,
c) obowiązek przedkładania KZN informacji, o których mowa w art. 101,
d) obowiązki informacyjne wobec przyszłych najemców związane
z planowanym przedsięwzięciem;
11) kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości
nie niższej niż 10% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy;
12) okres, na jaki zawierana jest umowa.
2. (uchylony)
3. Wpływy z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 11, stanowią
przychód KZN i są wpłacane na jego rachunek bankowy.
4. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste KZN
wykonuje kompetencje właściwego organu określone w dziale II ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisów art. 63–66 tej ustawy
nie stosuje się.

Art. 62a. 1. W przypadku zbycia przez KZN nieruchomości przekazanej do
Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencję Mienia
Wojskowego, KZN wypłaca tym podmiotom rekompensatę w wysokości
odpowiadającej 90% dochodu uzyskanego przez KZN ze zbycia tej nieruchomości.
2. Dochód uzyskany przez KZN ze zbycia nieruchomości, o której mowa
w ust. 1, stanowi różnicę między przychodami z tego zbycia a kosztami bezpośrednio
związanymi z pozyskaniem i gospodarowaniem tą nieruchomością.
3. W przypadku wniesienia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, do spółki
celowej, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia Wojskowego
wykonują prawa z 90% udziałów lub akcji odpowiadających wartości wniesionej
nieruchomości pomniejszonej o koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem i
gospodarowaniem tą nieruchomością.

Art. 63. (uchylony).

Art. 64. (uchylony).

Art. 65. 1. W celu pozyskania środków finansowych służących realizacji zadań,
o których mowa w art. 5, KZN może, za zgodą ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
sprzedawać i oddawać w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzące w skład
Zasobu, nieprzeznaczone na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia
technicznego.
2. Do oddawania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości, o którym
mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 4 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 65a. 1. KZN przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
1) nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie
art. 53;
2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabytej uprzednio przez
sprzedawcę od KZN na podstawie art. 53;
3) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od KZN na
podstawie art. 65 ust. 1;
4) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości nabytej
uprzednio przez sprzedawcę od KZN na podstawie art. 65 ust. 1.
2. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia
otrzymania przez KZN zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
3. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest obowiązany do przekazania
KZN wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy.
4. Prawo pierwokupu Prezes KZN wykonuje przez złożenie oświadczenia
w formie aktu notarialnego u notariusza, o którym mowa w ust. 3. W przypadku
gdyby złożenie oświadczenia u tego notariusza było niemożliwe lub napotykało
poważne trudności, może być ono złożone u innego notariusza.
5. Wypis z aktu notarialnego obejmującego oświadczenie, o którym mowa
w ust. 4, notariusz doręcza sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia złożenia
oświadczenia.
6. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4:
1) nieruchomość staje się własnością Skarbu Państwa i przechodzi do Zasobu, jeżeli
wykonanie prawa pierwokupu dotyczyło sprzedaży nieruchomości;
2) prawo użytkowania wieczystego wygasa, jeżeli wykonanie prawa pierwokupu
dotyczyło sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.
7. Prawo pierwokupu wykonuje się po cenie ustalonej między stronami
w umowie sprzedaży.

Art. 65b. 1. Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 53 następuje
z zastrzeżeniem prawa odkupu.
2. Prawo odkupu przysługuje KZN w przypadku, gdy na sprzedanej
nieruchomości nie zrealizowano celu, o którym mowa w art. 53.
3. Prawo odkupu Prezes KZN wykonuje przez oświadczenie złożone
kupującemu. Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu sporządza się w formie aktu
notarialnego.
4. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca jest obowiązany przenieść na
rzecz Skarbu Państwa własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży
oraz za zwrotem nakładów. Zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów
koniecznych, należy się nabywcy tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości
nieruchomości.
5. Prawo odkupu przysługuje KZN w okresie 5 lat od dnia sprzedaży
nieruchomości.

Art. 66. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5, KZN może
dokonywać:
1) zamiany nieruchomości wchodzących w skład Zasobu na inną nieruchomość;
2) zamiany nieruchomości dokonywanej w ramach odszkodowania, o którym
mowa w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, ustaw, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 5 lit. e, oraz
ustaw stanowiących podstawę wydania aktu prawa miejscowego, o którym
mowa w lit. b, przysługującego od Skarbu Państwa, w przypadku:
a) wywłaszczeń,
b) wejścia w życie przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego, wskutek
których korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

Art. 67. (uchylony).

Art. 68. (uchylony).

Art. 69. (uchylony).

Art. 70. (uchylony).

Art. 71. (uchylony).

Art. 72. (uchylony).

Art. 72a. (uchylony).

Art. 73. (uchylony).

Art. 74. (uchylony).

Art. 75. (uchylony).

Art. 76. (uchylony).

Art. 77. (uchylony).

Art. 78. (uchylony).

Art. 79. (uchylony).

Art. 80. (uchylony).

Art. 81. (uchylony).

Art. 82. (uchylony).

Art. 83. (uchylony).

Art. 84. (uchylony).

Art. 85. (uchylony).

Art. 86. (uchylony).

Art. 87. (uchylony).

Art. 88. (uchylony).

Art. 89. (uchylony).

Art. 90. (uchylony).

Art. 91. (uchylony).

Art. 92. (uchylony).

Art. 93. (uchylony).

Art. 94. (uchylony).

Art. 95. (uchylony).

Art. 96. Prezes KZN uprawniony jest do przeprowadzania kontroli:
1) przestrzegania warunków umów zawieranych na podstawie art. 53 ust. 1 i 2;
2) zgodności realizowanej inwestycji mieszkaniowej z warunkami określonymi
w zawartych z KZN umowach, w tym dotyczących wniesienia nieruchomości
jako aportu;
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) przedkładanych informacji, o których mowa w art. 101.

Art. 97. Prezes KZN w każdym czasie może zwrócić się do organów nadzoru
budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodności realizowanej
inwestycji z przepisami prawa. Prezes KZN może uczestniczyć w kontroli
prowadzonej przez organ nadzoru budowlanego.

Art. 98. Nabywca albo użytkownik wieczysty nieruchomości z Zasobu
informuje Prezesa KZN o zakończeniu budowy inwestycji mieszkaniowej objętej
umową z KZN w terminie 14 dni od dnia zakończenia budowy. Do zawiadomienia
załącza się geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, wykonaną przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia, obejmującą w szczególności pomiar
powierzchni użytkowej lokali.

Art. 99. 1. Kontrolę, o której mowa w art. 96 pkt 2, Prezes KZN przeprowadza
obowiązkowo po zakończeniu budowy, a przed złożeniem wniosku przez nabywcę
albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu o wydanie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
2. W razie stwierdzenia naruszenia warunków umowy Prezes KZN zwraca się do
organów nadzoru budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli zgodności
realizowanej inwestycji z przepisami prawa. Prezes KZN może uczestniczyć
w kontroli prowadzonej przez organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku stwierdzenia braku naruszenia warunków umowy lub ustawy
Prezes KZN wydaje nabywcy albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości
z Zasobu zaświadczenie o braku zastrzeżeń.
4. Informację o stwierdzeniu naruszenia warunków umowy lub o braku
zastrzeżeń Prezes KZN zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej KZN.

Art. 100. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy lub
ustawy, po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego,
Prezes KZN wzywa nabywcę albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu
do złożenia wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, wyznaczając mu
odpowiedni termin.
2. Prezes KZN, biorąc pod uwagę stopień naruszenia warunków umowy zawartej
z nabywcą albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości z Zasobu, może ją
rozwiązać i nałożyć kary wynikające z tej umowy.

Art. 101. 1. Do zakończenia realizacji inwestycji nabywca albo użytkownik
wieczysty nieruchomości z Zasobu przedkłada corocznie Prezesowi KZN do dnia
15 listopada, według stanu na dzień 31 października, informację dotyczącą:
1) postępów prowadzonych robót budowlanych;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) powierzchni użytkowej mieszkań, z podziałem na mieszkania na wynajem,
5) powierzchni użytkowej mieszkań utworzonych w ramach inwestycji
mieszkaniowej realizowanej na nieruchomości zbytej lub oddanej
w użytkowanie wieczyste;
6) powierzchni użytkowej mieszkań utworzonych w ramach inwestycji
mieszkaniowej realizowanej na nieruchomości zbytej lub oddanej
w użytkowanie wieczyste użytkowanych na zasadach najmu i udziału tej
powierzchni w powierzchni użytkowej mieszkań, o których mowa w pkt 5;
7) (uchylony)
8) wykonania zobowiązań mających wpływ na wynik przetargu.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)

Art. 102. 1. Czynności kontrolne są wykonywane bezpośrednio przez
pracowników Biura na podstawie upoważnienia do wykonywania tych czynności
wydanego przez Prezesa KZN, w obecności nabywcy albo użytkownika wieczystego
nieruchomości z Zasobu lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby
upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres
wykonywania tych czynności oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych osoba
upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym
mowa w ust. 1.

Art. 103. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają
prawo do:
1) wstępu na teren nieruchomości będącej przedmiotem czynności kontrolnych;
2) żądania od nabywcy albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu
przedstawienia pisemnej informacji na temat nieruchomości, inwestycji
mieszkaniowej realizowanej z wykorzystaniem tej nieruchomości lub mieszkań
utworzonych w wyniku tej inwestycji;
3) wglądu do dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją
mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami, sporządzania odpisów, kopii lub
wyciągów z tych dokumentów oraz ich zabezpieczania;
4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych czynności
kontrolnych.

Art. 104. W stosunku do osób upoważnionych do wykonywania czynności
kontrolnych nabywca albo użytkownik wieczysty nieruchomości z Zasobu ma
obowiązek:
1) umożliwienia wejścia na teren nieruchomości będącej przedmiotem czynności
kontrolnych oraz zapewnienia bezpiecznego poruszania się po niej;
2) udostępnienia pisemnej informacji na temat nieruchomości, inwestycji
mieszkaniowej realizowanej z wykorzystaniem tej nieruchomości lub mieszkań
utworzonych w wyniku tej inwestycji;
3) udostępnienia dokumentów związanych z nieruchomością, realizowaną
inwestycją mieszkaniową lub utworzonymi mieszkaniami;
4) umożliwienia sporządzania odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów
związanych z nieruchomością, realizowaną inwestycją mieszkaniową lub
utworzonymi mieszkaniami oraz zabezpieczania tych dokumentów;
5) umożliwienia sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych
czynności kontrolnych;
6) potwierdzenia zgodności kopii dokumentów z oryginałami.

Art. 105. 1. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza pisemny raport
z tych czynności.
2. Raport, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w dwóch egzemplarzach
i podpisywany przez osobę wykonującą czynności kontrolne oraz nabywcę albo
użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu lub osobę przez niego
upoważnioną.
3. W przypadku odmowy podpisania raportu, o którym mowa w ust. 1, przez
nabywcę albo użytkownika wieczystego nieruchomości z Zasobu lub osobę przez
niego upoważnioną raport jest podpisywany przez osobę wykonującą czynności
kontrolne, która dokonuje w nim adnotacji o odmowie podpisania.
4. Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez osobę wykonującą
czynności kontrolne Prezesowi KZN niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Art. 106. Prezes KZN sporządza kwartalne sprawozdania z wykonanych
czynności kontrolnych do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy
sprawozdanie.

Art. 107. 1. Prezes KZN przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia
kwartalne sprawozdania z wykonanych czynności kontrolnych nie później niż po
upływie 45 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Prezes KZN przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa kwartalne
sprawozdania z wykonanych czynności kontrolnych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, nie później niż po upływie 60 dni po kwartale, którego dotyczy sprawozdanie.

Art. 108. (uchylony).

Art. 109. (uchylony).

Art. 110. (uchylony).

Art. 111. (uchylony).

Art. 112. (pominięty).

Art. 113. (pominięty).

Art. 114. (pominięty).

Art. 115. (pominięty).

Art. 116. (pominięty).

Art. 117. (pominięty).

Art. 118. (pominięty).

Art. 119. (pominięty).

Art. 120. (pominięty).

Art. 121. (pominięty).

Art. 122. (pominięty).

Art. 123. (pominięty).

Art. 124. (pominięty).

Art. 125. (pominięty).

Art. 126. (pominięty).

Art. 127. (pominięty).

Art. 128. (pominięty).

Art. 129. Tworzy się KZN.

Art. 130. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa powoła, w drodze
zarządzenia, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Pełnomocnika do spraw
organizacji KZN, określając szczegółowy zakres jego zadań i środki niezbędne do ich
realizacji.
2. Pełnomocnik do spraw organizacji KZN, zwany dalej „Pełnomocnikiem”,
wykonuje zadania w zakresie tworzenia i organizacji KZN i może w tym celu
wydawać zarządzenia.
3. Do dnia powołania Prezesa KZN Pełnomocnik wykonuje zadania, o których
mowa w ust. 1, przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa właściwej w sprawach mieszkalnictwa.
4. Do zadań Pełnomocnika należy zorganizowanie KZN, zatrudnienie
pracowników oraz podjęcie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia
działalności przez KZN.
5. Z chwilą powołania Prezesa KZN Pełnomocnik kończy swoją działalność.
6. Pełnomocnik w okresie sprawowania funkcji wykonuje zadania Prezesa KZN
oraz dyrektora Biura KZN na zasadach określonych w ustawie.
7. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 131. (uchylony).

Art. 132. 1. Pierwszego naboru pracowników Biura KZN dokonuje się
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Do pierwszego naboru pracowników Biura KZN nie stosuje się przepisów
art. 42.

Art. 133. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyposaży KZN w środki
trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki aktywów niezbędne do
rozpoczęcia przez niego działalności.
2. Środki na pokrycie wyposażenia KZN w środki trwałe, wartości niematerialne
i prawne oraz inne składniki aktywów niezbędne do rozpoczęcia przez niego
działalności, a także na pokrycie kosztów realizacji zadań, organizacji i
funkcjonowania KZN, w tym na wynagrodzenia pracowników, w 2017 roku pochodzą
z rezerwy celowej budżetu państwa.
3. Koszty organizacji i funkcjonowania KZN, począwszy od 2018 r., w tym
wydatki na wynagrodzenia pracowników, oraz koszty realizacji zadań KZN
ponoszone do czasu osiągnięcia przez KZN przychodów niezbędnych do pokrycia
powyższych kosztów pokrywane będą z rezerwy celowej budżetu państwa.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa informuje KZN o zaprzestaniu finansowania
kosztów, o których mowa w ust. 3, po ustaleniu, na podstawie analizy kwartalnych
sprawozdań z realizacji planu finansowego KZN, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w ust. 3. Analiza, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządzana jest
w terminie 60 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Art. 134. Pełnomocnik w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego
artykułu sporządza i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
projekt planu finansowego KZN na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia
31 grudnia 2017 r.

Art. 135. Prezes KZN, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia powołania,
przedstawia Radzie Nadzorczej do uchwalenia pierwszy, po utworzeniu KZN, program gospodarowania Zasobem, uzgodniony z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 136. 1. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
oraz prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej sporządzają pierwsze wykazy nieruchomości, o których mowa
w art. 10 ust. 1, i przekazują je wojewodom właściwym ze względu na miejsce
położenia nieruchomości w terminie:
1) 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku wykazów nieruchomości,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1;
2) 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy – w przypadku wykazów nieruchomości,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.
2. Terminy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w przypadku
przekazania do KZN pierwszych wykazów nieruchomości, o których mowa
w art. 10 ust. 1, przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych.
3. Do sporządzenia pierwszych wykazów nieruchomości, o których mowa
w art. 10 ust. 1, stosuje się wzór określony w przepisach wydanych na podstawie
art. 17.
4. Wojewodowie, a w odniesieniu do pierwszych wykazów nieruchomości,
o których mowa w art. 10 ust. 1, sporządzonych przez właściwe organy, o których
mowa w ust. 2, Prezes KZN dokonują sprawdzenia wykazów nieruchomości pod
względem zgodności i kompletności danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 17 w terminie 30 dni od dnia otrzymania wykazu.
5. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niezgodności pierwszego
wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1, przekazanego zgodnie
z ust. 1 lub 2, albo niedołączenia opinii, o której mowa w art. 11 lub art. 12 ust. 1,
wojewoda, a w odniesieniu do wykazów sporządzonych przez właściwe organy,
o których mowa w ust. 2, Prezes KZN może żądać od tego organu uzupełnienia
wykazu, wskazując termin i zakres uzupełnienia.
6. W przypadku gdy organ, który sporządził pierwszy wykaz nieruchomości,
o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie przekaże lub nie uzupełni wykazu w terminie,
o którym mowa w ust. 1 albo ust. 5, właściwy terytorialnie wojewoda, a w odniesieniu do wykazów sporządzonych przez właściwe organy, o których mowa w ust. 2, Prezes KZN wymierza temu organowi, w drodze decyzji, karę w wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.
7. W przypadku gdy zwłoka w przekazaniu pierwszego wykazu nieruchomości,
o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie przekracza 3 dni od dnia upływu terminu,
o którym mowa w ust. 1 albo ust. 5, wojewoda, a w odniesieniu do wykazów
sporządzonych przez właściwe organy, o których mowa w ust. 2, Prezes KZN
odstępuje od wymierzenia kary.
8. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa
w ust. 6.
9. W przypadku nieuiszczenia kary podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
10. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 6, przysługuje do ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.
11. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz
prezydenci miast na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji
rządowej przekazują pierwsze wykazy nieruchomości, o których mowa w art. 10
ust. 1, do KZN niezwłocznie po zatwierdzeniu tych wykazów przez wojewodów.

Art. 137. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do umów najmu okazjonalnego, o którym mowa w art. 19a ustawy zmienianej
w art. 119, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe.
3. Do zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy zmienianej w art. 115,
dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 138. Do projektów gminnych programów rewitalizacji, wobec których
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia programu podjęto po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 127, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 139. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. uprawnienia, zadania i obowiązki
przewidziane przepisami niniejszej ustawy dla Dyrektora Generalnego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa realizuje Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych.

Art. 140. 1. Maksymalny limit środków budżetu państwa, do wysokości których
mogą być udzielone KZN dotacje, o których mowa w art. 43 ust. 2 pkt 2
i art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:
1) w 2017 r. – 25 mln zł;
2) w 2018 r. – 125 mln zł;
3) w 2019 r. – 50 mln zł;
4) w 2020 r. – 0 mln zł;
5) w 2021 r. – 0 mln zł;
6) w 2022 r. – 0 mln zł;
7) w 2023 r. – 0 mln zł;
8) w 2024 r. – 0 mln zł;
9) w 2025 r. – 0 mln zł;
10) w 2026 r. – 0 mln zł.
2. W budżecie państwa tworzy się rezerwę celową na sfinansowanie wydatków,
o których mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje wykorzystanie limitu wydatków,
o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa
w ust. 4.
4. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany
rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz
w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1,
przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca
danego kwartału, została przekroczona:
1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 20%,
2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 15%,
3) po trzech kwartałach – co najmniej o 10%
– minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa zobowiązuje Prezesa KZN do stosowania
mechanizmu korygującego polegającego na obniżeniu kosztów realizacji zadań przez
KZN.

Art. 141. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 4 ust. 6, art. 17, art. 129, art. 130, art. 132–134 i art. 140, które
wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.