Wejscie w życie: 29 września 2011

Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Art. 1. Ustawa określa instytucje właściwe do wykonywania zadań
wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej dopuszczających dobrowolny
udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Art. 2. Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS), zwany dalej
„systemem”, tworzą:
1) minister właściwy do spraw klimatu;
2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
3) Polskie Centrum Akredytacji.

Art. 3. Minister właściwy do spraw klimatu prowadzi politykę w zakresie
rozwoju systemu oraz współpracuje z organami Unii Europejskiej w tym zakresie.

Art. 4. 1. Organami egzekwowania prawa, o których mowa w art. 2 pkt 26
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25
listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342
z 22.12.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009”, są:
1) wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
2) starosta;
3) marszałek województwa;
4) wojewoda;
5) regionalny dyrektor ochrony środowiska;
6) organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
7) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
8) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Organy określone w ust. 1 wykonują zadania organów egzekwowania prawa,
o których mowa w art. 2 pkt 26 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009, na podstawie i w
zakresie określonych w przepisach odrębnych.

Art. 5. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr organizacji
zarejestrowanych w systemie, zwany dalej „rejestrem EMAS”.
2. Rejestr EMAS zawiera:
1) numer w rejestrze EMAS, składający się z oznaczenia „PL”, spacji, oznaczenia
województwa zgodnego z nomenklaturą określoną w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 443), poziomej kreski, trzycyfrowego numeru
porządkowego właściwego dla województwa, w którym mieści się siedziba
organizacji, oraz liczby porządkowej rejestru EMAS;
2) nazwę organizacji oraz oznaczenie jej siedziby i adresu;
3) datę rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;
4) datę weryfikacji i walidacji;
5) uwagi dotyczące zawieszenia rejestracji organizacji w rejestrze EMAS;
6) uwagi dotyczące wykreślenia organizacji z rejestru EMAS;
7) deklarację środowiskową organizacji i jej aktualizacje.
3. Rejestr EMAS podlega aktualizacji w zakresie zawartych w nim danych i
deklaracji środowiskowych.

Art. 6. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu organizacji
do rejestru EMAS, na jej wniosek, po spełnieniu warunków określonych w art. 13 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2. Przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska zasięga pisemnej opinii organów określonych w art. 4 ust. 1,
właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w
zakresie spełnienia przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska.
3. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do wyrażenia opinii w terminie
30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o jej wydanie.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje na piśmie organy, o
których mowa w ust. 2, o rejestracji organizacji w rejestrze EMAS.
5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009,
odmawia wpisu organizacji do rejestru EMAS;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009:
a) zawiesza rejestrację organizacji w rejestrze EMAS,
b) wykreśla organizację z rejestru EMAS.
6. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, kierując się koniecznością
zapewnienia sprawnego działania systemu oraz zapewnienia informacji niezbędnych
do rejestracji, a także biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Art. 7. 1. Za wpis do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
pobiera opłatę rejestracyjną. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 3000 zł.
2. Opłata rejestracyjna stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz
współczynnika różnicującego, o którym mowa w ust. 5.
3. Stawka opłaty rejestracyjnej wynosi 1000 zł.
4. Organizacja, która składa wniosek o wpis do rejestru EMAS, wnosi opłatę
rejestracyjną na rachunek bankowy prowadzony przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Opłata rejestracyjna stanowi dochód budżetu państwa.
5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
współczynniki różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej, uwzględniając formę
organizacyjną i liczbę osób zatrudnionych przez organizację oraz biorąc pod uwagę,
że opłata ta nie powinna stanowić przeszkody w zgłoszeniu do systemu dla małych i
średnich przedsiębiorstw.

Art. 8. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do
udzielania organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32
ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do udzielania organizacji, na
jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1221/2009.
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust.
1 udzielają informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, na piśmie.
4. Udzielenie informacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze
względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stosuje się odpowiednio.
6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust.
1 mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli wniosek:
1) nie dotyczy informacji, o której mowa w art. 32 ust. 1 i 2 albo 4 rozporządzenia
(WE) 1221/2009;
2) jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
3) jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, właściwy organ, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w
terminie 14 dni.
8. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji.
9. W przypadku odmowy udzielenia informacji przepisy ust. 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.

Art. 9. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do
składania ministrowi właściwemu do spraw klimatu:
1) rocznej informacji o działaniach podjętych przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia (WE) nr
1221/2009, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy;
2) kwartalnej informacji o organizacjach zarejestrowanych, zawieszonych oraz
wykreślonych z rejestru EMAS, w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca
kwartału, za poprzedni kwartał.
2. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do przekazywania
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji, o których mowa w art. 32
ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Art. 10. Polskie Centrum Akredytacji prowadzi akredytację weryfikatorów
środowiskowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr
1221/2009.

Art. 11. (pominięty).

Art. 12. (pominięty).

Art. 13. (pominięty).

Art. 14. 1.Rejestr krajowy organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie
ekozarządzania i audytu prowadzony na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 18, zwany dalej „rejestrem krajowym”, staje się rejestrem EMAS.
2. Wpisy organizacji do rejestru krajowego dokonane na podstawie art. 3 ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 18, stają się wpisami do rejestru EMAS dokonanymi na
podstawie art. 6 ust. 1.
3. Organizacje wpisane do rejestru regionalnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2
pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 18, zwanego dalej „rejestrem regionalnym”,
niewpisane do rejestru krajowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są
wpisywane do rejestru EMAS.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu, o którym mowa w
ust. 3, niezwłocznie po przekazaniu rejestru regionalnego oraz akt spraw i
dokumentów, o których mowa w ust. 5, dotyczących organizacji wpisywanej do
rejestru EMAS.
5. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przekażą Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska rejestry regionalne oraz akta spraw dotyczące
postępowań o wpis do rejestru regionalnego i dokumenty, na podstawie których
rejestry te były prowadzone, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.
6. Przekazanie rejestrów oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust.
5, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7. Wnioski organizacji o wpis do rejestru regionalnego, złożone przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, są rozpatrywane jako wnioski o wpis organizacji
do rejestru EMAS.
8. W przypadku gdy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, że
wniosek o wpis do rejestru regionalnego, o którym mowa w ust. 7, nie spełnia
wymagań, wzywa organizację do usunięcia braków. Przepisy art. 64 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.
9. Organizacje, o których mowa w ust. 3 i 7, są zwolnione z obowiązku
wnoszenia opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znosi się Krajową Radę
Ekozarządzania.

Art. 16. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na postawie art. 7 ust. 5
ustawy, o której mowa w art. 18, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez okres
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. 1.Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem
finansowym ustawy wynosi 5 455 026 zł, z tym że w:
1) 2011 r. – 487 220 zł;
2) 2012 r. – 499 401 zł;
3) 2013 r. – 511 887 zł;
4) 2014 r. – 524 684 zł;
5) 2015 r. – 537 801 zł;
6) 2016 r. – 551 247 zł;
7) 2017 r. – 565 028 zł;
8) 2018 r. – 578 588 zł;
9) 2019 r. – 592 475 zł;
10) 2020 r. – 606 695 zł.
1a. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetowych będący
skutkiem finansowym wykonywania niniejszej ustawy wynosi 1 396 137 zł, z tym że
w:
1) 2021 r. – 136 016 zł;
2) 2022 r. – 136 814 zł;
3) 2023 r. – 137 614 zł;
4) 2024 r. – 138 414 zł;
5) 2025 r. – 139 214 zł;
6) 2026 r. – 140 013 zł;
7) 2027 r. – 140 813 zł;
8) 2028 r. – 141 613 zł;
9) 2029 r. – 142 413 zł;
10) 2030 r. – 143 213 zł.
2. Minister właściwy do spraw klimatu wprowadzi mechanizmy korygujące w
przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na promocję systemu.
3. Organem właściwym do monitorowania limitu wydatków w zakresie
funkcjonowania systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister
właściwy do spraw klimatu.

Art. 18. Traci moc ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 631, z 2005 r. poz. 1462, z 2007 r. poz.
621 oraz z 2008 r. poz. 1227).

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.