Wejscie w życie: 1 lipca 2021

Ostatnia Zmiana: 9 października 2020

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Art. 1. Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym
Krajowy Rejestr Zadłużonych, zwany dalej „Rejestrem”.

Art. 2. 1. W Rejestrze ujawnia się informacje o:
1) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną –
wobec których są albo były prowadzone postępowania:
a) restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z 2018 r. poz. 149, 398,
1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55),
b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe,
c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa
w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.),
d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego
postępowania upadłościowego;
2) wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli
ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe wobec
spółki lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki na podstawie
art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
3) osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną –
wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez
komornika sądowego, zwanego dalej „komornikiem”, lub sąd z uwagi na fakt, że
z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo
umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu
skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi
na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej
wydatki egzekucyjne;
4) osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń
alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu
świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w Rejestrze dokonuje się również
obwieszczeń dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 3. W zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c Rejestr stanowi
rejestr upadłości w rozumieniu art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania
upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 19), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2015/848”.

Art. 4. 1. Rejestr jest jawny.
2. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze oraz
danymi objętymi treścią obwieszczeń za pośrednictwem sieci Internet.

Art. 5. 1. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, obejmują następujące
dane:
1) imię i nazwisko albo nazwę;
2) firmę;
3) miejsce zamieszkania albo siedzibę;
4) adres;
5) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne
dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, w szczególności numer
paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty
pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo
zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;
6) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna
ma taki numer;
7) określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej;
8) nazwę sądu prowadzącego postępowanie;
9) imię i nazwisko sędziego-komisarza;
10) imię i nazwisko zastępcy sędziego-komisarza;
11) sygnaturę akt sprawy;
12) informację o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, wniosku
o ogłoszenie upadłości, wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania
upadłościowego, a także informację o prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo
odrzuceniu wniosku dłużnika albo umorzeniu postępowania w przedmiocie
rozpoznania takiego wniosku;
13) informację o złożeniu przez zarządcę zagranicznego albo dłużnika, któremu
pozostawiono zarząd własny majątkiem, wniosku o uznanie orzeczenia
o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego oraz informację o
prawomocnym zwrocie, oddaleniu albo odrzuceniu wniosku albo umorzeniu
postępowania w przedmiocie rozpoznania takiego wniosku;
14) informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika przez ustanowienie
tymczasowego nadzorcy sądowego, tymczasowego zarządcy lub zarządcy
przymusowego oraz informację o zakresie i sposobie wykonywania zarządu;
15) informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na
podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe;
16) informację o zatwierdzeniu warunków sprzedaży w trybie przygotowanej
likwidacji oraz uwzględnieniu wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia
zatwierdzającego warunki sprzedaży;
17) informację o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania
upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju,
przy czym w każdym przypadku ogłoszenia upadłości, wszczęcia wtórnego
postępowania upadłościowego, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
oraz zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu w Rejestrze
ujawnia się podstawę jurysdykcji sądu, a jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie
2015/848, ujawnia się również, czy postępowanie ma charakter główny czy
uboczny;
18) informację o terminie i sposobie zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo
zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
19) informację o wniesieniu zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub
wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, postanowienie o otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzeniu układu w postępowaniu
o zatwierdzenie układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich;
20) informację o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności;
21) informację o ustanowieniu, objęciu funkcji, zmianie, odwołaniu oraz
wygaśnięciu funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka oraz organów, do których
przepisy o nadzorcy, zarządcy lub syndyku stosuje się odpowiednio, numer
licencji doradcy restrukturyzacyjnego osoby fizycznej wyznaczonej do pełnienia
tej funkcji albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki wyznaczonej do
pełnienia tej funkcji oraz jej dane objęte wpisem na listę doradców
restrukturyzacyjnych, które są ujawniane przez Ministra Sprawiedliwości
zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy
restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz z 2019
r. poz. 55);
22) informację o liście wierzytelności, spisie wierzytelności i spisie wierzytelności
spornych oraz zatwierdzeniu, sprostowaniach, uzupełnieniach i zmianach listy
wierzytelności, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych;
23) informację o składzie i stanie masy upadłości;
24) informację o częściowym i ostatecznym planie podziału funduszów masy
upadłości oraz oddzielnym planie podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy
i praw obciążonych;
25) informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania
upadłościowego;
26) informację o planie spłaty wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań upadłego bez
ustalenia planu spłaty wierzycieli;
27) informację o dacie, miejscu, przedmiocie obrad zgromadzenia wierzycieli oraz
sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli albo przeprowadzeniu
głosowania w innym trybie;
28) informację o przyjęciu układu przez wierzycieli i treści układu;
29) informację o terminie i miejscu rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania
układu;
30) informację o zatwierdzeniu układu i jego treści oraz odmowie zatwierdzenia
układu;
31) informację o otwarciu postępowania o zmianę układu;
32) informację o wykonaniu układu;
33) informację o uchyleniu i wygaśnięciu układu z mocy prawa;
34) informację o zakończeniu i umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
35) informację o prawomocnym orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, w tym informację
o okresie orzeczonego zakazu;
36) informację o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania
upadłościowego i przebiegu postępowania po uznaniu, w tym informację
o zmianie lub uchyleniu postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu
zagranicznego postępowania upadłościowego.
2. W przypadku gdy prowadzone w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie ma
charakter wtórnego postępowania upadłościowego, w Rejestrze ujawnia się również
informację o zakończeniu lub umorzeniu głównego postępowania upadłościowego
w rozumieniu rozporządzenia 2015/848.
3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, wnioskodawcą jest
zarządca zagraniczny, w Rejestrze ujawnia się również imię i nazwisko albo nazwę
zarządcy zagranicznego, jego adres oraz adres poczty elektronicznej.

Art. 6. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, obejmują następujące
dane:
1) imię i nazwisko albo nazwę;
2) miejsce zamieszkania albo siedzibę;
3) numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich
braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 5;
4) informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki na
podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe;
5) informację o ogłoszeniu upadłości spółki lub wszczęciu wtórnego postępowania
upadłościowego wobec spółki;
6) informację o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania
upadłościowego wobec spółki i przebiegu postępowania po uznaniu, w tym
informację o zmianie lub uchyleniu postanowienia o uznaniu orzeczenia
o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego;
7) informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania
upadłościowego wobec spółki.

Art. 7. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, obejmują następujące
dane:
1) imię i nazwisko albo nazwę;
2) firmę;
3) siedzibę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną,
której ustawa przyznaje zdolność prawną;
4) numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich
braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 5;
5) NIP, jeżeli osoba albo jednostka organizacyjna ma taki numer;
6) datę umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika
lub sąd albo naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych;
7) sygnaturę akt sprawy;
8) nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania
egzekucyjnego prowadzonego przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu
skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9) kwotę lub sumę kwot wierzytelności niewyegzekwowanych w postępowaniu
egzekucyjnym prowadzonym przez komornika lub sąd albo naczelnika urzędu
skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
10) wskazanie tytułu wykonawczego.

Art. 8. Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, obejmują następujące
dane:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku jego braku – inne dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5;
3) wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;
4) sygnaturę akt sprawy;
5) rodzaj wierzytelności;
6) datę ukończenia postępowania egzekucyjnego;
7) datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który
wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów.

Art. 9. 1. Dane, o których mowa w art. 5 i art. 6, są ujawniane w Rejestrze za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
jednocześnie z dokonaniem obwieszczenia albo dokonaniem innej czynności, z którą
ustawa wiąże skutek ujawnienia w Rejestrze.
2. Dane, o których mowa w art. 7, w zakresie dotyczącym umorzenia
postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez naczelnika urzędu skarbowego
albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są niezwłocznie
zamieszczane w Rejestrze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego naczelnika
urzędu skarbowego lub właściwego dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
3. Dane, o których mowa w art. 7, w zakresie dotyczącym umorzenia
postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika albo sąd, zamieszcza
niezwłocznie w Rejestrze komornik albo sąd, który wydał postanowienie o umorzeniu
postępowania egzekucyjnego.
4. Dane, o których mowa w art. 8, zamieszcza niezwłocznie w Rejestrze
komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, a w przypadku gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, dane zamieszcza organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Art. 10. 1. Wniosek zarządcy lub dłużnika sprawującego zarząd własny
majątkiem o to, aby obwieszczenie o orzeczeniu o wszczęciu postępowania
upadłościowego oraz, w stosownym przypadku, orzeczeniu o powołaniu zarządcy
zostało dokonane w Rejestrze, złożony na podstawie art. 28 ust. 1 rozporządzenia
2015/848, rozpoznaje sąd upadłościowy właściwy według miejsca położenia oddziału
dłużnika w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia 2015/848, a jeżeli uzasadniona
jest właściwość kilku sądów, wybór między tymi sądami należy do wnioskodawcy.
2. Wniosek zarządcy lub dłużnika sprawującego zarząd własny majątkiem o to,
aby obwieszczenie o orzeczeniu o wszczęciu postępowania upadłościowego oraz,
w stosownym przypadku, orzeczeniu o powołaniu zarządcy zostało dokonane
w Rejestrze, złożony na podstawie art. 28 ust. 2 rozporządzenia 2015/848, rozpoznaje
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
3. Zarządzenie o obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wydaje sąd
w składzie jednoosobowym z wykorzystaniem udostępnionego w systemie
teleinformatycznym formularza obwieszczenia.

Art. 11. 1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że
ustawa stanowi inaczej.
2. Dane, o których mowa w art. 5 i art. 6, automatycznie przestają być ujawniane
po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania,
którego dotyczą, chyba że ustawa stanowi inaczej.
3. Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, dane,
o których mowa w art. 5 i art. 6, automatycznie przestają być ujawniane po upływie:
1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania
układu albo
2) 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo
wygaśnięciu układu z mocy prawa.
4. Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli
albo prawomocnie umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,
dane, o których mowa w art. 5, automatycznie przestają być ujawniane po upływie:
1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania
planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu
zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo
2) 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty
wierzycieli.
5. Dane osoby, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz, o którym mowa
w art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, wraz
z danymi dotyczącymi postępowania, w którym orzeczono zakaz, automatycznie
przestają być ujawniane po upływie 3 lat od dnia następującego po upływie okresu
zakazu.
6. Dane, o których mowa w art. 7, automatycznie przestają być ujawniane po
upływie 7 lat od dnia ich zamieszczenia.
7. Dane, o których mowa w art. 8, automatycznie przestają być ujawniane po
upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania
egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich
zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów.
8. Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 3, Szef
Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy
dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo sąd niezwłocznie zmieniają
albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane
błędne.
9. Komornik, a w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 3, Szef
Krajowej Administracji Skarbowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, właściwy
dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo sąd niezwłocznie zmieniają
albo usuwają z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane,
o których mowa w art. 7 i art. 8, gdy po ich ujawnieniu zobowiązanie wygasło albo
zapadły orzeczenie sądowe lub decyzja administracyjna, z których wynika, że
ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego
ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został
prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem lub zaświadczeniem właściwego organu lub oświadczeniem wierzyciela.
10. Zaprzestanie ujawniania danych, zgodnie z ust. 2–5, obejmuje również
zaprzestanie ujawniania obwieszczeń dokonanych w postępowaniu, którego dotyczyły
te dane.
11. Zgromadzone w Rejestrze dane, których ujawniania zaprzestano, mogą być,
po pozbawieniu tych danych cech identyfikujących osobę, udostępniane
i wykorzystywane do badań naukowych, a także do celów statystycznych.
Udostępnione dane można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla
którego zostały udostępnione.

Art. 12. 1. Minister Sprawiedliwości zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o adresie, pod
którym w sieci Internet dostępny jest Rejestr.
2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych
w Rejestrze oraz danych objętych treścią obwieszczeń.

Art. 13. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób
zamieszczania danych w Rejestrze oraz sposób przetwarzania i ujawniania danych
zawartych w Rejestrze, a także tryb i sposób przetwarzania oraz przekazywania
danych, o których mowa w art. 11 ust. 11, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
czytelności oraz przejrzystości danych ujawnianych w Rejestrze, łatwość jego
użytkowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Art. 14. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) w art. 126 uchyla się § 6.

Art. 15. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629, 2212 i 2244) w art. 53 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Przepisy ust. 1 i 1a nie dotyczą jednostek, w stosunku do których
ogłoszona została upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne,
w którym ustanowiono zarządcę, chyba że dłużnikowi udzielono zezwolenia,
o którym mowa w art. 133 ust. 1 lub art. 288 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z 2018 r. poz. 149, 398,
1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55).”.

Art. 16. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy
gospodarcze), zwane dalej „sądami rejestrowymi”.”;
2) w art. 19e:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer
PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako uprawniona samodzielnie
lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent,
syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.
3. Do zgłoszenia uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub
pokryciu straty, jak również dokumentów, o których mowa
w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
a także sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów,
o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, można dołączyć
ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 2.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub
prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa
Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1184, 1467, 1669 i 2193) i art. 601 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193), o ile w systemie
tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania
zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik
zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3b. Adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny zgłaszający
uchwałę bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również
dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzone do dnia
30 września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b,
1f, 1g i 3 tej ustawy, może dołączyć do zgłoszenia ich kopie podpisane
w sposób określony w ust. 3a.”,
c) uchyla się ust. 5,
d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, można dołączyć kopie
uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również
dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzonych do dnia
30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1,
1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem zaufanym przez osoby wymienione w ust. 2
albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą
prawnym lub prawnikiem zagranicznym.
7b. W przypadku określonym w ust. 3a zgłoszenie podlega
automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
także w zakresie statusu zgłaszającego jako adwokata, radcy prawnego
i prawnika zagranicznego. W przypadku negatywnej weryfikacji statusu,
przepisy ust. 7 zdanie drugie i ust. 7a stosuje się odpowiednio.”,
e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Czynności, o których mowa w ust. 1–8, są wykonywane
w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa
w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 i 55).”.

Art. 17. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219 i 2244)
w art. 71 § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie
teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 52 i 55).”.

Art. 18. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 53:
a) po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu:
§ 1a. System teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe,
w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy, utrzymuje Minister
Sprawiedliwości.
§ 1b. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
§ 1c. Minister Sprawiedliwości, jako administrator systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie ma dostępu
do akt postępowania.”,
b) § 2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Akta sprawy przechowuje się w sądzie lub systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe przez okres
niezbędny ze względu na rodzaj i charakter sprawy, terminy przedawnienia,
interesy osób biorących udział w postępowaniu oraz znaczenie materiałów
zawartych w aktach jako źródła informacji.”;
2) po art. 53c dodaje się art. 53d w brzmieniu:
Art. 53d. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb
zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe,
z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania
oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. Przepisy części pierwszej stosuje się odpowiednio do postępowań
określonych w art. 36 oraz rozdziale V rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 19),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/848”.”;
2) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:
Art. 4a. Ilekroć w ustawie jest mowa o ”Rejestrze”, należy przez to
rozumieć Krajowy Rejestr Zadłużonych.”;
3) w art. 13:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prawomocne postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie
upadłości na podstawie ust. 1 lub 2 obwieszcza się.”,
b) dodaje się ust. 5–7 w brzmieniu:
„5. Oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie ust. 1 lub
2, sąd wydaje postanowienie, w którym wymienia:
1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę;
2) numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym dłużnika,
a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację, w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa
wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny
numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej;
3) firmę, pod którą działa dłużnik;
4) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres dłużnika;
5) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli dłużnik ma taki numer.
6. W przypadku spółki osobowej w postanowieniu, o którym mowa
w ust. 5, dodatkowo wymienia się:
1) imiona i nazwiska albo nazwę wspólników odpowiadających za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
2) numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym
wspólników, o których mowa w pkt 1, a w przypadku ich braku – inne
dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, w szczególności
numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo
numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer
w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub
identyfikacji podatkowej;
3) miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników, o których mowa
w pkt 1.
7. W sekretariacie sądu umożliwia się każdemu, kto dostatecznie
usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt sądowych postępowania
zakończonego prawomocnym postanowieniem o oddaleniu wniosku
o ogłoszenie upadłości na podstawie ust. 1 lub 2, dostęp do tych akt za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe.”;
4) w art. 22:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku
– inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę,
pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona
i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są
ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym
Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację,
a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo
nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki
bez ograniczenia całym swoim majątkiem;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się w szczególności numer
paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty
pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze,
albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.”;
5) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany
złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.”;
6) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:
Art. 25a. Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie
upadłości złożonego przez dłużnika, prawomocne zarządzenie o zwrocie tego
wniosku oraz prawomocne postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu tego
wniosku lub umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku
obwieszcza się.”;
7) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje się
w Rejestrze. W przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do
wniesienia środka zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o
sposobie i terminie jego wniesienia.”;
8) art. 35 otrzymuje brzmienie:
Art. 35. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania
w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy art. 216a–
216ab, art. 219–221, art. 224, art. 228 ust. 1, 2 i 3 oraz przepisy części pierwszej
księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów
o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.”;
9) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sąd może zobowiązać tymczasowego nadzorcę sądowego do złożenia
w wyznaczonym terminie sprawozdania obejmującego w szczególności informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego.”;
10) w art. 51:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wymienia imię i nazwisko dłużnika (upadłego) albo jego nazwę oraz
numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację, NIP, jeżeli dłużnik (upadły) ma taki numer, firmę, pod
którą działa dłużnik (upadły), miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres, a gdy dłużnikiem (upadłym) jest spółka osobowa, osoba prawna
albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona
i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo
nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę
wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez
ograniczenia całym swoim majątkiem;”,
b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości wskazuje się podstawę
jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie
2015/848, w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma
charakter główny czy uboczny.”,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa
w art. 22 ust. 4.”;
11) po art. 54a dodaje się art. 54b w brzmieniu:
Art. 54b. Informację o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu
upadłości obwieszcza się.”;
12) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, sędzia-komisarz
może zastosować wobec niego środki przymusu określone w Kodeksie
postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych.”;
13) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mieniem, o którym mowa w ust. 1, zarządza syndyk, wydatkując
zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym funduszu środki na cele
i według zasad, które zostały określone w przepisach o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych.”;
14) w art. 69:
a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Ustalenie składu masy upadłości na dzień ogłoszenia upadłości
następuje przez sporządzenie w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe według wzorca udostępnionego przez
Ministra Sprawiedliwości spisu objętych przez syndyka ruchomości,
nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw
majątkowych, a także przez sporządzenie spisu należności.
1a. Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów
bezspornych ustali, że w skład masy upadłości wchodzą ruchomości,
nieruchomości oraz środki pieniężne, których syndyk nie objął, sporządza
ich spis, wskazując, których składników masy nie objął na skutek czynności
bezskutecznych.”,
b) uchyla się ust. 1b,
c) ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„1c. Syndyk sporządza spisy, o których mowa w ust. 1 i 1a, na
bieżąco, w miarę ustalania składu masy upadłości i obejmowania
składników majątku wchodzących w skład masy upadłości. Podczas
sporządzania spisów syndyk usuwa błędnie wpisane pozycje.”,
d) po ust. 1c dodaje się ust. 1ca w brzmieniu:
„1ca. Każdorazowy stan spisu objętych przez syndyka ruchomości,
nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw
majątkowych jest ujawniany w Rejestrze. Zawarte w spisie należności
informacje o przysługujących upadłemu wierzytelnościach podlegają
ujawnieniu dopiero z chwilą obwieszczenia w Rejestrze uchwały rady wierzycieli albo postanowienia sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na
sprzedaż wierzytelności.”,
e) ust. 1d otrzymuje brzmienie:
„1d. Po zakończeniu ustalania składu masy upadłości syndyk składa
spis inwentarza, który obejmuje raporty ze sporządzonych według stanu na
dzień ogłoszenia upadłości spisów:
1) objętych przez syndyka ruchomości, nieruchomości, środków
pieniężnych oraz przysługujących upadłemu praw majątkowych;
2) ruchomości, nieruchomości oraz środków pieniężnych, których
syndyk nie objął;
3) należności.”,
f) uchyla się ust. 1e,
g) dodaje się ust. 1f w brzmieniu:
„1f. Jeżeli syndyk na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów
bezspornych ustali, że w skład masy upadłości w dniu ogłoszenia upadłości
wchodziły składniki majątku, których syndyk nie ujął w spisie inwentarza,
sporządza uzupełnienie spisu inwentarza, które obejmuje składniki majątku
nieujęte w spisie inwentarza. Do uzupełnienia spisu inwentarza przepisy
ust. 1, 1a, 1c i 1d stosuje się odpowiednio.”;
15) po art. 131 dodaje się art. 131a w brzmieniu:
Art. 131a. Jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku
o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia
zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się
postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, przez dzień
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 127–130,
rozumie się dzień złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.”;
16) w art. 152 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jeżeli czynność, do której wykonania właściwy jest sędzia-komisarz,
ma być wykonana po dniu uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu
zakończenia albo umorzeniu postępowania, właściwy do jej wykonania jest
sąd.”;
17) uchyla się art. 1561;
18) w art. 157:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego
oraz ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
2. Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa, której
wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez
ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu
reprezentujący spółkę posiadają licencję, o której mowa w ust. 1, oraz która
ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo
członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję, o której
mowa w ust. 1, i która zamierza wykonywać obowiązki w postępowaniach
upadłościowych, zakłada konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.”;
19) po art. 160 dodaje się art. 160a w brzmieniu:
Art. 160a. Syndyk na bieżąco rejestruje w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe przychody i wydatki masy upadłości.”;
20) w art. 168:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi w terminach przez niego
wyznaczonych, przynajmniej co trzy miesiące, sprawozdanie, które
obejmuje raport ze zmian w stanie i składzie masy upadłości w okresie
sprawozdawczym, raport ze zmian stanu wierzytelności w okresie
sprawozdawczym, raport z przychodów i wydatków syndyka w okresie
sprawozdawczym oraz opis czynności syndyka w okresie sprawozdawczym
z uzasadnieniem.
2. Zastępca syndyka, jeżeli został ustanowiony, składa syndykowi
sprawozdanie w zakresie swoich czynności, obejmujące elementy wskazane w ust. 1, w terminach wyznaczonych przez syndyka. Syndyk składa to sprawozdanie wraz ze swoim sprawozdaniem sędziemu-komisarzowi.”,
b) uchyla się ust. 3,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Po zakończeniu pełnienia funkcji syndyk i jego zastępcy składają
sędziemu-komisarzowi sprawozdanie ostateczne, które obejmuje raport ze
zmian w stanie i składzie masy upadłości w okresie postępowania upadłościowego ze wskazaniem łącznej kwoty uzyskanej z likwidacji masy upadłości, raport ze zmian stanu wierzytelności w okresie postępowania
upadłościowego ze wskazaniem stopnia zaspokojenia wierzycieli w
poszczególnych kategoriach, raport z przychodów i wydatków syndyka
w okresie postępowania upadłościowego oraz opis czynności syndyka
w okresie postępowania upadłościowego z uzasadnieniem. Sprawozdanie
ostateczne obejmuje również wskazanie miejsca zarchiwizowania
dokumentów upadłego. O niezłożeniu sprawozdania ostatecznego, mimo
wezwania do jego złożenia w terminie tygodnia, sędzia-komisarz
zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.
5. W terminie 30 dni upadły i wierzyciele mogą wnosić zarzuty
dotyczące wydatków poniesionych przez syndyka lub zastępcę syndyka,
wskazanych w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1 i 2. Zarzuty
wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym
pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu
art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”,
d) uchyla się ust. 5a,
e) po ust. 5a dodaje się ust. 5b–5d w brzmieniu:
„5b. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu
w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia sprawozdania odmawia
uznania w całości lub części określonego wydatku oraz orzeka o zwrocie do
masy upadłości kwoty poniesionej z tytułu wydatku, którego uznania
odmówiono.
5c. Sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie ostateczne albo
odmawia jego zatwierdzenia w całości lub części, jeżeli syndyk dokonał
czynności niezgodnych z prawem lub skutkujących pokrzywdzeniem
wierzycieli lub upadłego albo mimo wezwania nie wykonał w zakreślonym terminie wszystkich obowiązków. Prawomocne postanowienie o odmowie zatwierdzenia sprawozdania ostatecznego w całości lub części doręcza się
Ministrowi Sprawiedliwości.
5d. Na postanowienie sędziego-komisarza, o którym mowa w ust. 5b
i 5c, oraz na postanowienie o oddaleniu zarzutów przysługuje zażalenie.
Zażalenie przysługuje również syndykowi. Prawomocne postanowienie
zobowiązujące syndyka do zwrotu do masy upadłości kwoty poniesionej
z tytułu wydatku, którego uznania odmówiono, stanowi tytuł egzekucyjny
przeciwko syndykowi.”,
f) uchyla się ust. 7 i 8;
21) w art. 170 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Postanowienie o powołaniu syndyka oraz prawomocne postanowienie
o zmianie, odwołaniu albo stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka oraz
organów, do których przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio, obwieszcza
się.”;
22) w art. 201 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia,
ustanawia radę wierzycieli na wniosek upadłego, co najmniej trzech wierzycieli
lub wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą część sumy
wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 116 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli, którzy nabyli
wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, chyba że
przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za
który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze
stosunku prawnego powstałego przed ogłoszeniem upadłości.”;
23) w art. 202a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą
część sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym
uczestnikami postępowania, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 116
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli,
którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu
upadłości, chyba że przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez
wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi
przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed ogłoszeniem upadłości, sędzia-komisarz powołuje na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę, chyba że zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że wskazany wierzyciel nie będzie należycie pełnił obowiązków
członka rady wierzycieli. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie
przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.
2. W przypadku gdy wierzyciel lub wierzyciele wnioskujący o powołanie
członka rady wierzycieli posiadają co najmniej dwie piąte sumy wierzytelności
przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania,
z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 116 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli, którzy nabyli wierzytelność
w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu upadłości, chyba że przejście
wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela długu, za który
odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi, ze
stosunku prawnego powstałego przed ogłoszeniem upadłości, mogą oni wskazać
po jednym kandydacie na członka rady wierzycieli na każdą piątą część
posiadanych wierzytelności.”;
24) w art. 203 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą
część sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym
uczestnikami postępowania, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 116
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz wierzycieli,
którzy nabyli wierzytelność w drodze przelewu lub indosu po ogłoszeniu
upadłości, chyba że przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez
wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi
przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed
ogłoszeniem upadłości, sędzia-komisarz zmienia skład rady wierzycieli,
powołując na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez
wnioskodawcę, chyba że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazany
wierzyciel nie będzie należycie pełnił obowiązków członka rady wierzycieli. Na
postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie
wnioskodawcy.”;
25) w art. 210:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W terminie tygodnia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą
wnieść zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieli. Zarzuty wniesione po
upływie terminu lub nieodpowiadające wymaganiom formalnym pisma
procesowego pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu
art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu
w terminie dwóch tygodni od dnia przekazania mu uchwały rady wierzycieli
może uchylić tę uchwałę, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza
interes wierzycieli. Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie
przysługuje wyłącznie skarżącemu, upadłemu oraz członkom rady
wierzycieli.
5. Wykonanie uchwały rady wierzycieli nie może nastąpić wcześniej
niż po upływie dwóch tygodni od dnia jej przekazania sędziemu-
-komisarzowi. Sędzia-komisarz może wstrzymać wykonanie uchwały rady
wierzycieli do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie
rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu uchwały rady
wierzycieli.”;
26) w art. 216a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz
dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa
w art. 216ab, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe
z wykorzystaniem udostępnianych w systemie formularzy elektronicznych
określonych przez Ministra Sprawiedliwości. Pisma oraz dokumenty
niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych,
jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, o czym
sąd albo sędzia-komisarz poucza wnoszącego pismo albo dokument.
Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest
tymczasowy nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, syndyk albo organ,
do którego przepisy o syndyku stosuje się odpowiednio.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:
„1a. Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym,
podpisem osobistym albo uwierzytelnia się w sposób zapewniający
możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych
danych w postaci elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe.
1b. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe dołącza się
załączniki w postaci elektronicznej.
1c. Jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci
papierowej, do pisma dołącza się:
1) poświadczone elektronicznie odpisy dokumentów;
2) elektroniczne kopie dokumentów.
1d. Poza podmiotami określonymi w przepisach szczególnych
elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać
występująca w sprawie w charakterze uczestnika lub organu postępowania
albo pełnomocnika osoba posiadająca licencję doradcy
restrukturyzacyjnego. Elektronicznego poświadczenia odpisu protokołu
posiedzenia rady wierzycieli oraz odpisu uchwały podjętej na posiedzeniu
rady wierzycieli może również dokonać przewodniczący rady wierzycieli.
1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1c pkt 2, oryginał dokumentu
albo jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego składa się w sądzie
upadłościowym bez wezwania w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma.
Przepis art. 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się
odpowiednio.”,
c) uchyla się ust. 2,
d) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:
„3. W każdym piśmie procesowym należy wskazać imię i nazwisko
wnoszącego pismo albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane
umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wnoszący pismo będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wnoszący pismo ma taki numer.
4. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 3, rozumie się dane, o których mowa w art. 22 ust. 4.
5. W piśmie procesowym wnoszący pismo może podać numer
telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej.”;
27) po art. 216a dodaje się art. 216aa–216ac w brzmieniu:
Art. 216aa. 1. Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku
pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub
wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub
nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty
z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa
lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia
na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty
z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą również wnosić wnioski lub
składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu
rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi
biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.
3. Pracownik biura podawczego wprowadza treść wniosku lub
oświadczenia do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe, podając imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby przekazującej ustnie
treść wniosku lub oświadczenia ustalone na podstawie dowodu osobistego albo
innego dokumentu tożsamości, a także rodzaj i numer dokumentu tożsamości
i oznaczenie organu, który go wydał. Wprowadzona do systemu treść wniosku
lub oświadczenia podlega wydrukowaniu i podpisaniu przez osobę przekazującą
ustnie treść wniosku lub oświadczenia oraz złożeniu do zbioru dokumentów.
Wniosek lub oświadczenie wprowadzone do systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe opatruje podpisem pracownik biura
podawczego zgodnie z art. 216a ust. 1a.
4. Przepisy art. 216a ust. 1b, 1c, 1e i 3–5 stosuje się odpowiednio, z tym że
elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać
pracownik biura podawczego.
5. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, wnoszą pismo za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe, przepis art. 130 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się
odpowiednio.
Art. 216ab. Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje
niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), a także oferty
składane w toku przetargu lub aukcji, jeżeli warunki przetargu lub aukcji
przewidują złożenie oferty w sądzie, wnosi się z pominięciem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
Art. 216ac. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób
wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze
podawczym sądu rejonowego, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism
procesowych i składania dokumentów, szczególne wymagania postępowań
obsługiwanych przez system teleinformatyczny obsługujący postępowanie
sądowe oraz ochronę praw osób wnoszących pisma procesowe.”;
28) w art. 219:
a) ust. 1–1b otrzymują brzmienie:
„1. W postępowaniu upadłościowym orzeczenia zapadają w formie
postanowień.
1a. Orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego
i przewodniczącego w chwili ich wydania są utrwalane wyłącznie
w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe z
wykorzystaniem wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe i opatrywane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
1b. Uczestnicy postępowania mają dostęp do akt postępowania za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe.”,
b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c–1e w brzmieniu:
„1c. Jednocześnie z utrwaleniem w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego i przewodniczącego w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe zamieszcza się
informację o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia albo
informację o tym, że środek zaskarżenia nie przysługuje.
1d. W postanowieniu oraz dokumencie, które dotyczą składnika masy
upadłości, podaje się numer danego składnika ujawniony w spisie
inwentarza. Postanowienie oraz dokument, które dotyczą składnika masy
upadłości, obwieszcza się.
1e. W postanowieniu oraz dokumencie, które dotyczą wierzytelności
wierzyciela upadłego, podaje się numer zgłoszenia wierzytelności, a jeżeli
została już złożona lista wierzytelności – także numer na liście
wierzytelności.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy
ust. 1d i 1e stosuje się odpowiednio.”,
d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Ujawnienia informacji o prawomocności orzeczenia może
dokonać w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie
sądowe pracownik sekretariatu. Obwieszczenia o prawomocności
orzeczenia wymaganego na podstawie przepisów ustawy dokonuje sąd,
sędzia-komisarz, referendarz sądowy albo przewodniczący.”;
29) po art. 219 dodaje się art. 219a w brzmieniu:
Art. 219a. 1. Na podstawie obwieszczonych postanowień oraz
dokumentów, a także ujawnionych przez syndyka informacji o likwidacji
składników masy upadłości, w Rejestrze tworzy się rejestr danych dotyczących
aktualnego składu i stanu masy upadłości, obejmujący informacje
o ruchomościach, nieruchomościach, środkach pieniężnych oraz
przysługujących upadłemu prawach majątkowych i wierzytelnościach. Zmiany
danych dotyczących składu i stanu masy upadłości ujawnia się w Rejestrze
niezwłocznie. Do zmiany danych dotyczących przysługujących upadłemu
wierzytelności przepis art. 69 ust. 1ca stosuje się odpowiednio.
2. Na podstawie prawomocnych postanowień oraz dokumentów, które
dotyczą wierzytelności wierzycieli, oraz sprawozdań syndyka w aktach tworzy się rejestr danych dotyczących aktualnego stanu wierzytelności oraz niezaspokojonych przez syndyka zobowiązań masy upadłości.”;
30) w art. 220:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe. Przepis art. 1311 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje
się.”,
b) dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do doręczeń dokonywanych osobom,
o których mowa w art. 216aa ust. 1.
4. Osoby, o których mowa w art. 216aa ust. 1, mogą dokonać wyboru
doręczenia elektronicznego, jeżeli wniosły pismo za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest
skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe po złożeniu
oświadczenia o rezygnacji.
5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego doręczenia
dokonywanego osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce
organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma. Nie dotyczy to
doręczeń dokonywanych tymczasowemu nadzorcy sądowemu, zarządcy
przymusowemu, syndykowi albo organowi, do którego przepisy o syndyku
stosuje się odpowiednio.
6. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, skierowane do
osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, pozostawia się
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym należy pouczyć przy
pierwszym doręczeniu.
7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób
dokonywania doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są doręczane.”;
31) w art. 221 uchyla się ust. 5;
32) w art. 224:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień
wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia
postanowienia w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Termin do zaskarżenia czynności rady wierzycieli oraz syndyka
i innych organów, które zgodnie z przepisami ustawy podlegają
zaskarżeniu, biegnie od dnia zamieszczenia w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe pouczenia o terminie i sposobie
wniesienia środka zaskarżenia.”;
33) w art. 228:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sekretariacie sądu umożliwia się uczestnikom postępowania
oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt
sądowych, dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do akt sądowych
postępowania o ogłoszenie upadłości zakończonego prawomocnym
postanowieniem o ogłoszeniu upadłości.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe orzeczeń, pism
i dokumentów utrwalonych w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe mają moc urzędowo poświadczonych odpisów oraz
wyciągów, jeżeli mają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi
zawartymi w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie
sądowe.”;
34) w art. 236 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu
upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien
w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić swoją
wierzytelność.”;
35) uchyla się art. 239;
36) w art. 240:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę,
pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce
zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki
numer;”,
b) uchyla się pkt 8;
37) po art. 240 dodaje się art. 240a w brzmieniu:
Art. 240a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w art. 240 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa
w art. 22 ust. 4.”;
38) uchyla się art. 241 i art. 242;
39) w art. 245:
a) w ust. 1:
– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL
albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich
braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli
wierzyciel ma taki numer;
3) sumę każdej wierzytelności podlegającej uznaniu;”,
– uchyla się pkt 7,
– pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) uzasadnienie odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności.”,
– uchyla się pkt 9,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się dane, o których mowa
w art. 22 ust. 4.”,
c) uchyla się ust. 2 i 3,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Syndyk załącza do listy wierzytelności oświadczenie upadłego
i podane przez niego uzasadnienie, jeżeli upadły złożył takie oświadczenie,
albo wzmiankę, że upadły oświadczenia takiego nie złożył i z jakiej
przyczyny.”,
e) uchyla się ust. 5;
40) w art. 255 uchyla się ust. 1;
41) w art. 260 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienie o zatwierdzeniu listy wierzytelności obwieszcza się.”;
42) art. 261 otrzymuje brzmienie:
Art. 261. Sędzia-komisarz może z urzędu dokonać zmian na liście
wierzytelności w razie stwierdzenia, że na liście umieszczono wierzytelności,
które w całości lub części nie istnieją, lub nie umieszczono na liście
wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście z urzędu. O dacie
postanowienia o dokonaniu zmiany na liście obwieszcza się. Na postanowienie
to przysługuje zażalenie. Informację o prawomocności postanowienia
o dokonaniu zmiany na liście obwieszcza się.”;
43) w art. 262 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Do sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo
rachunkowych lub innych oczywistych omyłek na zatwierdzonej liście
wierzytelności przepisy art. 350 i art. 353 Kodeksu postępowania cywilnego
stosuje się odpowiednio. Sprostowania dokonuje sędzia-komisarz. Sprostowania
może dokonać również referendarz sądowy. Wniesienie skargi na postanowienie
referendarza sądowego nie powoduje utraty mocy przez zaskarżone
postanowienie. Sąd rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd
drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Rozpoznając
skargę, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. Prawomocne postanowienie o sprostowaniu listy wierzytelności obwieszcza się.”;
44) w art. 311 uchyla się ust. 1b i 1c;
45) w art. 347 uchyla się ust. 1a;
46) w art. 349 uchyla się ust. 3;
47) w art. 351 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Postanowienie o zatwierdzeniu planu podziału oraz prawomocne
postanowienia o sprostowaniu planu podziału oraz jego zmianie obwieszcza
się.”;
48) w art. 353:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po wykonaniu planu podziału syndyk składa sprawozdanie
z wykonania planu podziału.”,
b) uchyla się ust. 3;
49) art. 362 otrzymuje brzmienie:
Art. 362. 1. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
doręcza się upadłemu, syndykowi oraz członkom rady wierzycieli. Na
postanowienie przysługuje zażalenie.
2. Postanowienie o umorzeniu postępowania, postanowienie sądu drugiej
instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu
postępowania oraz informację o prawomocności postanowienia o umorzeniu
postępowania obwieszcza się.”;
50) w art. 364 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Syndyk wyda niezwłocznie upadłemu jego majątek, księgi,
korespondencję i dokumenty. W razie potrzeby sąd wyda postanowienie
nakazujące przymusowe odebranie majątku. Prawomocne postanowienie ma
moc tytułu wykonawczego.”;
51) w art. 370a ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub
warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli oraz informację o prawomocności tych postanowień obwieszcza
się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli
albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.”;
52) w art. 370b dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi
kasacyjnej obwieszcza się.”;
53) w art. 370d dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienie sądu o zmianie planu spłaty wierzycieli oraz
o uchyleniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu niewykonanych
zobowiązań, o których mowa w art. 369 ust. 1, obwieszcza się.
Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia
na postanowienie sądu o zmianie planu spłaty wierzycieli oraz o uchyleniu
planu spłaty wierzycieli i umorzeniu niewykonanych zobowiązań, o których
mowa w art. 369 ust. 1, postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie
rozpoznania skargi kasacyjnej oraz informację o prawomocności
postanowienia sądu o zmianie planu spłaty wierzycieli oraz postanowienia
sądu o uchyleniu planu spłaty wierzycieli i umorzeniu niewykonanych
zobowiązań, o których mowa w art. 369 ust. 1, obwieszcza się.”;
54) w art. 370e dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepis art. 370d ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
55) w art. 370f po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepis art. 370d ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
56) w art. 371 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku umorzenia
postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.”;
57) w art. 376:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art. 373
i art. 374, wszczyna się wyłącznie na wniosek wierzyciela,
tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka,
prokuratora, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wygaśnięcie
w toku postępowania funkcji tymczasowego nadzorcy, zarządcy
przymusowego lub syndyka oraz zaspokojenie wierzytelności
wierzyciela będącego wnioskodawcą nie ma wpływu na dalszy bieg
postępowania wszczętego na jego wniosek. W sprawach tych stosuje się
przepisy o postępowaniu nieprocesowym. Przepisy art. 12a, art. 29–30,
art. 34, art. 216a–216ab, art. 219 ust. 1a–1c, art. 220 ust. 2–6, art. 221
i art. 228 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 220 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”;
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prawomocne postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia
działalności gospodarczej obwieszcza się.”;
58) w art. 393:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) numer identyfikacyjny upadłego albo nazwę rejestru, do którego jest
wpisany upadły, i numer wpisu do rejestru, albo inne dane
umożliwiające jednoznaczną identyfikację upadłego, a także NIP
upadłego, jeżeli upadły ma taki numer;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1a, rozumie się dane, o których mowa
w art. 22 ust. 4.”;
59) w art. 446b ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Środki, o których mowa w ust. 5, są przekazywane wierzycielom
z listów zastawnych w najbliższym terminie płatności odsetek określonym
w warunkach emisji, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od
dnia złożenia sprawozdania syndyka. Jeżeli sędzia-komisarz wydał
postanowienie, o którym mowa w art. 168 ust. 5b, środki, o których mowa
w ust. 5, są przekazywane nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się tego postanowienia.”;
60) w art. 4912:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik,
z uwzględnieniem przepisów art. 8 i art. 9. Do wniosku o ogłoszenie
upadłości i innych pism procesowych oraz dokumentów składanych przez
dłużnika stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa. W przypadku,
o którym mowa w art. 216aa ust. 1, wniosek o ogłoszenie upadłości składa
się na formularzu.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Do doręczeń dokonywanych dłużnikowi przepisy art. 220 ust. 3,
4 i 6 stosuje się odpowiednio.”,
61) (uchylony)
62) w art. 49114 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu
zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub
warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty
wierzycieli oraz informację o prawomocności tych postanowień obwieszcza
się. Na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli
albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu
spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań
upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli przysługuje zażalenie.
Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia
oraz informację o prawomocności tego postanowienia obwieszcza się.”;
63) w art. 49117 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi
kasacyjnej obwieszcza się.”;
64) w art. 49119 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Postanowienie o zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza się.
Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o zmianie planu spłaty wierzycieli, postanowienie Sądu
Najwyższego w przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej oraz informację
o prawomocności postanowienia o zmianie planu spłaty wierzycieli obwieszcza
się.”;
65) w art. 49120 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepis art. 49119 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;
66) w art. 49121 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis art. 49119 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy
restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883 oraz z 2018 r. poz. 398) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego
Rejestru Sądowego ani w odniesieniu do tej osoby nie są ujawnione
w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55);”;
2) w art. 11a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. Minister Sprawiedliwości sprawdza w Krajowym Rejestrze
Zadłużonych, czy w odniesieniu do osoby ubiegającej się o licencję doradcy
restrukturyzacyjnego są ujawnione informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.”;
3) w art. 17:
a) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) informację, czy osoba wpisana na listę ma konto doradcy
restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe.”,
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, którą udostępnia sądom za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.”,
c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę, o której mowa
w ust. 3a, także w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie udostępnia się
informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby posiadającej licencję doradcy
restrukturyzacyjnego oraz danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2.”,
d) uchyla się ust. 4,
e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Osoba wpisana na listę, o której mowa w ust. 1, może założyć
konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe.”;
4) w art. 18 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Informację o cofnięciu licencji doradcy restrukturyzacyjnego przekazuje
się prezesom sądów okręgowych.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 8a otrzymuje brzmienie:
Art. 8a. 1. Organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia
przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów:
1) przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie
powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
2) zamieszcza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których
mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze
Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55), w zakresie zobowiązań, o których
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w przypadku gdy komornik nie prowadzi
ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. Likwidator funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w art. 63 ust. 3
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, lub inny
upoważniony przez niego pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zamieszcza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje, o których mowa
w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy
komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż
3 miesiące.”;
2) art. 8c otrzymuje brzmienie:
Art. 8c. Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu właściwego
wierzyciela w zakresie realizacji obowiązku określonego w art. 8a ust. 1.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn.
zm.) w art. 28 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Krajowego Rejestru Zadłużonych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55);”.

Art. 23. W ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych
niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych
zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 837 oraz z 2018 r. poz. 650) w art. 7
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek przedsiębiorcy złożony po upływie 30 dni od dnia
obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o przekazaniu listy
wierzytelności lub spisu wierzytelności sędziemu-komisarzowi, sędzia-
-komisarz, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, udzieli
pisemnej informacji, czy wobec wierzytelności stanowiącej przedmiot wniosku
zgłoszono sprzeciw lub zastrzeżenie.”.

Art. 24. W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) wprowadza się
następujące zmiany:
1) uchyla się art. 5;
2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
Art. 5a. Ilekroć w ustawie jest mowa o ”Rejestrze”, należy przez to
rozumieć Krajowy Rejestr Zadłużonych.”;
3) w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zarządzenie o wpisaniu do repertorium wniosku restrukturyzacyjnego
złożonego przez dłużnika, prawomocne zarządzenie o zwrocie tego wniosku oraz
prawomocne postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu tego wniosku lub
umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania tego wniosku obwieszcza
się.”;
4) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3
w brzmieniu:
„2. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera również sprawozdanie
finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni
przed dniem złożenia wniosku.
3. Jeżeli dłużnik nie może załączyć sprawozdania, o którym mowa w ust. 2,
podaje przyczyny niezałączenia sprawozdania.”;
5) w art. 10 uchyla się ust. 3;
6) w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy
restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonych
w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy
restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 883, z 2018 r. poz. 398 oraz
z 2019 r. poz. 55), zwanej dalej „ustawą o licencji doradcy
restrukturyzacyjnego”, oraz ma konto doradcy restrukturyzacyjnego
w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, albo
spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo
członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają taką licencję oraz która ma konto doradcy restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo
członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy
restrukturyzacyjnego i która zamierza wykonywać obowiązki
w postępowaniach restrukturyzacyjnych, zakłada konto doradcy
restrukturyzacyjnego w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe.”;
7) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:
Art. 30a. Postanowienie o powołaniu nadzorcy sądowego albo zarządcy
oraz prawomocne postanowienie o zmianie, odwołaniu albo stwierdzeniu
wygaśnięcia funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz organów, do których
przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio,
obwieszcza się.”;
8) w art. 34 uchyla się ust. 2 i 3;
9) w art. 52:
a) uchyla się ust. 2,
b) uchyla się ust. 4;
10) w art. 86:
a) w ust. 2:
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL
albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich
braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację
oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli wierzyciel ma taki numer;”,
– uchyla się pkt 6,
– uchyla się pkt 9,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do spisu wierzytelności załącza się oświadczenie dłużnika
o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz o tym, czy w stosunku do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116, albo
informację, że dłużnik nie złożył oświadczenia z podaniem przyczyny.”,
c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację
wierzyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się w szczególności
numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer
karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym
rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji
podatkowej.”;
11) uchyla się art. 88;
12) w art. 89 uchyla się ust. 1;
13) w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi
wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia-komisarz dokonuje
odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.
O dacie postanowienia o zmianie spisu wierzytelności lub spisu wierzytelności
spornych obwieszcza się.”;
14) w art. 91 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego
oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 5.”;
15) w art. 92:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę,
pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce
zamieszkania albo siedzibę oraz adres, a jeżeli wierzycielem jest
spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów spółki albo
osoby prawnej, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację
wierzyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się dane, o których
mowa w art. 86 ust. 6.”;
16) w art. 101:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do
przedstawionych mu prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89 ust. 2,
art. 90 i art. 91 stosuje się odpowiednio. O dacie postanowienia o zmianie
spisu wierzytelności oraz informację o prawomocności tego postanowienia
obwieszcza się.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo
rachunkowych lub innych oczywistych omyłek w zatwierdzonym spisie
wierzytelności oraz spisie wierzytelności spornych stosuje się odpowiednio
przepisy art. 350 i art. 353 Kodeksu postępowania cywilnego. Sprostowania
dokonuje sędzia-komisarz. Sprostowania może dokonać również
referendarz sądowy. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza
sądowego nie powoduje utraty mocy przez zaskarżone postanowienie. Sąd
rozpoznaje skargę w składzie jednego sędziego jako sąd drugiej instancji,
stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu. Rozpoznając skargę, sąd
wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza
sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. Prawomocne postanowienie
o sprostowaniu spisu wierzytelności obwieszcza się.”;
17) w art. 106 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obecność wierzycieli sprawdza nadzorca sądowy albo zarządca pod
nadzorem sędziego-komisarza. Spis obecności obejmujący również wierzycieli,
którzy oddali głosy na piśmie, stanowi załącznik do protokołu. Spis obecności
sporządza się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie
sądowe.”;
18) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez
wierzyciela długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi
przedmiotami majątkowymi, ze stosunku prawnego powstałego przed dniem
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przepisu ust. 1 nie stosuje się.”;
19) w art. 110:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod
nadzorem sędziego-komisarza. Spis głosów, do którego stosuje się
odpowiednio przepis art. 86 ust. 2, sporządza się w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Spis ten stanowi
załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się
również imię i nazwisko głosującego.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Głos oddany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe zawiera wskazanie imienia i nazwiska
albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw
uchwale.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie.
Informację o prawomocności postanowienia, o którym mowa w ust. 7,
obwieszcza się.”;
20) w art. 136:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W terminie tygodnia uczestnik postępowania oraz zarządca albo
nadzorca sądowy mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwale rady wierzycieli.
Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom
formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu
art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”,
c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu
w terminie dwóch tygodni od dnia przekazania mu uchwały rady wierzycieli
może uchylić tę uchwałę, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza
interes wierzycieli. Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie
przysługuje wyłącznie skarżącemu, dłużnikowi oraz członkom rady
wierzycieli.
5. Wykonanie uchwały nie może nastąpić wcześniej niż po upływie
dwóch tygodni od dnia jej przekazania sędziemu-komisarzowi. Sędzia-
-komisarz może wstrzymać wykonanie uchwały do czasu uprawomocnienia
się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia
o uchyleniu uchwały rady wierzycieli.”;
21) w art. 151 w ust. 1 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;
22) w art. 160 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na
własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych
zobowiązań dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów
egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, może obejmować
wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.”;
23) w art. 165 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania
zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu oraz informację
o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu
obwieszcza się.”;
24) w art. 172 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postanowienie o wykonaniu układu, postanowienie sądu drugiej
instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o wykonaniu
układu oraz informację o prawomocności postanowienia o wykonaniu układu
obwieszcza się.”;
25) w art. 173 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania
zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania o zmianę
układu oraz informację o prawomocności postanowienia o otwarciu
postępowania o zmianę układu obwieszcza się.”;
26) w art. 176 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie rozpoznania
zażalenia na postanowienie o uchyleniu układu oraz informację
o prawomocności postanowienia o uchyleniu układu obwieszcza się.”;
27) w art. 178 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. O wygaśnięciu układu z mocy prawa obwieszcza się.”;
28) w art. 190:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec
wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków sąd, który później wydaje
postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wyznacza
tego samego sędziego-komisarza i nadzorcę sądowego albo zarządcę, który
został wyznaczony w sprawie, w której sąd wcześniej wydał postanowienie
o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, chyba że z uwagi na
szczególne okoliczności sprawy byłoby to nieuzasadnione. Jeżeli otwarto
postępowanie restrukturyzacyjne w różnych sądach, przepis art. 17 stosuje
się odpowiednio.”,
b) uchyla się ust. 2–4,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
osobowej spółki handlowej oraz jej wspólników ponoszących
odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim
majątkiem, a także jeżeli sąd uzna to za uzasadnione w przypadku spraw
restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec innych dłużników,
w szczególności wobec podmiotów powiązanych, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.”;
29) po art. 196 dodaje się art. 196a–196d w brzmieniu:
Art. 196a. 1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym pisma procesowe oraz
dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów, o których mowa w art. 196c,
wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych
w systemie formularzy elektronicznych określonych przez Ministra
Sprawiedliwości. Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują
skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do
sądu, o czym sąd albo sędzia-komisarz poucza wnoszącego pismo albo
dokument. Pouczenie nie jest wymagane, jeżeli wnoszącym pismo albo dokument jest nadzorca albo zarządca, albo organ, do którego przepisy o nadzorcy albo zarządcy stosuje się odpowiednio.
2. Pisma procesowe oraz dokumenty wniesione za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem
osobistym albo uwierzytelnia się w sposób zapewniający możliwość
potwierdzenia pochodzenia i integralność weryfikowanych danych w postaci
elektronicznej, dostępny w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe.
3. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe dołącza się załączniki
w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli załączane dokumenty zostały sporządzone w postaci papierowej,
do pisma dołącza się:
1) poświadczone elektronicznie odpisy dokumentów;
2) elektroniczne kopie dokumentów.
5. Poza podmiotami określonymi w przepisach szczególnych
elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać
występująca w sprawie w charakterze uczestnika lub organu postępowania albo
pełnomocnika osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Elektronicznego poświadczenia odpisu protokołu posiedzenia rady wierzycieli
oraz odpisu uchwały podjętej na posiedzeniu rady wierzycieli może również
dokonać przewodniczący rady wierzycieli.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oryginał dokumentu albo
jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami
Kodeksu postępowania cywilnego składa się w sądzie restrukturyzacyjnym bez
wezwania w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma. Przepis
art. 130 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
7. W każdym piśmie procesowym należy wskazać imię i nazwisko
wnoszącego pismo albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego
jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wnoszący pismo będący
przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli
wnoszący pismo ma taki numer.
8. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których
mowa w ust. 7, rozumie się dane, o których mowa w art. 86 ust. 6.
9. W piśmie procesowym wnoszący pismo może podać numer telefonu do
kontaktu oraz adres poczty elektronicznej.
Art. 196b. 1. Wierzyciele, którym przysługują należności ze stosunku
pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta dłużnika lub
wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub
nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika, należności alimentacyjne oraz renty
z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa
lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia
na dożywotnią rentę, mogą wnosić pisma procesowe oraz dokumenty
z pominięciem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą również wnosić wnioski lub
składać oświadczenia i dokumenty w biurze podawczym każdego sądu
rejonowego, przekazując ustnie treść wniosku lub oświadczenia pracownikowi
biura podawczego oraz składając dokumenty sporządzone w postaci papierowej.
3. Pracownik biura podawczego wprowadza treść wniosku lub
oświadczenia do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe, podając imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby przekazującej ustnie
treść wniosku lub oświadczenia ustalone na podstawie dowodu osobistego albo
innego dokumentu tożsamości, a także rodzaj i numer dokumentu tożsamości
i oznaczenie organu, który go wydał. Wprowadzona do systemu treść wniosku
lub oświadczenia podlega wydrukowaniu i podpisaniu przez osobę przekazującą
ustnie treść wniosku lub oświadczenia oraz złożeniu do zbioru dokumentów.
Wniosek lub oświadczenie wprowadzone do systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe opatruje podpisem pracownik biura
podawczego zgodnie z art. 196a ust. 2.
4. Przepisy art. 196a ust. 3, 4 i 6–9 stosuje się odpowiednio, z tym że
elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu może również dokonać
pracownik biura podawczego.
5. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, wnoszą pismo za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, przepis art. 130 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
Art. 196c. Pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669), a także oferty składane
w toku przetargu lub aukcji, jeżeli warunki przetargu lub aukcji przewidują
złożenie oferty w sądzie, wnosi się z pominięciem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe.
Art. 196d. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób
wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze
podawczym sądu rejonowego, mając na względzie skuteczność wnoszenia pism
procesowych i składania dokumentów, szczególne wymagania postępowań
obsługiwanych przez system teleinformatyczny obsługujący postępowanie
sądowe oraz ochronę praw osób wnoszących pisma procesowe.”;
30) w art. 197:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego
i przewodniczącego w chwili ich wydania są utrwalane wyłącznie
w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe z
wykorzystaniem wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe i opatrywane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W postanowieniu oraz dokumencie, które dotyczą wierzytelności
wierzyciela, podaje się numer w spisie wierzytelności. Na podstawie
prawomocnych postanowień oraz dokumentów, które dotyczą
wierzytelności wierzycieli oraz sprawozdań nadzorcy sądowego albo
zarządcy, tworzy się aktualny stan wierzytelności oraz niezaspokojonych
przez dłużnika albo zarządcę zobowiązań.”,
c) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:
„3. Jednocześnie z utrwaleniem w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe orzeczenia sądu, sędziego-komisarza, referendarza sądowego i przewodniczącego w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe zamieszcza się
informację o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia albo
informację o tym, że środek zaskarżenia nie przysługuje.
4. Uczestnicy postępowania mają dostęp do akt postępowania za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe.
5. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy
ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.”,
d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Ujawnienia informacji o prawomocności orzeczenia może
dokonać w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie
sądowe pracownik sekretariatu. Obwieszczenia o prawomocności
orzeczenia wymaganego na podstawie przepisów ustawy dokonuje sąd,
sędzia-komisarz, referendarz sądowy albo przewodniczący.”;
31) w art. 198:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, doręcza się za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie
sądowe. Przepis art. 1311 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje
się.”,
b) dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu:
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do doręczeń dokonywanych osobom,
o których mowa w art. 196b ust. 1.
4. Osoby, o których mowa w art. 196b ust. 1, mogą dokonać wyboru
doręczenia elektronicznego, jeżeli wniosły pismo za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.
Oświadczenie o rezygnacji z wyboru doręczenia elektronicznego jest
skuteczne w odniesieniu do pism, które zostały umieszczone w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe po złożeniu
oświadczenia o rezygnacji.
5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do pierwszego doręczenia
dokonywanego osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce
organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli nie wniosła w sprawie żadnego pisma. Nie dotyczy to doręczeń dokonywanych tymczasowemu nadzorcy sądowemu, zarządcy
przymusowemu, syndykowi albo organowi, do którego przepisy o syndyku
stosuje się odpowiednio.
6. Pisma oraz postanowienia, o których mowa w ust. 1, skierowane do
osoby albo jednostki, która nie ma założonego konta w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, pozostawia się
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, o czym należy pouczyć przy
pierwszym doręczeniu.
7. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób
dokonywania doręczeń elektronicznych, mając na względzie zapewnienie
skuteczności doręczeń oraz ochronę praw osób, którym pisma są
doręczane.”;
32) w art. 201:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień
wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia
postanowienia w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Termin do zaskarżenia czynności rady wierzycieli oraz nadzorcy,
zarządcy i innych organów, które zgodnie z przepisami ustawy podlegają
zaskarżeniu, biegnie od dnia zamieszczenia w systemie teleinformatycznym
obsługującym postępowanie sądowe przez sędziego-komisarza albo
referendarza sądowego pouczenia o terminie i sposobie wniesienia środka
zaskarżenia.”;
33) w art. 203:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie przez dłużnika oświadczenia, że
przedstawione informacje są prawdziwe i zupełne, oświadczenie to zawiera
klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia.”.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3;
34) w art. 206 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W sekretariacie sądu umożliwia się uczestnikom postępowania oraz
każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę przejrzenia akt sądowych,
dostęp do tych akt za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe.
2. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe orzeczeń, pism
i dokumentów utrwalonych w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe mają moc urzędowo poświadczonych odpisów oraz
wyciągów, jeżeli mają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi
w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.”;
35) w art. 208 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszty postępowania wywołanego złożeniem sprzeciwu co do
umieszczenia wierzytelności innego wierzyciela zasądza się od dłużnika na rzecz
wierzyciela, który złożył sprzeciw, jeżeli w wyniku sprzeciwu odmówiono
umieszczenia zaskarżonej wierzytelności, chyba że dłużnik kwestionował
umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności w oświadczeniu złożonym
na podstawie art. 86 ust. 5 lub złożył sprzeciw.”;
36) w art. 213:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku
– inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę,
pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona
i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są
ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym
Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację,
a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo
nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo
siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rozumie się dane, o których mowa
w art. 86 ust. 6.”;
37) w art. 219:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku
– inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę,
pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona
i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są
ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym
Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację,
a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo
nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo
siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki
bez ograniczenia całym swoim majątkiem;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa
w art. 86 ust. 6.”;
38) w art. 223:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W postanowieniu o zatwierdzeniu układu wskazuje się podstawę
jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141
z 05.06.2015, str. 19), w postanowieniu określa się również, czy
postępowanie ma charakter główny czy uboczny.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli wierzyciel, którego
siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia
znajdowały się za granicą, został pominięty przy zbieraniu głosów.”;
39) w art. 227:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku
– inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę,
pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona
i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są
ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym
Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację,
a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo
nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki
bez ograniczenia całym swoim majątkiem;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;”,
b) uchyla się ust. 3,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa
w art. 86 ust. 6.”;
40) w art. 233:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wymienia imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer
PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku
ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer, firmę, pod którą działa dłużnik,
miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest
spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki
osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo
numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce
zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa
w art. 86 ust. 6.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli
zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny czy uboczny.”;
41) w art. 235 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
oraz informację o prawomocności tego postanowienia obwieszcza się.”;
42) art. 265 otrzymuje brzmienie:
Art. 265. O ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej,
wniosek o otwarcie postępowania układowego powinien odpowiadać wymogom
formalnym określonym w art. 227 ust. 1 pkt 1–3 i 6–10 oraz ust. 2.”;
43) w art. 269 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. Zabezpieczenia zastosowane przez sąd upadają z dniem otwarcia
postępowania układowego, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie wniosku
restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odrzuceniu wniosku lub oddaleniu
wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku.
O upadku zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy
sądowego obwieszcza się.”;
44) art. 275 otrzymuje brzmienie:
Art. 275. 1. Ustalenie składu masy układowej na dzień otwarcia
postępowania układowego następuje przez sporządzenie w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe według wzorca
udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości spisu ruchomości,
nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących dłużnikowi praw
majątkowych, a także przez sporządzenie spisu należności.
2. Nadzorca sądowy sporządza spisy, o których mowa w ust. 1, na bieżąco,
w miarę ustalania składu masy układowej. Podczas sporządzania spisu nadzorca
sądowy usuwa błędnie wpisane pozycje.
3. Po zakończeniu ustalania składu masy układowej nadzorca sądowy
składa spis inwentarza, który obejmuje raporty ze sporządzonych według stanu
na dzień otwarcia postępowania układowego spisów:
1) ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących
dłużnikowi praw majątkowych;
2) należności.”;
45) w art. 284:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku
– inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, firmę,
pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo
inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona
i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są
ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym
Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku –
inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację,
a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo
nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze
Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo
siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki
bez ograniczenia całym swoim majątkiem;”,
– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dane, o których mowa
w art. 86 ust. 6.”;
46) art. 285 otrzymuje brzmienie:
Art. 285. Sąd może żądać od wnioskodawcy zaliczki na wydatki
postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego pod rygorem pominięcia
czynności, z którą jest związane wezwanie do uiszczenia zaliczki, albo, w
przypadku wezwania do uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie tymczasowego
nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy, pod rygorem umorzenia
postępowania.”;
47) w art. 286 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ustanowieniu
tymczasowego zarządcy wydane w postępowaniu o otwarcie postępowania
sanacyjnego prowadzonym na wniosek wierzyciela.”;
48) w art. 287 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. Zabezpieczenia zastosowane przez sąd upadają z dniem otwarcia
postępowania sanacyjnego, uprawomocnienia się zarządzenia o zwrocie wniosku
restrukturyzacyjnego albo postanowienia o odrzuceniu wniosku lub oddaleniu
wniosku albo umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku.
O upadku zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy
sądowego albo tymczasowego zarządcy obwieszcza się.”;
49) art. 290 otrzymuje brzmienie:
Art. 290. 1. Na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
wydane na wniosek wierzyciela zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi.
2. Na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego
zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.
3. Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania
sanacyjnego przepisy art. 236 ust. 2 i art. 237 stosuje się odpowiednio.”;
50) w art. 327 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienie o umorzeniu postępowania, postanowienie sądu drugiej
instancji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu
postępowania oraz informację o prawomocności postanowienia o umorzeniu
postępowania obwieszcza się.”.

Art. 25. W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 1 w pkt 18 art. 21c otrzymuje brzmienie:
Art. 21c. Sąd rejestrowy otrzymuje z Krajowego Rejestru Zadłużonych za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacje o obwieszczeniach
dokonanych na podstawie art. 376 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.) w odniesieniu do osób
wpisanych lub podlegających wpisowi w przypadku spółek handlowych,
przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeń w działach
2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.”;
2) uchyla się art. 4;
3) art. 5 i art. 6 otrzymują brzmienie:
Art. 5. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182
i 2245) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 199a w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 5 w brzmieniu:
„5) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 5, że nie jest
ujawniona w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.”;
2) w art. 199c w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniony w Krajowym
Rejestrze Zadłużonych.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) w art. 51c
w ust. 1 w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego
Rejestru Sądowego i Krajowym Rejestrze Zadłużonych.”.”;
4) uchyla się art. 13;
5) art. 19–20 otrzymują brzmienie:
Art. 19. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2163 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730)
w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie jest ujawniony
w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”.
Art. 20. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i 60)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 11:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony
w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest ujawniony
w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”;
2) w art. 14 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze
dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego
i braku ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”.
6) w art. 21:
a) uchyla się pkt 1,
b) uchyla się pkt 4;
7) uchyla się art. 24;
8) uchyla się art. 28;
9) w art. 29 uchyla się pkt 1;
10) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:
Art. 39a. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przepisów art. 9a, art. 19e oraz
art. 20 ust. 1g ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dokumentów
finansowych, o których mowa w art. 69 ustawy zmienianej w art. 10, składanych
przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.”;
11) w art. 41 uchyla się ust. 2;
12) art. 45 otrzymuje brzmienie:
Art. 45. W sprawach o wpis na podstawie art. 55 ustawy zmienianej
w art. 1 wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 grudnia 2020 r. stosuje się
przepisy dotychczasowe.”;
13) w art. 55:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;”,
b) w pkt 4 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie
uchylenia art. 55 i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 18–20,
art. 21 pkt 6, art. 25 oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem
1 grudnia 2020 r.”.

Art. 26. W ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U.
poz. 771, 1443, 1669 i 2244) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 158 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Minister Sprawiedliwości tworzy system teleinformatyczny, obsługujący
postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników,
w którym jest prowadzona i przechowywana dokumentacja, o której mowa
w art. 155 ust. 1 i art. 156, oraz są prowadzone konta, za pomocą których można
wnosić pisma, jak również wykonuje zadania polegające na projektowaniu,
wdrażaniu, eksploatacji, integracji, rozwoju i udostępnianiu tego systemu,
zabezpieczaniu danych osobowych przetwarzanych w tym systemie oraz
zapewnieniu możliwości wymiany danych między użytkownikami systemu,
a w szczególności:”;
2) po art. 158 dodaje się art. 158a w brzmieniu:
Art. 158a. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb
zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, o którym
mowa w art. 158 ust. 1, za pomocą którego można wnosić pisma,
z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania
oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.”;
3) w art. 202 w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) współpraca z podmiotem prowadzącym Krajowy Rejestr Zadłużonych
oraz utrzymującym system teleinformatyczny obsługujący postępowanie
sądowe w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
a także sądami prowadzącymi postępowania upadłościowe
i restrukturyzacyjne w zakresie prowadzenia i aktualizowania list oraz
wykazu, o których mowa w art. 217–219, zasad potwierdzania danych do
weryfikacji podpisu elektronicznego dla komorników, umożliwiających
dostęp do elektronicznych tytułów wykonawczych i ich weryfikację, oraz
w zakresie identyfikacji komorników;”;
4) w art. 221:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom prowadzącym
postępowania wieczystoksięgowe oraz sądom prowadzącym postępowania,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o
Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55), dostęp do list
oraz wykazu, o których mowa w art. 217–219, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji komorników,
zastępców komorników oraz asesorów komorniczych.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Krajowa Rada Komornicza zapewnia sądom dostęp do list oraz
wykazu, o których mowa w art. 217–219, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego w celu automatycznej weryfikacji komorników,
zastępców komorników i asesorów komorniczych wykonujących
w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zadania, o których mowa
w art. 9 ust. 3 i 4 oraz art. 11 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r.
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.”.

Art. 26a. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. poz. 1214) w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a, w art. 17 w ust. 2 w pkt 5 oraz
w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości”
zastępuje się wyrazami „w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Art. 27. W Rejestrze nie ujawnia się informacji o sprawach, w których wniosek
o ogłoszenie upadłości, wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania
upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego
postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek o stwierdzenie
wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie zakazu, o którym
mowa w art. 373 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, wpłynął przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Art. 28. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, wniosek o wszczęcie wtórnego
postępowania upadłościowego, wniosek o uznanie orzeczenia o wszczęciu
zagranicznego postępowania upadłościowego, wniosek restrukturyzacyjny, wniosek
o stwierdzenie wykonania, zmianę albo uchylenie układu lub wniosek o orzeczenie
zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 19, stosuje się
przepisy dotychczasowe.

Art. 29. 1. Przepis art. 131a ustawy zmienianej w art. 19 stosuje się również
w sprawach, w których upadłość została ogłoszona na skutek wniosku, który wpłynął
przed dniem wejścia w życie tego przepisu.
2. Przepis art. 131a ustawy zmienianej w art. 19 stosuje się również do zdarzeń
prawnych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie tego przepisu.

Art. 30. Akta spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy prowadzi się w postaci papierowej. Akta te nie podlegają
przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym obsługującym
postępowanie sądowe.

Art. 31. Akta obejmujące sprawy zakończone przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy nie podlegają przetworzeniu na akta prowadzone w systemie
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Art. 32. Konta założone na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 126 § 6 ustawy zmienianej w art. 14 stają się kontami w rozumieniu
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 53d ustawy zmienianej
w art. 18.

Art. 33. Do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych po dniu
30 września 2018 r. na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 19e ust. 7 ustawy zmienianej w art. 16, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepis art. 19e ust. 7a ustawy zmienianej w art. 16.

Art. 34. 1. Tworzy się Rejestr.
2. Tworzy się system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 53 § 1a ustawy
zmienianej w art. 18.
3. Likwiduje się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Art. 35. 1. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetu państwa
będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 72,12 mln zł, z tym że
w poszczególnych latach limit wynosi w:
1) 2021 r. – 3,66 mln zł;
2) 2022 r. – 6,62 mln zł;
3) 2023 r. – 6,88 mln zł;
4) 2024 r. – 7,1 mln zł;
5) 2025 r. – 7,32 mln zł;
6) 2026 r. – 7,56 mln zł;
7) 2027 r. – 7,82 mln zł;
8) 2028 r. – 8,09 mln zł;
9) 2029 r. – 8,38 mln zł;
10) 2030 r. – 8,69 mln zł.
2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zastosowany zostanie
mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków osobowych do
poziomu zgodnego z limitem wydatków przyjętym dla danego roku budżetowego oraz
kolejnych lat.
3. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków,
o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego,
o którym mowa w ust. 2.

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem:
1) art. 16 pkt 2 lit. a, c i d w zakresie dodawanego ust. 7a oraz art. 25 pkt 7 i 10 oraz
art. 33, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) art. 16 pkt 1, art. 19 pkt 1, pkt 10 lit. b i pkt 15, art. 24 pkt 38 lit. a i pkt 40 lit. c
oraz art. 29, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
3) art. 25 pkt 2, 4, 6, 8, 9 i 11–13, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;
4) art. 16 pkt 2 lit. b i d w zakresie dodawanego ust. 7b, które wchodzą w życie
z dniem 1 kwietnia 2019 r.