Wejscie w życie: 22 czerwca 2001

Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne
w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach
o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw
obcych;
5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach
o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze,
poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na
podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej
„ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”;
7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
8) poszukiwanych listem gończym;
9) tymczasowo aresztowanych;
10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec
których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku
do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2019 r. poz. 628).

Art. 1a. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) organie centralnym państwa członkowskiego Unii Europejskiej – należy przez to
rozumieć organ wyznaczony przez to państwo do celów wymiany informacji
pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi;
2) właściwym organie państwa obcego – należy przez to rozumieć organ państwa
obcego uprawniony na podstawie umowy międzynarodowej do wymiany
informacji pochodzących z rejestru karnego lub organ centralny państwa
członkowskiego Unii Europejskiej;
3) systemie ECRIS – należy przez to rozumieć zdecentralizowany system
teleinformatyczny oparty na bazach danych rejestrów karnych, służący do
wymiany informacji pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich
Unii Europejskiej poprzez zabezpieczoną sieć teleinformatyczną.
2. Na potrzeby przekazywania informacji organom centralnym państw
członkowskich Unii Europejskiej za wyrok skazujący uznaje się każde prawomocne
orzeczenie wydane przez sąd karny wobec osoby fizycznej w związku z popełnieniem
przestępstwa, której dane podlegają gromadzeniu w Rejestrze.

Art. 2. 1. Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. W zakresie określonym
w niniejszej ustawie realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia
wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego
Rejestru Karnego, zwane dalej „biurem informacyjnym”.
2. Biuro informacyjne jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej
w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1.

Art. 3. (uchylony).

Art. 4. 1. Do zadań biura informacyjnego należy:
1) przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych,
podlegających gromadzeniu w Rejestrze;
2) zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych
zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych;
3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych
o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze;
4) niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji
o wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacji
związanych z tym skazaniem w odniesieniu do obywateli tych państw,
podlegających gromadzeniu w Rejestrze;
5) występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–10
oraz w art. 7 ust. 1 i 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii
Europejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji o skazaniu z rejestrów
karnych tych państw zgodnie z prawem państwa, do którego kierowany jest
wniosek;
5a) występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej,
zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie
będącej jego obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek
o udzielenie informacji z Rejestru;
6) niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju
regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa oraz Prezesowi
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji na temat wyroków
skazujących, zapadłych wobec:
a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli
czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych
Wspólnot Europejskich,
b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego,
podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego
działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów
finansowych Wspólnot Europejskich,
c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący
podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na
szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
7) przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:
a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne
przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione
umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu
Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu;
8) przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych
prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo
skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu;
9) prowadzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym
mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 oraz z 2019 r.
poz. 730), oraz przetwarzanie danych osobowych podlegających gromadzeniu w
tym rejestrze.
1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przesyłane organom centralnym
państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zapytania, o których mowa w ust. 1
pkt 5 i 5a, i odpowiedzi na nie przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS,
chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych.
1b. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa może przesyłać kierownikom biur powiatowych tej Agencji.
2. Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych
w Rejestrze.

Art. 4a. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Art. 5. Dane osobowe oraz dane o podmiotach zbiorowych zgromadzone
w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 6. 1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe
zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:
1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;
3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;
3a) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do
Parlamentu Europejskiego;
3b) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej;
3c) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów
i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
3d) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;
3e) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta,
burmistrza i prezydenta miasta;
4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości,
w związku z prowadzonym postępowaniem;
5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku
z prowadzonymi postępowaniami;
6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych
oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z
prowadzonym postępowaniem;
7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży
Marszałkowskiej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Nadzoru
Wewnętrznego, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych
na nie zadań określonych w ustawie;
7a) (uchylony)
7b) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez
niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach
nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;
7c) Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w związku z
prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, postępowaniem rozpoznawczym
lub ogólnym;
8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach
o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia
oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem
wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;
9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym
organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to
uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych
w ustawie;
10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do
którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni
praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego
stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej
działalności gospodarczej;
10a) osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadkach, w
których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich
organów, wspólników lub prokurentów, w odniesieniu do członków lub
kandydatów na członków tych organów, wspólników lub prokurentów;
11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem
wzajemności;
12) organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie
nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania,
a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy
informacji osobie fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni
roboczych od dnia otrzymania zapytania.
1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.
2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4–9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania
zgromadzonych w Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.

Art. 6a. 1. Informacje uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 przez organy,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–10, mogą być wykorzystywane wyłącznie dla
celów postępowania, w związku z którym się o nie zwrócono.
2. W celu uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia
bezpieczeństwa publicznego informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być
wykorzystane przez organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9, niezależnie od
postępowania, w związku z którym się o nie zwrócono.

Art. 7. 1. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane
osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się
w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się
informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.
1a. Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz każdej osobie, która mieszka lub mieszkała
w jednym z tych państw, przysługuje prawo do złożenia do Rejestru wniosku
o wystąpienie z zapytaniem o informację dotyczącą jego osoby zawartą w rejestrze
karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest lub była
obywatelem państwa, do którego kierowane jest zapytanie, lub mieszka albo
mieszkała na jego terytorium.
2. Każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania
informacji, czy jego dane są zgromadzone w Rejestrze. Podmiotowi, którego dane
znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek,
udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tego podmiotu.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na
zapytanie, wykorzystywany między organami centralnymi państw członkowskich
Unii Europejskiej.

Art. 8. 1. Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być
przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych, a także, po pozbawieniu tych
danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych.
2. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
3. Administrator danych odmawia udostępnienia danych osobowych, jeżeli
spowodowałoby to:
1) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
2) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
4) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w ust. 1,
do celów statystycznych oraz badań naukowych, mając na uwadze potrzebę corocznego przygotowania odpowiednich informacji dla oceny stopnia zagrożenia przestępczością.

Art. 9. Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy stosuje
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi
inaczej.

Art. 10. 1. Dane o osobach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz dane
o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, gromadzone są
w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów lub w bazie danych
systemu teleinformatycznego.
2. Dane przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego mogą nie być gromadzone w kartotekach stanowiących zbiory
ewidencyjne dokumentów.
3. Dane gromadzone zarówno w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne
dokumentów, jak i w bazie danych systemu teleinformatycznego, są tożsame.

Art. 11. 1. Dokumentami, na podstawie których przetwarza się dane osobowe
lub dane o podmiotach zbiorowych, są:
1) karta rejestracyjna;
2) zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane dalej „zawiadomieniem”;
3) zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego;
4) zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu
późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem.
2. Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po
uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1–7, lub wobec podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3.
3. Zawiadomienie jest sporządzane przez:
1) organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach
o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich;
2) sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu wykonywanym w zakładzie
leczniczym lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
3) sąd wydający postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;
4) prokuratora wydającego postanowienie o poszukiwaniu listem gończym lub
o uchyleniu tymczasowego aresztowania.
4. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego sporządza organ wykonujący
orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa
skarbowe.
5. Zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu
późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem sporządza
i przesyła właściwy organ państwa obcego.
6. Zawiadomienia o skazaniu, o zastosowaniu późniejszych środków oraz
informacje związane z tym skazaniem przesyłane przez organy centralne państw
członkowskich Unii Europejskiej przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS,
chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych.

Art. 12. 1. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:
1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko
rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców,
obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania,
zawód wyuczony i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła,
senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer identyfikacyjny
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej
„numerem PESEL”, oraz numer i serię dowodu tożsamości;
2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem
postępowania;
5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
5a) informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 – w przypadku
skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
5b) informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w
kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa
w rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym;
5c) informację o wyłączeniu przez sąd zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub
publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
5d) informację, czy orzeczenie podlega zamieszczeniu w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w
orzeczeniu powołano art. 202 § 3 lub art. 202 § 4b Kodeksu karnego;
6) informacje o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania,
środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, wychowawczych,
poprawczych, wychowawczo-leczniczych, przepadku, okresie próby, dozorze
kuratora i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;
6a) informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu
zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru
nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę
interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6b) informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą
fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot
Europejskich;
6c) informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ
sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu,
który wydał orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz
datę wydania orzeczenia;
7) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:
1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
2) oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy;
3) datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;
4) orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej
wiadomości;
5) kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego
podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;
5a) informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów
finansowych Wspólnot Europejskich;
6) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1b. Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.
2. Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko
rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe
matki, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko
i podpis osoby sporządzającej oraz informacje o:
1) rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych;
2) zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, a także
miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;
3) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego
pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności,
aresztu wojskowego i aresztu;
3a) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary
pozbawienia wolności;
4) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności
oraz o skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu karnego;
5) odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
6) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
6a) zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę oraz o
uchyleniu tej zamiany;
6b) zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru
elektronicznego na karę ograniczenia wolności, z zastosowaniem dozoru
elektronicznego oraz o uchyleniu tej zamiany;
6c) zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie
obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne
oraz o uchyleniu tej zamiany;
7) (uchylony)
8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;
9) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;
10) zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności;
11) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach
o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
12) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę
społecznie użyteczną;
13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka
karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
14) wykonaniu kar;
15) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 22 § 2
pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu
wykroczeń, środków kompensacyjnych i przepadku;
16) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania oraz uchyleniu środków
zabezpieczających, o których mowa w art. 93a § 1 Kodeksu karnego, oraz
o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;
17) umorzeniu postępowania wykonawczego;
18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie
poprawczym;
19) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego
zwolnienia;
20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie
poprawczym, a także zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie
poprawczym;
20a) odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzeniu kary;
21) zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-
-leczniczego;
22) przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub
poprawczych, a także odwołaniu przerwy albo odroczenia;
23) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;
24) umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu
nieletniego ze schroniska;
25) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
26) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;
26a) zamianie orzeczonej kary na inną karę, podlegającą gromadzeniu w Rejestrze,
w przypadku gdy według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysokości kary orzeczonej albo gdy czyn zabroniony objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie;
27) zastosowaniu amnestii;
28) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
29) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem
odnotowanym w Rejestrze;
30) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego
w Rejestrze;
31) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
32) zarządzeniu zatarcia skazania;
33) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;
34) (uchylony)
35) (uchylony)
36) przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu
państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ;
37) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia
danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z
dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym;
38) uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub
publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
39) przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13
maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
2a. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których
mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:
1) wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do
publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2) zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za
czyn zabroniony pod groźbą kary;
3) likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.
2b. Informacja o wyroku skazującym przekazywana organom centralnym
państw członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne zawiera dane
określone w ust. 1 pkt 1–6b, chyba że w poszczególnym przypadku nie są one znane.
2c. Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom
centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1
pkt 1–6b oraz w ust. 2 pkt 4–6, 8–12, 14, 15, 17 i 26–33 oraz dane o uchyleniu,
zakończeniu lub wykonaniu środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2
pkt 18–25 umieszcza się w informacji, jeżeli środek wychowawczy, wychowawczo-
-leczniczy lub poprawczy został orzeczony przez sąd karny.
2d. Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, przekazywane za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem
elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra
Sprawiedliwości.
2e. (uchylony)
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość
informacji umieszczanych na podstawie ust. 1–2a w karcie rejestracyjnej i w
zawiadomieniu, uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz
konieczność zapewnienia niezwłocznej ich aktualizacji.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart
rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2) tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu
elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego
– mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów
i innych parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu
teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia
i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego.

Art. 12a. 1. Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji
dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz
orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających,
kompensacyjnych i przepadku, środków wychowawczych, poprawczych
i wychowawczo-leczniczych stosuje się kod odpowiadający tym kwalifikacjom
i karom oraz środkom karnym, kompensacyjnym i przepadkowi, jak również środkom
zabezpieczającym, wychowawczym, poprawczym i wychowawczo-leczniczym.
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wykaz kodów,
o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich zastosowania, mając na uwadze konieczność
zapewnienia sprawnego przekazywania danych.

Art. 12b. Dane zawarte w zawiadomieniach, o których mowa w art. 11 ust. 1
pkt 4, podlegają gromadzeniu w Rejestrze, z wyjątkiem odcisków palców.

Art. 13. W Rejestrze prowadzi się wyodrębnione kartoteki:
1) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach
odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie
karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń oraz zawiadomień o skazaniu przez
sąd państwa obcego i informacji z tymi skazaniami związanymi;
2) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o nieletnich,
w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
3) zawiadomień zawierających informacje o osobach pozbawionych wolności oraz
osobach poszukiwanych listem gończym;
4) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o podmiotach
zbiorowych podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 7, oraz
dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru,
jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia
o:
1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 oraz
art. 337 Kodeksu karnego;
2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;
3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze
albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia
postępowania;
4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3
i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62
§ 2 Kodeksu karnego wykonawczego.
1a. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, usuwa się
z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, a ponadto
po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania
karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się
z Rejestru:
1) po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane
były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia
wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu
przez nieletniego 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do
zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
2) po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4
i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
3) po ukończeniu 23. roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce
umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie
art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
4) na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce
umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie
art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:
1) z upływem 3 lat od uchylenia środka zabezpieczającego, o którym mowa
w art. 93a § 1, art. 99 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu
karnego skarbowego;
2) z upływem 3 lat od wykonania przepadku lub środka zabezpieczającego
orzeczonego na podstawie art. 45a Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2–
5 Kodeksu karnego skarbowego.
4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu
zawiadomienia o zakończeniu stosowania tego środka zapobiegawczego.
5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu
zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa
się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.
7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich
zgonie.
8. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, usuwa się z Rejestru po
otrzymaniu zawiadomienia o zatarciu skazania przesłanego przez właściwy organ
państwa obcego, które wydało wyrok.

Art. 14a. Informacja o osobie sporządzona na podstawie danych
zgromadzonych w Rejestrze dla celów innych niż postępowanie karne nie zawiera
danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, jeżeli od daty
uprawomocnienia się orzeczenia upłynął okres wskazany w art. 76 § 1 albo
art. 107 Kodeksu karnego w stosunku do określonych w nich kar oraz środków
karnych.

Art. 15. Dane oraz informacje podlegające gromadzeniu w Rejestrze, zawarte
w dokumentach, o których mowa w art. 11 ust. 1, wprowadza się niezwłocznie do
bazy danych systemu teleinformatycznego.

Art. 16. Do wprowadzania danych do bazy danych systemu teleinformatycznego
oraz do dokonywania zmian w bazie danych tego systemu uprawnione są wyłącznie
osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości.

Art. 17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki,
w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia danych osobowych
oraz danych o podmiotach zbiorowych w Rejestrze oraz usuwania tych danych
z Rejestru, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania
Rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych oraz danych
o podmiotach zbiorowych przed dostępem osób nieuprawnionych,
wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Art. 18. 1. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na
prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych lub danych
o podmiotach zbiorowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających
zapisom w odpowiednich aktach przeprowadza się postępowanie w celu ustalenia
prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na
odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.
2. Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do
dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.
3. Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek nie wymaga
przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem
strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie
rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę.

Art. 19. 1. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych
osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 lub na
wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1.
1a. Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie
zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych
w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4–9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.
1b. Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane
pisemnie albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za
pośrednictwem systemu ECRIS.
2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać:
1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce
urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania,
obywatelstwo oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania przez
osobę, której zapytanie dotyczy, numer paszportu albo innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
2) określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem
informacji;
3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania
danych o osobie;
4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie;
5) datę wystawienia;
6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu
kierującego zapytanie.
2a. Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno
zawierać:
1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
2) określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być
przedmiotem informacji;
3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania
danych o podmiocie zbiorowym;
4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie;
5) datę wystawienia;
6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu
kierującego zapytanie.
2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez właściwe
organy państw obcych. Zapytanie takie powinno zawierać dane pozwalające na
identyfikację osoby, której ono dotyczy.
2c. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie
informacji o podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji
z Rejestru zawiera: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę
i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania,
obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. W przypadku
nieposiadania numeru PESEL wniosek powinien zawierać numer paszportu albo
innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego,
o którym mowa w art. 7 ust. 2, zawiera oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie
określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji,
informacja ta zawiera odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy
zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.
3a. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z
Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa
w ust. 2, 2a, 2c, 3 lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia
braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje
pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą
wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której
zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.
5. Jeżeli zapytanie, o którym mowa w ust. 2b, nie zawiera danych pozwalających
na identyfikację osoby, której dotyczy, zapytanie takie zwraca się ze wskazaniem
przyczyny zwrotu.

Art. 19a. 1. W przypadku złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego informacja o osobie i informacja o podmiocie
zbiorowym oraz inne pisma w postępowaniu toczącym się na podstawie tego
zapytania lub wniosku są składane i doręczane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego. Przepisy art. 19 ust. 2c, 3a i 4 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu
odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za
skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie
teleinformatycznym.

Art. 20. 1. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych
zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:
1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko
rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko
rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL;
2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie,
że osoba nie figuruje w Rejestrze;
3) datę wydania;
4) nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;
5) pieczęć urzędową.
1a. Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest informacja
z Rejestru, zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, informacja
z Rejestru o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym przepisie szczególnym wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez właściwe organy państw obcych. W takim przypadku
biuro informacyjne nie dokonuje oceny, czy czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi
według prawa polskiego czyn karalny, przestępstwo czy wykroczenie oraz czy został
popełniony umyślnie czy nieumyślnie, chyba że okoliczności te można ustalić na
podstawie przekazanych informacji dotyczących rodzaju popełnionego czynu, jego
kwalifikacji prawnej lub rodzaju orzeczonej kary.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający wniosek
lub zapytanie sam określił zakres żądanej informacji z Rejestru, bez istnienia w tym
względzie szczególnej podstawy prawnej.
1c. W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkowskiego
Unii Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4, że
przekazana informacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów
prowadzonego postępowania karnego, informacja o osobie sporządzona dla celów
innych niż postępowanie karne nie zawiera danych o skazaniach, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 4. W takim przypadku w informacji o osobie, udzielanej właściwym
organom państw obcych, wskazuje się fakt zgłoszenia takiego zastrzeżenia, państwo,
którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, oraz sąd, który wydał wyrok skazujący,
i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt sprawy, jeżeli jest znana.
1d. Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7
ust. 1, będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż
Rzeczpospolita Polska zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrze
karnym państwa obywatelstwa wnioskodawcy, uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 5a.
1e. Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw członkowskich
Unii Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu ECRIS, nie opatruje się
podpisem osoby upoważnionej do jej wydania ani pieczęcią urzędową.
1f. W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych innym niż
organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszcza się wzmiankę
o tym, że przekazane dane mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których się
o nie zwrócono.
2. Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych
zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą;
2) dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem
albo stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze;
3) datę wydania;
4) nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;
5) pieczęć urzędową.
3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby upoważnionej do ich wydania.

Art. 20a. 1. Sądom rejestrowym udziela się informacji o osobie, w zakresie
określonym w art. 21a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 534),
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
1) po otrzymaniu żądania z tego systemu;
2) po wprowadzeniu do Rejestru danych z tego zakresu – z urzędu.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko
osoby oraz numer PESEL, o ile go posiada.
3. Informacja na żądanie o osobie o wskazanych danych zawiera datę jej wydania
oraz stwierdzenie, że osoba:
1) nie figuruje w Rejestrze w podanym zakresie albo
2) figuruje w Rejestrze w podanym zakresie, albo
3) więcej osób o takich danych osobowych figuruje w Rejestrze w podanym
zakresie.
4. W przypadku gdy osoba figuruje w Rejestrze, informacja zawiera:
1) dane i informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5;
2) informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub
przepadku i podstawie prawnej ich orzeczenia;
3) informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej
kary pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a
Kodeksu karnego oraz wykonaniu kar.
5. Informacja udzielona z urzędu zawiera:
1) datę jej wydania;
2) imię (imiona) i nazwisko osoby;
3) numer PESEL, o ile go posiada;
4) dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 5;
5) informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub
przepadku i podstawie prawnej ich orzeczenia;
6) informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej
kary pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a
Kodeksu karnego oraz wykonaniu kar.
6. Przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 nie stosuje się do informacji o
osobach skazanych za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15
września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wobec których wyrok uprawomocnił
się po dniu 30 września 2018 r.

Art. 21. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach
zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze,
2) wzór formularzy: zapytania o udzielenie informacji o osobie, zapytania
o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, informacji o osobie, informacji
o podmiocie zbiorowym
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji,
zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione oraz
zakres danych i informacji określonych w art. 19 ust. 2 i 2a oraz art. 20 ust. 1 i 2.

Art. 21a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb
udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych, udzielanych za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, mając na uwadze konieczność
zapewnienia sprawnego udzielania informacji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem
danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione.

Art. 21b. 1. Jeżeli informacja o osobie lub informacja o podmiocie zbiorowym
została udzielona niezgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu lub wniosku, na
podstawie którego udzielono informacji, można wystąpić z żądaniem udzielenia
ponownej informacji z Rejestru.
2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić osoba albo inny
podmiot, któremu udzielono informacji, oraz osoba albo podmiot zbiorowy, którego
informacja dotyczy.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać wskazanie danych, które
składający żądanie uważa za niezgodne z zakresem zapytania lub wniosku, o którym
mowa w ust. 1.
4. Ponowna informacja z Rejestru zawiera dane objęte zakresem zapytania lub
wniosku, o którym mowa w ust. 1, przetwarzane w Rejestrze w dniu jej udzielenia.
5. Jeżeli w ponownej informacji z Rejestru zostaje powtórzona przynajmniej
jedna z danych, o których mowa w ust. 3, ponowna informacja zostaje wydana
w drodze postanowienia.
6. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3, dotyczą skazań, o których mowa w art. 1
ust. 2 pkt 4, do udzielania ponownej informacji z Rejestru nie stosuje się przepisów
art. 20 ust. 1a i 1b.
7. W zakresie nieuregulowanym do udzielania ponownej informacji z Rejestru
stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu z Rejestru informacji o osobach oraz
informacji o podmiotach zbiorowych.

Art. 22. 1. Biuro informacyjne niezwłocznie informuje właściwy sąd
o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne, warunkowo
zawieszono wykonanie kary, zastosowano warunkowe zwolnienie z zakładu karnego
albo umorzono postępowanie na podstawie przepisów o amnestii, z których wynika,
że takie skazanie może mieć wpływ na jej stosowanie.
2. W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne informuje właściwy sąd
o ponownym prawomocnym skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której
warunkowo zawieszono wykonanie kary aresztu.
3. (uchylony)
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego.

Art. 23. Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1–1e, oraz informacja
o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust. 2, bez względu na sposób jej
udzielenia, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu
postępowania administracyjnego.

Art. 24. 1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę
stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty
wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich
Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego
postępowania karnego lub administracyjnego.
1a. Od uiszczenia opłaty za wydanie z Rejestru informacji o osobie zwolnieni są
także będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub
wychowawców wypoczynku, obowiązani do przedstawienia informacji
organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245
oraz z 2019 r. poz. 730 i 761).
2. Za wydanie z Rejestru informacji o podmiocie zbiorowym pobiera się opłatę
stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty
wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4–9 i 11.
2a. Nie pobiera się opłaty od wydania ponownej informacji z Rejestru, o której
mowa w art. 21b.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz
sposób uiszczania i zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze
faktyczne koszty wydania informacji, w zależności od sposobu jej udzielenia.

Art. 25. Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru informację o osobie albo
informację o podmiocie zbiorowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 26. (pominięty).

Art. 27. (uchylony).

Art. 28. (pominięty).

Art. 29. (pominięty).

Art. 30. (pominięty).

Art. 31. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Centralnym Rejestrze
Skazanych” lub „Centralnym Rejestrze Nieletnich”, należy przez to rozumieć
„Krajowy Rejestr Karny”.

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.