Wejscie w życie: 5 kwietnia 1996

Ostatnia Zmiana: 1 kwietnia 2018

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Art. 1. 1. Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania
problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
2. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym;
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego
z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych
spółdzielniach wkłady gruntowe.

Art. 2. 1. Samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań
i podlega tylko ustawom.
2. Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej.

Art. 3. 1. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby
rolnicze, zwane dalej „izbami”.
2. Terenem działania izby jest obszar województwa.
3. Członkami izby są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, płacące
podatek na terenie działania izby oraz osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3,
będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na
terenie działania izby.
4. Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej
i uczestniczą w jej realizacji.
5. Izby posiadają osobowość prawną.

Art. 4. W celu realizacji wspólnych zadań izby mogą zawierać porozumienia
regionalne.

Art. 5. 1. Do zadań izb należy w szczególności:
1) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz
rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej
i samorządu terytorialnego;
2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie
i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji
prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz
opiniowanie projektów tych przepisów;
3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy
warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych;
4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej;
5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na
potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców;
6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa
domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów;
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz
poprawy struktury agrarnej;
8) podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie;
9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów
kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania
w działalności gospodarczej;
11) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych
w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy
i bezpieczeństwa w rolnictwie;
12) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich
działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach
nauczania oraz współorganizowanie praktyk;
13) kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych;
14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń
i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych;
15) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych;
16) promowanie eksportu produktów rolnych;
17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych;
18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska,
zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego;
19) przedstawianie opinii na temat oszacowania szkód, jeżeli został złożony
wniosek, o którym mowa w art. 46d ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995
r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650
i 651).
2. Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami
administracji rządowej.
3. Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez
organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, są wykonywane przez izby po
zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub
samorządową.

Art. 5a. 1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy
samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach
aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych
przez organy administracji rządowej w województwie;
2) 14 dni od dnia doręczenia projektu – dla projektów przesłanych przez organy
samorządu terytorialnego.
3. Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa
się za akceptację przedłożonego projektu.

Art. 6. 1. Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz
wynikające z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego.
2. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu, o którym mowa w ust. 1,
wydaje prezes izby.
3. Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa izby lub
innych członków zarządu, a także przewodniczących rad powiatowych izby,
o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4, do wydawania decyzji administracyjnych,
o których mowa w ust. 2, w imieniu prezesa izby.
4. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są:
1) w sprawach z zakresu administracji rządowej – wojewoda;
2) w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego –
samorządowe kolegium odwoławcze.

Art. 7. 1. Izba:
1) nie może prowadzić działalności gospodarczej;
2) może wyłącznie:
a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
akcjonariuszem spółki akcyjnej,
b) tworzyć fundacje,
c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub
członkiem związku stowarzyszeń
– które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi
i statutowymi zadaniami izby.
2. Dochód izby z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być
przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych izby.

Art. 8. 1. Izby działają na podstawie ustawy i statutu.
2. Statut izby określa w szczególności:
1) nazwę i siedzibę izby;
2) teren działania;
3) prawa i obowiązki członków izby;
4) zadania izby oraz sposoby ich realizacji;
5) strukturę organizacyjną;
6) tryb wyboru i odwoływania komisji rewizyjnej i zarządu izby;
7) zasady reprezentowania izby na zewnątrz;
8) zasady zawierania porozumień regionalnych;
9) zasady powoływania i pracy komisji problemowych;
10) zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dysponowania majątkiem oraz
zaciągania zobowiązań majątkowych;
11) szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby.

Art. 9. 1. Organami izby są:
1) walne zgromadzenie;
2) komisja rewizyjna;
3) zarząd;
4) rady powiatowe izby.
2. (uchylony)

Art. 10. 1. Najwyższym organem izby jest walne zgromadzenie.
2. Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Art. 11. 1. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie co najmniej dwa razy w roku.
2. Zarząd zwołuje również walne zgromadzenie na wniosek komisji
rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków walnego
zgromadzenia.

Art. 12. 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie i zmiana statutu;
2) wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarządu, poszczególnych jego
członków oraz komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków;
3) uchwalanie regulaminu obrad;
4) uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu;
7) uchwalanie budżetu;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie,
a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć
zarząd;
9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej;
10) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków
walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych,
rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
a także zasad i trybu ich wypłaty;
11) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań
należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w art. 5
ust. 2;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze
porozumienia przez organy samorządu terytorialnego, o których mowa
w art. 5 ust. 3;
13) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
b) utworzenia fundacji,
c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku;
14) wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych
i zagranicznych;
15) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.
2. Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej
właściwości walnego zgromadzenia.

Art. 13. 1. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Statut izby lub jego zmiana uchwalane są większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.

Art. 14. 1. Walne zgromadzenie powołuje spośród swoich członków komisje
problemowe.
2. Na wniosek komisji, o których mowa w ust. 1, walne zgromadzenie może
rozszerzyć ich skład o osoby niebędące członkami walnego zgromadzenia. Osoby
te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

Art. 15. W obradach walnego zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa
udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:
1) organów samorządu województwa;
2) związków zawodowych rolników indywidualnych, mających struktury
wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków
zawodowych;
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, mających struktury
wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji
społeczno-zawodowych.

Art. 16. 1. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród
członków walnego zgromadzenia.
2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia;
2) kontrola działalności finansowej izby;
3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę
udzielenia absolutorium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem
o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków;
4) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania
rocznego sprawozdania finansowego.
3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia
będącego członkiem komisji rewizyjnej walne zgromadzenie dokonuje wyboru
uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia
mandatu.
5. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru
nowej komisji rewizyjnej dotychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu
wyboru nowej komisji.

Art. 17. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego.

Art. 18. 1. Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia
izby.
2. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 członkowie.
3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego
walnego zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
wyborów, i działa do czasu wyboru nowego zarządu.
4. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu w terminie
określonym w ust. 3, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.
5. Informację o rozwiązaniu walnego zgromadzenia z mocy prawa
z przyczyny określonej w ust. 4 wojewoda przekazuje Zarządowi Krajowej Rady
Izb Rolniczych, który zarządza przeprowadzenie wyborów do walnego
zgromadzenia.
6. Do czasu wyboru zarządu przez nowe walne zgromadzenie wojewoda
wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów izby.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia
będącego członkiem zarządu walne zgromadzenie dokonuje wyboru
uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia
mandatu.
8. W przypadku odwołania zarządu bez równoczesnego wyboru nowego
zarządu dotychczasowy zarząd działa do czasu wyboru nowego zarządu.

Art. 19. Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby
niezastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów, a w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał walnego zgromadzenia;
2) opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym;
3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych
sprawozdań z działalności statutowej i finansowej;
4) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań
finansowych do wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie;
5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie
wysokości wynagrodzenia dyrektora biura;
6) (uchylony)
7) podejmowanie czynności związanych z działalnością izby, o której mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2.

Art. 20. 1. Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
prezesa.
2. Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych może uczestniczyć bez prawa
głosu w posiedzeniach zarządu izby, o których terminie powinien być
powiadamiany.

Art. 21. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań
majątkowych izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu
i pracownik biura upoważniony przez zarząd.

Art. 21a. Członkom walnego zgromadzenia, zarządu, komisji
problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej
Rady Izb Rolniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na
zasadach określonych przez walne zgromadzenie.

Art. 22. 1. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura
wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.

Art. 22a. 1. Rada powiatowa izby działa na obszarze powiatu.
2. Pracami rady powiatowej izby kieruje jej przewodniczący.
3. Do zadań rady powiatowej izby należy:
1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie
ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich
zarządowi izby;
2) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne
zgromadzenie izby;
3) realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.
4. Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na prawach powiatu.

Art. 23. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do walnego
zgromadzenia mają członkowie izby.
2. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem
przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej
reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Art. 24. 1. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród
członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych
w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:
1) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się
członków rady powiatowej izby, z tym że:
a) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 4 tys. ha, wybiera się jednego członka tej rady,
b) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych
przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków tej rady;
2) na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich
członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne
zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi
izby.
3. W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów,
o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową
izby.
4. Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą
w skład walnego zgromadzenia izby.
5. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu
wybiera się jednego przedstawiciela, który wchodzi w skład rady powiatowej izby
działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad
powiatowych izby stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiaduje więcej niż jeden powiat,
radę powiatową izby, w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym mowa
w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której
obszarze działania położone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni
przed upływem kadencji tego zgromadzenia.
7. Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej
obecny na posiedzeniu.

Art. 25. 1. Wybory do walnego zgromadzenia zarządza, w drodze uchwały,
Krajowa Rada Izb Rolniczych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji
walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy
przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się terminarz wykonania
poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Art. 26. 1. Wybory do rady powiatowej izby przeprowadzają:
1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne
zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23;
2) komisje okręgowe, w liczbie 5–7 osób, powołane przez komisję wojewódzką
spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza komisji.
3. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do
rady powiatowej.
4. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo.

Art. 27. 1. Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej
izby przysługuje członkom izby.
2. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej
izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, a w okręgu
wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie
kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby
posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.
3. Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzielić więcej niż jednemu
kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.
4. Do zgłoszenia załącza się:
1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;
2) listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię
(imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu
osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.
5. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub
pisemnie wskazana przez niego osoba.
6. W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się
odpowiednio jej nazwę, adres siedziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela,
o którym mowa w art. 23 ust. 2.
7. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis
ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu
przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.
8. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Art. 28. 1. Głosowanie w wyborach do rady powiatowej izby przeprowadza
się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głosowania.
Komisja okręgowa może postanowić o podziale okręgu wyborczego na dwa lub
więcej obwodów głosowania.
2. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3
ust. 3, sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym
gminie.
3. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie
urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść
zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.
4. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty
jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.
5. Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za
pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu
3 dni.
6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni
od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.

Art. 29. 1. W przypadku podziału okręgu wyborczego na obwody
głosowania:
1) komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe w liczbie 5–7 osób;
2) spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 2, sporządza się odrębnie
dla każdego obwodu głosowania;
3) głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego
zakończeniu protokół wyników głosowania w obwodzie; protokół ten
przekazywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej.
2. Przepisy art. 26 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 30. 1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do
rady powiatowej izby ustala komisja okręgowa.
2. W okręgu jednomandatowym mandat członka rady powiatowej izby
uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. W przypadku gdy
dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do
uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
komisję okręgową.
3. W okręgu dwumandatowym mandaty członków rady powiatowej izby
uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów
do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
komisję okręgową.
4. Komisja okręgowa sporządza protokół przeprowadzonego głosowania
i wyborów w okręgu wyborczym, który przekazuje niezwłocznie komisji
wojewódzkiej.

Art. 31. 1. Komisja wojewódzka na podstawie protokółów otrzymanych od
komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do rad powiatowych
izby i przedkłada sprawozdanie z wyborów zarządowi izby.
2. Zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby nie
później niż w terminie 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby.

Art. 32. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnego
zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały,
Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Art. 33. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia
zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do
rad powiatowych izby. Do czasu wyboru przewodniczącego obrady pierwszego
posiedzenia walnego zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek walnego
zgromadzenia obecny na posiedzeniu.

Art. 34. 1. Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje
wskutek:
1) utraty prawa wybieralności;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne;
4) śmierci.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgromadzenie.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady powiatowej izby rada
powiatowa izby, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następnym
posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach
uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie utracił
biernego prawa wyborczego. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez
dwóch lub więcej kandydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie
przeprowadzone przez radę powiatową.

Art. 35. 1. Dochody izb pochodzą:
1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego
pobieranego na obszarze działania izby;
2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub
samorządową;
3) z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a;
4) z innego majątku izby;
5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat;
6) ze składek członkowskich;
7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę;
8) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.
2. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1
pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni
od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.
3. Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługującego od
wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek
za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe
właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym
po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje na wniosek zarządu izby
kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.
5. Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby
rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki
ustawowe za opóźnienie.
6. W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej dochodów z tytułu odpisu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego
świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Art. 35a. 1. Izby są obowiązane do przekazywania na wyodrębniony
rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych kwoty z tytułu odpisu od
dochodów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej
w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w terminie 7 dni od dnia
wpływu tych dochodów na rachunki bankowe izb.
2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Krajowej
Radzie Izb Rolniczych przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
3. Środki finansowe z odpisu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na
wyrównanie dochodów izb, których wpływy z tytułu odpisu, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 1, zostały zmniejszone w wyniku udzielania ulg, zwolnień,
odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego
podatku lub jego raty.
4. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje środki na wyrównanie
dochodów, o których mowa w ust. 3, za dany kwartał na wniosek właściwej izby
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć zaświadczenia
wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów
zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania
ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania
zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
6. Szczegółowe zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na
wyrównanie dochodów izb, o których mowa w ust. 3, określa, w drodze uchwały,
Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Art. 35b. 1. Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków
zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji
rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy
zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są w roku
2014 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu
państwa w formie dotacji celowej.
1a. Koszty związane z uczestnictwem:
1) izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz
społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni
produkcyjnych i pracodawców rolnych, w ponadnarodowych organizacjach
rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych
wobec instytucji Unii Europejskiej,
2) Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z dnia
16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596)
w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),
3) stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie
Młodych Rolników (CEJA)
– są w latach 2015–2020 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych
i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
2. Dofinansowania udziela się, na wniosek, Krajowej Radzie Izb Rolniczych,
na podstawie umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a ministrem
właściwym do spraw rolnictwa.
3. Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymując dofinansowanie jest obowiązana
prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków z tytułu dofinansowania
oraz wydatków dokonanych z tych środków.
4. W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3, pobrane
dofinansowanie podlega zwrotowi jak dofinansowanie wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem.
4a. Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do
spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb
rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych,
społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników odpowiednio w organizacjach,
o których mowa w ust. 1 i 1a.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania
kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych
rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników
w organizacjach, o których mowa w ust. 1,
2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których
mowa w ust. 1,
3) konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania
środków publicznych.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania
kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych
rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników,
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych
rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a,
2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których
mowa w ust. 1a,
3) konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania
środków publicznych oraz dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w organizacjach, o których mowa w ust. 1a, w wysokości co najmniej 95% kosztów.

Art. 35c. Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych
rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej
Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników
w organizacjach, o których mowa w art. 35b ust. 1 i 1a, nie podlegają egzekucji,
z wyjątkiem przypadku gdy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Art. 36. Izby prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 37. 1. Izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych, zwaną dalej „Krajową
Radą”.
2. Krajowa Rada posiada osobowość prawną.
3. W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne
zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby.

Art. 38. Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:
1) reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji
rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki
żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej;
3) przedstawianie właściwym organom, o których mowa w pkt 1, oraz organom
samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz
inicjatyw w zakresie regulacji prawnych;
4) udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań;
5) zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb.

Art. 39. 1. Organem Krajowej Rady jest zarząd wybierany i odwoływany
w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.
2. Zarząd Krajowej Rady stanowią: prezes, wiceprezes oraz trzej członkowie.

Art. 40. Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
prezesa.

Art. 41. 1. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura
wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.

Art. 42. 1. Organem Krajowej Rady jest również komisja rewizyjna
wybierana i odwoływana w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej
członków.
2. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób.
3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu
Krajowej Rady.

Art. 42a. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady
będącego członkiem komisji rewizyjnej lub członkiem zarządu Krajowej Rady,
Krajowa Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu
przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
2. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej lub zarządu Krajowej Rady,
bez równoczesnego wyboru nowego organu, dotychczasowy organ działa do czasu
wyboru nowego organu.
3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.
4. Jeżeli zarząd nie zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu, wyboru
zarządu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia odbycia tego posiedzenia.

Art. 42b. Członkom Krajowej Rady, komisji problemowych, zarządu oraz
komisji rewizyjnej Krajowej Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży
służbowych na zasadach określonych przez Krajową Radę.

Art. 43. 1. Dochody Krajowej Rady pochodzą:
1) ze składek opłacanych przez izby;
2) z darowizn, spadków i zapisów;
3) z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę;
4) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat;
5) z innych źródeł.
2. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są pokrywane z odpisów od
dochodów izb, określonych w art. 35 ust. 1. Wysokość, sposób i terminy opłacania
składek przez izby określa Krajowa Rada w drodze uchwały.
3. Zarząd izby przekazuje Krajowej Radzie kwartalne informacje o stanie
i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w art. 35 ust. 1, do 15 dnia
miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
4. Jeżeli należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady nie zostaną
przekazane przez izbę w terminie, Krajowej Radzie przysługują odsetki ustawowe
za opóźnienie.
5. W przypadku niedotrzymania przez izbę terminu wpłaty należności z tytułu
składek na rzecz Krajowej Rady, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego
świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Art. 44. Szczegółowe zasady organizacji i gospodarki finansowej Krajowej
Rady określa jej statut.

Art. 45. 1. Organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady
o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi
oraz rynków rolnych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, nie może być
krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu.
3. Nieprzedstawienie przez Krajową Radę stanowiska w wyznaczonym
terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.

Art. 46. Nadzór nad działalnością izb sprawowany jest na podstawie
kryterium zgodności z prawem.

Art. 47. 1. Nadzór nad działalnością Krajowej Rady sprawuje minister
właściwy do spraw rolnictwa, a nad działalnością izb – właściwi wojewodowie.
2. Nadzór nad gospodarką izb w zakresie wykorzystania środków
przekazanych na realizację zadań zleconych sprawuje organ zlecający te zadania.
3. Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 148, z późn. zm.).

Art. 48. 1. Zarząd izby przedstawia organom nadzoru uchwały organów izby
oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności
izby w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.
2. Organy nadzoru, o których mowa w art. 47 ust. 1, mogą stwierdzić
nieważność uchwał organów izby w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich
doręczenia.
3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organów nadzoru
stwierdzających nieważność uchwał organów izby zarządowi izby przysługuje
prawo zaskarżenia tych decyzji do sądu administracyjnego.

Art. 49. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd izby,
minister właściwy do spraw rolnictwa może zwołać, na wniosek wojewody, walne
zgromadzenie w celu rozpatrzenia jego wniosku o odwołanie zarządu i powołanie
nowego zarządu.

Art. 50. (pominięty).

Art. 51. (pominięty).

Art. 52. (pominięty).

Art. 53. (pominięty).

Art. 54. (pominięty).

Art. 55. (pominięty).

Art. 56. 1. Nazwa „izba rolnicza” może być używana wyłącznie
w odniesieniu do izb, o których mowa w ustawie.
2. Podmioty posługujące się nazwą „izba rolnicza” przed dniem wejścia
ustawy w życie są obowiązane dokonać zmiany swojej nazwy, z uwzględnieniem
ust. 1, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Wniosek o zmianę wpisu we właściwym dla nich rejestrze jest wolny od
opłat sądowych.

Art. 57. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.