Wejscie w życie: 1 stycznia 2010

Ostatnia Zmiana: 8 sierpnia 2020

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich

Art. 1. Ustawa określa zadania, zasady działania i organizację izb lekarskich
oraz prawa i obowiązki członków izb lekarskich.

Art. 2. 1. Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy
i lekarzy dentystów.
2. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby
wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
3. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezależny
w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.
4. Okręgową izbę lekarską i Wojskową Izbę Lekarską stanowią lekarze wpisani
na odpowiednią listę członków.
5. Naczelną Izbę Lekarską tworzą członkowie jej organów.

Art. 3. 1. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów są okręgowe izby lekarskie, Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna
Izba Lekarska, które działają przez organy określone w ustawie.
2. Jednostki organizacyjne samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
posiadają osobowość prawną. Siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej i jej organów jest
miasto stołeczne Warszawa.
3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich, ich liczbę
i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska na wniosek okręgowych zjazdów lekarzy,
uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.
4. Wojskowa Izba Lekarska działa na obszarze kraju na zasadach określonych
w ustawie dla okręgowej izby lekarskiej. Siedzibą Wojskowej Izby Lekarskiej jest
miasto stołeczne Warszawa.

Art. 4. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) izba lekarska – okręgową izbę lekarską, Wojskową Izbę Lekarską i Naczelną
Izbę Lekarską;
2) komisja rewizyjna – okręgową komisję rewizyjną i Naczelną Komisję
Rewizyjną;
3) lekarz – lekarza i lekarza dentystę;
4) prawo wykonywania zawodu – prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty;
5) prezes rady lekarskiej – prezesa okręgowej rady lekarskiej i Prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej;
6) rada lekarska – okręgową radę lekarską i Naczelną Radę Lekarską;
7) rzecznik odpowiedzialności zawodowej – okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej;
8) samorząd lekarzy – samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów;
9) sąd – sąd powszechny i sąd wojskowy;
10) sąd lekarski – okręgowy sąd lekarski i Naczelny Sąd Lekarski.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej,
należy przez to rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską.

Art. 5. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
1) ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
2) sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu
lekarza;
3) przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy
będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania
zawodu lekarza dentysty”;
4) zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie
w wykonywaniu zawodu;
5) prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy;
6) prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania
zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do
wykonywania zawodu;
7) prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
8) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego
lekarzy i w innych zawodach medycznych;
9) przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko
ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia,
jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
10) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne
przepisy tak stanowią;
11) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach
o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie
wykonujących zawód lekarza;
11a) przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej w przypadku, o
którym mowa w art. 30a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.);
12) opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
13) integrowanie środowiska lekarskiego;
14) działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie
godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków
samorządu lekarzy;
15) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki
zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
16) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia
i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
17) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu
lekarza;
18) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad
wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących
ochrony zdrowia;
19) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla
lekarzy i ich rodzin;
20) współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi
oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony
zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
21) współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami
reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 6a ust. 2
i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2019 r. poz. 537 i 577); współpraca z organami państw członkowskich
Unii Europejskiej jest realizowana za pośrednictwem Systemu Wymiany
Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI, zwanego dalej „systemem IMI”,
w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzeniu
w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.);
22) współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami i instytutami w kraju i za
granicą;
23) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
24) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Art. 6. 1. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada
lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na
listę członków tej izby lekarskiej.
2. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb
lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej
izbie lekarskiej.
3. Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać
zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest
obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.
4. Lekarz wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej, który:
1) przez okres dłuższy niż 5 lat nie wykonywał zawodu,
2) miał zawieszone prawo wykonywania zawodu
– jest obowiązany powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą
okręgową radę lekarską.
5. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ale niewykonujący zawodu,
może na swój wniosek zostać wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
6. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, na czas tej służby,
podlega wpisowi na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
7. Lekarze, o których mowa w ust. 6, mogą po zwolnieniu z zawodowej służby
wojskowej pozostać członkami Wojskowej Izby Lekarskiej o ile są oficerami rezerwy
lub oficerami w stanie spoczynku.
8. W stosunku do lekarzy pełniących zawodową służbę wojskową wpisanych na
listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej nie stosuje się przepisu art. 5 pkt 12 oraz
art. 11.

Art. 7. 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej następuje na
skutek:
1) przeniesienia się lekarza do innej okręgowej izby lekarskiej;
2) złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania
zawodu lekarza, z wyjątkiem przypadku gdy przeciwko temu lekarzowi toczy się
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;
3) utraty prawa wykonywania zawodu na skutek zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty;
4) pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;
5) śmierci lekarza.
2. Skreślenia dokonuje prezes okręgowej rady lekarskiej.

Art. 8. Członkowie izby lekarskiej są obowiązani:
1) przestrzegać zasad etyki lekarskiej;
2) przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza;
3) stosować się do uchwał organów izb lekarskich.

Art. 9. Członkowie izb lekarskich mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do organów izb lekarskich;
2) być informowanymi o działalności izb lekarskich;
3) korzystać:
a) z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego,
b) z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków
wykonywania zawodu lekarza,
c) z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach
związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
d) ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej.

Art. 10. 1. Na wniosek przewodniczących organów, o których mowa w art. 21
pkt 2–4 i art. 35 pkt 2–4, a w przypadku rzecznika odpowiedzialności zawodowej
i jego zastępcy na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej, pracodawca jest
obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organów izb
lekarskich lub wykonującego czynności na rzecz izby lekarskiej bez prawa do
wynagrodzenia, na czas wykonywania czynności członka organu izby lekarskiej lub
na czas wykonywania czynności na rzecz izby lekarskiej.
2. Rada lekarska określa zasady i tryb zwrotu kosztów podróży oraz innych
uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy
w związku z wykonywaniem czynności na rzecz danej izby lekarskiej.

Art. 11. 1. Pracodawca bez uzyskania zgody właściwej rady lekarskiej nie może
wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi będącemu członkiem organów, o których
mowa w art. 21 pkt 2–5 i art. 35 pkt 2–5, lub zastępcą rzecznika odpowiedzialności
zawodowej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
3. Pracodawca nie może wypowiedzieć lekarzowi, o którym mowa w ust. 1,
warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczyny określone w art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

Art. 12. 1. Organy izb lekarskich pochodzą z wyboru.
2. Wybory członków organów izb lekarskich i na stanowiska w organach są
równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.
3. Do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
wybiera się lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności
w tej izbie.
4. Do innych organów Naczelnej Izby Lekarskiej wybiera się lekarzy i lekarzy
dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w samorządzie lekarzy.
5. Wyborów dokonuje zgromadzenie wyborcze, które stanowią członkowie izby
lekarskiej wchodzący w skład rejonu wyborczego, albo organ izby lekarskiej.
6. Wyboru w organie izby lekarskiej dokonuje się przy obecności co najmniej
połowy członków tego organu.

Art. 13. 1. Członek organu izby lekarskiej, organ izby lekarskiej z wyjątkiem
okręgowego zjazdu lekarzy i Krajowego Zjazdu Lekarzy, oraz zastępca rzecznika
odpowiedzialności zawodowej może być odwołany przez organ, który dokonał
wyboru.
2. Odwołania dokonuje się w głosowaniu równym i tajnym.
3. Odwołanie następuje kwalifikowaną większością 2/3 ważnie oddanych
głosów pod warunkiem, że łączna liczba oddanych głosów jest nie mniejsza od połowy
ogólnej liczby członków organu, który dokonał wyboru.

Art. 14. 1. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Organy te działają do
czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów. Wyboru zastępcy rzecznika
odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika
odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej
pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności
zawodowej.
2. Mandat prezesa rady lekarskiej i mandat rzecznika odpowiedzialności
zawodowej wygasają z chwilą dokonania wyboru ich następców.
3. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika rady lekarskiej, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej, przewodniczącego sądu
lekarskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej można nieprzerwanie pełnić nie
dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Jeżeli wyboru dokonano na skutek
wygaśnięcia mandatu przed upływem 24 miesięcy danej kadencji, pełnienie funkcji do
końca tej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich,
z wyjątkiem lekarzy:
1) ukaranych karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 6;
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka
karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje, z zastrzeżeniem art. 24 pkt 7 i 8 oraz
art. 38 pkt 7 i 8, wszystkim członkom izb lekarskich, z wyjątkiem lekarzy:
1) którym uchwałą okręgowej rady lekarskiej zawieszono prawo wykonywania
zawodu,
2) wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka
karnego określonego w art. 39 pkt 1–2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) albo postanowienie o
zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu,
3) skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
4) ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1–6
– do czasu upływu terminów zawieszenia prawa wykonywania zawodu, o którym
mowa w pkt 1, zatarcia kary lub terminu, na który został orzeczony środek
zapobiegawczy.
6. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy
oraz członka sądu lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co
najmniej 10 lat.
7. Członek sądu lekarskiego, komisji rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności
zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu izby lekarskiej,
z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy.
8. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa okręgowej rady lekarskiej przed
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego
prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez okręgową radę
lekarską.
9. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przed
upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego
Prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez Naczelną Radę
Lekarską.
10. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
11. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego Rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez
Naczelny Sąd Lekarski.
12. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego okręgowego sądu
lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez
okręgowy sąd lekarski.
13. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Naczelnego Sądu
Lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu
wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez
Naczelny Sąd Lekarski.

Art. 15. 1. Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wraz z rozpoczęciem
posiedzenia nowo wybranego organu kolejnej kadencji, a przed tym terminem
w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;
3) odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które dokonało wyboru;
4) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi
w art. 83 ust. 1 pkt 1–6;
5) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39
pkt 1–2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
7) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady lekarskiej;
8) śmierci lekarza;
9) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez sąd lekarski.
2. Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie skutkuje wygaśnięciem
mandatu członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej, w przypadku gdy powodem
skreślenia jest wpisanie lekarza na listę członków innej okręgowej izby lekarskiej.
3. W razie wygaśnięcia mandatu na miejsce członka organu izby lekarskiej
wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejną największą
liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje
kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
4. Mandat członka organu izby lekarskiej może być zawieszony na czas
określony na wniosek tego członka lub z inicjatywy organu, którego jest on członkiem.
Uchwałę w sprawie zawieszenia organ podejmuje kwalifikowaną większością
2/3 głosów.
5. Mandat rzecznika odpowiedzialności zawodowej i mandat członka sądu
lekarskiego ulega zawieszeniu, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie karne
lub postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
6. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić
w przypadku:
1) skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;
2) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
3) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi
w art. 83 ust. 1 pkt 1–6;
4) prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39
pkt 1–2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
6) zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady lekarskiej;
7) zawieszenia w wykonywaniu funkcji, o którym mowa w ust. 7.
7. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej jest zawieszony
w pełnieniu funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Art. 16. 1. Wybory organizują, przeprowadzają, ogłaszają ich wyniki oraz
przeprowadzają procedurę odwoływania organu lub członka organu komisje wyborcze
działające w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej.
2. Członków komisji wyborczych wybiera, na okres kadencji, okręgowy zjazd
lekarzy lub Krajowy Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez ten zjazd, w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.
3. Członkiem komisji wyborczej nie może być członek sądu lekarskiego.

Art. 17. 1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest
z zarzutem naruszenia przepisów ustawy lub niewłaściwego ustalenia wyników
wyborów.
2. Protest przeciwko ważności wyborów może wnieść członek zgromadzenia
wyborczego, które dokonało wyboru oraz przewodniczący właściwej komisji
wyborczej.
3. Protest wnosi się na piśmie do okręgowego sądu lekarskiego właściwego dla
miejsca przeprowadzenia wyborów, a w przypadku wyborów do organów Naczelnej
Izby Lekarskiej – do Naczelnego Sądu Lekarskiego, za pośrednictwem komisji
wyborczej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez komisję
wyborczą.
4. Sąd lekarski rozpatruje protest w składzie trzech członków na posiedzeniu
niejawnym.
5. Sąd lekarski, wydając postanowienie o nieważności wyborów, stwierdza
jednocześnie wygaśnięcie odpowiedniego mandatu i przekazuje postanowienie
wnoszącemu protest oraz komisji wyborczej.

Art. 18. Uchwały organów samorządu lekarzy i komisji wyborczych
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków danego organu lub komisji wyborczej.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do Sądu
Najwyższego uchwałę organu izby lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem,
w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną
uchwałę w mocy bądź ją uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania
właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w celu realizacji uprawnienia, o którym
mowa w ust. 1, ma prawo zwrócić się do organu izby lekarskiej o przekazanie podjętej
przez ten organ uchwały. Organ izby lekarskiej przekazuje uchwałę w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do Krajowego Zjazdu
Lekarzy, okręgowego zjazdu lekarzy lub rady lekarskiej o podjęcie uchwały
w sprawie należącej do właściwości samorządu lekarzy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy
Zjazd Lekarzy albo okręgowy zjazd lekarzy, a rada lekarska – w terminie miesiąca od
dnia jego wpływu.
5. Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa
w ust. 1, przysługują również Ministrowi Obrony Narodowej w odniesieniu do uchwał
organów Wojskowej Izby Lekarskiej.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do uchwał:
1) podejmowanych w postępowaniu w zakresie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy;
2) do których na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60) odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Art. 20. Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie mają prawo
używania urzędowej pieczęci, o której mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441, 1669 i 2245).

Art. 21. Organami okręgowej izby lekarskiej są:
1) okręgowy zjazd lekarzy;
2) okręgowa rada lekarska;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowy sąd lekarski;
5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Art. 22. 1. W okręgowym zjeździe lekarzy uczestniczą delegaci, a także
z głosem doradczym niebędący delegatami członkowie ustępujących organów
okręgowej izby lekarskiej.
2. Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową
radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych
przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może
utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów.
3. Okręgowa rada lekarska ustala podział izby na rejony wyborcze oraz liczbę
delegatów wybieranych w tych rejonach na okres kadencji na podstawie regulaminu
wyborów, o którym mowa w art. 38 pkt 5 lit. a.
4. Do obowiązków delegata należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy,
uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie
kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.

Art. 23. 1. Okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;
4) na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu
2 miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których został zwołany.

Art. 24. Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności:
1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby;
2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby;
3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady
lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego,
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania
okręgowej komisji wyborczej;
4) rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie
lekarskiej;
5) uchwala regulaminy:
a) okręgowej rady lekarskiej,
b) okręgowej komisji rewizyjnej;
6) ustala liczbę członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
7) dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru prezesa i członków okręgowej
rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków
okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz
delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
8) dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący
okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz
spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
9) określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być
wynagradzane.

Art. 25. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej
w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:
1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza
przez członków okręgowej izby lekarskiej;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
3) reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6–14 i 17–24;
5) udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których
mowa w art. 9 pkt 3;
6) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania
z działalności i wykonania budżetu;
7) zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
8) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
9) ustala liczbę członków prezydium;
10) prowadzi bieżące sprawy izby;
11) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
14) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie
praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej
ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;
15) prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
16) wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
17) prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.

Art. 26. 1. W skład okręgowej rady lekarskiej wchodzą prezes okręgowej rady
lekarskiej i jej członkowie wybrani przez okręgowy zjazd lekarzy.
2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę
spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Co
najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.
3. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach
określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 oraz
w art. 25 pkt 6 i 9.
4. Okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do
podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się
do decyzji administracyjnych.

Art. 27. Prezes okręgowej rady lekarskiej w szczególności:
1) kieruje pracą rady i prezydium rady;
2) przewodniczy obradom rady i prezydium rady.

Art. 28. 1. Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej,
przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego, okręgowemu rzecznikowi
odpowiedzialności zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach okręgowej rady
lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.
2. Do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium mogą
być zapraszane inne osoby niż wymienione w art. 26 ust. 1 i 2, w tym byli prezesi
okręgowej rady lekarskiej.

Art. 29. 1. Okręgowa komisja rewizyjna dokonuje spośród członków komisji
wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden
z zastępców jest lekarzem dentystą.
2. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi
lekarzy;
3) przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania
okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa
wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Art. 30. 1. Okręgowy sąd lekarski dokonuje spośród członków tego sądu wyboru
przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden z zastępców jest
lekarzem dentystą.
2. Okręgowy sąd lekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
2) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd
lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania
z działalności.

Art. 31. 1. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:
1) wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające
w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby,
której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;
2) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania
z działalności.
2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa
w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Art. 32. Wyboru:
1) prezesa okręgowej rady lekarskiej,
2) okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy,
3) wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków prezydium okręgowej rady
lekarskiej,
4) przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego,
5) przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej
– dokonuje się bezwzględną większością głosów.

Art. 33. 1. Okręgowa komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów oraz
informację o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaśnięciu mandatu w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w biuletynie okręgowej izby lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej okręgowej izby lekarskiej.
2. Okręgowa komisja wyborcza składa sprawozdanie okręgowemu zjazdowi
lekarzy.

Art. 34. Obsługę organizacyjno-administracyjną, finansową i prawną organów
okręgowej izby lekarskiej zapewnia biuro okręgowej izby lekarskiej.

Art. 35. Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:
1) Krajowy Zjazd Lekarzy;
2) Naczelna Rada Lekarska;
3) Naczelna Komisja Rewizyjna;
4) Naczelny Sąd Lekarski;
5) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 36. Członek Naczelnej Izby Lekarskiej zachowuje prawa i obowiązki
członka okręgowej izby lekarskiej, do której należy.

Art. 37. 1. W Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą delegaci wybrani przez
okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym – niebędący delegatami
członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb lekarskich ustala
Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów, o którym mowa
w art. 38 pkt 5 lit. a.
3. Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy powinien być zwołany w najbliższym
możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu
wniosku o zwołanie Zjazdu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został
zwołany.

Art. 38. Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:
1) ustanawia zasady etyki lekarskiej;
2) uchwala program działalności samorządu lekarzy;
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej
Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej;
4) rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie
Lekarskiej;
5) uchwala regulaminy:
a) wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania
członków tych organów,
b) Naczelnej Rady Lekarskiej,
c) Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
d) okręgowej komisji wyborczej,
e) Krajowej Komisji Wyborczej,
f) wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
g) wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich;
6) ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji
Wyborczej;
7) dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru Prezesa i członków Naczelnej
Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji
Wyborczej;
8) dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący
Naczelny Sąd Lekarski wyboru członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz
spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyboru zastępców
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
9) ustala zasady podziału składki członkowskiej;
9a) uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru
osób wykonujących czynności wizytacyjne;
10) określa wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być
wynagradzane.

Art. 39. 1. Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością Naczelnej Izby
Lekarskiej w okresie między krajowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza
przez członków samorządu lekarzy;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
3) reprezentuje i chroni interesy zawodowe członków samorządu lekarzy;
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 7, 8, 10–18 i 20–24;
5) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy;
6) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy;
7) wspomaga, koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad lekarskich;
8) reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej oraz innych
organizacji;
9) określa sposób podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich;
10) uchwala zasady gospodarki finansowej samorządu lekarzy;
11) określa wysokość składki członkowskiej;
12) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad lekarskich;
13) analizuje, opiniuje i proponuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;
14) uchwala budżet Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatruje sprawozdania z jego
wykonania;
15) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej
Polskiej;
16) prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej
Polskiej;
17) wydaje Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej;
18) wydaje Gazetę Lekarską;
19) przedstawia sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.
2. Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie Ministrów corocznie informację
o działalności samorządu lekarzy.
3. Naczelna Rada Lekarska uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich
sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
4. Naczelna Rada Lekarska może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej
o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady.
Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały
Naczelnej Rady Lekarskiej.
5. Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym
Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, systemowi
informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408).
6. Naczelna Rada Lekarska jest obowiązana na żądanie ministra właściwego do
spraw zdrowia przekazywać nieodpłatnie dane zawarte w Centralnym Rejestrze
Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dane zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej
mogą zostać udostępnione podmiotom biorącym udział w procesie kształcenia
przeddyplomowego i podyplomowego lekarza i lekarza dentysty:
1) uczelniom,
2) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
3) Centrum Egzaminów Medycznych,
4) jednostkom akredytowanym w rozumieniu art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
5) wojewodom,
6) Ministrowi Obrony Narodowej,
7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
8) konsultantom krajowym w ochronie zdrowia
– w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami.

Art. 40. 1. W skład Naczelnej Rady Lekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej i jej członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz prezesi
okręgowych rad lekarskich.
2. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowią Prezes oraz wybrani przez
Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie Prezydium.
Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.
3. Do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej może być wybrany wyłącznie
członek Naczelnej Rady Lekarskiej niebędący prezesem okręgowej rady lekarskiej.
4. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach
określonych uchwałą Rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 39 ust. 1 pkt 9–
11, 14 i 19. Naczelna Rada Lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić Prezydium
do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odnoszące się
do decyzji administracyjnych.

Art. 41. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w szczególności:
1) kieruje pracą Rady i Prezydium Rady;
2) przewodniczy obradom Rady i Prezydium Rady.

Art. 42. 1. Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi
Odpowiedzialności Zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady
Lekarskiej i jej Prezydium z głosem doradczym.
2. Do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium mogą
być zapraszane inne osoby niż wymienione w art. 40 ust. 1 i 2, w tym byli prezesi
Naczelnej Rady Lekarskiej.

Art. 43. 1. Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje spośród członków Komisji
wyboru Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego, z których co najmniej
jeden jest lekarzem dentystą.
2. Naczelna Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Izby Lekarskiej;
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi
Lekarzy;
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;
4) przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej opinię dotyczącą sprawozdania
z wykonania budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej;
5) przedstawia Krajowemu Zjazdowi Lekarzy opinię dotyczącą sprawozdań
Naczelnej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu w okresie kadencji i na tej
podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie
Lekarskiej.

Art. 44. 1. Naczelny Sąd Lekarski dokonuje, spośród członków tego Sądu,
wyboru Przewodniczącego i jego zastępców. Co najmniej jeden z zastępców jest
lekarzem dentystą.
2. Naczelny Sąd Lekarski:
1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
2) rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;
3) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów do organów i w organach izb
lekarskich, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 2, oraz protesty przeciwko ważności
głosowania wniosków o odwołanie;
4) corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej
działalności;
5) składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne sprawozdania z działalności.

Art. 45. 1. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
1) prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności
zawodowej lekarzy;
2) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności
zawodowej;
3) sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
4) rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;
5) rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami
odpowiedzialności zawodowej;
6) corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej
działalności;
7) składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne sprawozdania z działalności.
2. Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa
w imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 46. Wyboru:
1) Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
2) Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy,
3) wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej,
4) Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego,
5) Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej
– dokonuje się bezwzględną większością głosów.

Art. 47. 1. Krajowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów oraz
informację o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaśnięciu mandatu w formie
obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w Biuletynie Naczelnej Izby Lekarskiej
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Krajowa Komisja Wyborcza składa sprawozdanie kadencyjne Krajowemu
Zjazdowi Lekarzy.

Art. 48. Obsługę organizacyjno-administracyjną, finansową i prawną Naczelnej
Izby Lekarskiej zapewnia biuro Naczelnej Izby Lekarskiej.

Art. 49. 1. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej
„rejestrem”, stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy:
1) posiadających prawo wykonywania zawodu:
a) wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej,
b) niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej
izby lekarskiej;
2) którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa
wykonywania zawodu;
3) którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty
przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla
wojewódzkiego.
2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze
jako dane archiwalne.
3. Listę członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1,
stanowią dane lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa
w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz.
1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60 i 534).
5. W rejestrze umieszcza się następujące dane:
1) tytuł zawodowy;
2) imiona i nazwisko;
3) płeć;
4) nazwisko rodowe lub poprzednie;
5) imiona rodziców;
6) datę i miejsce urodzenia;
7) numer PESEL;
8) numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie
posiada numeru PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu – numer
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
9) numer NIP;
10) obywatelstwo (obywatelstwa);
11) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej
uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie
przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;
12) numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej
rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa
wykonywania zawodu i datę jej podjęcia, a w przypadku przyznania prawa
wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza
dentysty, o którym mowa w art. 5 ust. 7 lub art. 5f ustawy z dnia 5 grudnia 1996
r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, informację o przyznaniu tego prawa
w celu odbycia stażu podyplomowego na czas odbycia tego stażu albo odbycia
stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności;
12a) numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady
Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, datę jej podjęcia oraz informację o uzyskaniu prawa wykonywania
zawodu na czas nieokreślony;
13) numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery
rejestracyjne;
14) numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków
lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia;
15) numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz
z określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania;
16) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;
17) nazwę ukończonej uczelni i jej siedzibę;
18) numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów;
19) datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej
lekarsko-dentystycznej albo datę i miejsce ukończenia stażu adaptacyjnego albo
przystąpienia do testu umiejętności;
20) informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarskiego
Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego
lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i datę jego złożenia;
21) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego;
22) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz
nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;
23) rodzaj umiejętności zawodowej i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego
tę umiejętność;
24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę podmiotu nadającego
stopień;
25) rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;
26) potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę
uzyskanych punktów edukacyjnych;
27) nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,
numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego
kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu
lekarza);
28) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru
praktyk lekarskich;
29) informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej;
30) datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
31) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
32) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza;
33) informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza;
34) informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
35) informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego
decyzję;
36) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty
elektronicznej, o ile je posiada;
37) adres do korespondencji;
38) kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) – miejsca stałego
zamieszkania;
39) funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia
funkcji;
40) informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz
wyrazi zgodę na przekazanie tych danych;
41) datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na
wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie
art. 3 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. poz. 458
i 489, z 1956 r. poz. 61, z 1989 r. poz. 158 oraz z 1993 r. poz. 78) albo na
podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca
1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. poz. 32 i 976,
z 1938 r. poz. 628, z 1947 r. poz. 104 oraz z 1989 r. poz. 158);
42) numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania
zawodu;
43) numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do
wykonywania zawodu;
44) informację o skreśleniu z rejestru;
44a) datę zgonu – w przypadku śmierci lekarza;
45) identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych.
6. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty
lub informacje potwierdzające dane wymienione w ust. 5 pkt 1–10, 15–32, 34–37
i 39–41.
7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby,
której jest członkiem, w terminie 30 dni o:
1) zmianie danych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 10, 12, 16, 22–31 i 34–37;
2) utracie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo
wykonywania zawodu lekarza dentysty”.
8. Okręgowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierające
dokumenty, które potwierdzają informacje, o których mowa w ust. 5.
9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać
inne dokumenty uznane przez niego za istotne.
10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu
śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie stali się
członkami izby z mocy ustawy, przekazane przez administrację szczebla
wojewódzkiego okręgowym izbom lekarskim, przechowuje się w archiwum akt
osobowych.
11. Archiwum akt osobowych lekarzy okręgowa rada lekarska prowadzi na
podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 50. 1. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej
Polskiej, zwany dalej „Centralnym Rejestrem Lekarzy”, jest prowadzony w systemie
teleinformatycznym i tworzony na podstawie danych uzyskanych z:
1) rejestrów obejmujących dane wymienione w art. 49 ust. 5;
2) rejestru PESEL;
3) rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie,
o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1–6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645).
2. Centralny Rejestr Lekarzy obejmuje również dane oznaczone jako archiwalne
przekazane z rejestrów oraz archiwum danych osobowych lekarzy wykonujących
zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzące ze źródeł o charakterze
historycznym.

Art. 51. Dane do Centralnego Rejestru Lekarzy są przekazywane z:
1) rejestrów – co miesiąc, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca;
2) rejestru PESEL oraz z rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3, na wniosek
Naczelnej Izby Lekarskiej, nieodpłatnie.

Art. 52. 1. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają
dane zawarte w rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy na wniosek właściwych
organów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji
i podjęcia lub kontynuacji wykonywania zawodu lekarza.
2. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają informacje
zawarte w rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio
w art. 49 i 50, na wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych
przepisów.
2a. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udzielają organowi
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na jego
wniosek, informacji na temat prawa wykonywania zawodu lekarza osoby wskazanej
we wniosku, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej. Informacji
udziela się za pośrednictwem systemu IMI.
2b. Naczelna Rada Lekarska udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy.
3. Okręgowe rady lekarskie na wniosek osoby wpisanej do rejestru dokonują
wypisów z rejestru w zakresie dotyczącym tej osoby.
4. Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym
Rejestrze Lekarzy, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11–13, 22–25, 31–34
i 42–44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).
5. Właścicielem i administratorem rejestru jest okręgowa rada lekarska.
6. Właścicielem i administratorem Centralnego Rejestru Lekarzy jest Naczelna
Rada Lekarska.

Art. 53. Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za
naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem
zawodu lekarza, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.

Art. 54. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego
dotyczącego tego samego czynu.
2. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy może
być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego, o ile
ich wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Art. 55. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
obejmuje:
1) czynności sprawdzające;
2) postępowanie wyjaśniające;
3) postępowanie przed sądem lekarskim;
4) postępowanie wykonawcze.
2. Celem czynności sprawdzających jest wstępne zbadanie okoliczności
koniecznych do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania
wyjaśniającego. W trakcie czynności sprawdzających nie przeprowadza się dowodu
z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem
możliwości przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej skargę na lekarza.
3. Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie, czy został popełniony czyn
mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy,
a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego ustalenie
obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie
dowodów dla sądu lekarskiego.

Art. 56. 1. Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy są pokrzywdzony oraz lekarz, którego dotyczy postępowanie, lub
obwiniony.
2. W postępowaniu przed sądem lekarskim stroną jest również rzecznik
odpowiedzialności zawodowej.
3. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zastępca
rzecznika odpowiedzialności zawodowej wykonuje prawa i obowiązki rzecznika
odpowiedzialności zawodowej.

Art. 57. 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dobro prawne zostało
bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe.
2. Pokrzywdzony może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników spośród
lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.
3. W razie śmierci pokrzywdzonego jego prawa w postępowaniu w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w tym prawo dostępu do informacji
medycznej oraz dokumentacji medycznej, może wykonywać małżonek, wstępny,
zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu.
4. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami
o osobach, o których mowa w ust. 3, powinien pouczyć o przysługujących
uprawnieniach co najmniej jedną z nich.
5. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy może ograniczyć pokrzywdzonemu dostęp do akt sprawy
w zakresie przewidzianym w ustawach.

Art. 58. 1. Za obwinionego uważa się lekarza, wobec którego w toku
postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydał
postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko któremu skierował do sądu
lekarskiego wniosek o ukaranie.
2. Obwiniony może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy,
adwokatów lub radców prawnych.
3. W czasie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy, na uzasadniony wniosek obwinionego, właściwy sąd lekarski może ustanowić
mu obrońcę z urzędu spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.
4. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności
obwinionego i nie ma on obrońcy z wyboru, właściwy sąd lekarski ustanawia mu
obrońcę z urzędu spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych. W postępowaniu
wyjaśniającym okręgowy sąd lekarski ustanawia obrońcę na wniosek rzecznika
odpowiedzialności zawodowej.
5. Jeżeli organ prowadzący postępowanie uzna za niezbędne ustanowienie
obrońcy ze względu na okoliczności utrudniające obronę, właściwy sąd lekarski
ustanawia obwinionemu obrońcę z urzędu spośród lekarzy, adwokatów lub radców
prawnych.

Art. 59. 1. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy przeprowadza dowody na wniosek stron albo z urzędu.
2. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego
lub specjalisty.
3. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego obwinionego powołuje
się dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.
4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej składanie przez lekarza zeznań
i wyjaśnień w zakresie okoliczności objętych postępowaniem w trakcie postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Art. 60. 1. Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy świadek, biegły lub specjalista bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub na rozprawę przed sądem lekarskim albo bezpodstawnie odmawia zeznań, rzecznik odpowiedzialności
zawodowej lub sąd lekarski może zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o:
1) nałożenie kary za nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo za odmowę
zeznań;
2) przymusowe sprowadzenie świadka, biegłego lub specjalisty.
2. Świadek, biegły lub specjalista nie podlega karze, o której mowa w ust. 1
pkt 1, jeżeli nie był uprzedzony o skutkach niestawiennictwa albo odmowy złożenia
zeznań.
3. Świadek, biegły lub specjalista zamieszkały poza obszarem działania organu
prowadzącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
może być, na wniosek tego organu, przesłuchiwany przez właściwy dla miejsca
zamieszkania sąd lekarski.
4. Jeżeli świadek, biegły lub specjalista nie może stawić się z powodu
przeszkody zbyt trudnej do usunięcia, sąd lekarski zleca jego przesłuchanie członkowi
wyznaczonemu ze swojego składu. Strony mają prawo brać udział w tej czynności.

Art. 61. 1. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej
obwinionego, dopóki popełnienie przewinienia zawodowego nie zostało udowodnione
i stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego.
2. Wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie da się usunąć, należy tłumaczyć na korzyść
obwinionego.
3. Organy prowadzące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich
przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad
prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Art. 62. Prawomocne rozstrzygnięcie sądu kształtujące prawo lub stosunek
prawny jest wiążące dla organów prowadzących postępowanie z zakresu
odpowiedzialności zawodowej.

Art. 63. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie
wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie jego popełnienia;
2) czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca
nie popełnia przewinienia zawodowego;
3) obwiniony zmarł;
4) nastąpiło ustanie karalności;
5) postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego
samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej
wszczęte toczy się.

Art. 64. 1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
2. Bieg przedawnienia do wszczęcia postępowania przerywa każda czynność
rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
3. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia
upłynęło 5 lat.
4. Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo,
ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie
karalności przestępstwa.

Art. 65. 1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej członków organów izb
lekarskich wymienionych w art. 21 pkt 2–5 i w art. 35 pkt 2–4 oraz zastępców
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej postępowanie prowadzi
okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wyznaczony przez Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
2. W sprawach odpowiedzialności zawodowej Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców postępowanie prowadzi okręgowy
rzecznik odpowiedzialności zawodowej wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski.

Art. 66. 1. Jeżeli postępowanie wyjaśniające dotyczy lekarzy będących
członkami różnych izb lekarskich, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
wyznacza okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, właściwego do
prowadzenia tego postępowania.
2. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który wszczął postępowanie,
zachowuje swoją właściwość przez cały okres trwania tego postępowania.

Art. 67. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po otrzymaniu
informacji wskazującej na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego jest
obowiązany wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia
postępowania wyjaśniającego. Postanowienie doręcza się stronom.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba rzecznik odpowiedzialności zawodowej może
zażądać uzupełnienia w określonym terminie danych zawartych w informacji lub
dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym przypadku postanowienie
o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego należy wydać
najpóźniej w terminie 3 miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 68. 1. Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a stronom – na postanowienie
o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia
akt.
2. Zażalenie wnosi się do właściwego okręgowego sądu lekarskiego,
a w przypadku gdy postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydał Naczelny
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu
Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia.

Art. 69. 1. Właściwy okręgowy sąd lekarski może uchylić postanowienie, na
które wniesiono zażalenie i przekazać postępowanie do dalszego prowadzenia przez:
1) tego samego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
2) wskazanego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
2. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo
odmowie jego wszczęcia, organ uchylający postanowienie wskazuje powody
uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub
czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są wiążące dla rzecznika
odpowiedzialności zawodowej.

Art. 70. 1. Naczelny Sąd Lekarski rozpoznaje zażalenie, o którym mowa
w art. 68 ust. 2, w składzie trzyosobowym.
2. Naczelny Sąd Lekarski w wyniku rozpoznania zażalenia uchyla albo
utrzymuje postanowienie w mocy.
3. Naczelny Sąd Lekarski, uchylając postanowienie, na które wniesiono
zażalenie, przekazuje postępowanie do dalszego prowadzenia przez Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
4. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo
odmowie jego wszczęcia, organ uchylający postanowienie wskazuje powody
uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub
czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są wiążące dla Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 71. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności
zawodowej powinien dążyć do szczegółowego wyjaśnienia sprawy. W tym celu może
przesłuchiwać pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze świadków, powoływać
i przesłuchiwać biegłych lub specjalistów, jak również przeprowadzać inne dowody.
W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to
spowodować zatarcie śladów lub dowodów przewinienia zawodowego, rzecznik
odpowiedzialności zawodowej może przesłuchać lekarza w charakterze obwinionego,
przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki
do sporządzenia takiego postanowienia.

Art. 72. 1. Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy
wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialności
zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów.
2. Zarzuty przedstawia się lekarzowi osobiście lub doręcza się na piśmie,
informując go o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do złożenia wyjaśnień.

Art. 73. 1. Jeżeli postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło podstaw do
sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania bez konieczności uprzedniego
zaznajomienia obwinionego z materiałami postępowania wyjaśniającego i bez
postanowienia o zamknięciu postępowania.
2. Postanowienie o umorzeniu postępowania powinno zawierać wskazanie
przyczyn umorzenia.
3. Jeżeli umorzenie następuje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu
zarzutów, postanowienie o umorzeniu powinno zawierać także imię i nazwisko
obwinionego oraz określenie zarzucanego mu czynu.

Art. 74. 1. Jeżeli istnieją podstawy do sporządzenia wniosku o ukaranie,
rzecznik odpowiedzialności zawodowej zawiadamia obwinionego i jego obrońców
o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania wyjaśniającego
wraz z pouczeniem o możliwości uprzedniego przejrzenia akt.
2. W terminie 14 dni od dnia zaznajomienia obwinionego z materiałami
postępowania wyjaśniającego może on składać wnioski o uzupełnienie postępowania.
3. Termin zaznajomienia obwinionego z materiałami postępowania powinien
być tak wyznaczony, aby od doręczenia zawiadomienia o nim obwinionemu i jego
obrońcom upłynęło co najmniej 14 dni.
4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy nie
wstrzymuje dalszego postępowania.
5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego,
rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu.
6. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w terminie 14 dni od dnia wydania
postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, składa do sądu
lekarskiego wniosek o ukaranie.

Art. 75. 1. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu;
2) dokładne określenie zarzucanego przewinienia zawodowego, ze wskazaniem
czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków z niego
wynikających;
3) imiona i nazwiska oraz adresy świadków, którzy mają być wezwani na rozprawę,
jak również inne dowody;
4) uzasadnienie wniosku.
2. O skierowaniu wniosku do właściwego sądu lekarskiego rzecznik
odpowiedzialności zawodowej zawiadamia pokrzywdzonego, obwinionego lekarza
i właściwą okręgową radę lekarską.

Art. 76. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej powinno być zakończone w ciągu 6 miesięcy od dnia
uzyskania informacji, o której mowa w art. 67 ust. 1.
2. W uzasadnionym przypadku Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej może przedłużyć okres postępowania wyjaśniającego na dalszy czas
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. W przypadku niezakończenia postępowania wyjaśniającego w terminie roku,
akta sprawy przekazuje się Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu, który może przedłużyć
postępowanie wyjaśniające na dalszy czas określony.
4. Stronom przysługuje prawo złożenia do Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej zażalenia na przewlekłość postępowania
prowadzonego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
5. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, po otrzymaniu zażalenia
na przewlekłość postępowania, może:
1) wydać postanowienie o przejęciu postępowania wyjaśniającego;
2) zażalenie oddalić;
3) przekazać postępowanie do dalszego prowadzenia przez tego samego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej, ustalając wytyczne co do sposobu jego
załatwienia, wraz z wyznaczeniem terminu załatwienia sprawy;
4) przekazać postępowanie do dalszego prowadzenia przez wskazanego
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Art. 77. 1. W przypadku gdy zebrane dowody wskazują z dużym
prawdopodobieństwem, że lekarz, którego dotyczy postępowanie, lub obwiniony
popełnił ciężkie przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, że
wykonywanie przez obwinionego zawodu lekarza zagraża bezpieczeństwu pacjentów
lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd lekarski, na wniosek
rzecznika odpowiedzialności zawodowej, wydaje postanowienie o tymczasowym
zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu lekarza przez obwinionego na okres do roku.
2. Postanowienie jest natychmiast wykonalne.
3. Obwiniony i jego obrońca mają prawo obecności na posiedzeniu sądu, którego
przedmiotem jest wydanie postanowienia.
4. Postanowienie niezwłocznie przekazuje się przewodniczącemu właściwej
okręgowej rady lekarskiej.
5. Jeżeli do upływu okresu zawieszenia albo ograniczenia, o których mowa
w ust. 1, w sprawie zawieszonego lekarza nie zapadnie prawomocne orzeczenie sądu
lekarskiego, sąd z urzędu bada zasadność dalszego tymczasowego zawieszenia albo
ograniczenia.
6. Na postanowienie obwinionemu przysługuje zażalenie w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia. Zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu Lekarskiego za
pośrednictwem okręgowego sądu lekarskiego, który wydał postanowienie. Zażalenie
nie wstrzymuje natychmiastowej wykonalności postanowienia.

Art. 78. 1. Sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
rozpoznają okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski.
2. Właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd
lekarski izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia
postępowania.
3. Sprawy przeciwko członkom organów, o których mowa w art. 21 pkt 2–5
i w art. 35 pkt 2–5, oraz przeciwko zastępcom okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i zastępcom Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej rozpoznaje okręgowy sąd lekarski wskazany przez
Naczelny Sąd Lekarski.
4. Naczelny Sąd Lekarski:
1) rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów lekarskich;
2) rozpoznaje zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 77 ust. 1;
3) orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy.

Art. 79. 1. Postępowanie przed sądem lekarskim odbywa się na rozprawie
jawnej.
2. Sąd lekarski wyłącza jawność rozprawy, jeżeli jawność mogłaby:
1) naruszyć tajemnicę lekarską, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2) wywołać zakłócenie spokoju publicznego;
3) obrażać dobre obyczaje;
4) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być
zachowane w tajemnicy;
5) naruszyć ważny interes prywatny.

Art. 80. 1. Okręgowy sąd lekarski orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Naczelny Sąd Lekarski orzeka w składzie pięcioosobowym.

Art. 81. Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają
przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Art. 82. 1. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego
okoliczności wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 3–5 sąd lekarski umarza
postępowanie. W razie ujawnienia okoliczności wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 sąd lekarski wydaje orzeczenie uniewinniające obwinionego, chyba że obwiniony w chwili czynu był niepoczytalny i wtedy sąd lekarski umarza postępowanie.
2. Sąd lekarski może umorzyć postępowanie w przypadku przewinienia
mniejszej wagi albo jeżeli orzeczenie wobec obwinionego kary byłoby oczywiście
niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za ten sam
czyn w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawy, a interes pokrzywdzonego
temu się nie sprzeciwia.

Art. 83. 1. Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony
zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od
sześciu miesięcy do dwóch lat;
6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Sąd lekarski, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 5 lub 6, może
dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.

Art. 84. W przypadku orzeczenia kary przewidzianej w art. 83 ust. 1 pkt 4–7,
sąd lekarski może zarządzić opublikowanie orzeczenia w biuletynie okręgowej izby
lekarskiej, której obwiniony jest członkiem.

Art. 85. 1. Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną
zdrowia w wysokości od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w chwili wydania
orzeczenia w pierwszej instancji.
2. Karę pieniężną orzeka się samoistnie albo obok kar wymienionych w art. 83
ust. 1 pkt 4–6.

Art. 86. Orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu
zawodu lekarza, sąd lekarski określa szczegółowo czynności, których lekarz nie może
wykonywać.

Art. 87. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się w miesiącach
i latach.
2. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.
3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza się okres
tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
4. Na poczet kary ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
lekarza zalicza się okres tymczasowego ograniczenia zakresu czynności
w wykonywaniu zawodu lekarza.

Art. 88. 1. Ogłoszenie orzeczenia sądu lekarskiego jest jawne.
2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego przytacza
ustnie jego główne motywy.

Art. 89. 1. Orzeczenie sądu lekarskiego powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu lekarskiego, który je wydał, oraz sędziów, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i protokolanta;
2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;
3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego;
4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie rzecznik
odpowiedzialności zawodowej zarzucił obwinionemu;
5) rozstrzygnięcie sądu lekarskiego;
6) uzasadnienie.
2. Orzeczenie skazujące powinno ponadto zawierać:
1) dokładne określenie przypisanego obwinionemu czynu oraz jego kwalifikację
prawną;
2) rozstrzygnięcie co do kary, a w razie potrzeby co do zaliczenia na jej poczet
tymczasowego zawieszenia w prawie wykonywania zawodu albo tymczasowego
ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza.
3. Uzasadnienie powinno zawierać:
1) wskazanie, jakie fakty sąd lekarski uznał za udowodnione lub nieudowodnione,
na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów
przeciwnych;
2) wskazanie podstawy prawnej orzeczenia;
3) przytoczenie okoliczności, które sąd lekarski miał na względzie przy wymiarze
kary.
4. Orzeczenie sądu lekarskiego powinno zawierać także postanowienie
o kosztach postępowania. W razie ukarania obwinionego ponosi on koszty
postępowania, chyba że sąd lekarski postanowi inaczej. W razie uniewinnienia
obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi Skarb
Państwa.
5. Orzeczenie sądu lekarskiego wraz z pouczeniem o terminie i sposobie
wniesienia odwołania sąd lekarski doręcza stronom w terminie 30 dni od dnia jego
ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.
6. Obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach
postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Zażalenie wnosi się
do sądu lekarskiego, który wydał orzeczenie.

Art. 90. 1. Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom przysługuje
odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem sądu lekarskiego, który wydał
zaskarżone orzeczenie.
3. Cofnięcie odwołania przez składającą je stronę przed rozpoczęciem rozprawy
odwoławczej wiąże Naczelny Sąd Lekarski, który pozostawia odwołanie bez
rozpoznania, o ile nie zachodzą przesłanki z art. 439 § 1 pkt 1 i 2 oraz 5–10 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987
i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150).

Art. 91. 1. Odwołanie co do winy uważa się za zwrócone przeciwko całości
orzeczenia.
2. Odwołanie co do kary uważa się za zwrócone przeciwko całości
rozstrzygnięcia o karze.

Art. 92. 1. Naczelny Sąd Lekarski utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia
orzeczenie okręgowego sądu lekarskiego.
2. Naczelny Sąd Lekarski nie może uznać winnym lub wymierzyć kary
obwinionemu, który został uniewinniony przez okręgowy sąd lekarski lub co do
którego postępowanie umorzono.

Art. 93. Jeżeli rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski uzna, że
przyczyną popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego było jego
niedostateczne przygotowanie zawodowe lub stan zdrowia, występuje do właściwej okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania przewidzianego w art. 11 lub 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty.

Art. 94. 1. Orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego kończące postępowanie
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są prawomocne z chwilą
ogłoszenia.
2. Orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego doręcza się stronom w terminie
2 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.

Art. 95. 1. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego,
kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady
Lekarskiej przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia
doręczenia orzeczenia.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia
każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Art. 96. 1. Kasacja może być wniesiona z powodu uchybień wymienionych
w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego lub
innego rażącego naruszenia prawa. Kasacja może być wniesiona również z powodu
niewspółmierności kary.
2. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego
wniesionej po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 97. Strony, minister właściwy do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej wnoszą kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu
Lekarskiego.

Art. 98. 1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie.
2. Kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez
obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego
adwokatem albo radcą prawnym.

Art. 99. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy
zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego wznawia się, jeżeli:
1) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje
uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;
2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem
sądowi lekarskiemu, wskazujące na to, że:
a) obwiniony nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przewinienia
zawodowego lub nie podlegał karze,
b) sąd lekarski umorzył postępowanie błędnie przyjmując popełnienie przez
obwinionego zarzucanego mu czynu.

Art. 100. Postępowanie przed sądem lekarskim zakończone prawomocnym
orzeczeniem można wznowić w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści
prawomocnego wyroku lub orzeczenia, z powodu którego zostało ono umorzone
w trybie art. 82 ust. 2.

Art. 101. Czyn, o którym mowa w art. 99 pkt 1, musi być ustalony
prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie takie nie może zapaść
z powodu przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 pkt 3–11 lub w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

Art. 102. 1. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub
z urzędu.
2. Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego
z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego.
3. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w ust. 2, jeżeli były
one przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.
4. Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść
obwinionego po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 103. 1. W sprawie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym
orzeczeniem okręgowego sądu lekarskiego lub Naczelnego Sądu Lekarskiego orzeka
w innym składzie sąd lekarski, który wydał orzeczenie kończące prawomocnie
postępowanie.
2. W kwestii wznowienia postępowania sąd lekarski orzeka na posiedzeniu bez
udziału stron, chyba że przewodniczący sądu lub sąd postanowi inaczej.

Art. 104. Wniosek o wznowienie postępowania powinien być sporządzony
i podpisany przez adwokata. Do wniosku dołącza się odpowiednią liczbę jego odpisów
dla stron postępowania.

Art. 105. 1. Na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania
lub pozostawiające go bez rozpoznania przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu
Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, z tym że zażalenie
na postanowienie Naczelnego Sądu Lekarskiego rozpoznaje ten sąd w innym składzie.
2. Orzekając o wznowieniu postępowania, okręgowy sąd lekarski uchyla
zaskarżone orzeczenie i ponownie rozpatruje sprawę w innym składzie, a Naczelny
Sąd Lekarski uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę właściwemu
okręgowemu sądowi lekarskiemu do ponownego rozpoznania. Od orzeczenia
o wznowieniu postępowania środek odwoławczy nie przysługuje.
3. Uchylając zaskarżone orzeczenie, sąd lekarski może uniewinnić obwinionego,
jeżeli nowe fakty lub dowody wskazują na to, że orzeczenie to jest oczywiście
niesłuszne, albo też postępowanie umorzyć.

Art. 106. 1. Lekarzowi, który w wyniku wznowienia postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub kasacji został
uniewinniony, przysługuje odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, na skutek wykonania względem niego
w całości lub w części kary, która została zmieniona albo uchylona w wyniku
wznowienia postępowania lub kasacji.
2. Roszczenia przysługują w stosunku do okręgowej izby lekarskiej, której
obwiniony był członkiem w momencie ukarania.
3. W sprawach roszczeń orzeka sąd powszechny.
4. Roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia wydanego w wyniku wznowienia postępowania.

Art. 107. Prawomocne orzeczenie sądu lekarskiego przewodniczący tego sądu
doręcza:
1) prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej do wykonania;
2) stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady
Lekarskiej.

Art. 108. 1. Lekarz zawieszony w prawie wykonywania zawodu nie może
wykonywać zawodu w żadnej formie.
2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej w art. 83 ust. 1 pkt 6 i 7 stanowi
podstawę do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę albo umowy
cywilnoprawnej, na podstawie której lekarz wykonuje zawód.
3. Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, o którym mowa
w ust. 2, prezes właściwej okręgowej rady lekarskiej zawiadamia ukaranego lekarza
o skreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wykonaniu
orzeczenia sądu lekarskiego.

Art. 109. Na wniosek obwinionego lekarza prawomocne orzeczenie
uniewinniające go w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy
podlega opublikowaniu w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której lekarz jest
członkiem, na jej koszt.

Art. 110. 1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy
i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Rejestrem Ukaranych
Lekarzy”. Rejestr jest jawny dla osób i podmiotów, które wykażą interes prawny.
2. Rejestr Ukaranych Lekarzy zawiera następujące dane:
1) numer wpisu;
2) datę wpisu;
3) nazwisko lekarza;
4) imię lekarza;
5) drugie imię lekarza;
6) datę urodzenia lekarza;
7) miejsce urodzenia lekarza;
8) imię ojca lekarza;
9) imię matki lekarza;
10) oznaczenie orzeczenia;
11) datę orzeczenia;
12) rodzaj orzeczonej kary;
13) numer prawa wykonywania zawodu;
14) numer rejestru w okręgowej izbie lekarskiej;
15) nazwę orzekającego sądu lekarskiego;
16) datę wykonania kary;
17) datę zatarcia kary;
18) adnotację o postanowieniach wydanych w trybie art. 77.
3. Zatarcie kary następuje z urzędu:
1) po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą
wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 1;
2) po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą
wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 2;
3) po upływie trzech lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną
w art. 83 ust. 1 pkt 3–5;
4) po upływie pięciu lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną
w art. 83 ust. 1 pkt 6.
4. Jeżeli lekarz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia kary zostanie
ponownie ukarany, jest dopuszczalne tylko jednoczesne zatarcie wszystkich kar.
5. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu.
6. Zatarcie kary następuje przez usunięcie z Rejestru Ukaranych Lekarzy
wzmianki o ukaraniu.

Art. 111. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób i tryb prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy,
2) sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich
– kierując się potrzebą respektowania praw uczestników postępowania, specyfiką,
złożonością i czasochłonnością postępowań w przedmiocie odpowiedzialności
zawodowej.

Art. 112. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy:
1) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego; nie stosuje się
przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu
społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu,
z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;
2) rozdziałów I–III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Art. 113. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania
wyjaśniającego albo sąd lekarski w czasie postępowania przed sądem lekarskim może z inicjatywy lub za zgodą stron skierować sprawę do postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym.
2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, a jego
okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania wyjaśniającego.
3. Rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza,
który pełni w izbie lekarskiej funkcję mediatora. Mediatorem nie może być rzecznik
odpowiedzialności zawodowej, jego zastępca oraz członek sądu lekarskiego.
4. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone we właściwej terenowo izbie
lekarskiej. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 40–42 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w stosunku do mediatora lub jeżeli
pokrzywdzony lub obwiniony wnioskuje o wyznaczenie innego mediatora,
postępowanie jest prowadzone w izbie lekarskiej wskazanej przez organ kierujący
sprawę do postępowania mediacyjnego.
5. Mediator sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego,
sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które dołącza się do akt sprawy.
6. Do postępowania mediacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego dotyczące postępowania
mediacyjnego.

Art. 113a. 1. Okręgowe rady lekarskie informują, w trybie ostrzeżenia
w systemie IMI, właściwe organy pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec których:
1) rada lekarska podjęła uchwałę o:
a) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
b) ograniczeniu w wykonywaniu zawodu,
2) sąd lekarski wydał orzeczenie o:
a) ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu,
b) zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
c) pozbawieniu prawa wykonywania zawodu,
3) sąd powszechny orzekł zakaz wykonywania zawodu,
4) sąd powszechny albo prokurator tytułem środka zapobiegawczego zastosował
zawieszenie w wykonywaniu zawodu
– w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się albo wykonalności uchwały,
orzeczenia albo postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego.
2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) imię (imiona) i nazwisko lekarza lub lekarza dentysty oraz datę jego urodzenia;
2) tytuł zawodowy;
3) informacje o organie, który nałożył sankcję, o której mowa w ust. 1;
4) zakres i okres obowiązywania ograniczeń, o których mowa w ust. 1;
5) okres obowiązywania zawieszenia albo zakazu, o których mowa w ust. 1;
6) informację o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu.
3. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy
pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, w trybie ostrzeżenia
w systemie IMI, o tożsamości lekarza lub lekarza dentysty, którzy w postępowaniu
o uznanie kwalifikacji posłużyli się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami
potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych, w terminie 3 dni od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie.
4. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie informują właściwe organy
pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, za pośrednictwem systemu
IMI, o wygaśnięciu sankcji, o których mowa w ust. 1, oraz o wszelkich decyzjach
wpływających na zmianę terminu ich wygaśnięcia.
5. Okręgowe rady lekarskie niezwłocznie zawiadamiają na piśmie lekarza lub
lekarza dentystę, których dotyczą ostrzeżenia, o których mowa w ust. 1 lub 3, o ich
przekazaniu za pośrednictwem systemu IMI właściwym organom pozostałych państw
członkowskich Unii Europejskiej oraz o możliwości złożenia wniosku o ich
sprostowanie albo usunięcie.
6. W wyniku rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, okręgowa rada
lekarska niezwłocznie:
1) dokonuje sprostowania w systemie IMI informacji objętej wnioskiem
i zawiadamia lekarza lub lekarza dentystę o sposobie jej sprostowania albo
2) usuwa informację objętą wnioskiem z systemu IMI i zawiadamia o tym lekarza
lub lekarza dentystę, albo
3) odmawia sprostowania albo usunięcia z systemu IMI informacji objętej
wnioskiem i zawiadamia o tym lekarza lub lekarza dentystę.
7. Informacje przekazane w trybie ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, mogą
być przetwarzane w systemie IMI wyłącznie przez okres obowiązywania sankcji,
o których mowa w ust. 1. Ostrzeżenia usuwa się z systemu IMI w terminie 3 dni od
dnia wykonania albo uchylenia uchwały, orzeczenia albo postanowienia
o zastosowaniu środka zapobiegawczego, o których mowa w ust. 1.

Art. 114. 1. Majątek izb lekarskich stanowią środki finansowe oraz ruchomości
i nieruchomości.
2. Majątek izb lekarskich powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z zapisów, darowizn i dotacji;
3) z wpływów z działalności gospodarczej;
4) z innych wpływów.
3. Majątkiem izby lekarskiej zarządza właściwa rada lekarska.

Art. 115. 1. Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa, z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, środki finansowe, na pokrycie
kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa
w art. 5 pkt 3–6, 11 i 11a, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie
odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, w przypadku Wojskowej Izby Lekarskiej,
są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony
Narodowej.
2a. Czynności przewidziane w ustawie dla ministra właściwego do spraw
zdrowia wobec Naczelnej Izby Lekarskiej oraz okręgowych izb lekarskich
w odniesieniu do Wojskowej Izby Lekarskiej wykonuje Minister Obrony Narodowej.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kosztów i tryb
przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, o których mowa w ust. 1,
kierując się ponoszonymi przez izby lekarskie kosztami oraz potrzebą sprawnego
wykonywania zadań przekazanych izbom lekarskim.

Art. 116. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 117. (pominięty).

Art. 118. 1. Naczelna Izba Lekarska działająca przed dniem wejścia w życie
ustawy staje się Naczelną Izbą Lekarską w rozumieniu ustawy.
2. Organy Naczelnej Izby Lekarskiej działające przed dniem wejścia w życie
ustawy stają się organami Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy. Kadencja
tych organów liczy się od dnia ich wyboru na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działający
przed dniem wejścia w życie ustawy stają się Zastępcami Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w rozumieniu ustawy i pełnią funkcję do dnia wyboru
Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na podstawie
ustawy.
4. Uchwały podjęte przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej działające przed
dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc.
5. Rejestry prowadzone przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej przed dniem
wejścia w życie ustawy stają się odpowiednio rejestrami, o których mowa w ustawie.
6. Sprawy prowadzone przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej wszczęte
i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone są przez właściwy
organ Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy, w trybie i na zasadach
określonych w ustawie.
7. Przepisy ustawy stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed
dniem wejścia w życie ustawy prawomocnym orzeczeniem w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy, o ile przepisy dotychczasowe nie są dla
obwinionego względniejsze.
8. Czynności w sprawach, o których mowa w ust. 7, dokonane na podstawie
przepisów dotychczasowych są skuteczne.

Art. 119. Wojskowa Izba Lekarska działająca przed dniem wejścia w życie
ustawy staje się Wojskową Izbą Lekarską w rozumieniu ustawy. Przepisy art. 118
ust. 2–8 stosuje się.

Art. 120. 1. Okręgowe izby lekarskie działające przed dniem wejścia w życie
ustawy stają się okręgowymi izbami lekarskimi w rozumieniu ustawy.
2. Członkowie okręgowych izb lekarskich działających przed dniem wejścia
w życie ustawy stają się członkami okręgowych izb lekarskich działających na
podstawie ustawy.
3. Do okręgowych izb lekarskich stosuje się art. 118 ust. 2–8.

Art. 121. 1. Okręgowe izby lekarskie są następcą prawnym działających do
1950 r. okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb lekarsko-dentystycznych i są
uprawnione, jeżeli nie narusza to ujawnionego w księdze wieczystej prawa własności
lub prawa użytkowania wieczystego osób trzecich, do występowania o zwrot
nieruchomości stanowiących w podanym okresie własność tych podmiotów.
2. Okręgowa izba lekarska występuje o zwrot nieruchomości, jeżeli
nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania jej zadań.
3. Stwierdzenie, że okręgowa izba lekarska jest następcą prawnym właściciela
nieruchomości, w rozumieniu ust. 1, oraz orzeczenie o zwrocie na rzecz okręgowej
izby lekarskiej nieruchomości następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez wojewodę.
4. Ostateczna decyzja wojewody, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę
wpisu w księdze wieczystej.
5. Wnioski o wszczęcie postępowania zgłasza się do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 122. Traci moc ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
poz. 158, z późn. zm.).

Art. 123. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.