Wejscie w życie: 7 czerwca 2010

Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej;
2) organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.
2. Zasady tworzenia oraz użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej
dotyczą:
1) danych przestrzennych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej;
2) usług danych przestrzennych;
3) interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych i usług danych
przestrzennych;
4) wspólnego korzystania z danych przestrzennych;
5) współdziałania i koordynacji w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

Art. 2. Ustawa nie narusza praw przysługujących na podstawie przepisów
dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz dotyczących udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) danych przestrzennych – rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio
lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
2) infrastrukturze informacji przestrzennej – rozumie się przez to opisane
metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne
organy administracji oraz osoby trzecie;
3) interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych – rozumie się przez to
możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług
danych przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób,
aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych
została zwiększona;
4) metadanych infrastruktury informacji przestrzennej – rozumie się przez to
informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych
przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych
danych i usług;
5) obiekcie przestrzennym – rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację
przedmiotu, zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym
miejscem lub obszarem geograficznym;
6) organie administracji – rozumie się przez to:
a) organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
b) inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na
podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących
środowiska;
7) organie wiodącym – rozumie się przez to:
a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w zakresie tematu
danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 4 załącznika do
ustawy,
b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów
danych przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do
ustawy, w części dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1
pkt 9 załącznika do ustawy, w części dotyczącej zabytków nieruchomych
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696),
d) ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy,
e) ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale
3 pkt 19 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c,
ea) ministra właściwego do spraw klimatu, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 12–14 załącznika do
ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
f) ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 załącznika do ustawy,
g) Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o
których mowa w rozdziale 1 pkt 1–7, rozdziale 2 pkt 1–3 oraz rozdziale 3
pkt 2, 3, 6, 8 i 11 załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. l,
h) Głównego Geologa Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych,
o których mowa w rozdziale 2 pkt 4 oraz rozdziale 3 pkt 20 i 21 załącznika
do ustawy,
i) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w zakresie tematu danych
przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 3 pkt 7 załącznika do ustawy,
j) Głównego Konserwatora Przyrody, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 17 i 18 załącznika do
ustawy,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie tematów danych
przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 10 załącznika do
ustawy,
l) Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie
tematu danych przestrzennych, o którym mowa w:
– rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej elementów
hydrograficznych wraz z podjednostkami hydrograficznymi i regionami
wodnymi, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i morza
terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
– rozdziale 3 pkt 8 załącznika do ustawy, w części dotyczącej urządzeń
poboru wody,
– rozdziale 3 pkt 12 załącznika do ustawy, w części dotyczącej strefy
zagrożenia naturalnego, rozumianych jako obszary zagrożone,
charakteryzowane na podstawie zagrożeń naturalnych, w tym zjawisk
atmosferycznych, hydrologicznych, które ze względu na swoją
lokalizację, dotkliwość i częstotliwość mogą wywierać poważny wpływ
na społeczeństwo, w szczególności powodzi, osunięć ziemi i osiadania
gruntu;
8) osobie trzeciej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem
administracji;
9) rejestrze publicznym – rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 pkt 5
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294);
10) usługach danych przestrzennych – rozumie się przez to usługi będące operacjami,
które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na
danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi
metadanych;
11) zbiorze danych przestrzennych – rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu
na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

Art. 4. 1. Infrastruktura informacji przestrzennej, zwana dalej „infrastrukturą”,
obejmuje zbiory danych przestrzennych, zwane dalej „zbiorami”:
1) odnoszące się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powiązane;
2) występujące w postaci elektronicznej;
3) utrzymywane przez:
a) organ administracji lub w jego imieniu, które zgodnie z jego zadaniami
publicznymi są tworzone, aktualizowane i udostępniane,
b) osobę trzecią, której umożliwiono włączenie się do infrastruktury;
4) należące co najmniej do jednego z tematów danych przestrzennych określonych
w załączniku do ustawy.
2. W przypadku gdy większa liczba identycznych zbiorów danych
przestrzennych jest w posiadaniu lub jest przechowywana w imieniu różnych organów
administracji, przepisy ustawy mają zastosowanie jedynie do wersji referencyjnej,
z której uzyskano pozostałe kopie.
3. W przypadku zbiorów utrzymywanych przez osobę, o której mowa w ust. 1
pkt 3 lit. b, organ administracji może podejmować działania na mocy ustawy,
wyłącznie za zgodą podmiotu, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do
tych danych.

Art. 5. 1. Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych
infrastruktury, zwanych dalej „metadanymi”, jest zadaniem organów administracji,
odpowiedzialnych w zakresie swojej właściwości za prowadzenie rejestrów
publicznych zawierających zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy
tematami danych przestrzennych, oraz osób trzecich, których zbiory włączane są do
infrastruktury.
2. Metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:
1) zgodności zbiorów z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi tematów danych
przestrzennych określonych w załączniku do ustawy;
2) warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych
przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane;
3) jakości i ważności zbiorów w rozumieniu ust. 2 w części A załącznika do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie
wykonania dyrektywy nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326 z 04.12.2008, str. 12);
4) organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację
i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
5) ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych
oraz przyczyn tych ograniczeń.

Art. 6. Organy wiodące w zakresie swojej właściwości, w uzgodnieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, są obowiązane do tworzenia i wdrożenia
systemów szkoleń obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu tworzenia,
aktualizacji i udostępniania metadanych, finansowanych z własnych środków
budżetowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Art. 7. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają
zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami, wprowadzają,
w zakresie swojej właściwości, rozwiązania techniczne zapewniające
interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych
zbiorów.

Art. 8. Organy wiodące udostępniają organom administracji i osobom trzecim,
włączonym do infrastruktury, informacje niezbędne do wykonania zadań polegających
na wprowadzaniu rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność zbiorów
i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów i usług.

Art. 9. 1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają
zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych
przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług
dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz
umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie,
powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie
zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych
i zawartości metadanych;
3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest
to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
4) przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów
i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich
kombinacji:
1) słowa kluczowe;
2) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
3) jakość i ważność zbiorów;
4) stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności
zbiorów i usług danych przestrzennych;
5) położenie geograficzne;
6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie
zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Art. 10. 1. Włączenie do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych
należących do osób trzecich może nastąpić na ich wniosek, za zgodą właściwego
organu wiodącego lub z inicjatywy organu wiodącego za zgodą osób trzecich, jeżeli
jest to zgodne z interesem publicznym, a włączane zbiory i usługi danych
przestrzennych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
i odpowiadają obowiązującym standardom technicznym.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2) określenie przedmiotu wniosku;
3) informacje dotyczące treści zbiorów oraz obszaru, do którego się odnoszą,
a także warunków, w tym finansowych, na jakich możliwe będzie korzystanie ze
zbiorów i usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3–5.
3. Odmowa włączenia do infrastruktury zbiorów i usług danych przestrzennych
należących do osób trzecich następuje w drodze decyzji właściwego organu
wiodącego.

Art. 11. 1. Powszechny dostęp do zbiorów i usług, o których mowa w art. 9
ust. 1, nie dotyczy danych, które ze względu na wiążące Rzeczpospolitą Polską
umowy międzynarodowe, bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo państwa
uznane zostały za niejawne lub dostęp do tych danych podlega ograniczeniom na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Powszechny dostęp do zbiorów i usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2–
5, nie dotyczy danych, które, z innych powodów niż określone w ust. 1, uznane zostały za niejawne lub dostęp do tych danych podlega ograniczeniom na podstawie odrębnych przepisów dotyczących w szczególności:
1) działalności wymiaru sprawiedliwości;
2) działalności organów podatkowych;
3) statystyki publicznej;
4) ochrony środowiska;
5) ochrony danych osobowych;
6) prawa własności intelektualnej;
7) działalności gospodarczej.

Art. 12. 1. Dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest
powszechny i nieodpłatny.
2. Dane dostępne za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2,
mogą mieć formę, która uniemożliwia wtórne ich wykorzystanie w celach
zarobkowych.
3. Udostępnianie zbiorów za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9
ust. 1 pkt 3–5, odbywa się z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów
publicznych zawierających te zbiory, z zastrzeżeniem art. 15.
4. Organy administracji pobierające, na podstawie odrębnych przepisów, opłaty
za usługi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3–5, zapewniają ich realizację
z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Art. 13. 1. Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury
informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art.
9 ust. 1.
2. Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz
usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite
identyfikatory.
3. Organ administracji zgłasza do ewidencji, o której mowa w ust. 2, zbiory oraz
usługi danych przestrzennych objętych infrastrukturą niezwłocznie po utworzeniu
tych zbiorów lub uruchomieniu tych usług, powiadamiając o zgłoszeniu właściwy
organ wiodący.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy zbiorów zawierających dane
niejawne.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji objętych ewidencją zbiorów oraz usług danych przestrzennych, sposób jej prowadzenia, treść i wzór zgłoszenia zbioru objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom, mając na
uwadze dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań
organów wiodących, procesów tworzenia metadanych oraz wykorzystanie technologii
teleinformatycznej do ujednolicenia i automatyzacji procesu zgłaszania zbioru
danych.

Art. 14. 1. Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych,
prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym
organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań
publicznych.
2. Przy udostępnianiu zbiorów organom administracji przepisy art. 15 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne stosuje się odpowiednio.

Art. 15. 1. Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych
przestrzennych organom administracji z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz instytucjom i organom Unii Europejskiej na potrzeby zadań
publicznych, które mogą oddziaływać na środowisko, z zachowaniem przepisów
dotyczących rejestrów publicznych, do których odnoszą się te zbiory i usługi.
2. Organ administracji udostępnia zbiory oraz usługi danych przestrzennych
organom ustanowionym na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest
Unia Europejska i państwa członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach wzajemności
i równości, na potrzeby zadań, które mogą oddziaływać na środowisko,
z zachowaniem przepisów dotyczących rejestrów publicznych zawierających te
zbiory.
3. Zbiory oraz usługi danych przestrzennych udostępniane instytucjom
i organom Unii Europejskiej do celów sprawozdawczych w zakresie środowiska nie
podlegają opłatom.

Art. 16. Wspólne korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych oraz
udostępnianie zbiorów i usług danych przestrzennych na zasadach określonych
w art. 15 podlega wyłączeniu w zakresie usług: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania oraz usług umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych, jeżeli mogłoby ono stanowić zagrożenie dla:
1) realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych;
2) bezpieczeństwa państwa;
3) bezpieczeństwa publicznego;
4) działalności wymiaru sprawiedliwości.

Art. 17. 1. Infrastruktura jest tworzona, utrzymywana i rozwijana, a także
funkcjonuje w wyniku współdziałania współtworzących ją organów wiodących,
innych organów administracji oraz osób trzecich.
2. Organy administracji w uzgodnieniu z organami wiodącymi mogą, w drodze
porozumienia, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy infrastruktury, mając na
względzie minimalizację kosztów budowy i utrzymania tej infrastruktury,
optymalizację dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych, a także
harmonizację, bezpieczeństwo i jakość tych zbiorów i usług.

Art. 18. 1. Tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury jest
koordynowane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje Komisji Europejskiej informacje
i sprawozdania dotyczące tworzenia i funkcjonowania infrastruktury.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których
mowa w art. 18, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:
1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu
i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych
uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod
względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też
zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż
jeden organ administracji;
2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie
tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;
3) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2;
4) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój
infrastruktury;
5) współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;
6) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;
7) określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych
o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską
i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się
dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury
informacji przestrzennej.
2. Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską
w sprawach określonych ustawą.

Art. 20. 1. Organy wiodące, w zakresie swojej właściwości, organizują,
koordynują i monitorują działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem
i rozwijaniem infrastruktury, w zakresie przyporządkowanych im tematów danych
przestrzennych, mając w szczególności na względzie zapewnienie zgodności tych
działań, w tym wprowadzanych rozwiązań technicznych, z przepisami dotyczącymi
infrastruktury informacji przestrzennej.
2. Organy wiodące uzgadniają z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa plany
określające zakres i metodykę działań związanych z realizacją zadań, o których mowa
w ust. 1.

Art. 21. 1. Przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury
Informacji Przestrzennej, zwana dalej „Radą”.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów
aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych
i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
2) występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod
względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu
tematycznego.
3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Rada przedstawia w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.
4. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:
1) plan pracy Rady na dany rok kalendarzowy;
2) sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.
5. Plan pracy Rady oraz sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, udostępnia się
w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Art. 22. 1. W skład Rady wchodzą:
1) Główny Geodeta Kraju;
2) Główny Geolog Kraju;
3) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
4) Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
5) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
6) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
7) Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej;
8) przedstawiciele innych organów administracji rządowej w randze sekretarza lub
podsekretarza stanu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
9) czterej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyznaczeni przez
Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;
10) czterej przedstawiciele instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych
powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. Kandydaci na członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, mogą być
zgłaszani ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przez zainteresowane
instytucje i organizacje.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa powołuje przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego Rady spośród jej członków oraz udostępnia w Biuletynie
Informacji Publicznej informację o składzie osobowym Rady.
4. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. Członkom Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje wynagrodzenie
za udział w posiedzeniach Rady.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) organizację i tryb pracy Rady, mając na uwadze zakres realizowanych przez
Radę zadań, efektywność funkcjonowania Rady oraz jej reprezentatywność;
2) wysokość wynagrodzenia członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 10,
mając na uwadze zakres zadań określonych w art. 21 ust. 2 oraz znaczenie tych
zadań dla procesu tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, a także
przyjmując, że wynagrodzenie członka Rady za udział w posiedzeniu Rady nie
może przekroczyć 50% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.

Art. 23. (pominięty).

Art. 24. (pominięty).

Art. 25. (pominięty).

Art. 26. (pominięty).

Art. 27. (pominięty).

Art. 28. (pominięty).

Art. 29. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej tworzy się zgodnie
z następującym harmonogramem:
1) w terminie do dnia 3 grudnia 2010 r. – w odniesieniu do zbiorów i usług danych
przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale 1
i 2 załącznika do ustawy;
2) w terminie do dnia 3 grudnia 2013 r. – w odniesieniu do zbiorów i usług danych
przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w rozdziale
3 załącznika do ustawy.

Art. 30. Organy administracji zapewnią dostęp do zbiorów danych
przestrzennych oraz odpowiadających im usług, o których mowa w art. 9 ust. 1:
1) utworzonych po wejściu w życie niniejszej ustawy lub przeorganizowanych po
tej dacie, nie później niż w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie przepisów
określających rozwiązania techniczne w zakresie interoperacyjności;
2) utworzonych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, nie później niż
w terminie siedmiu lat od dnia wejścia w życie przepisów w zakresie
interoperacyjności po uprzednim dostosowaniu tych zbiorów do obowiązujących
standardów.

Art. 31. Główny Geodeta Kraju zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii komunikaty o dniu wejścia w życie
przepisów, o których mowa w art. 30, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tych przepisów.

Art. 32. 1. Organy administracji zgłoszą do ewidencji, o której mowa w art. 13
ust. 2, dotychczasowe zbiory danych przestrzennych w terminie 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zbiorów zawierających dane
niejawne.

Art. 33. Minister właściwy do spraw administracji publicznej powoła
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków pierwszej kadencji Rady
Infrastruktury Informacji Przestrzennej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.

Art. 34. Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości,
niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej
w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres
3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer
porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.

Art. 35. (pominięty).

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.