Wejscie w życie: 1 września 2004

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2021

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych
kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz na indywidualnych kontach
zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej „IKZE”, oraz dokonywania wpłat,
wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków
zgromadzonych na tych kontach.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) IKE – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na
którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami
wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków
w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony
rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony
rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKE w dobrowolnym
funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach określonych ustawą,
a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych
w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;
1a) IKZE – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu
inwestycyjnego, wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny
rachunek, na którym zapisywane są instrumenty finansowe niebędące
papierami wartościowymi oraz rachunek pieniężny służący do obsługi takich
rachunków w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, wyodrębniony rachunek IKZE
w dobrowolnym funduszu emerytalnym, prowadzone na zasadach
określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach
określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;
2) gromadzenie oszczędności – dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz
przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków
znajdujących się na IKE lub IKZE;
3) oszczędzający – osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE lub IKZE;
4) wpłata – wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na
IKE lub IKZE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych
zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego;
5) środki – środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, jednostki
rozrachunkowe dobrowolnego funduszu emerytalnego, papiery wartościowe
oraz niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z
2019 r. poz. 730 i 875), zapisane na IKE lub IKZE;
6) fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny
fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.);
7) podmiot prowadzący działalność maklerską – dom maklerski lub bank
prowadzący działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
8) zakład ubezpieczeń – zakład ubezpieczeń prowadzący działalność
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale
I w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730);
9) bank – bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.);
9a) dobrowolny fundusz emerytalny – dobrowolny fundusz emerytalny
utworzony przez powszechne towarzystwo emerytalne, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215 oraz 2019 r. poz. 1074, 1474
i 1495);
10) instytucja finansowa – fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący
działalność maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, dobrowolny fundusz
emerytalny, prowadzące IKE lub IKZE;
11) program emerytalny – pracowniczy program emerytalny w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 850, 1474 i 1495);
12) osoby uprawnione – osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE
lub IKZE, które otrzymają środki z IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci,
osoby, o których mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), oraz spadkobierców
oszczędzającego;
13) wypłata – wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków
zgromadzonych na IKE lub IKZE dokonywaną na rzecz:
a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1
pkt 1 lub art. 34a ust. 1 pkt 1, albo
b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;
14) wypłata transferowa – wypłatę polegającą na:
a) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do
innej instytucji finansowej prowadzącej IKE,
b) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE
do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE,
c) przeniesieniu środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE
osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego
uprawniony przystąpił,
d) przeniesieniu środków zgromadzonych na IKZE z IKZE zmarłego na
IKZE osoby uprawnionej,
e) jednoczesnym odkupieniu jednostek uczestnictwa w jednym funduszu
inwestycyjnym i nabyciu jednostek uczestnictwa w innym funduszu
inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki
pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja),
pod warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są
rejestrowane na IKE albo IKZE oszczędzającego,
f) przeniesieniu środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do
programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub
przeniesieniu środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych,
g) przeniesieniu środków z PPK na IKE, w przypadkach określonych
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572);
15) zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli
nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej;
15a) częściowy zwrot – wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli
nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;
16) organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 298, 326, 730, 875 i 1571);
17) składka podstawowa – składkę wnoszoną przez pracodawcę do programu
emerytalnego;
18) dane osobowe – pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania
oraz numer PESEL lub numer paszportu bądź innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego;
19) syndyk – syndyka w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912 i 1495) oraz nadzorcę sądowego
lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326 i 912);
20) trwały nośnik – trwały nośnik informacji, o którym mowa w art. 2 pkt 41
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
21) PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Art. 3. 1. Prawo do wpłat na IKE lub IKZE przysługuje osobie fizycznej,
która ukończyła 16 lat.
2. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE tylko w roku
kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie
umowy o pracę.

Art. 4. 1. Oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na
zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKE, zawartej w formie,
o której mowa w art. 8 ust. 1, gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE,
z zastrzeżeniem art. 14 i art. 23.
2. Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE
na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi
oszczędności tylko na jednym IKZE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23.

Art. 5. Na IKE lub IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden
oszczędzający.

Art. 6. Osoba fizyczna, która dokonała w danym roku kalendarzowym
wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym roku
zawrzeć umowy o prowadzenie IKE.

Art. 7. 1. Osoba fizyczna składa przed zawarciem umowy o prowadzenie IKE
oświadczenie, że:
1) nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową,
z zastrzeżeniem art. 23, oraz że w danym roku kalendarzowym nie dokonała
wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu
emerytalnego albo
2) posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając
równocześnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty
transferowej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli osoba składająca
oświadczenie osiągnęła wiek 55 lat, w oświadczeniu potwierdza również, że nie
dokonała w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE.
3. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, instytucja
finansowa odbierająca takie oświadczenie jest obowiązana pouczyć
oszczędzającego, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega
on odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870,
1135 i 1579) oraz że w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym
IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23, opodatkowaniu, na zasadach i w trybie
określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają
dochody uzyskane z tytułu gromadzenia oszczędności na wszystkich IKE.
W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że został
pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że
został pouczony o konsekwencjach:
1) gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE oraz
2) podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku kalendarzowym, w którym
dokonano wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu
emerytalnego.

Art. 7a. 1. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKZE osoba fizyczna
składa oświadczenie, że:
1) nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej albo
2) gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie
nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona ona wypłaty transferowej.
2. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, instytucja
finansowa odbierająca takie oświadczenie jest obowiązana pouczyć
oszczędzającego, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlega
on odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, oszczędzający potwierdza, że został pouczony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Art. 8. 1. IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez
oszczędzającego w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na
trwałym nośniku lub w formie pisemnej, zwanej dalej „umową o prowadzenie IKE
lub IKZE”:
1) z funduszem inwestycyjnym albo
1a) z dobrowolnym funduszem emerytalnym, albo
2) z podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług
polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku
pieniężnego, albo
3) z zakładem ubezpieczeń – ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym, albo
4) z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.
2. Oszczędzający ma prawo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej
jego IKE lub IKZE, dokonując wypłaty transferowej.
3. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem
podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE, pod warunkiem że środki
gromadzone na IKE lub IKZE są odrębnie ewidencjonowane, a zakład ubezpieczeń
gwarantuje możliwość dokonania wypłaty transferowej środków zgromadzonych
na IKE lub IKZE do innej instytucji finansowej, z uwzględnieniem zasad
określonych w art. 29.
4. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ramach umowy
o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych
i rachunku pieniężnego zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie
IKE lub IKZE, pod warunkiem że środki gromadzone na IKE lub IKZE są odrębnie
ewidencjonowane.

Art. 8a. Podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 są obowiązane udostępniać
dane zawarte w umowach, o których mowa w art. 9, na wniosek administracyjnego
organu egzekucyjnego, wymienionego w art. 19 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1495,
1501, 1553 i 1579) oraz centralnego biura łącznikowego, o którym mowa w art. 9
ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu
podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 425 oraz z 2019 r. poz. 730).

Art. 9. 1. Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE określa w szczególności:
1) oznaczenie IKE lub IKZE umożliwiające jego identyfikację;
2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE
lub IKZE;
3) sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat
dokonanych przez oszczędzającego na IKE lub IKZE w danym roku
kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie
z art. 13 albo art. 13a;
4) zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach
zgromadzonych na IKE lub IKZE;
5) koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE
lub IKZE, w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa
w art. 12;
6) okres wypowiedzenia umowy;
7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz
zwrotu;
7a) warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania
wypłaty w ratach;
8) sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych
zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego.
2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z zakładem
ubezpieczeń, umowa ta zawiera ponadto:
1) określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki
część przeznaczoną na rachunek IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej;
2) określenie, jaka część składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1,
i nie jest przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3.

Art. 10. 1. Instytucja finansowa przyjmująca oświadczenie, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 2, wydaje oszczędzającemu na IKE potwierdzenie zawarcia
umowy o prowadzenie IKE, zwane dalej „potwierdzeniem zawarcia umowy IKE”.
2. Instytucja finansowa wydaje oszczędzającemu potwierdzenie zawarcia
umowy IKE także w przypadku zamiaru dokonania transferu środków
zgromadzonych w programie emerytalnym na IKE oszczędzającego.
3. Potwierdzenie zawarcia umowy IKE powinno zawierać dane osobowe
oszczędzającego oraz nazwę instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł
umowę, i numer rachunku, na który należy dokonać wypłaty transferowej.
4. W przypadku dokonania wypłaty transferowej oszczędzający może
dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty
transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej IKE, chyba że występuje
sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1, a oszczędzający podpisał umowę
o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową.

Art. 10a. 1. Instytucja finansowa przyjmująca oświadczenie, o którym mowa
w art. 7a ust. 1 pkt 2, wydaje oszczędzającemu na IKZE potwierdzenie zawarcia
umowy o prowadzenie IKZE, zwane dalej „potwierdzeniem zawarcia umowy
IKZE”.
2. Potwierdzenie zawarcia umowy IKZE powinno zawierać dane osobowe
oszczędzającego oraz nazwę instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł
umowę, i numer rachunku, na który należy dokonać wypłaty transferowej.
3. W przypadku dokonania wypłaty transferowej oszczędzający może
dokonywać wpłat dopiero po wpływie środków będących przedmiotem wypłaty
transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzącej IKZE, chyba że występuje
sytuacja, o której mowa w art. 14 ust. 1, a oszczędzający zawarł umowę
o prowadzenie IKZE z inną instytucją finansową.

Art. 11. 1. W umowie o prowadzenie IKE lub IKZE oszczędzający może
wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na
IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci.
2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie
zmieniona.
3. Jeżeli oszczędzający wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania
środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach lub suma
oznaczonych udziałów nie jest równa 1, uważa się, że udziały tych osób są równe.
4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci
oszczędzającego staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią
oszczędzającego. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego,
przypada w częściach równych pozostałym osobom wskazanym, chyba że
oszczędzający zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
5. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki
zgromadzone na IKE lub IKZE wchodzą do spadku, z wyjątkiem gdy umowa
o prowadzenie IKE lub IKZE została zawarta z zakładem ubezpieczeń. W takim
przypadku stosuje się odpowiednio art. 831 i 832 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny.

Art. 12. Zasady prowadzenia IKE lub IKZE, a także tryb oraz warunki
zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE określa:
1) statut funduszu inwestycyjnego – w przypadku funduszu inwestycyjnego;
1a) statut dobrowolnego funduszu emerytalnego – w przypadku dobrowolnego
funduszu emerytalnego;
2) regulamin prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku
pieniężnego – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność maklerską;
3) ogólne warunki ubezpieczenia oraz regulaminy ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych – w przypadku zakładu ubezpieczeń;
4) umowa rachunku bankowego – w przypadku banku.

Art. 13. 1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą
przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.
1a. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 1 będzie
niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas
obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku
kalendarzowym.
2. W przypadku IKE prowadzonego w ramach umowy ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ograniczenie, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na IKE.
3. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą
dokonywane wpłaty na IKE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, do
ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia kwoty, o której mowa
w ust. 1, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału
roku poprzedniego.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca
roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na
IKE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.
5. Po przekroczeniu kwoty określonej w obwieszczeniu, o którym mowa
w ust. 4, instytucja finansowa jest obowiązana do przekazania nadpłaconej kwoty
w sposób określony w umowie o prowadzenie IKE.
6. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do przyjmowanych wypłat
transferowych.
7. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKE nie mogą przekroczyć
dochodów uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na
podstawie umowy o pracę, i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa
w ust. 1.

Art. 13a. 1. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą
przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego
w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 300, 303, 730, 1495, 1553 i 1590), nie mogą przekroczyć kwoty
odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.
2. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 1 będzie
niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, obowiązuje
kwota wpłat dokonywanych na IKZE ogłoszona w poprzednim roku
kalendarzowym.
3. W przypadku IKZE prowadzonego w ramach umowy ubezpieczenia na
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ograniczenie, o którym mowa
w ust. 1, dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na IKZE.
4. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą
dokonywane wpłaty na IKZE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, do
ustalenia przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej, jako podstawę do ustalenia kwoty, o której mowa
w ust. 1, przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzeciego kwartału
roku poprzedniego.
5. Po przekroczeniu kwoty określonej w obwieszczeniu, o którym mowa
w ust. 8, instytucja finansowa jest obowiązana do przekazania nadpłaconej kwoty
w sposób określony w umowie o prowadzenie IKZE.
6. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przyjmowanych wypłat
transferowych.
7. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKZE nie mogą przekroczyć
dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na
podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust. 1.
8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca
roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na
IKZE, w drodze obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. W przypadku:
1) otwarcia likwidacji instytucji finansowej,
2) ogłoszenia upadłości albo prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie
upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego instytucji finansowej,
jeżeli jej majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
3) ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofnięciu zezwolenia albo w przypadku
wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności instytucji finansowej
prowadzącej IKE lub IKZE,
4) wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu
działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on
ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o
ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
– instytucja ta, zarząd komisaryczny lub syndyk są obowiązane, w terminie 30 dni
od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o tym oszczędzającego,
z zastrzeżeniem art. 28.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno ponadto zawierać co
najmniej informację o:
1) terminie, w którym oszczędzający jest obowiązany do dostarczenia
potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do
programu emerytalnego podmiotom wymienionym w ust. 3, w celu
dokonania wypłaty transferowej, oraz
2) skutkach niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w pkt 1, w terminie
45 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
3. W celu dokonania wypłaty transferowej oszczędzający, w terminie 45 dni
od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do
zawarcia umowy o prowadzenie IKE albo IKZE z inną instytucją finansową i do
dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy lub, w przypadku przystąpienia do
programu emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia przystąpienia do programu
emerytalnego odpowiednio instytucji dotychczas prowadzącej IKE lub IKZE
oszczędzającego lub syndykowi.
4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których
mowa w ust. 3, przez oszczędzającego, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46 albo w art. 34a ust. 1 pkt 1, następuje zwrot środków przyznanych w postępowaniu likwidacyjnym,
upadłościowym lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat
środków gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, 730 i 1495), na podstawie
przepisów właściwych dla danych instytucji finansowych prowadzących IKE lub
IKZE.
5. W przypadku spełnienia przez oszczędzającego warunków, o których
mowa w ust. 3, odpowiednio instytucja finansowa, zarząd komisaryczny, syndyk
lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 473 i 2448 oraz z 2019 r. poz. 125 i 730), w przypadku zaspokajania
roszczeń z umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, lub Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji, w przypadku zaspokajania roszczeń z umów, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 4, są obowiązani do dokonania wypłaty transferowej środków
przyznanych oszczędzającemu w postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym
lub postępowaniu określającym sposób przeprowadzania wypłat środków
gwarantowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz
przymusowej restrukturyzacji, na IKE lub IKZE wskazane w potwierdzeniu
zawarcia umowy.
6. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia
przystąpienia do programu emerytalnego odpowiednio instytucja dotychczas
prowadząca IKE lub IKZE oszczędzającego, zarząd komisaryczny lub syndyk
przesyła, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia dostarczenia potwierdzenia, do:
1) instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie
IKE lub IKZE, lub
2) zarządzającego programem emerytalnym w rozumieniu przepisów
o pracowniczych programach emerytalnych, do którego oszczędzający
przystąpił, zwanego dalej „zarządzającym”
– informacje, o których mowa w art. 21 ust. 2.

Art. 15. 1. Środki zgromadzone na IKE lub IKZE mogą być obciążone
zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest
traktowane jako częściowy zwrot albo zwrot. Zaspokojenie wierzytelności
zabezpieczonej zastawem z IKZE jest traktowane jako zwrot.
2. (uchylony)

Art. 16. Nadzór nad prowadzeniem IKE oraz IKZE przez instytucje
finansowe sprawuje organ nadzoru.

Art. 17. 1. Instytucje finansowe są obowiązane do przekazywania
półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych IKE lub IKZE organowi
nadzoru, w terminie do końca lipca za ostatnie półrocze i do końca stycznia za rok
poprzedni.
2. Organ nadzoru jest obowiązany do sporządzenia i przekazania ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego półrocznej i rocznej informacji
zbiorczej o IKE lub IKZE prowadzonych przez nadzorowane instytucje finansowe,
w terminie do dnia 31 sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za
rok poprzedni.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji,
o których mowa w ust. 1 i 2, oraz tryb ich przekazywania, kierując się
koniecznością dostarczenia ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego informacji niezbędnych do wykonywania zadań związanych
z rozwojem dobrowolnych form oszczędzania, uzupełniających dochody
emerytalne z powszechnego systemu emerytalnego.

Art. 18. Wyłącznie instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE zgodnie
z ustawą są uprawnione do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo
do używania w reklamie określenia „indywidualne konto emerytalne” lub
„indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego” oraz skrótu „IKE” lub
„IKZE”.

Art. 19. Środki gromadzone przez oszczędzającego na IKE lub IKZE są
rejestrowane na wyodrębnionym:
1) zapisie w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego;
1a) rachunku w dobrowolnym funduszu emerytalnym;
2) rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym służącym do jego
obsługi w podmiocie prowadzącym działalność maklerską;
3) rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym;
4) rachunku bankowym w banku.

Art. 20. Wszystkie dyspozycje oszczędzającego dotyczące środków
gromadzonych na IKE lub IKZE należy oznakować w sposób umożliwiający ich
identyfikację.

Art. 21. 1. Instytucja finansowa rejestruje wszystkie operacje na IKE lub
IKZE, które zostały dokonane w okresie, w którym instytucja ta prowadziła IKE
lub IKZE.
2. W razie złożenia przez oszczędzającego dyspozycji wypłaty transferowej
do innej instytucji finansowej albo do programu emerytalnego, dotychczasowa
instytucja finansowa przekazuje tej instytucji finansowej albo zarządzającemu,
wraz z dokonaniem wypłaty transferowej, następujące informacje:
1) dane osobowe oszczędzającego;
2) o dacie pierwszej wpłaty albo o dacie przyjęcia pierwszej wypłaty
transferowej, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej;
3) o sumie wpłat w każdym roku kalendarzowym oraz nazwę instytucji
finansowej przyjmującej wpłatę;
4) o wysokości i datach wypłat transferowych przyjętych na IKE lub IKZE
oszczędzającego oraz o nazwie instytucji finansowej lub o danych
zarządzającego i o danych pracodawcy prowadzącego program emerytalny,
w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,
dokonujących tych wypłat;
5) o wysokości i datach dokonywanych wypłat transferowych, a w przypadku
transferu papierów wartościowych lub środków pieniężnych zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską również o rodzaju i ilości tych papierów, oraz o nazwie instytucji finansowej albo o danych
zarządzającego i o danych pracodawcy prowadzącego program emerytalny,
do których dokonywana jest wypłata transferowa;
5a) o wysokości i datach częściowych zwrotów oraz o nazwie instytucji
finansowej dokonującej częściowego zwrotu;
5b) o aktualnej wartości środków pochodzących z wpłat na IKE lub IKZE;
6) o sumie wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE
oszczędzającego dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmują także dane przekazane
przez wszystkie poprzednie instytucje finansowe prowadzące IKE lub IKZE
oszczędzającego.
4. Instytucja finansowa, dokonując wypłaty transferowej środków
zgromadzonych na IKE lub IKZE zmarłego na IKE lub IKZE osoby uprawnionej
albo do programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, przekazuje
odpowiednio instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE uprawnionego albo
zarządzającemu informację określoną w ust. 2 pkt 5 wraz z podaniem tytułu
transferu.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 2, a także termin oraz tryb
jej przekazywania, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości
przesyłanych danych o IKE lub IKZE oszczędzającego pomiędzy instytucjami
finansowymi lub z instytucji finansowej do programu emerytalnego.

Art. 22. 1. Instytucja finansowa lub syndyk, dokonując wypłaty, o której
mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 34a ust. 1 pkt 1 lub art. 46, są obowiązani do
sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu wypłaty jednorazowej albo o
dokonaniu wypłaty pierwszej raty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego
dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła wypłata.
2. Oszczędzający, przed dokonaniem wypłaty, jest obowiązany do
poinformowania instytucji finansowej lub syndyka o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego oraz – w przypadku gdy wypłata następuje na rzecz oszczędzającego na IKE – do
przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli
oszczędzający nie ukończył 60. roku życia.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane identyfikujące IKE lub IKZE;
2) dane osobowe oszczędzającego;
3) datę pierwszej wpłaty albo datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej,
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
4) sumę wpłat w każdym roku kalendarzowym;
5) wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na IKE lub IKZE
oszczędzającego oraz informacje o nazwie instytucji finansowej lub o danych
zarządzającego i o danych pracodawcy prowadzącego program emerytalny,
dokonujących tych wypłat;
5a) wysokości i daty częściowych zwrotów oraz informacje o nazwie instytucji
finansowej dokonującej częściowego zwrotu;
6) sumę wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE
oszczędzającego dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego;
7) wysokość i datę wypłaty;
8) kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu uprawnień emerytalnych, jeżeli
oszczędzający na IKE nie ukończył 60. roku życia.
4. Niedopełnienie przez oszczędzającego obowiązku, o którym mowa
w ust. 2, spowoduje, że instytucja finansowa nie dokona wypłaty.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 3, a także sposób jej
przekazywania, uwzględniając konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji
uprawnień oszczędzającego do zwolnienia podatkowego.

Art. 23. W przypadku określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 oszczędzający może
zawierać umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych, z zastrzeżeniem że łączna suma wpłat do funduszy w roku
kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 lub art. 13a.

Art. 24. Oszczędzający może dokonać konwersji jednostek uczestnictwa
funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych
prowadzących IKE lub IKZE zarządzanych przez to samo towarzystwo.

Art. 25. 1. W przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych, fundusz
przejmujący fundusz inwestycyjny, w którym oszczędzający gromadził środki na
IKE lub IKZE, powiadamia oszczędzającego, w formie określonej w umowie o
prowadzenie IKE lub IKZE, w terminie 14 dni od dnia dokonania połączenia
o zajściu tego zdarzenia oraz o liczbie jednostek uczestnictwa przydzielonych
oszczędzającemu i o ich wartości.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje określone
w art. 14 ust. 2 wyłącznie w przypadku, gdy fundusz inwestycyjny przejmujący
IKE lub IKZE oszczędzającego nie prowadzi IKE lub IKZE.

Art. 26. W przypadku gdy przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym
przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powoduje, że oszczędzający
będzie posiadał jednostki uczestnictwa zapisane na IKE lub IKZE w funduszach
inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
stosuje się odpowiednio art. 14.

Art. 27. 1. Umowy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, przewidują
lokowanie środków w papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, mogą dopuszczać możliwość
składania, wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, zleceń mających
za przedmiot niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy, o której mowa w ust. 1, jeżeli
ich cena zależy od ceny papierów wartościowych zapisanych na IKE lub IKZE oszczędzającego, i pod warunkiem że są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, umowa powinna także określać
sposób postępowania podmiotu prowadzącego działalność maklerską w sytuacji,
gdy składane zlecenie jest niezgodne z celem wskazanym w ust. 2.

Art. 28. 1.W przypadku wydania przez organ nadzoru decyzji nakazującej
przeniesienie papierów wartościowych, instrumentów finansowych niebędących
papierami wartościowymi i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych
z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, innych rachunków, na
których zapisywane są takie instrumenty finansowe i rachunków pieniężnych do
innego podmiotu prowadzącego działalność maklerską, w sytuacji wygaśnięcia lub
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podmiot
prowadzący działalność maklerską, do którego przenoszone są te papiery
wartościowe, instrumenty finansowe i środki pieniężne, jest obowiązany zachować
identyfikację środków zgromadzonych na IKE lub IKZE.
2. Podmiot prowadzący działalność maklerską wraz z dokonaniem
przeniesienia środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, o którym mowa w ust. 1,
przekazuje podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską wskazanemu przez
organ nadzoru informacje, o których mowa w art. 21 ust. 2.
3. Podmiot prowadzący działalność maklerską, do którego zostały
przeniesione środki zgromadzone na IKE lub IKZE, o których mowa w ust. 1, jest
obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ich przeniesienia, wezwać oszczędzającego
do zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE lub dokonania wypłaty
transferowej.
4. Oszczędzający w przypadku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany
w terminie 45 dni od daty otrzymania wezwania zawrzeć umowę o prowadzenie
IKE lub IKZE z podmiotem, do którego zostały przeniesione jego papiery wartościowe, instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i środki
pieniężne, albo dokonać wypłaty transferowej do innej instytucji finansowej lub do
programu emerytalnego, do którego oszczędzający przystąpił.
5. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, do którego
zostały przeniesione papiery wartościowe, instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i środki pieniężne oraz dokumenty związane z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, innych rachunków, na których
zapisywane są takie instrumenty finansowe i rachunków pieniężnych, nie prowadzi
IKE lub IKZE, przeniesienie tych środków do innej instytucji finansowej traktuje
się jak dokonanie wypłaty transferowej.
6. W przypadku niedotrzymania przez oszczędzającego terminu, o którym
mowa w ust. 4, środki zgromadzone na IKE lub IKZE podlegają zwrotowi.

Art. 29. 1. Zakład ubezpieczeń nie może pokrywać kosztów ochrony
ubezpieczeniowej z części składki ubezpieczeniowej, stanowiącej wpłatę na IKE
lub IKZE.
2. Z aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zakład
ubezpieczeń pobiera wyłącznie koszty związane z realizacją nabywania lub
zbywania aktywów funduszu, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na
rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa zakład ubezpieczeń jest obowiązany
korzystać na mocy odrębnych przepisów, i opłatę z tytułu zarządzania
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
3. Po dokonaniu wypłaty transferowej strony umowy ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach której było prowadzone
IKE lub IKZE, mogą kontynuować tę umowę na zasadach w niej określonych.
Dokonanie wypłaty transferowej nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia
przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia na życie.

Art. 30. W przypadku dokonania wypłaty transferowej do zakładu
ubezpieczeń środki transferowane zasilają w całości rachunek oszczędzającego
w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym.

Art. 31. W przypadku gdy środki oszczędzającego na IKE lub IKZE są
gromadzone w więcej niż jednym ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
zakład ubezpieczeń ma obowiązek wyodrębniania informacji o łącznej wartości
wszystkich jednostek uczestnictwa posiadanych w zakładzie ubezpieczeń,
nabytych z tytułu wpłat na IKE lub IKZE.

Art. 32. Bank zawiera umowę o prowadzenie IKE lub IKZE w formie
rachunku oszczędnościowego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią
inaczej.

Art. 33. W przypadku wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo zwrotu
środków zgromadzonych na IKE lub IKZE bank przekazuje zgromadzone
oszczędności wraz z należnym na dzień wypłaty transferowej, częściowego zwrotu
albo zwrotu, oprocentowaniem naliczonym według zasad, jakie obowiązywałyby
w przypadku kontynuacji umowy o prowadzenie IKE lub IKZE.

Art. 33a. Do IKE lub IKZE w dobrowolnym funduszu emerytalnym mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o ile przepisy niniejszej ustawy nie
stanowią inaczej.

Art. 34. 1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:
1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub
nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu
warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach
kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed
dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
1a. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, nie stosuje się
w stosunku do środków przeniesionych z programu emerytalnego na IKE.
2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby
uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa,
a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem
przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie
wypłaty oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość
osoby uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz
zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału
środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego
postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających
tożsamość spadkobierców
– chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.
3. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek
uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 2, wypłata
następuje w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania jednostek
uczestnictwa.
4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty
pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.
5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał
wypłaty pierwszej raty.

Art. 34a. 1. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:
1) na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod
warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach
kalendarzowych;
2) w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby
uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach.
2a. Oszczędzający lub osoba uprawniona może w każdym czasie zmienić
wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej, o ile nie
zostały wypłacone wszystkie środki zgromadzone na IKZE.
3. W przypadku wypłaty w ratach środki zgromadzone przez oszczędzającego
na IKZE są wypłacane przez instytucje finansowe prowadzące IKZE zgodnie
z regulacjami dotyczącymi działania tych instytucji.
4. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez oszczędzającego
następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez
mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi,
w jakim dokonywane były wpłaty.
5. Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata, w przypadku wypłaty w ratach,
powinny być, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1
i 2, dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty,
2) złożenia przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku
o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość
osoby uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz
zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału
środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego
postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających
tożsamość spadkobierców
– chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie
późniejszym.
6. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek
uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5, wypłata
następuje w terminie do 14 dni od dnia wznowienia umarzania przez fundusz
jednostek uczestnictwa.
7. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty
pierwszej raty, nie może ponownie rozpocząć gromadzenia oszczędności na IKZE.
8. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, jeżeli została
dokonana wypłata pierwszej raty.

Art. 35. 1. Wypłata transferowa jest dokonywana:
1) z instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE do innej instytucji
finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE lub
IKZE, albo
2) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do
którego przystąpił oszczędzający, albo
3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach
o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą
oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo
4) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do
programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, albo
5) z IKZE zmarłego oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej, albo
6) z PPK zmarłego uczestnika PPK na IKE małżonka zmarłego uczestnika PPK
lub osoby uprawnionej.
2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji
oszczędzającego albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy
o prowadzenie IKE lub IKZE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do
programu emerytalnego i okazaniu instytucji dokonującej wypłaty transferowej
odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do
programu emerytalnego.
3. W przypadku wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego
wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego.
4. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2,
wypłata transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia:
1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego albo
2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych
w art. 34 ust. 2 pkt 2 lub art. 34a ust. 5 pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty
transferowej
– pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania
jednostek uczestnictwa określonych w przepisach dotyczących funduszy
inwestycyjnych.
5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie
IKE lub IKZE zawarta z instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej
ulega rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje
wypłaty transferowej części środków zgromadzonych na IKE lub IKZE pomiędzy
funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo.

Art. 36. 1. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość
środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, z wyłączeniem przypadku, gdy
oszczędzający dokonuje wypłaty transferowej pomiędzy funduszami
inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo, oraz przypadków,
o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.
2. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych:
1) na IKE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej na swoje IKE lub do
programu emerytalnego, do którego przystąpiła, wyłącznie całości
przysługujących jej środków;
2) na IKZE zmarłego może dokonać wypłaty transferowej całości
przysługujących jej środków wyłącznie na swoje IKZE.

Art. 37. 1.Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE następuje w razie
wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE lub IKZE przez którąkolwiek ze stron,
jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
1a. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod
warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE.
2. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się
pozostawienie środków zgromadzonych na IKE lub IKZE na rachunku
oszczędzającego, jeżeli umowa o prowadzenie IKE lub IKZE wygasła, a nie
zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej.
3. W przypadku gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową
z programu emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu
7 dni, licząc od dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje
na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.
4. Kwota, o której mowa w ust. 3, stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 3, ewidencjonowana jest na
koncie ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 300, 303, 730, 1495, 1553 i 1590), jako składka na ubezpieczenie emerytalne
należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego zewidencjonowania danych na koncie
ubezpieczonego, określi w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych, w tym w szczególności dotyczących instytucji
finansowej i oszczędzającego, podawanych przez instytucję finansową na
dokumencie płatniczym, za pomocą którego przekazywana jest kwota,
o której mowa w ust. 3;
2) sposób i tryb przeliczania kwoty, o której mowa w ust. 3, na podstawę
wymiaru świadczenia.
7. Instytucja finansowa, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie
IKE przez którąkolwiek ze stron, jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że
zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30% sumy
składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto instytucja
finansowa dokonując wypowiedzenia umowy, informuje oszczędzającego
o możliwości dokonania wypłaty transferowej.
8. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez
oszczędzającego jest on obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się
z konsekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 7.
9. (uchylony)
10. Zwrot środków zgromadzonych na IKE lub IKZE powinien nastąpić przed
upływem terminu wypowiedzenia umowy.
11. Częściowy zwrot następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia przez
oszczędzającego wniosku.

Art. 38. 1. Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot oraz zwrot
środków zgromadzonych na IKE lub IKZE są dokonywane w formie pieniężnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zgromadzonych na IKE lub IKZE
papierów wartościowych:
1) w przypadku wypłaty transferowej z jednego podmiotu prowadzącego
działalność maklerską do innego podmiotu prowadzącego taką działalność;
2) obciążonych zastawem, w przypadku ich przeniesienia na wierzyciela
uprawnionego do zaspokojenia w drodze przeniesienia własności rzeczy
będących przedmiotem zastawu;
3) które przestały być przedmiotem notowań na rynku regulowanym lub
notowania ich są zawieszone od co najmniej 30 dni.

Art. 39. 1. Umowa zawarta z instytucją finansową może ustanawiać termin,
nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, w którym dokonanie
wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu wiąże się z koniecznością poniesienia
przez oszczędzającego dodatkowej opłaty, której wysokość instytucja finansowa
określi w umowie.
2. W przypadku gdy oszczędzający dokonuje wypłaty, wypłaty transferowej
lub zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja finansowa
ma prawo do potrącenia dodatkowej opłaty z wypłacanych, transferowanych lub
zwracanych środków zgromadzonych na IKE lub IKZE.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, podmiot prowadzący
działalność maklerską, dokonując wypłaty transferowej środków zgromadzonych
na IKE lub IKZE, może pobrać opłatę z tytułu przeniesienia papierów
wartościowych, instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi
i środków pieniężnych, jednak nie wyższą niż opłata pobierana od tego podmiotu
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., określona w regulaminie,
o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
4. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku konwersji.

Art. 40. 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa do określenia
prowadzonej działalności lub reklamy określeń „indywidualne konto emerytalne”
lub „indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego” albo skrótów „IKE” lub
„IKZE”, podlega grzywnie do 1 000 000 zł lub karze pozbawienia wolności do
lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Art. 41. (pominięty).

Art. 42. (pominięty).

Art. 43. (pominięty).

Art. 44. (pominięty).

Art. 45. (pominięty).

Art. 46. Wypłata środków zgromadzonych na IKE:
1) oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek
oszczędzającego po spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach
kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed
dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia
1948 r. następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego
wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz
spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach
kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed
dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Art. 47. Przepis art. 37 ust. 3 stosuje się do składek podstawowych
wpłaconych do programu emerytalnego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 48. (pominięty).

Art. 49. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r., z wyjątkiem
art. 13 ust. 4 i art. 48, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.