Wejscie w życie: 26 października 2006

Ostatnia Zmiana: 19 września 2020

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania

Art. 1. Ustawa określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów
udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego
albo wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) stopa WIBOR trzymiesięczny – roczną stopę procentową trzymiesięcznych
pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim rynku
międzybankowym, notowaną przez agencję informacyjną wskazaną w umowie
między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją ustawowo upoważnioną
do udzielania kredytów udzielającą kredytu preferencyjnego;
2) dopłata – część należnych instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania
kredytów odsetek od kredytu preferencyjnego, pokrywaną ze źródeł określonych
w art. 10 ust. 1 i 4;
3) kredyt preferencyjny – kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty
na zasadach określonych w ustawie, udzielony na zaspokojenie własnych potrzeb
mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy;
4) osoba samotnie wychowująca dziecko – jednego z rodziców albo opiekuna
prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką,
rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację
w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobę pozostającą w związku
małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub
odbywa karę pozbawienia wolności;
5) lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2
zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r.
poz. 737);
6) dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202, z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny;
7) średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych – iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnio
ogłoszonych wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496),
obowiązujących dla gminy, na terenie której położony jest lokal mieszkalny lub
dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny, oraz
współczynnika:
a) 1,0 – dla będących w budowie lub nowo wybudowanych domów
jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych,
jeżeli ich pierwszym użytkownikiem będzie docelowy kredytobiorca, lub
b) 0,8 – dla pozostałych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w
budynkach wielorodzinnych;
8) stopa procentowa – określoną w umowie kredytu preferencyjnego stopę
oprocentowania kredytu preferencyjnego;
9) stopa referencyjna – zmienną stopę procentową, stanowiącą podstawę ustalenia
wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, równą
przeciętnej stopie WIBOR trzymiesięczny, obliczaną jako średnia arytmetyczna
notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększoną o 2 punkty
procentowe, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej przez Bank
Gospodarstwa Krajowego;
10) Fundusz Dopłat – Fundusz Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie
procentowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1188 i 1540).

Art. 3. 1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został
udzielony na podstawie umowy zawartej z instytucją ustawowo upoważnioną do
udzielania kredytów przez:
1) oboje małżonków,
2) osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno:
a) małoletnie dziecko,
b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220,
z późn. zm.), jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
c) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach oraz
kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457,
1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761), a także w uczelniach w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz uczelniach i wyższych
seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne
kościoły i inne związki wyznaniowe na podstawie umów
międzynarodowych i przepisów o stosunku państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku
państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych,
3) osobę niepozostającą w związku małżeńskim, inną niż wskazana w pkt 2
– zwanych dalej „docelowymi kredytobiorcami”.
1a. Jeżeli w ocenie instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów
docelowy kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej w rozumieniu art. 70 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243
i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, 730 i 875) umowa o kredyt preferencyjny może być
zawarta również przez inne osoby niż docelowy kredytobiorca. Mogą nimi być zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie docelowego kredytobiorcy.
2. Dopłat nie stosuje się, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1,
jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego
kredytobiorcy.

Art. 4. 1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy kredytobiorca w dniu
zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:
1) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego;
2) osobą, której przysługuje w całości lub w części spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny;
3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego;
4) najemcą lokalu mieszkalnego.
1a. W przypadku docelowego kredytobiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
3, dopłaty mogą być stosowane jeżeli do dnia zawarcia umowy kredytu
preferencyjnego nie był on właścicielem lub współwłaścicielem budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało mu w całości lub w
części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny.
1b. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy kredytobiorca, z wyjątkiem
osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, złoży wniosek o kredyt preferencyjny
najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. Jeżeli wniosek
składają małżonkowie, warunek ten dotyczy młodszego małżonka, a w przypadku
jednakowego wieku – obojga małżonków.
2. Docelowy kredytobiorca ubiegający się o kredyt preferencyjny równocześnie
z zawarciem umowy kredytu preferencyjnego składa pisemne oświadczenie o
spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1.
2a. Docelowy kredytobiorca, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, w pisemnym
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, oświadcza dodatkowo, że nie pozostaje w
związku małżeńskim, oraz że do dnia zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie
był właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało mu w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny.
3. Dopłaty mogą być stosowane również w przypadku, gdy ubiegający się o
kredyt preferencyjny docelowy kredytobiorca, który w dniu zawarcia umowy kredytu
preferencyjnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem umowy kredytu
preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do:
1) wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje
mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się
tego prawa,
2) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
– w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego,
własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony
kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę
domu jednorodzinnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym docelowy
kredytobiorca może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego
domu jednorodzinnego.
4. W okresie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 3 docelowy
kredytobiorca informuje pisemnie instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania
kredytów o niewykonaniu zobowiązania, o którym mowa w tym przepisie.
5. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, instytucja
ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wypowiada umowę kredytu
preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan
natychmiastowej wymagalności.
6. W przypadku prawomocnego skazania docelowego kredytobiorcy za
przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858 i 870)
popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego, instytucja ustawowo
upoważniona do udzielania kredytów, po uzyskaniu informacji o prawomocnym
skazaniu, wypowiada umowę kredytu preferencyjnego i wynikającą z tej umowy
wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności.

Art. 5. 1. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:
1) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, na:
a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną
nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu
mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3
ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego
przysługiwał inny tytuł prawny,
b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego
przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom
jednorodzinny,
c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu
uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po
raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
d) budowę domu jednorodzinnego,
e) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i
rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo
budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu
jednorodzinnego;
2) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, na:
a) zakup będącego w budowie lub istniejącego lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z
wyłączeniem zakupu lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób,
o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu
preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,
b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego
przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,
c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu
uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po
raz pierwszy lokal mieszkalny,
d) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i
rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo
budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu
mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
3) powierzchnia użytkowa:
a) domu jednorodzinnego, o którym mowa w pkt 1, nie przekracza 140 m2,
b) lokalu mieszkalnego, o którym mowa:
– w pkt 1 – nie przekracza 75 m2,
– w pkt 2 – nie przekracza 50 m2;
4) cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt
budowy domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenia robót budowlanych
dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym
przeznaczeniu w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość lub domu jednorodzinnego, na który został udzielony kredyt
preferencyjny, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2
powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych;
5) lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, o których mowa w pkt 1 i 2, położone
są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem
umowy kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1 pkt 1 lit.
a lub ust. 1 pkt 2 lit. a składa pisemne oświadczenie, że zostały spełnione warunki
określone w tych przepisach.
3. Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
o której mowa w ust. 1 pkt 3, a także cenę lub wkład budowlany, o których mowa w
ust. 1 pkt 4, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu
własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli umowa taka
nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o kredyt preferencyjny – na podstawie
odpowiedniej umowy zobowiązującej.
4. Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt
1 lit. d i e, lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e lub ust. 1 pkt 2 lit. d, przyjmuje się na podstawie projektu technicznego.
5. Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenia robót
budowlanych dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym
przeznaczeniu w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przyjmuje się
na podstawie kosztorysu uwzględniającego koszty budowy wraz z wykonaniem
urządzeń budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane związanych z domem jednorodzinnym.

Art. 6. 1. Kredytu preferencyjnego udziela się w walucie polskiej, a umowa
kredytu preferencyjnego nie może uzależniać zmiany wysokości raty kapitałowoodsetkowej, ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut.
2. Kwota kredytu preferencyjnego może zostać powiększona wyłącznie o:
1) pobierane przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów
jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem – do
wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem składek, o których mowa w pkt
2;
2) jednorazowe i płatne z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego.
3. W przypadku odroczenia pierwszej spłaty kapitału kredytu preferencyjnego
okres odroczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia postawienia do
dyspozycji kredytobiorcy ostatniej transzy kredytu preferencyjnego.
4. Spłata kredytu preferencyjnego może następować wyłącznie metodą równych
rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet).
5. Ograniczenia wynikające z ust. 1–4 mają zastosowanie w okresie stosowania
dopłat.

Art. 7. 1. W okresie stosowania dopłat odsetki spłacane przez kredytobiorcę są
równe kwocie odsetek naliczonych przez instytucję ustawowo upoważnioną do
udzielania kredytów w oparciu o stopę procentową pomniejszonej o dopłatę należną
za okres naliczenia odsetek.
2. Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, na wniosek
kredytobiorcy, jest obowiązana do poinformowania go o łącznej wysokości
zastosowanych dopłat.

Art. 8. 1. Podstawę naliczenia dopłaty stanowi:
1) pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego – w przypadku lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie
przekracza odpowiednio:
a) 50 m2 – dla lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,
b) 30 m2 – dla lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
c) 70 m2 – dla domu jednorodzinnego;
2) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca
równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 50 m2
i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – w przypadku lokalu
mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, którego powierzchnia
użytkowa przekracza 50 m2;
3) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca
równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 30 m2
i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego – w przypadku lokalu
mieszkalnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, którego powierzchnia
użytkowa przekracza 30 m2;
4) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca
równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 70 m2
i powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego – w przypadku domu
jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza 70 m2.
2. Do podstawy naliczenia dopłaty nie wlicza się kwot skapitalizowanych
odsetek.
3. Dopłata stanowi równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy
naliczenia dopłaty, według stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia
dopłaty.
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4, ustala się z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

Art. 9. 1. Dopłaty stosuje się przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek,
o których mowa w art. 7 ust. 1.
2. Dopłata jest przekazywana instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania
kredytów każdorazowo po spłaceniu przez kredytobiorcę całości należnej raty
kapitałowej oraz odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1.
3. Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku:
1) postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w
stan natychmiastowej wymagalności;
2) uzyskania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa
własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku
mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub
w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku;
3) dokonania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany
sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na
którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne
niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
3a. Docelowy kredytobiorca informuje pisemnie instytucję ustawowo
upoważnioną do udzielania kredytów o przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2
lub 3, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
3b. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3a, instytucja
ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wypowiada umowę kredytu
preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan
natychmiastowej wymagalności.
4. Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wpłaca do
Funduszu Dopłat kwotę stanowiącą równowartość zastosowanych dopłat w przypadku
postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności ze
względu na:
1) wykorzystanie kredytu preferencyjnego w części lub w całości niezgodnie
z celem, na jaki został udzielony;
2) niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3;
3) uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu, o którym mowa w art. 4 ust. 6;
4) niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3a.
5. Wpłata, o której mowa w ust. 4, następuje w terminie 14 dni od dnia
zakończenia przez instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów
czynności związanych z egzekucją należności z tytułu kapitału kredytu
preferencyjnego, odsetek, zastosowanych dopłat oraz kosztów postępowania
egzekucyjnego.
6. W przypadku gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego, o którym mowa w
ust. 5, instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów nie odzyskała całości
objętych tym postępowaniem należności, kwotę, o której mowa w ust. 4, instytucja
ustawowo upoważniona do udzielania kredytów wpłaca w wysokości proporcjonalnej
do odzyskanych należności.

Art. 10. 1. Źródłem finansowania dopłat jest Fundusz Dopłat.
2. Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione do
udzielania kredytów, które zawarły w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego. Umowa określa zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania
i rozliczania dopłat, a także zakres i terminy składania przez instytucje ustawowo
upoważnione do udzielania kredytów informacji o udzielonych kredytach
preferencyjnych.
3. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 2, nie mają zastosowania
przepisy o zamówieniach publicznych.
4. Jeżeli środki Funduszu Dopłat nie pozwalają na pokrycie należności
instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów z tytułu dopłat, Bank
Gospodarstwa Krajowego wypłaci tym instytucjom dopłaty z własnych środków, a
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa zwróci Bankowi Gospodarstwa Krajowego
wypłaconą kwotę wraz z odsetkami równymi kosztowi pozyskania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego tej kwoty.
5. Warunki, tryb oraz termin zwrotu, o którym mowa w ust. 4, określi umowa
zawarta między ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w okresach kwartalnych do końca
miesiąca następującego po kwartale informuje ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wsparciu udzielonym na
podstawie ustawy.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr osób, które są lub były stroną
umowy kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy.

Art. 12. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, ogólne
warunki umów, o których mowa w art. 10 ust. 2, a także zakres informacji, o której
mowa w art. 11 ust. 1, tak aby zapewnić efektywność wykorzystania środków
Funduszu Dopłat, a także umożliwić monitorowanie realizacji ustawy.

Art. 12a. Instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, o których
mowa w art. 10 ust. 2 udzielają kredytów preferencyjnych na podstawie wniosków o
kredyt preferencyjny złożonych do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 13. (pominięty).

Art. 14. (pominięty).

Art. 15. (utracił moc).

Art. 16. (pominięty).

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.