Wejscie w życie: 1 marca 2015

Ostatnia Zmiana: 18 kwietnia 2020

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym
Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności i w rejestrach mieszkańców;
3) zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności;
4) zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich
i cudzoziemców;
5) zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności oraz rejestrów, o których mowa w pkt 2.

Art. 2. Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie
podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status
administracyjnoprawny osób fizycznych.

Art. 3. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym
Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach
mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym.

Art. 4. Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej.

Art. 5. 1. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów
gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy.
2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie
realizacji obowiązków określonych w ustawie.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad
działalnością wojewody w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
4. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ust. 3, polega na:
1) przeprowadzaniu kontroli, w tym na badaniu:
a) prawidłowości prowadzonych przez wojewodę postępowań
administracyjnych,
b) terminowości załatwiania spraw z zakresu spraw określonych w ustawie;
2) kształtowaniu jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków
określonych w ustawie i kontroli wykonywania ustalonych sposobów
postępowania.
5. Kontrola, o której mowa w ust. 4 pkt 1, jest wykonywana na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730).

Art. 6. 1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w
art. 8, prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2. Utrzymanie i rozwój rejestru PESEL, w celu realizacji zadań określonych
w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru PESEL;
2) zapewnia integralność danych w rejestrze PESEL;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr PESEL
jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym rejestrze;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr
PESEL jest prowadzony;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru PESEL;
8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w rejestrze PESEL.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra
właściwego do spraw informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań
związanych z rozwojem rejestru PESEL oraz zapewnieniem poprawności danych
w tym rejestrze.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL organom, o których
mowa w ust. 7, z wyłączeniem konsulów.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do rejestru PESEL.
6. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie organ gminy, kierownik
urzędu stanu cywilnego, organy paszportowe, wojewoda, minister właściwy do
spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji posiadają
dostęp do rejestru.

Art. 6a. 1. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością
miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej „organem
gminy”.
2. Utrzymanie i rozwój rejestru mieszkańców zapewnia organ właściwy do
jego prowadzenia, który w zakresie tego rejestru podejmuje działania wskazane w
art. 6 ust. 2.

Art. 7. 1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:
1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4) (uchylony)
2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na
podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.
3. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa
w ust. 1 i 2, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.

Art. 8. W rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców gromadzone są
następujące dane:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
3a) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;
4) data urodzenia;
5) miejsce urodzenia;
6) kraj urodzenia;
7) stan cywilny;
8) oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on
sporządzony;
9) płeć;
10) numer PESEL;
11) obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
12) imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu
nadany;
13) data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu
stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku
małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo,
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa,
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu
małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu
i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
14) adres i data zameldowania na pobyt stały;
15) kraj miejsca zamieszkania;
16) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
17) data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
18) adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego
terminu pobytu;
19) data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
20) data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż
6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
20a) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
21) data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego
dłużej niż 6 miesięcy;
22) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego
obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
23) seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela
polskiego;
24) seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub
innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
24a) status cudzoziemca oznaczony jako:
a) UE – w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
b) CUE – w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny
cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b;
25) (uchylony)
26) data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie
urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Art. 9. 1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, gromadzi
się dane wymienione w art. 8 pkt 1–3, 4–23 i 26, a dane, o których mowa w art. 8
pkt 3a – o ile są dostępne.
2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, gromadzi się
dane wymienione w art. 8 pkt 1–3, 4–11, 15 i 23, a dane, o których mowa w art. 8
pkt 3a, 12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne.
3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, gromadzi się
dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9–11, 14–17, 24 i 24a, a dane, o których
mowa w art. 8 pkt 3, 3a, 5, 7, 8, 12, 13, 18–21 i 26 – o ile są dostępne.
4. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2, gromadzi się dane
wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9–11, 15, 23–24a, a dane, o których mowa w art. 8
pkt 2–3a, 5, 7, 8, 12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne.

Art. 10. 1. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują:
1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia
i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy tym akcie –
w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1–11, 13–15, 18 i 26;
2) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu
małżeństwa i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia przypisku przy
tym akcie – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 7, 12, 13 i 26;
3) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu zgonu
i dokonywania w nim zmian – w zakresie danych, o których mowa w art. 8
pkt 7, 13, 17, 19 i 26;
3a) kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wpłynął zagraniczny dokument
stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest
prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli osoba, której nadano numer
PESEL, nie ma polskich aktów stanu cywilnego – w zakresie zmiany danych,
o których mowa w art. 8 pkt 7, 13 i 26;
4) kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia
i nazwiska – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 i 2;
5) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela
polskiego – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 14–21;
6) wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze
swoją właściwością – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 11;
7) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego – w zakresie danych,
o których mowa w art. 8 pkt 22;
8) organy właściwe do wydania paszportu – w zakresie danych, o których mowa
w art. 8 pkt 23;
9) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy
cudzoziemca – w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 3–7, 9–21,
24, 24a i 26;
10) organ gminy właściwy do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL,
w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2 – w zakresie danych,
o których mowa w art. 8 pkt 1–13, 15 i 22–24.
2. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 6–8, mogą przekazywać dane
do rejestru PESEL za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane
dotyczące dowodów osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu
cywilnego.
3. Dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców oraz
do rejestrów centralnych, o których mowa w ust. 2.
4. Organy, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie dokonują rejestracji
danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku braku
bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi
od organu rejestracji dokonuje się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji.
5. W przypadku braku możliwości przekazania danych w sposób wskazany
w ust. 4 organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie
nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich
rejestracji.
6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę
zmiany danych oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika
dokonana zmiana. Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru,
z wyłączeniem danych wymienionych w art. 8 pkt 22 i 23 oraz danych
zmienianych w związku z procedurą przysposobienia albo obalenia domniemania
ojcostwa męża matki.
6a. Zapisy w dziennikach systemów (logach) przechowywane są przez 5 lat
od dnia ich utworzenia.
7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument
podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
obywatela Konfederacji Szwajcarskiej – również inny dokument potwierdzający
tożsamość i obywatelstwo.

Art. 11. 1. Organy, o których mowa w art. 10 ust. 1, z urzędu lub na wniosek
osoby, której dane dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane
dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających
zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub
opiekun prawny.
2. W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 1, stwierdzi
niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców
z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność,
a jeżeli nie jest właściwy do jej usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ
właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej
niezgodności.
2a. W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub
w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa
w art. 46 ust. 1, zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na
podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu
organowi posiadane dokumenty stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej
niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub odpisy, chyba że przepisy ustaw
odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie.
2b. Usunięcie niezgodności może polegać w szczególności na sprostowaniu
danych nieprawidłowych lub uzupełnieniu danych.
2c. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona) i nazwisko,
numer PESEL, adres do korespondencji – jeżeli korespondencja ma być
prowadzona drogą pocztową, oraz uzasadnienie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o których mowa
w ust. 2 i 2a, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848).
4. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były, na
jej wniosek, sprawdzane. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której
dane były sprawdzane, zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają
wpływ na ustalenie tożsamości tej osoby.

Art. 12. 1. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, 16, 20–21 i 24a, są
gromadzone na podstawie oświadczenia osoby, której dotyczą, złożonego przed
organem gminy właściwym do zameldowania na pobyt stały lub do złożenia
wniosku o nadanie numeru PESEL, a w przypadku danych, o których mowa
w art. 8 pkt 24a, tylko wtedy, gdy nie wynikają one z innych dokumentów.
2. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, dotyczące osób ubiegających się poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie polskiego paszportu gromadzone
są na podstawie oświadczeń tych osób złożonych przed konsulem.
3. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, dotyczące osób urodzonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kierownik urzędu stanu cywilnego rejestruje
z urzędu.

Art. 12a. Danych i zapisów zgromadzonych w rejestrze PESEL i rejestrach
mieszkańców nie usuwa się, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 6 i 6a.

Art. 13. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę
zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym
ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców
w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i
1091), określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców,
z uwzględnieniem przypadków szczególnych;
2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem
PESEL;
3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych, o których
mowa w art. 11, w przypadku ich stwierdzenia;
4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrach danych o imionach i nazwiskach
cudzoziemców.

Art. 14. Minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając potrzebę
zapewnienia ochrony danych osobowych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb
i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami
centralnymi, o których mowa w art. 10 ust. 2.

Art. 15. 1. Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze
mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności, który stanowi numer PESEL.
2. Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny,
jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer
porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną, przy czym:
1) data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej
kolejności: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz
z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz dzień urodzenia;
2) stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej
miesiąc urodzenia:
a) liczby 80 – w przypadku osób urodzonych w latach 1800–1899,
b) liczby 0 – w przypadku osób urodzonych w latach 1900–1999,
c) liczby 20 – w przypadku osób urodzonych w latach 2000–2099;
3) liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień, będące liczbami jednocyfrowymi,
poprzedza się cyfrą „0”, z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2;
4) numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej,
przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci:
cyfrę parzystą (w tym „0”) dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn;
5) jedenasta cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną umożliwiającą
elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego.

Art. 16. 1. Numer PESEL jest nadawany z urzędu.
2. Osobie, o której mowa w art. 7 ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej
wniosek.
3. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji.
4. Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną.

Art. 17. 1. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:
1) kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia – w stosunku
do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy –
w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem
dzieci, o których mowa w pkt 1;
3) organ wydający polski dokument tożsamości – w stosunku do osób, o których
mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2;
3a) organ wydający dowód osobisty – w stosunku do osób, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1;
4) organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego
Warszawy – w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu
właściwego w sposób wskazany w pkt 1–3.
2. W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8
pkt 1–9, 11–15 i 22–24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji,
z uwzględnieniem art. 9.

Art. 18. 1. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru
PESEL od osoby, o której mowa w art. 7 ust. 2, jest organ gminy właściwy do
zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca
zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, organ gminy właściwy dla
siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy –
organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
2. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej
oraz udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 pkt 1–9, 11–13, 15 i 22–24a,
z uwzględnieniem art. 9 i art. 12.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, należy
wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich
nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. W celu nadania numeru PESEL organ wskazany w ust. 1 przekazuje, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8
pkt 1–9, 11–13, 15 i 22–24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji,
z uwzględnieniem art. 9 i art. 12.

Art. 19. 1. Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:
1) sprostowania daty urodzenia;
2) zmiany płci;
3) nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej
mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu
administracji publicznej co do tożsamości osoby.
2. Przepisy art. 16 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:
1) kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek
o nadanie tego numeru, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 20. Organy, o których mowa w art. 19 ust. 3, niezwłocznie przekazują,
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane niezbędne do zmiany
numeru PESEL ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Art. 21. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL,
powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru.

Art. 22. 1. Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej
osobie.
2. Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się
poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienia o zmianie.

Art. 23. Minister właściwy do spraw informatyzacji, uwzględniając potrzebę
zapewnienia ochrony danych osobowych oraz ograniczony zakres danych
cudzoziemców gromadzonych w rejestrze PESEL, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór wniosku o nadanie numeru PESEL;
2) formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym
wzór powiadomienia;
3) tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt urodzenia;
4) sposób obliczania liczby kontrolnej, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Art. 24. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony
w ustawie.
2. Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu
z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36.
3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą
ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje
jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią
faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika
legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa
w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133),
po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu
tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek
meldunkowy:
1) polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub
wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia
tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego
w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu;
2) polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
oraz powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby
u dowódcy jednostki wojskowej.
7. Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach, o których mowa
w ust. 6, następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki
wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie
wymaga zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach
mieszkańców.

Art. 25. 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu
stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej
miejscowości, lecz pod innym adresem.
3. Miejscem pobytu stałego lub czasowego osoby zatrudnionej na statku
żeglugi śródlądowej lub morskiej albo zamieszkującej w związku
z wykonywaniem pracy w ruchomym urządzeniu mieszkalnym, jest siedziba
pracodawcy zatrudniającego tę osobę.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego
należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres
ponad 3 miesięcy.

Art. 26. 1. Adres określa się przez podanie:
1) w gminach, które uzyskały status miasta – nazwy miasta (dzielnicy), ulicy,
numeru domu i lokalu – jeżeli jest wydzielony, nazwy województwa oraz
kodu pocztowego;
2) w pozostałych gminach – nazwy miejscowości, ulicy, jeżeli w miejscowości
występuje podział na ulice, numeru domu i lokalu – jeżeli jest wydzielony,
nazwy gminy, nazwy województwa oraz kodu pocztowego.
2. Adres, o którym mowa w ust. 1, w rejestrze PESEL oraz w rejestrze
mieszkańców uzupełnia się o identyfikatory krajowego rejestru urzędowego
podziału terytorialnego kraju „TERYT”.

Art. 27. 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce
pobytu czasowego.

Art. 28. 1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub
czasowy:
1) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu
na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu
dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym
wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa
w pkt 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy
w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia potwierdzenie pobytu
w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu
zgłoszenia pobytu czasowego oraz – do wglądu – dokument potwierdzający tytuł
prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy
w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza do formularza dokument
elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności
jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu
dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz
dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu,
a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
2b. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być
w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg
z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do
lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w formie, o której
mowa w ust. 2a, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
2d. W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów,
w szczególności dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie
uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.
3. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres
pobytu w tym miejscu.
4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom
ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym
się zameldowała.

Art. 29. Zameldowania w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7
ust. 1 pkt 1, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje
z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu
urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego
z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Art. 30. 1. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4) kraj urodzenia;
5) (uchylony)
6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
7) adres nowego miejsca pobytu stałego;
8) (uchylony)
9) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem
prawnym do lokalu;
10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania
na pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
2. W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;
4) kraj urodzenia;
5) kraj miejsca zamieszkania;
6) (uchylony)
7) adres nowego miejsca pobytu czasowego;
8) deklarowany okres pobytu;
9) (uchylony)
10) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem
prawnym do lokalu;
11) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
12) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania
na pobyt czasowy przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
13) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
14) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, składanym
w formie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, nie zamieszcza się danych,
o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.

Art. 31. 1. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą
wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze
decyzji administracyjnej.
2. Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod
deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji
administracyjnej.

Art. 32. 1. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu
osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
2. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej
wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
3. W zaświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia osoby meldującej się;
3) oznaczenie organu wydającego zaświadczenie;
4) adres jej zameldowania na pobyt stały lub adres zameldowania na pobyt
czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu czasowego.
4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są ważne do chwili zmiany
miejsca zameldowania, przy czym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
czasowy jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od
żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenia
wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Art. 33. 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo
opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu
obowiązany jest wymeldować się.
2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo
z miejsca pobytu czasowego:
1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla
dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty
lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym
wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa
w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia
odbioru.
3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub
czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Art. 34. 1. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) (uchylony)
5) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
6) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała
wymeldowania z miejsca pobytu stałego przy wykorzystaniu dokumentu
elektronicznego;
7) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
8) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
2. W formularzu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres miejsca pobytu stałego;
5) (uchylony)
6) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
7) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała
wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przy wykorzystaniu dokumentu
elektronicznego;
8) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
9) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
3. Jeżeli obywatel polski dokonuje wymeldowania z dotychczasowego
miejsca pobytu jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu,
wymeldowanie następuje na podstawie formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1
lub 2.

Art. 35. Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub
na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję
w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu
stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego
okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Art. 36. 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego
pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój
wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje
wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany
zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu
opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:
1) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1,
przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym
wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa
w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia
odbioru.

Art. 37. 1. W formularzu zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) kraj urodzenia;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
8) datę wyjazdu;
9) kraj wyjazdu;
10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
11) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu
dokumentu elektronicznego;
12) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
13) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.
2. W formularzu zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się:
1) nazwisko i imię (imiona);
2) numer PESEL, o ile został nadany;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) kraj urodzenia;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) datę powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;
8) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
9) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zgłoszenia
powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przy
wykorzystaniu dokumentu elektronicznego;
10) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego;
11) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.

Art. 38. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie
z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby
zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Art. 39. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu stałego,
2) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia pobytu czasowego,
3) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca
pobytu stałego,
4) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego,
5) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej,
6) wzór i sposób wypełniania formularza zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały,
8) wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
– uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz
sporządzania formularzy i zaświadczeń z wykorzystaniem aktualnych danych
z rejestru PESEL.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i tryb
wykonywania obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie
wojskowej, wskazując grupy żołnierzy objęte obowiązkiem meldunkowym oraz
rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowiązek jest wykonywany,
uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia ochrony
informacji niejawnych oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Art. 40. 1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach
określonych w art. 24, art. 25 ust. 1–3, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28 oraz w art. 30–
39, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i 2, przebywający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek
meldunkowy na zasadach określonych w art. 24–26, art. 27 ust. 2, art. 28 oraz
w art. 30–39, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 41. 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu
pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do
tego miejsca.
2. Członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, niebędący
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji
Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub
czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
3. Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 1 i 2, przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu
stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego
miejsca.
4. Deklarowany przez cudzoziemca niewymienionego w ust. 1 i 2 okres
pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu,
w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo
pobytu.

Art. 42. 1. Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są, pod
warunkiem wzajemności, szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw
dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami
ich rodzin pozostającymi z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na
podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
międzynarodowych.
2. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Art. 43. 1. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały
przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody
na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem
statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt
tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt
tolerowany.
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania
na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa
w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny
dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela
Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument
potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
3. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy
przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie
umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo
cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622)
lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który
potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe
zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt
tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję
o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania
na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa
w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny
dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela
Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument
potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Art. 44. (uchylony).

Art. 45. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL,
umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców, na wniosek
zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać
zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej
osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy,
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może mieć formę wydruku
z systemu teleinformatycznego.

Art. 45a. (uchylony).

Art. 45b. 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL,
umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej
osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego
do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony
w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Informacja o adresie zameldowania pobrana w sposób, o którym mowa
w ust. 1, opatrywana jest kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra
właściwego do spraw informatyzacji.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) numer PESEL;
4) adres zameldowania na pobyt:
a) stały albo
b) czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu.

Art. 46. 1. Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie
niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym
podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu
Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia
przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo
wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu
inwentarza;
4) (uchylony)
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych
określonych w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania
opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane
dotyczą;
4) podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz
podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie
identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162)
w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej;
5) kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowane
usługi podpisu elektronicznego wpisanym do rejestru, o którym mowa
w art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
3. Udostępnienie danych, o których mowa w ust. 1, w celu ich ponownego
wykorzystywania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, następuje na
wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i
1669 oraz z 2019 r. poz. 730), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 47. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2, udostępnia się dane
jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane,
w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1a. W tej samej sprawie wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać
złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.
2. Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa
w ust. 1, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
3. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia w drodze
decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych, jeżeli nie zostały
spełnione warunki określone w art. 46.
3a. Organ, który otrzymał wniosek w formie, o której mowa w ust. 1,
skierowany przez podmiot zobowiązany na podstawie art. 48 do korzystania z
urządzeń teletransmisji danych, odmawia, w drodze postanowienia, wszczęcia
postępowania.
4. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów,
o których mowa w art. 3, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich
osób zameldowanych pod jednym adresem.

Art. 48. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, dane z rejestru
PESEL i rejestru mieszkańców udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji
danych po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku i wyrażeniu przez
właściwy organ zgody, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnią łącznie
następujące warunki:
1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do
komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem PESEL,
umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz
datę ich uzyskania;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla
przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp
osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie
danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem
wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, które nie posiadają decyzji o
wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, dane z rejestru PESEL albo rejestru mieszkańców udostępnia się w sposób określony w art. 47 w liczbie
nieprzekraczającej trzystu danych jednostkowych w roku kalendarzowym.
3. Na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL w sposób określony
w ust. 1 podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, aktualizują dane
w prowadzonych przez siebie rejestrach publicznych niezwłocznie po ich
uzyskaniu.

Art. 49. 1. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1, udostępnia się za
pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, dane zawarte
w rejestrze PESEL. Warunkiem udostępniania danych w tym trybie jest złożenie
jednorazowego wniosku, spełnienie łącznie warunków określonych w art. 48 ust. 1
oraz uzyskanie zgody wydanej na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 1.
2. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu
faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane
dotyczące adresu.
2a. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, po wykazaniu interesu
faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane
potwierdzające zgon.
2b. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 4 i 5, udostępnia się, w
sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane obejmujące numer PESEL, datę
urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe.
3. Udostępnianie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 1,
polega na porównaniu przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze
PESEL. Wynikiem udostępniania danych w tym trybie jest potwierdzenie
zgodności przekazanych danych albo raport niezgodności danych.

Art. 50. 1. Dane z rejestru PESEL udostępnia:
1) minister właściwy do spraw informatyzacji – za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, w tym w drodze weryfikacji, oraz jeżeli udostępnienie
dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów, o których mowa w art. 46
ust. 2 pkt 2;
2) organ dowolnej gminy, jeżeli udostępnienie dotyczy danych jednostkowych
dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.
2. Dane z rejestrów mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te
rejestry.

Art. 51. 1. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, o których mowa w art. 48 ust. 1, właściwy organ w drodze
decyzji administracyjnej:
1) wyraża zgodę na udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji
danych, po spełnieniu warunków określonych w art. 48 ust. 1;
2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń
teletransmisji danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie za pomocą
urządzeń teletransmisji danych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone
w art. 48 ust. 1.
2. W sprawach o udostępnianie danych za pomocą teletransmisji danych
w drodze weryfikacji, o których mowa w art. 49, minister właściwy do spraw
informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej:
1) wyraża zgodę na udostępnianie danych w drodze weryfikacji, po spełnieniu
warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1;
2) odmawia wyrażenia zgody na udostępnianie danych w drodze weryfikacji
danych albo cofa zgodę na ich udostępnianie w drodze weryfikacji, jeżeli nie
zostały spełnione warunki określone w art. 48 ust. 1 lub art. 49 ust. 2 i 2a.
3. Decyzja o cofnięciu zgody na udostępnianie danych za pomocą urządzeń
teletransmisji danych w drodze weryfikacji podlega natychmiastowemu
wykonaniu.

Art. 52. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru
PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1,
2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców
oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 48 ust. 1,
3) wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL, o którym mowa
w art. 49 ust. 1,
4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3
– uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w art. 46
ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu danych oraz warunki, o których mowa
w art. 48 ust. 1, a także konieczność opracowania wzorów wniosku, o którym
mowa w pkt 1, w formie graficznej i elektronicznej.

Art. 53. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
następuje:
1) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1, art. 46 ust. 2 pkt 4, oraz
ministra właściwego do spraw wewnętrznych – nieodpłatnie;
2) dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1–3 – odpłatnie.

Art. 54. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 46 ust. 2
pkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców
oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia
dziedziczenia.

Art. 55. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu
państwa.

Art. 56. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość, sposób i terminy uiszczania opłaty za udostępnienie danych
jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, a także za
udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji, w drodze
weryfikacji, o której mowa w art. 49 ust. 1, oraz sposób dokumentowania
uiszczenia opłaty,
2) sposób obliczania wysokości oraz sposób i terminy uiszczania opłaty za
udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2,
a także sposób dokumentowania uiszczenia opłaty
– uwzględniając, że wysokość opłaty powinna być zróżnicowana w zależności od
sposobu i zakresu udostępniania danych.

Art. 57. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać
kontrolę podmiotów, które korzystają z dostępu do danych za pomocą
udostępniania danych w drodze weryfikacji, w zakresie spełniania przez te
podmioty warunków, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ust. 1.
2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz
w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro
kontroli, również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie
imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4. Pracownik, o którym mowa w ust. 3, przeprowadzając kontrolę, może
żądać od podmiotu kontrolowanego:
1) okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania
danych, które przekazał w celu weryfikacji;
2) okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa
w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ust. 1, jest obowiązany udostępnić dokumenty
i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne
do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.

Art. 58. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za
pomocą teletransmisji danych, w drodze weryfikacji,
2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli,
3) wzór protokołu kontroli
– biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 i art. 48
ust. 1.

Art. 59. 1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, który nie dopełnia
ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca będącego członkiem rodziny
obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji
Szwajcarskiej.

Art. 60. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 59, prowadzi się
na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 i 1123).

Art. 61. (pominięty).

Art. 62. (pominięty).

Art. 62a. (uchylony).

Art. 63. (pominięty).

Art. 64. (pominięty).

Art. 65. (pominięty).

Art. 66. (uchylony).

Art. 67. (uchylony).

Art. 68. (pominięty).

Art. 68a. (pominięty).

Art. 69. Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. poz. 993, z późn. zm.)
i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, w sprawach indywidualnych o:
1) zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania
oraz wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych
zbiorów meldunkowych – prowadzi się na podstawie niniejszej ustawy;
2) udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów meldunkowych – umarza się.

Art. 70. 1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad
3 miesiące dokonane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 69, zachowuje
ważność.
2. (uchylony)

Art. 71. 1. Numer PESEL nadany na podstawie przepisów ustawy, o której
mowa w art. 69, staje się numerem PESEL w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowy zbiór PESEL staje się rejestrem PESEL.
3. Dotychczasowe gminne zbiory meldunkowe stają się odpowiednio
rejestrami mieszkańców i rejestrami zamieszkania cudzoziemców.

Art. 72. 1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o zbiorze
PESEL, zbiorze Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL), Centralnej Bazie Danych RCI PESEL, centralnej ewidencji PESEL
należy przez to rozumieć rejestr PESEL.
2. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o gminnych zbiorach
meldunkowych, zbiorach meldunkowych, zbiorach danych stałych mieszkańców,
należy przez to rozumieć rejestry mieszkańców.

Art. 73. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają decyzje o zastrzeżeniu
udostępnienia danych osobowych wydane na podstawie przepisów ustawy, o której
mowa w art. 69, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r.

Art. 74. (uchylony).

Art. 75. (uchylony).

Art. 76. (uchylony).

Art. 77. (uchylony).

Art. 78. (uchylony).

Art. 79. (uchylony).

Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r., z wyjątkiem
art. 62, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.