Wejscie w życie: 28 sierpnia 2006

Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

Art. 1. Ustawa określa:
1) rodzaje dokumentów paszportowych;
2) właściwość organów wydających dokumenty paszportowe;
3) okoliczności uzasadniające odmowę wydania lub unieważnienie dokumentu
paszportowego;
4) zakres danych wpisywanych do dokumentu paszportowego;
5) zakres danych zawartych w ewidencjach paszportowych oraz sposób
prowadzenia tych ewidencji i zasady udostępniania danych w nich
gromadzonych oraz organy właściwe w tych sprawach.

Art. 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o:
1) danych biometrycznych – należy przez to rozumieć wizerunek twarzy i odciski
palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej;
2) dokumencie paszportowym – należy przez to rozumieć: paszport, paszport
tymczasowy, paszport dyplomatyczny, paszport służbowy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych;
3) organie paszportowym – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, wojewodę
i konsula;
4) sporządzeniu dokumentu paszportowego – należy przez to rozumieć
przeniesienie danych osobowych i biometrycznych osoby ubiegającej się
o wydanie dokumentu paszportowego do książeczki paszportowej w postaci
graficznej i elektronicznej;
5) utracie dokumentu paszportowego – należy przez to rozumieć fizyczną utratę
dokumentu przez osobę, dla której został sporządzony, która nastąpiła
w szczególności w wyniku zagubienia lub przestępstwa;
6) zniszczeniu dokumentu paszportowego – należy przez to rozumieć zniszczenie
dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został
sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.

Art. 3. Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Pozbawienie
lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych
w ustawie.

Art. 4. Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za
granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim
wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

Art. 5. Dokumenty paszportowe w okresie ich ważności stanowią własność
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6. 1. Do postępowań w sprawach uregulowanych ustawą stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
2. Do postępowań uregulowanych ustawą należących do właściwości konsula
stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z
2020 r. poz. 195).

Art. 7. 1. Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po
przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych
i uiszczeniu należnej opłaty.
2. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw
Zagranicznych są wydawane bez pobierania opłat.
3. W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.

Art. 8. 1. Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:
1) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), a także
współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
2) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach
opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków
stałych;
3) kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz
z 2019 r. poz. 752 i 2020);
4) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku
szkolnego, uczniom i studentom;
5) członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) posiadającym ważną
Kartę Dużej Rodziny.
2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie
paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.
3. Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1 pkt 1–4, wynosi 50% kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.
4. Ulga w opłacie dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi:
1) w przypadku dzieci 75%,
2) w przypadku rodziców i małżonków rodziców 50%
– kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1.

Art. 9. Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:
1) osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone
70 lat;
2) osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje
w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się
operacji;
3) osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady
technicznej;
4) żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa,
z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Art. 10. 1. Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania
nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego
paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do
paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 9;
2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej
tożsamości;
3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz
lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, ustala się odejmując od opłaty obowiązującej
w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny
rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu –
w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku
wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.
3. (uchylony)

Art. 10a. 1. Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu
ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do
opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku
o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn
zawinionych przez jego posiadacza.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się wobec osób, o których mowa w art. 9 pkt 1, 2
i 4.

Art. 11. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za
wydanie dokumentu paszportowego, tryb uiszczania tych opłat oraz tryb zwrotu tej
opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu dokumentu paszportowego.
Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać zróżnicowaną wysokość opłat
w zależności od rodzaju dokumentu paszportowego i terminu ważności paszportu.
Opłata za wydanie dokumentu paszportowego powinna uwzględniać koszty produkcji
i personalizacji tego dokumentu.
2. Opłaty za wydanie dokumentów paszportowych stanowią dochód budżetu
państwa.

Art. 12. Za paszporty i paszporty tymczasowe wydane przez konsula pobiera się
opłatę w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne.

Art. 13. 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście,
z wyjątkiem następujących przypadków:
1) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają
rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub
ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców
lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez
organ paszportowy lub notariusza;
2) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej
całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice,
a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez
sąd.
2. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobom,
o których mowa w ust. 1, jest wymagana obecność osoby małoletniej, która ukończyła
5 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
3. (uchylony)
4. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu
służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest wymagana obecność osoby
małoletniej oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.
5. W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym państwie nie ma polskiego
urzędu konsularnego lub warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają osobiste
złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w urzędzie konsularnym, na
wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu tymczasowego, konsul może
odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku i osobistego odbioru tego
dokumentu.

Art. 13a. 1. Wnioski o wydanie dokumentu paszportowego zawierają:
1) numer PESEL;
2) nazwisko;
3) nazwisko rodowe oraz inne nazwiska, jeżeli były zmieniane;
4) imię (imiona);
5) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki;
6) datę i miejsce urodzenia;
7) płeć;
8) podpis osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 i 3;
9) imię, nazwisko, rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, podpisy
rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej oraz datę ich złożenia;
10) opcjonalnie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
11) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub
zatajenie danych;
12) miejscowość, datę i podpis osoby składającej wniosek;
13) datę i podpis osoby odbierającej dokument paszportowy;
14) adnotacje urzędowe.
2. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do
wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, oprócz danych wskazanych
w ust. 1, zawiera także adres do korespondencji, datę i podpis osoby odbierającej
anulowany, posiadany dotychczas, dokument paszportowy, a wniosek o wydanie
paszportu tymczasowego w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera
także adres miejsca stałego pobytu.
3. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do
konsula, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera także adres do korespondencji
za granicą, datę i podpis osoby odbierającej anulowany, posiadany dotychczas,
dokument paszportowy, a wniosek o wydanie paszportu tymczasowego w przypadku,
o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3, zawiera także adres miejsca stałego pobytu.
4. Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oprócz danych wskazanych w ust. 1, zawiera
także:
1) adres do korespondencji;
2) aktualne miejsce pracy i stanowisko;
3) zobowiązanie posiadacza dokumentu paszportowego do zwrotu dokumentu
paszportowego niezwłocznie po wykorzystaniu lub w przypadku utraty prawa do
korzystania z tego dokumentu.

Art. 14. 1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest
wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, których własnoręczność podpisów
poświadcza organ paszportowy lub notariusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu
jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została
ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności
uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego
zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
2. Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie
utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko
jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro małoletniego.
3. W przypadku gdy małoletni przebywa za granicą bez opieki rodziców,
paszport tymczasowy może być wydany bez ich zgody.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd
opiekunów małoletniego.

Art. 15. 1. Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem
osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu
paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd
opiekunów.
2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie
utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się
o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego
odbioru dokumentu paszportowego. W tym przypadku przepisu art. 16 nie stosuje się.

Art. 16. Osoba odbierająca dokument paszportowy sprawdza za pomocą
czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym
dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

Art. 17. 1. Wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:
1) sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy
postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo
skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie
cywilne;
2) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania
wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko
osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się
o dokument paszportowy, pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę jego
wydania, konsul może wydać paszport tymczasowy. O wydaniu takiego paszportu
konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu
paszportowego.

Art. 18. 1. W dokumencie paszportowym zamieszcza się następujące dane:
1) nazwisko;
2) imię (imiona);
3) datę i miejsce urodzenia;
4) obywatelstwo;
5) płeć;
6) wizerunek twarzy i podpis posiadacza;
7) datę wydania i datę upływu ważności dokumentu paszportowego;
8) serię i numer dokumentu paszportowego;
9) numer PESEL;
10) nazwę organu wydającego;
11) dane biometryczne.
2. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom małoletnim, które nie
ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza.
3. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły
13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu
niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.
3a. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły
12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
4. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie
odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii
papilarnych.

Art. 18a. 1. W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych
zamieszczonych w dokumencie paszportowym, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1–3, 5 i 9, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana
wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od
dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia
sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego
zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem
zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym
mowa w ust. 1, wynosi 90 dni.

Art. 19. 1. Minister Obrony Narodowej dokonuje w paszporcie wpisu
potwierdzającego status osoby, o której mowa w art. III ust. 3 Umowy między
Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 oraz z 2008 r. poz. 1052), oraz prowadzi rejestr tych wpisów.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku i inne
dokumenty wymagane do dokonania w paszporcie wpisu potwierdzającego status
osoby, o której mowa w ust. 1, tryb postępowania w tych sprawach, wzór wpisu
i sposób jego uchylania, a także sposób prowadzenia rejestru tych wpisów i wzór
rejestru wpisu, uwzględniając jego elektroniczną lub papierową formę.

Art. 20. 1. Dokumenty paszportowe mają formę książeczki.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw zagranicznych,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory dokumentów paszportowych i wniosków o wydanie dokumentów
paszportowych;
2) wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
o zatrzymaniu dokumentu paszportowego oraz o zgłoszeniu utraty dokumentu
paszportowego;
3) sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach
paszportowych;
4) dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych;
5) tryb wydawania dokumentów paszportowych, z uwzględnieniem sytuacji,
o której mowa w art. 13 ust. 5 i art. 15 ust. 2;
6) tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku:
a) okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego
unieważnionego, nieważnego lub zniszczonego,
b) ujawnienia wad lub fałszerstwa w okazanym dokumencie paszportowym,
c) zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument
paszportowy.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia w szczególności:
1) zróżnicowanie składanych dokumentów w zależności od rodzaju dokumentu
paszportowego;
2) konieczność weryfikacji przez osoby ubiegające się o wydanie paszportu danych
biometrycznych zawartych w wydawanym dokumencie;
3) konieczność zatrzymania przez funkcjonariusza Straży Granicznej dokumentu
paszportowego, w przypadku gdy dokument ten jest unieważniony, został
zgłoszony jako utracony, zniszczony, zawierający wady lub sfałszowany.
4. W przypadku zmiany wzoru dokumentów paszportowych w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 2, można określić termin ważności wzorów oraz terminy, do
upływu których mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej
o paszport, w szczególności uzasadnionych:
1) względami ochrony życia i zdrowia tej osoby,
2) poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej,
3) posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie
granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie
utrudnia wjazd na terytorium innego państwa,
4) względami bezpieczeństwa państwa
– po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej samej osobie można wydać drugi
paszport, z tym że okres jego ważności wynosi 2 lata od daty jego wydania.

Art. 23. 1. Paszport tymczasowy wydaje się:
1) (uchylony)
2) osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nie na doręczenie
paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na
powrót do miejsca stałego pobytu;
4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub
pogrzebem członka rodziny;
5) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,
w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną
działalnością zawodową;
6) osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe,
a przeszkoda ta ma charakter czasowy.
2. Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom
przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli
przemawiają za tym ważne okoliczności.

Art. 24. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydawanie
przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczania w tym paszporcie numeru
PESEL:
1) małoletniemu urodzonemu za granicą;
2) obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza okręgiem konsularnym;
3) obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu w okręgu konsularnym, któremu
do chwili złożenia wniosku o paszport nie został nadany numer PESEL.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 25. W paszporcie dyplomatycznym oprócz danych, o których mowa
w art. 18, zamieszcza się dodatkowo stopień dyplomatyczny, funkcję, stanowisko lub
tytuł posiadacza paszportu.

Art. 26. 1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu;
3) Marszałek i wicemarszałkowie Senatu;
4) Prezes i wiceprezesi Rady Ministrów;
5) ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu;
6) posłowie i senatorowie;
7) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej;
8) Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
9) Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego;
10) Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego;
11) Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego.
2. Paszporty dyplomatyczne otrzymują także małżonkowie osób wymienionych
w ust. 1 pkt 1–5 i 8–10, jeżeli towarzyszą im w podróży służbowej poza granicami
kraju.

Art. 27. 1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są
również osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje:
1) w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny;
2) związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów
międzynarodowych;
3) w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.
2. Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
211 i 284) osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie
domowej i przesiedlają się z nimi za granicę.
3. Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za
granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin
tych osób.
4. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli
Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli
Ministrowie Spraw Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji,
poczynając od dnia 24 sierpnia 1989 r.

Art. 28. 1. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje
członkom służby zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym
osobom skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce
zagranicznej.
2. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom
rodziny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej
i przesiedlają się z nimi za granicę.
3. Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za
granicę są uprawnieni do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w celu odwiedzin tych osób.

Art. 29. 1. Paszportem dyplomatycznym i paszportem służbowym Ministerstwa
Spraw Zagranicznych można się legitymować wyłącznie w trakcie podróży służbowej
lub w związku z wykonywaniem czynności służbowych poza granicami kraju.
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do osób wymienionych
w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 28 ust. 1 i 2, jeżeli zostały wyznaczone do pełnienia
funkcji lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
osób wymienionych w art. 27 ust. 4.

Art. 30. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby zagranicznej oraz
względami bezpieczeństwa państwa tej samej osobie można wydać drugi paszport
dyplomatyczny lub służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Art. 31. 1. W przypadkach uzasadnionych potrzebą ochrony interesów
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą minister właściwy do spraw zagranicznych może
podjąć decyzję o wydaniu paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych również obywatelom polskim innym niż
wskazanym w art. 26–28.
2. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych,
określi, w drodze rozporządzenia, tryb i miejsce przechowywania paszportów
dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Rozporządzenie powinno uwzględniać zwyczaje międzynarodowe oraz potrzebę
szczególnej ochrony paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych przed zgubieniem.

Art. 32. 1. Paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
1a. (uchylony)
2. Paszport wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od
daty jego wydania.

Art. 33. 1. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie
dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania.
2. (uchylony)

Art. 34. Paszport dyplomatyczny i paszport służbowy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych są ważne przez okres w nich wskazany, z tym że okres ich ważności
nie może przekroczyć 10 lat od daty ich wydania.

Art. 35. Utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia jego
posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 36. 1. Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument
paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym
organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze
względu na miejsce pobytu tej osoby.
2. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której
został uprzednio wydany.
3. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do
przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub
innego organu administracji publicznej. Organy te przekazują dokument organowi
paszportowemu, który go wydał.
4. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony
jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi
paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez
względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego,
czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

Art. 37. 1. Dokument paszportowy traci ważność:
1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;
2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu
paszportowego;
3) z dniem śmierci jego posiadacza;
4) po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub
prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 9, albo sporządzenia aktu małżeństwa
stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed
konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu
małżeństwa.
2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 4 miesiące.

Art. 38. 1. Dokument paszportowy podlega unieważnieniu:
1) na wniosek:
a) sądu prowadzącego przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego
postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo
skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego
postępowanie cywilne,
b) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu
postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo
skarbowe, przeciwko posiadaczowi dokumentu paszportowego;
2) jeżeli został wydany z naruszeniem przepisów ustawy.
3) (uchylony)
2. (uchylony)
3. Na wniosek sądu prowadzącego postępowanie w sprawie o wykonywanie
władzy rodzicielskiej, unieważnia się dokument paszportowy małoletniego,
w stosunku do którego ma zostać wydane orzeczenie w przedmiocie wykonywania
władzy rodzicielskiej.

Art. 39. 1. Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszportowego
następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wniesienie odwołania od decyzji o unieważnieniu tego dokumentu nie
wstrzymuje jej wykonania.
3. Osoba, wobec której wydano decyzję o unieważnieniu dokumentu
paszportowego, jest obowiązana do jego zwrotu organowi paszportowemu.
4. Osoba zgłaszająca zgon lub inna osoba posiadająca dokument paszportowy
osoby zmarłej jest obowiązana do zwrotu tego dokumentu kierownikowi urzędu stanu
cywilnego, właściwemu do sporządzenia aktu zgonu lub organowi paszportowemu.
5. W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).

Art. 40. 1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1
i 2 i ust. 3, przysługuje zwrot opłaty paszportowej za każdy pełny rok objęty
unieważnieniem paszportu.
2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi organ paszportowy ustala w drodze
decyzji administracyjnej wydawanej z urzędu, przyjmując za każdy pełny rok:
1) jedną dziesiątą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności
10 lat,
2) jedną piątą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 5 lat,
3) jedną drugą – w przypadku unieważnienia paszportu z terminem ważności 2 lat
– części opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji w tej sprawie.
3. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi może być ustalona również w decyzji
o unieważnieniu paszportu.

Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem właściwym
w sprawach zapewnienia książeczek dokumentów paszportowych, sporządzania
paszportów oraz na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych,
sporządzania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
2. Konsul i wojewoda są organami właściwymi w sprawach sporządzania
paszportów tymczasowych.
3. Koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez organy
paszportowe są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz wojewodowie, każdy w zakresie
swojego działania.
4. Koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez konsulów
oraz paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje zwierzchni
nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i paszportów
tymczasowych.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych sprawuje zwierzchni nadzór nad
prowadzeniem spraw dotyczących paszportów dyplomatycznych i paszportów
służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem wyższego stopnia
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do
wojewodów i konsulów, w zakresie wskazanym w ustawie, a dotyczącym paszportów
i paszportów tymczasowych.

Art. 43. 1. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej
wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie
dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul.
2. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej unieważnia
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy
osoby posiadającej dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – według
ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy tej osoby, a za granicą –
konsul.
3. Osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej Polskiej, wobec których nie
można ustalić właściwości miejscowej, o której mowa w ust. 2, paszporty i paszporty
tymczasowe unieważnia organ paszportowy, który jako ostatni wydał obywatelowi
dokument paszportowy.

Art. 44. 1. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym ważny interes
państwa, paszport może wydać minister właściwy do spraw wewnętrznych.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji
administracyjnej, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wydanie
obywatelowi drugiego paszportu.
3. Osoba, która otrzymała decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych
wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składa wniosek o jego wydanie do
ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody,
a za granicą – do konsula.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli złożenie wniosku o wydanie
paszportu nie nastąpi przed upływem 3 miesięcy od dnia jej wydania.

Art. 45. 1. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw
Zagranicznych wydaje, odmawia ich wydania i unieważnia minister właściwy do
spraw zagranicznych.
2. Paszporty, o których mowa w ust. 1, mogą być, za zgodą ministra właściwego
do spraw zagranicznych, unieważnione za granicą przez konsula.
3. W uzasadnionych przypadkach, na polecenie ministra właściwego do spraw
zagranicznych, złożenie wniosku o wydanie paszportu dyplomatycznego lub
paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbiór paszportu
dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
dokonanie dodatkowego wpisu w paszporcie dyplomatycznym w zakresie, o którym
mowa w art. 25, może nastąpić w urzędzie konsularnym.

Art. 46. 1. Tworzy się centralną ewidencję wydanych i unieważnionych
dokumentów paszportowych, zwaną dalej „centralną ewidencją”.
2. (uchylony)
3. W centralnej ewidencji przetwarza się:
1) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1–5 i 9 oraz art. 25;
2) nazwisko rodowe;
3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;
4) podpis posiadacza;
5) dane biometryczne w postaci odcisków palców;
6) dane biometryczne w postaci wizerunku twarzy;
7) serię, numer i datę ważności dowodu osobistego oraz oznaczenie organu, który
go wydał;
8) adres i datę zameldowania na pobyt stały;
9) kraj miejsca zamieszkania;
10) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
11) datę wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
12) adres i datę zameldowania na pobyt czasowy;
13) datę wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
14) datę zgonu;
15) dane dotyczące wniosku o wydanie dokumentu paszportowego:
a) numer wniosku,
b) nazwę organu realizującego wniosek,
c) status wniosku oraz datę jego aktualizacji;
16) dane dotyczące dokumentu paszportowego:
a) dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7, 8 i 10,
b) status dokumentu paszportowego oraz datę jego aktualizacji,
c) dane dotyczące wniosku, o którym mowa w art. 17 ust. 1,
art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 3:
– dane dotyczące tożsamości osoby, której wniosek dotyczy,
– dane dotyczące organu, który wniosek złożył,
– sygnaturę i podstawę prawną wniosku,
– datę wpływu wniosku,
– datę wycofania wniosku przez uprawniony organ,
d) informacje o zastosowaniu oraz uchyleniu lub zmianie przez uprawniony
organ środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju
połączonego z zatrzymaniem dokumentu paszportowego lub o
tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez uprawniony
organ:
– dane dotyczące tożsamości osoby, wobec której zastosowano środek
zapobiegawczy lub tymczasowe zatrzymanie dokumentu
paszportowego,
– dane dotyczące organu, który zastosował środek zapobiegawczy lub
zawiadomił o tymczasowym zatrzymaniu dokumentu paszportowego,
– datę wpływu i sygnaturę akt sprawy,
– datę wydania oraz dane dotyczące organu, który uchylił lub zmienił
środek zapobiegawczy,
e) informacje o decyzji wydanej na podstawie art. 39 ust. 1:
– datę i przyczynę wydania decyzji,
– nazwę organu wydającego decyzję,
– sygnaturę akt;
17) dane dotyczące książeczek paszportowych paszportów tymczasowych oraz
naklejek personalizacyjnych do paszportów tymczasowych utraconych przed
spersonalizowaniem lub wybrakowanych w procesie sporządzania:
a) serię i numer książeczki paszportowej paszportu tymczasowego,
b) serię i numer naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego,
c) datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej paszportu tymczasowego
lub naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego,
d) datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej paszportu
tymczasowego lub naklejki personalizacyjnej do paszportu tymczasowego;
18) dane dotyczące dokumentów paszportowych utraconych przed odbiorem przez
obywatela polskiego:
a) serię i numer dokumentu paszportowego,
b) datę i przyczynę utraty dokumentu paszportowego;
19) dane dotyczące książeczek paszportowych wybrakowanych w procesie
sporządzania:
a) serię i numer książeczki paszportowej,
b) datę i przyczynę wybrakowania książeczki paszportowej w czasie
sporządzania;
20) dane dotyczące utraconych niespersonalizowanych książeczek paszportowych:
a) serię i numer książeczki paszportowej,
b) datę i przyczynę utraty książeczki paszportowej.
4. Dane do centralnej ewidencji są przekazywane:
1) z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwanych
dalej „ewidencjami paszportowymi”, w zakresie danych, o których mowa
w ust. 3 pkt 1–18;
2) bezpośrednio przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w zakresie
danych, o których mowa w ust. 3 pkt 19 i 20.

Art. 47. 1. Organy paszportowe prowadzą, w zakresie swoich zadań, ewidencje
paszportowe.
2.(uchylony)
3. W ewidencjach paszportowych przetwarza się dane, o których mowa
w art. 46 ust. 3 pkt 1–19, oraz adres do korespondencji.

Art. 47a. 1. Danych przetwarzanych w centralnej ewidencji i ewidencjach
paszportowych nie usuwa się, z wyjątkiem danych, o których mowa
w art. 46 ust. 3 pkt 5.
2. Dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w centralnej
ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu wpisania przez organ paszportowy
do ewidencji paszportowej potwierdzenia przyjęcia sporządzonego dokumentu
paszportowego.
3. W przypadku wydania przez organ paszportowy decyzji o odmowie wydania
dokumentu paszportowego dane biometryczne w postaci odcisków palców przechowuje się w centralnej ewidencji i ewidencjach paszportowych do czasu wpisania przez organ do ewidencji paszportowej informacji o odmowie wydania
dokumentu paszportowego z powodów, o których mowa w art. 17 ust. 1, oraz numeru
akt sprawy o wydanie dokumentu paszportowego.

Art. 47b. 1. Organ paszportowy przyjmujący wniosek o wydanie dokumentu
paszportowego dokonuje z urzędu sprawdzenia danych w ewidencjach
paszportowych, w centralnej ewidencji oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397
i 2294), porównuje dane w nich zamieszczone z danymi zawartymi we wniosku
o wydanie dokumentu paszportowego oraz w przedkładanej dokumentacji.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1–5 i 9 oraz w art. 46 ust. 3 pkt 2, 3 i 7–14, w ewidencjach
i rejestrze, o których mowa w ust. 1, z danymi zawartymi we wniosku o wydanie
dokumentu paszportowego oraz przedkładanej dokumentacji organ, który stwierdził
niezgodność, podejmuje działania celem usunięcia niezgodności, zgodnie
z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
3. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestru PESEL,
o niezgodności, o której mowa w ust. 2, konsulowie niezwłocznie zawiadamiają
ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Art. 48. (uchylony).

Art. 49. 1. Centralna ewidencja i ewidencje paszportowe są prowadzone
w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony zbiór danych o osobie
i wszystkich sporządzonych dla tej osoby dokumentach paszportowych.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia
ewidencji paszportowych w postaci informatycznych wydruków lub w formie
pisemnej.
3. Organy paszportowe przekazują, w formie elektronicznej, za pośrednictwem
ewidencji paszportowych do centralnej ewidencji, dane z ewidencji paszportowych
niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub
wydaniu decyzji o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Art. 49a. 1. Utrzymanie i rozwój centralnej ewidencji, w celu realizacji zadań
określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do centralnej ewidencji;
2) zapewnia integralność danych w centralnej ewidencji;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest
centralna ewidencja, dla podmiotów przetwarzających dane w tej ewidencji;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym
prowadzona jest centralna ewidencja;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych centralnej ewidencji;
8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w centralnej ewidencji.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Art. 49b. 1. Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, za pomocą
którego organy paszportowe prowadzą ewidencje paszportowe, w celu realizacji
zadań określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw wewnętrznych,
w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do ewidencji
paszportowych;
2) zapewnia integralność danych w ewidencjach paszportowych;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są
ewidencje paszportowe, dla podmiotów przetwarzających dane w tych
ewidencjach;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym
prowadzone są ewidencje paszportowe;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych ewidencji
paszportowych.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją
a ewidencjami paszportowymi.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej łączność elektroniczną między centralną ewidencją
a ewidencjami paszportowymi prowadzonymi przez konsulów.
4. Organy paszportowe wykonują obowiązki, o których mowa
w art. 15 rozporządzenia 2016/679.

Art. 49c. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do
spraw informatyzacji, minister właściwy do spraw zagranicznych, konsul oraz
wojewoda posiadają dostęp do centralnej ewidencji.

Art. 50. (uchylony).

Art. 50a. (uchylony).

Art. 51. (uchylony).

Art. 52. (uchylony).

Art. 53. 1. Poza ewidencją centralną i ewidencjami paszportowymi organy
paszportowe gromadzą w postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę wydania,
odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych.
2. W dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie gromadzi się danych
biometrycznych w postaci odcisków palców.
3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się na zasadach i w trybie
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 164).

Art. 54. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób:
1) prowadzenia ewidencji paszportowych oraz centralnej ewidencji;
2) przetwarzania danych i informacji zgromadzonych w tych ewidencjach;
3) przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do centralnej
ewidencji;
4) udostępniania danych i informacji z centralnej ewidencji.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności
uwzględniać:
1) terminy przekazywania danych i informacji z ewidencji paszportowych do
centralnej ewidencji;
2) możliwość udostępniania – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – danych
i informacji z centralnej ewidencji w formie pisemnej;
3) bezpieczeństwo przetwarzania i udostępniania danych i informacji.

Art. 54a. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia dane
zgromadzone w centralnej ewidencji, z wyłączeniem danych biometrycznych
w postaci odcisków palców:
1) Policji,
2) Straży Granicznej,
3) Biuru Nadzoru Wewnętrznego,
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5) Agencji Wywiadu,
6) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
7) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
8) prokuratorowi,
9) sądom,
10) Służbie Więziennej,
11) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
12) Służbie Wywiadu Wojskowego,
13) Żandarmerii Wojskowej,
14) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
15) Służbie Ochrony Państwa
– w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Art. 54b. 1. Dane z centralnej ewidencji udostępnia się w trybie:
1) pełnej teletransmisji danych;
2) jednostkowym.
2. Dane z centralnej ewidencji udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54c. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę,
w drodze decyzji administracyjnej, na udostępnienie danych zgromadzonych
w centralnej ewidencji, podmiotom, o których mowa w art. 54a, za pomocą urządzeń
teletransmisji danych, po złożeniu jednorazowego, uproszczonego wniosku, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem ustawowo określonych zadań.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji
administracyjnej, odmawia udostępnienia danych w trybie pełnej teletransmisji
danych, jeżeli podmioty uprawnione nie spełniają wymogów określonych w ust. 1.

Art. 54d. W trybie jednostkowym z centralnej ewidencji minister właściwy do
spraw informatyzacji udostępnia dane dotyczące dokumentu lub jego posiadacza
z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, na jednorazowy
wniosek podmiotów, o których mowa w art. 54a, złożony w formie pisemnej lub
w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

Art. 54e. 1. Organy paszportowe udostępniają dokumentację, o której mowa
w art. 53 ust. 1, znajdującą się w ich posiadaniu.
2. Dokumentację paszportową, o której mowa w art. 53 ust. 1, udostępnia się na
uzasadniony wniosek złożony przez osobę, której ta dokumentacja dotyczy albo przez
podmiot, o którym mowa w art. 54a, jeżeli uzyskanie danych przez ten podmiot jest
uzasadnione zakresem wykonywanych zadań określonych w ustawach szczególnych.
3. Dokumentację paszportową udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54f. 1. Organy paszportowe na wniosek osoby, której dane dotyczą, złożony
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, wydają zaświadczenie zawierające pełny odpis
danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w prowadzonych przez nie ewidencjach paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy,
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który podlega
przekazaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zaświadczenia
wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego.

Art. 54g. 1. Organ paszportowy udostępnia z ewidencji paszportowej dane
dotyczące dokumentu lub jego posiadacza, z wyłączeniem danych biometrycznych
w postaci odcisków palców, na jednorazowy wniosek podmiotu, o którym mowa
w art. 54a, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, dane udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 54h. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia
wzór wniosku o:
1) udostępnienie danych z ewidencji paszportowych i z centralnej ewidencji
w trybie jednostkowym,
2) udostępnianie danych z centralnej ewidencji w trybie pełnej teletransmisji
danych,
3) udostępnienie dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1
– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania
danych oraz dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1.

Art. 55. (pominięty).

Art. 56. (pominięty).

Art. 57. (pominięty).

Art. 58. Polskie dokumenty podróży dla cudzoziemca i dokumenty podróży
przewidziane w Konwencji Genewskiej wydane przed dniem wejścia w życie ustawy
zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Art. 59. (pominięty).

Art. 60. 1. Dokumenty paszportowe wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.
2. Do postępowań w sprawach wydania, odmowy wydania lub unieważnienia
paszportu, wszczętych przed wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 61. Dokumentacja paszportowa tworzona na zasadach dotychczasowych
stanowi akta paszportowe paszportów wydanych do dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.

Art. 62. (pominięty).

Art. 63. (pominięty).

Art. 64. (pominięty).

Art. 65. Traci moc ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U.
z 1991 r. poz. 5, z 1997 r. poz. 739, z 2002 r. poz. 557 oraz z 2005 r. poz. 1479).

Art. 66. Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2006 r., z wyjątkiem
art. 16 w zakresie dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą, który
wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.