Wejscie w życie: 9 marca 2015

Ostatnia Zmiana: 19 września 2020

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej
budynków;
4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie
liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) budynku – należy przez to rozumieć budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.);
2) części budynku – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń w budynku
o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrębnego użytkowania,
w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku;
3) charakterystyce energetycznej – należy przez to rozumieć zbiór danych
i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku,
o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.
2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana
przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji
publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.
3. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, z wyłączeniem zaleceń
zawartych w tym świadectwie, umieszcza się w widocznym miejscu w zajmowanych
budynkach, o których mowa w ust. 2.
4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą budynku:
1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające
energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż
50 kWh/(m2∙rok).

Art. 4. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.
2. Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej, uwzględnia się
parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne
źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku.
3. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynków.

Art. 5. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej przekazuje osobie lub podmiotowi, który zlecił jego wykonanie,
świadectwo charakterystyki energetycznej w postaci papierowej, opatrzone numerem
nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz
podpisem osoby uprawnionej.

Art. 6. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku został sporządzony projekt techniczny, świadectwo
charakterystyki energetycznej tego budynku lub tej części budynku może być
opracowane w oparciu o charakterystykę energetyczną, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu
architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku.

Art. 7. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach
konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym przeznaczeniu,
stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia w energię,
mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych
w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji
techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może
być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych budynków charakterystykę
energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu technicznego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku, lub w oparciu o sporządzone dla
jednego z tych budynków świadectwo charakterystyki energetycznej.
2. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku o jednakowych
rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych, o takim samym
przeznaczeniu, stopniu zużycia, sposobie użytkowania oraz sposobie zaopatrzenia
w energię, mających wpływ na ich charakterystykę energetyczną i stwierdzonych
w szczególności na podstawie dokumentacji technicznej budynku albo inwentaryzacji
techniczno-budowlanej, w przypadku braku dokumentacji technicznej budynku, może
być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednej z tych części charakterystykę
energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych
odstępstw od projektu technicznego w zakresie charakterystyki energetycznej części budynku, lub w oparciu
o sporządzone dla jednej z tych części świadectwo charakterystyki energetycznej.

Art. 8. W przypadku gdy części budynku będące lokalami mieszkalnymi:
1) spełniają wymagania określone w art. 7 ust. 2,
2) mają jednakową powierzchnię użytkową,
3) są położone w bryle budynku w sposób pozwalający na przyjęcie jednakowych
charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie ich powierzchni
użytkowej, powierzchni przegród zewnętrznych oraz kubatury
– możliwe jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy tych
lokali, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali.

Art. 9. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku może być
opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej
budynku.
2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego
przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku
braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, o której mowa w ust. 1,
właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, a także najemcy w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku.

Art. 10. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:
1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;
2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które
poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio
nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży
albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu.
2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie
zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku w terminie
2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.
3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia
nie zostaną przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym
mowa w ust. 2, nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
w przypadku umowy najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo
zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia
umowy, zlecić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt
zbywcy albo wynajmującego.
4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2.

Art. 12. Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej
przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, jest obowiązany
umieścić kopię świadectwa charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu
w tym budynku, z wyłączeniem zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3, o ile dla tego
budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Art. 13. W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone
świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub
tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w reklamie dotyczącej
sprzedaży lub najmu budynku lub jego części wskaźnik rocznego zapotrzebowania na
energię końcową, wyznaczony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15.

Art. 14. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od
dnia jego sporządzenia.
2. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót
budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub
części budynku.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
części budynku, sposób sporządzania oraz wzory świadectw charakterystyki
energetycznej.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust.
1, uwzględni:
1) parametry techniczne konstrukcji budynku lub części budynku;
2) rodzaje systemów technicznych w budynku lub części budynku;
3) metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na
standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku;
4) metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na faktycznie
zużytej ilości energii.

Art. 16. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
nie może być sporządzane przez właściciela lub zarządcę tego budynku lub tej części
budynku oraz osobę, której przysługuje w tym budynku lub w tej części budynku
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego.

Art. 17. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
3) ukończyła:
a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera,
inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa,
magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu,
magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe,
których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką
energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych
budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami
energii, lub
4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą
wymagania, o których mowa w art. 17, na jej wniosek, do wykazu, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 1.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) adres do korespondencji;
3) adres poczty elektronicznej, o ile osoba wnioskująca posiada taki adres, przy
czym podanie adresu poczty elektronicznej jest nieobowiązkowe.
3. Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenia o:
a) zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku,
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 17 pkt 2;
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa
w art. 17 pkt 3 lub 4.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
5. Po wpisaniu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, osoba
uprawniona uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony
jest ten wykaz.

Art. 19. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w przypadku gdy osoba
wnioskująca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 17, odmawia, w drodze
decyzji, wpisania tej osoby do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.

Art. 20. 1. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej jest obowiązana do:
1) przechowywania sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej
przez okres 10 lat;
2) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki
energetycznej;
3) przechowywania dokumentów lub ich kopii i danych, na podstawie których
zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, przez okres
ważności tego świadectwa, a także do udostępniania tych dokumentów lub
danych na żądanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w przypadku,
o którym mowa w art. 36.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, termin
powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod
uwagę rodzaj i zakres zadań realizowanych przez osobę sporządzającą świadectwo
charakterystyki energetycznej.

Art. 21. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydaje decyzję o wykreśleniu osoby uprawnionej z wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1, w przypadku:
1) stwierdzenia:
a) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych osoby
uprawnionej,
b) nieprzestrzegania zakazu, o którym mowa w art. 16, przez osobę
uprawnioną,
c) skazania osoby uprawnionej prawomocnym wyrokiem za popełnienie
przestępstwa, o którym mowa w art. 17 pkt 2,
d) orzeczenia wobec osoby uprawnionej zakazu wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie albo utraty uprawnień do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez osobę uprawnioną,
w przypadku gdy osoba ta spełnia wyłącznie wymagania określone w art.
17 pkt 1, 2 i 4;
2) gdy na podstawie weryfikacji, o której mowa w art. 36, stwierdzi rażące
i oczywiste błędy w sporządzonym przez osobę uprawnioną świadectwie.

Art. 22. O ponowny wpis do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1,
można ubiegać się:
1) po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie wykreślenia
z wykazu, z przyczyn, o których mowa w art. 21 pkt 1 lit. b i pkt 2, stała się
ostateczna;
2) od dnia ustania przyczyn wykreślenia z wykazu, o których mowa w art. 21 pkt
1 lit. a, c i d.

Art. 23. 1. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki
w czasie ich użytkowania kontroli:
1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania,
z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich
mocy do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW
do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub
stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy
cieplnej ponad 100 kW;
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności
energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej
nominalnej większej niż 12 kW.
2. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę
sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.
3. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich
efektywność energetyczną.

Art. 24. 1. Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku
może dokonywać osoba, która posiada:
1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
2) kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpisuje osobę spełniającą wymagania, o których
mowa w ust. 1, na jej wniosek, do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) adres do korespondencji;
3) adres poczty elektronicznej, o ile osoba wnioskująca posiada taki adres, przy
czym podanie adresu poczty elektronicznej jest nieobowiązkowe.
4. Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku;
2) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa
w ust. 1.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Po wpisaniu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, osoba
uprawniona uzyskuje dostęp do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony
jest ten wykaz.

Art. 25. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w przypadku gdy osoba
wnioskująca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 24 ust. 1, odmawia,
w drodze decyzji, wpisania tej osoby do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt
2.

Art. 26. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wydaje decyzję w sprawie
wykreślenia osoby uprawnionej z wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2, w
przypadku stwierdzenia:
1) rażących i oczywistych błędów w sporządzonym protokole z kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji na podstawie weryfikacji, o której mowa
w art. 36;
2) orzeczenia wobec osoby uprawnionej zakazu wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie albo utraty uprawnień do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie przez osobę uprawnioną;
3) nieposiadania kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad
eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych;
4) spełnienia łącznie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3, w przypadku osoby,
która posiada zarówno uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak
i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych.

Art. 27. O ponowny wpis do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2,
można ubiegać się:
1) po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie wykreślenia
z wykazu, z przyczyny, o której mowa w art. 26 pkt 1, stała się ostateczna;
2) od dnia ustania przyczyn wykreślenia z wykazu, o których mowa odpowiednio
w art. 26 pkt 2–4.

Art. 28. 1. Z przeprowadzonej kontroli systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji sporządza się protokoły.
2. Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji sporządza
się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.
3. Osoba przeprowadzająca kontrolę systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji przekazuje osobie zlecającej kontrolę protokół w postaci papierowej,
opatrzony numerem nadanym w systemie teleinformatycznym.
4. Protokół jest podpisywany przez osobę przeprowadzającą kontrolę systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji i osobę zlecającą kontrolę.

Art. 29. 1. Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji
zawierają:
1) dane identyfikacyjne budynku;
2) dane identyfikacyjne systemu;
3) ocenę sprawności systemu;
4) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które
poprawią efektywność energetyczną systemu.
2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do przechowywania
protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji przez okres
użytkowania budynku.

Art. 30. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzory protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji, mając na uwadze zapewnienie poprawności i jednolitości tych
protokołów.

Art. 31. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr
charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje wykazy:
1) osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
2) osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
3) świadectw charakterystyki energetycznej;
4) protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
5) budynków, o których mowa w art. 3 ust. 2.
2. Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków jest prowadzony
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294).
3. Wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, udostępnia się za
pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa.

Art. 32. Wykazy, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 i 2, zwane dalej
„wykazami osób uprawnionych”, zawierają:
1) imię i nazwisko;
2) w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
3) numer wpisu;
4) datę wpisu.

Art. 33. 1. Osoba wpisana do wykazów osób uprawnionych informuje ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa o zmianach:
1) dotyczących spełnienia wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 17 i art.
24 ust. 1,
2) danych, o których mowa odpowiednio w art. 18 ust. 2 oraz art. 24 ust. 3
– w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
2. W przypadku zmian:
1) dotyczących spełnienia wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 17 i art.
24 ust. 1,
2) danych, o których mowa odpowiednio w art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 24 ust. 3 pkt 1
– osoba wpisana do wykazów osób uprawnionych jest obowiązana do przekazania
kopii dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę.

Art. 34. 1. Do wykazów osób uprawnionych wpisuje się także osoby świadczące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne, które są uprawnione do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub do kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwie, które zawarło
z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę
świadczenia usług, na ich wniosek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) adres do korespondencji;
3) adres poczty elektronicznej, o ile osoba wnioskująca posiada taki adres, przy
czym podanie adresu poczty elektronicznej jest nieobowiązkowe.
3. Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie o wpisie na listę lub do wykazu osób uprawnionych do
sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lub do kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji, prowadzonych w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami
członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług;
2) oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku.
4. Przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.

Art. 35. Świadectwa charakterystyki energetycznej i protokoły z kontroli
systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zawarte w wykazach, o których mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4, są zapisywane automatycznie po ich wygenerowaniu
w systemie teleinformatycznym przez osobę, która je sporządziła.

Art. 36. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przy użyciu systemu
teleinformatycznego, dokonuje weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej
oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, pod kątem
prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia oraz biorąc pod uwagę przepisy
techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.
2. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się z urzędu lub na wniosek:
1) właściciela lub zarządcy budynku lub części budynku, osoby, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osoby, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, podmiotu, który zlecił
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, lub podmiotu, który je
otrzymał w związku ze zbyciem lub najmem budynku lub części budynku –
w przypadku świadectw charakterystyki energetycznej;
2) właściciela lub zarządcy budynku – w przypadku protokołów z kontroli systemu
ogrzewania lub systemu klimatyzacji.
3. Dokonanie weryfikacji, o której mowa w ust. 1, na wniosek, następuje po
stwierdzeniu nieprawidłowości w tych dokumentach przez osoby lub podmioty,
o których mowa w ust. 2.

Art. 37. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokonywania i szczegółowy zakres weryfikacji świadectw
charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub
systemu klimatyzacji, mając na uwadze zapewnienie skuteczności tej weryfikacji oraz
uwzględniając wymagania w zakresie prawidłowego sporządzenia tych świadectw lub
protokołów.

Art. 38. 1. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, zawiera:
1) określenie organu zajmującego budynek;
2) powierzchnię użytkową budynku zajmowaną przez ten organ;
3) charakterystykę energetyczną budynku.
2. Wykaz, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5, nie obejmuje budynków
zajmowanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, Służbę Ochrony
Państwa, organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 38a. 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w celu realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje w zakresie, w jakim
nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa informuje o ograniczeniu, o którym mowa w ust.
1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą.
3. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa
w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 i 2020), minister właściwy
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa przechowuje dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom
zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu
polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób
posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w poufności.

Art. 38b. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez osobę, której
dane są przetwarzane w związku z realizacją przez ministra właściwego do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
zadań w zakresie:
1) prowadzenia postępowań kontrolnych,
2) prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
3) wpisywania i aktualizacji danych osób uprawnionych do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej oraz osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, spełniających wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 17, art. 22, art. 24, art. 27 oraz art. 34, do wykazów
osób uprawnionych,
4) weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli
systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 36
– nie wpływa na realizację zadań w tym zakresie.

Art. 39. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa opracowuje projekt
krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim
zużyciu energii, zwanego dalej „krajowym planem działań”.
2. Krajowy plan działań zawiera w szczególności:
1) definicję budynków o niskim zużyciu energii oraz ich szczegółowe cechy;
2) działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków
o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy
i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność, oraz
zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz
istniejących budynkach;
3) harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 2.
3. Krajowy plan działań przyjmuje, w drodze uchwały, Rada Ministrów.
4. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia krajowego planu działań przez Radę
Ministrów, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekazuje ten plan Komisji
Europejskiej.

Art. 40. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi kampanię
informacyjną służącą poprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Art. 41. Kto:
1) sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej, nie spełniając wymagań,
o których mowa w art. 17,
2) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2,
3) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1,
4) dokonuje kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, nie spełniając
wymagań, o których mowa w art. 24 ust. 1
– podlega karze grzywny.

Art. 42. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 41, następuje na
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694).

Art. 43. (pominięty).

Art. 44. (pominięty).

Art. 45. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 6 miesięcy od
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, przedstawi Radzie Ministrów projekt krajowego
planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu
energii, o którym mowa w art. 39 ust. 1.

Art. 46. Właściciele lub zarządcy budynków, określonych w art. 3 ust. 2, dla
których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie
przepisów dotychczasowych, są obowiązani do przekazania ministrowi właściwemu
do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

Art. 47. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy związanych z przekazywaniem i sporządzaniem świadectwa
charakterystyki energetycznej stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 48. Świadectwa charakterystyki energetycznej wydane na podstawie ustawy
zmienianej w art. 43 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Art. 49. 1. Osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków
stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową uzyskane przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 43,
zachowują te uprawnienia.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, niewpisane do rejestru, o którym mowa
w art. 5 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, wpisują się, na swój wniosek, do wykazu, o którym mowa w art.
31 ust. 1 pkt 1.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań niezbędnych do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących
samodzielną całość techniczno-użytkową, określonych w ustawie zmienianej w art. 43
w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, wpisane do rejestru, o którym mowa w art.
5 ust. 14 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu obowiązującym przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, minister właściwy do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wpisuje z urzędu do
wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1.

Art. 50. 1. Osoby spełniające przed dniem wejścia w życie ustawy wymagania
niezbędne do przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 5
i 6 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, wykonują kontrole systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji i wpisują się, na swój wniosek, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie wymagań niezbędnych do kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 5
i 6 ustawy zmienianej w art. 43 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Art. 51. (pominięty).

Art. 52. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 39 i art. 45, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.