Wejscie w życie: 28 sierpnia 1997

Ostatnia Zmiana: brak

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Art. 1. Ustawa określa ogólne zasady działania bibliotek.

Art. 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się
odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Art. 3. 1. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu
dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów
dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
2. Prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny, na zasadach
określonych w ustawie.

Art. 4. 1. Do podstawowych zadań bibliotek należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych;
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz
prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach
własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także
współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
2. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności
bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej,
popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Art. 5. Materiałami bibliotecznymi są w szczególności dokumenty zawierające
utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od
nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

Art. 6. 1. Zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla
dziedzictwa narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny.
2. Narodowy zasób biblioteczny podlega szczególnej ochronie.
2a. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego działa Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Do zakresu
działania Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego
zasobu bibliotecznego, należy w szczególności:
1) opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do
narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawianie ministrowi propozycji
dotyczących zatwierdzenia tych wniosków;
2) opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym;
3) opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu
bibliotecznego.
2b. Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego liczy 10 członków.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje
w skład Rady na okres 4 lat:
1) po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej,
Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
Polskiej Akademii Nauk i Krajowej Rady Bibliotecznej;
2) dyrektora Biblioteki Narodowej jako przewodniczącego Rady.
2c. Szczegółowy tryb pracy Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego
określa regulamin nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu
bibliotecznego, a także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do
narodowego zasobu bibliotecznego, określi organizację tego zasobu oraz zasady
i zakres jego szczególnej ochrony, uwzględniając charakter historyczny zbiorów
i charakter edukacyjny bibliotek włączonych do wykazu.

Art. 6a. 1. Materiały biblioteczne wchodzące w skład narodowego zasobu
bibliotecznego, które nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), nie mogą być wywożone za granicę na stałe,
z wyjątkiem przypadków określonych w art. 26 i art. 42 ustawy z dnia 25 maja 2017 r.
o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. poz. 1086 oraz z 2018 r. poz. 770), gdy
wywóz odbywa się w wykonaniu prawomocnego wyroku nakazującego zwrot
zagranicznego narodowego dobra kultury, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy,
na terytorium państwa Unii Europejskiej albo na podstawie pozwoleń, o których
mowa w art. 39 ust. 1 lub art. 43 ust. 1 tej ustawy.
2. Materiały biblioteczne wchodzące w skład narodowego zasobu
bibliotecznego, które nie stanowią zabytków w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, mogą być czasowo
wywożone za granicę po uzyskaniu:
1) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz materiału bibliotecznego za
granicę albo
2) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz materiału
bibliotecznego za granicę, albo
3) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz materiału
bibliotecznego za granicę.
3. Pozwolenia, o których mowa w ust. 2, wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej.
4. Do pozwoleń, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 53–57 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres danych, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa
w ust. 2,
2) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2,
3) wzory pozwoleń, o których mowa w ust. 2
– uwzględniając potrzebę zapewnienia skutecznej identyfikacji materiałów
bibliotecznych, o których mowa w ust. 2, oraz wskazania we wniosku o wydanie
pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, imienia i nazwiska przynajmniej 2 osób
uprawnionych do podpisania wykazu wywożonych materiałów bibliotecznych
dołączanego do tego pozwolenia.

Art. 7. 1. Krajowa Rada Biblioteczna, zwana dalej „Radą”, działa przy ministrze
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek;
2) koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych;
3) stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa;
4) opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek;
5) okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej;
6) przedstawianie opinii w sprawie połączenia biblioteki z instytucją kultury
niebędącą biblioteką.
3. W skład Rady powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor
Biblioteki Jagiellońskiej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych wskazani
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
czterej przedstawiciele bibliotek szkolnych, pedagogicznych i naukowych wskazani
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dwaj przedstawiciele
środowisk naukowych wskazani przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego i nauki oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.
4. Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego na okres pięciu lat.
5. Rada ze swojego grona wybiera przewodniczącego Rady.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może
odwołać członka Rady przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli nie
uczestniczy on w pracach Rady.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określa, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady, uwzględniając
sposób powoływania przewodniczącego Rady oraz jej sprawną obsługę
administracyjną.

Art. 8. 1. Biblioteki są organizowane i prowadzone przez podmioty zwane dalej
„organizatorami”.
2. Organizatorami bibliotek są:
1) ministrowie i kierownicy urzędów centralnych;
2) jednostki samorządu terytorialnego.
3. Organizatorami bibliotek mogą być także:
1) osoby fizyczne;
2) osoby prawne;
3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Art. 9. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki,
odpowiadające jej zadaniom.
2. Organizator ma obowiązek zapewnić w szczególności:
1) lokal;
2) środki na:
a) wyposażenie,
b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów
bibliotecznych,
c) doskonalenie zawodowe pracowników.

Art. 10. Biblioteka może stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną albo
wchodzić w skład innej jednostki.

Art. 11. 1. Biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na
podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora.
2. Akt o utworzeniu biblioteki określa:
1) nazwę, siedzibę, teren i zakres działania biblioteki;
2) źródła finansowania.
3. Statut określa w szczególności:
1) cele i zadania biblioteki;
2) organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii oraz
oddziałów;
3) nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki –
w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej;
4) źródła finansowania działalności biblioteki.
4. (uchylony)

Art. 12. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki
wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez
kierownika tej jednostki.

Art. 13. 1. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji
biblioteki.
2. Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu
o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości
informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również
zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz
oddziałów.
3. (uchylony)
4. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii
jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten
stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych.
5. Przepisów ust. 2–4 nie stosuje się do bibliotek wchodzących w skład innej
jednostki organizacyjnej.
6. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
7. Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi
instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań.
8. Połączenie, o którym mowa w ust. 7, wymaga zasięgnięcia opinii Rady
i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 14. 1. Usługi bibliotek, których organizatorami są podmioty określone
w art. 8 ust. 2, są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłaty mogą być pobierane:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia
międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać
kosztów wykonania usługi.
4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej
dyrektora (kierownika).

Art. 15. Przy bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ
o charakterze doradczym i opiniodawczym, na zasadach określonych w statucie.

Art. 16. 1. Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką państwa.
2. Biblioteka Narodowa posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Biblioteką Narodową sprawuje minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Szczegółowy zakres działania Biblioteki Narodowej i jej organów określa
statut nadany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

Art. 17. 1. Do zadań Biblioteki Narodowej należy prowadzenie działalności
bibliotecznej, bibliograficznej, naukowej, informacyjnej, konserwatorskiej,
poradniczej, wydawniczej, wystawienniczej i usługowej, a w szczególności:
1) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wieczyste archiwizowanie
materiałów bibliotecznych powstałych w Polsce oraz za granicą a dotyczących
Polski;
2) opracowywanie i wydawanie bibliografii narodowej;
3) prowadzenie badań z zakresu bibliotekoznawstwa, nauki o książce i pokrewnych
dziedzin wiedzy;
4) doskonalenie merytorycznej działalności bibliotek w kraju i pomoc bibliotekom
polskim za granicą;
5) prowadzenie ośrodków znormalizowanych numerów wydawnictw zwartych
i wydawnictw ciągłych.
2. Biblioteka Narodowa prowadzi działalność metodyczną i unifikacyjną
w zakresie bibliotekarstwa, bibliografii, zastosowań nowoczesnych technologii
bibliotecznych oraz konserwacji materiałów bibliotecznych.
3. Przy Bibliotece Narodowej działa, na zasadach określonych w jej statucie,
Rada Naukowa, której członków powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek dyrektora Biblioteki Narodowej.

Art. 18. 1. Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych,
kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą
w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek
samorządu terytorialnego.
3. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo
wchodzić w skład innej instytucji kultury, w tym powstałej w wyniku połączenia,
o którym mowa w art. 13 ust. 7.
4. Organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki publicznej
wchodzącej w skład innej instytucji kultury określa organizator w statucie tej
instytucji kultury.

Art. 19. 1. Biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający
mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
2. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną,
wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.
3. Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę
publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie
porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją
siedzibę na obszarze powiatu.
4. Samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewódzką
bibliotekę publiczną.
5. Biblioteki samorządowe mogą zawierać, za zgodą organizatora, porozumienia
z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi
bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

Art. 20. 1. Do zadań wojewódzkiej biblioteki publicznej należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz
dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego,
organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie
i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów
informacyjnych o charakterze regionalnym;
3) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu,
organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie
organizatorom propozycji zmian w tym zakresie;
4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe
i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.
2. Biblioteka publiczna, której organizatorem jest powiat lub miasto na prawach
powiatu, działająca w mieście będącym siedzibą samorządu województwa, może
wykonywać zadania, o których mowa w ust. 1, na podstawie porozumienia zarządu
województwa z organem wykonawczym powiatu lub miasta na prawach powiatu.
Porozumienie w szczególności określa wielkość środków finansowych, które wnoszą
strony porozumienia, niezbędnych do prowadzenia działalności przez bibliotekę.

Art. 20a. 1. Powiatowa biblioteka publiczna realizuje odpowiednio zadania
określone w art. 20 w ust. 1 w pkt 1, 2, 4 i 5 oraz współdziała z wojewódzką biblioteką
publiczną.
2. Biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina działająca w mieście
będącym siedzibą samorządu powiatowego, może wykonywać zadania, o których
mowa w ust. 1, na podstawie porozumienia zarządu powiatu z wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta). Porozumienie powinno zawierać ustalenia określone w art.
20 ust. 2.

Art. 21. 1. Biblioteki naukowe:
1) służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów
bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac
naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
2) prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa
i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin
nauki.
2. Do bibliotek naukowych należą:
1) Biblioteka Narodowa;
2) biblioteki, których organizatorami są szkoły wyższe;
3) biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk;
4) biblioteki, których organizatorami są jednostki badawczo-rozwojowe;
5) inne biblioteki.
3. Wykaz bibliotek naukowych prowadzi Biblioteka Narodowa.
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb zaliczania bibliotek, o których mowa
w ust. 2 pkt 5, do bibliotek naukowych oraz ustali ich wykaz, uwzględniając specyfikę
zakresu ich działalności oraz potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania
przez nie zadań.

Art. 22. 1. Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty
służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej
i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. W tym
celu w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna.
2. Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty
i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej.
3. Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych
określają odrębne przepisy.

Art. 23. Zakłady pracy mogą prowadzić biblioteki fachowe i zakładowe.

Art. 24. 1. Biblioteki fachowe wspierają realizację zadań zakładów pracy oraz
służą potrzebom doskonalenia zawodowego pracowników.
2. Biblioteki zakładowe służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych
pracowników zakładów pracy i ich rodzin.

Art. 25. Centralna Biblioteka Niewidomych zapewnia obsługę biblioteczną
niewidomych oraz koordynuje działalność pokrewnych bibliotek i instytucji.

Art. 26. 1. W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej specjalnych grup
użytkowników prowadzone są biblioteki w podmiotach leczniczych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, w domach pomocy społecznej, w zakładach
karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także w jednostkach
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych.
2. Ministrowie właściwi w sprawach, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określą,
w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej, o której mowa
w ust. 1, oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej
obsługi, uwzględniając specyfikę ich działalności.

Art. 27. 1. W celu prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej
i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych
źródeł informacji, tworzy się ogólnokrajową sieć biblioteczną, zwaną dalej „siecią
biblioteczną”.
2. W skład sieci bibliotecznej wchodzą biblioteki publiczne.
3. Biblioteki inne niż określone w ust. 2 mogą być włączone do sieci
bibliotecznej, na wniosek właściwego organizatora, decyzją ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który w uzgodnieniu z
organizatorem wskazuje jednostkę sprawującą nadzór merytoryczny w zakresie
realizacji zadań określonych w ust. 5. Decyzja o włączeniu do sieci bibliotecznej może
podlegać uchyleniu w razie naruszenia przez bibliotekę obowiązków wynikających
z przynależności do sieci bibliotecznej.
4. Ewidencję bibliotek wchodzących w skład sieci bibliotecznej prowadzi
Biblioteka Narodowa.
5. Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do
współdziałania w zakresie:
1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów;
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych
i dokumentacyjnych;
3) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia
zawodowego pracowników bibliotek;
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ewidencji materiałów bibliotecznych, mając na uwadze zapewnienie sprawnej
realizacji zadań bibliotek.

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. 1. Pracownicy zatrudnieni w bibliotekach na stanowiskach
bibliotekarskich tworzą grupę zawodową bibliotekarzy.
2. W bibliotekach mogą być zatrudnione osoby z wykształceniem średnim lub
średnim branżowym.

Art. 29a. 1. Kto bez pozwolenia wywozi za granicę materiał biblioteczny, który
nie stanowi zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, znajdujący się w narodowym zasobie
bibliotecznym lub po wywiezieniu go za granicę nie sprowadza do kraju w okresie
ważności pozwolenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 sąd orzeka, a w razie
skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd może orzec, nawiązkę na wskazany
cel społeczny związany z opieką nad zabytkami w wysokości od trzykrotnego do
trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).

Art. 30. (pominięty).

Art. 31. 1. Traci moc ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U.
poz. 63, z 1984 r. poz. 129, z 1989 r. poz. 155 i 192, z 1990 r. poz. 198 oraz z 1996 r.
poz. 722).
2. (pominięty)

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.