Wejscie w życie: 1 kwietnia 1999

Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

Art. 1. Ustawa określa zakres działów administracji rządowej, zwanych dalej
„działami”, oraz właściwość ministra kierującego danym działem.

Art. 2. Ustawę stosuje się odpowiednio do przewodniczących określonych
w ustawach komitetów, którzy są powołani w skład Rady Ministrów – z zastrzeżeniem
przepisów tych ustaw dotyczących kierowania działem przez komitet oraz
z zastrzeżeniem art. 18.

Art. 3. 1. Ustalenie szczegółowego zakresu działania ministra kierującego
określonym działem następuje na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), z uwzględnieniem
przepisów niniejszej ustawy.
2. Podział ministerstwa na komórki organizacyjne, dokonywany zgodnie
z art. 39 ustawy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia podział na działy w ten sposób,
że działowi odpowiada w całości jeden lub więcej departamentów.

Art. 4. 1. Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra
właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.
2. Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach
z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw
zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.
3. Ministrowie właściwi do spraw oznaczonych nazwą danego działu mogą
wykonywać inne zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.
4. Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3
i 7, powierza się jednemu ministrowi.
5. (uchylony)

Art. 4a. 1. Minister kierujący działem administracji rządowej, z zastrzeżeniem
art. 33a ust. 4, jest właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania działalności należących do tego działu.
2. Uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz uznawanie
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego
działu oznacza uznawanie tych kwalifikacji w znaczeniu przewidzianym w Unii
Europejskiej.
3. Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze
rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 organ lub
jednostkę organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ
samorządu zawodowego, organizację gospodarczą, organ rejestrowy lub inny organ
realizujący zadania obejmujące sprawy należące do działu administracji rządowej,
którym kieruje dany minister, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań
w sprawie uznania kwalifikacji.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 instytut działający
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, mając na uwadze zakres działalności tego
instytutu i efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.

Art. 4b. Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy
w sprawach włączania kwalifikacji należących do tego działu do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji, funkcjonowania tych kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji oraz w sprawach nadzoru nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji
włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Art. 5. Ustala się następujące działy:
1) administracja publiczna;
1a) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo;
1b) aktywa państwowe;
2) budżet;
2a) energia;
3) finanse publiczne;
4) gospodarka;
5) gospodarka morska;
6) gospodarka wodna;
6a) gospodarka złożami kopalin;
7) instytucje finansowe;
7a) informatyzacja;
8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
8a) klimat;
9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
10) kultura fizyczna;
11) łączność;
12) (uchylony)
13) (uchylony)
14) obrona narodowa;
15) oświata i wychowanie;
16) praca;
17) rolnictwo;
18) rozwój wsi;
18a) rozwój regionalny;
18b) rynki rolne;
18c) rybołówstwo;
19) (uchylony)
20) sprawiedliwość;
21) szkolnictwo wyższe i nauka;
22) transport;
22a) turystyka;
23) środowisko;
23a) rodzina;
24) sprawy wewnętrzne;
25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;
26) zabezpieczenie społeczne;
27) sprawy zagraniczne;
28) zdrowie;
29) żegluga śródlądowa.

Art. 6. 1. Dział administracja publiczna obejmuje sprawy:
1) administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur
administracyjnych;
2) reform i organizacji struktur administracji publicznej;
3) zespolonej administracji rządowej w województwie;
4) podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych
i obiektów fizjograficznych;
4a) (uchylony)
4b) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń
zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
4c) usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń
zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;
5) (uchylony)
6) zbiórek publicznych;
7) prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność
lobbingową.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad
Krajową Komisją Uwłaszczeniową oraz, na podstawie kryterium zgodności z prawem,
nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.
3. Ilekroć właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego określa, na
podstawie przepisów odrębnych, terytorialny zakres działania podległych mu lub
nadzorowanych przez niego urzędów albo innych jednostek organizacyjnych, określenie to następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej.

Art. 7. Dział budżet obejmuje sprawy:
1) opracowywania budżetu państwa, wykonywania – z wyjątkiem spraw
zastrzeżonych do kompetencji ministra właściwego do spraw finansów
publicznych – budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa oraz
przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu państwa;
2) systemu finansowania:
a) samorządu terytorialnego,
b) sfery budżetowej,
c) bezpieczeństwa państwa;
3) wynikające z zarządzania długiem publicznym.

Art. 7a. 1. Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych
i paliw.
2. Do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy:
1) polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki
energetycznej Unii Europejskiej;
2) rynków energii, surowców energetycznych i paliw, rozwoju i wykorzystania
energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;
3) bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii,
surowców energetycznych i paliw;
4) infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych,
z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa
energetycznego kraju;
5) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej
w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach
organów Unii Europejskiej.
3. Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw
Materiałowych.
4. (uchylony)

Art. 8. 1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i
wydatków budżetu państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z
wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach,
w trybie i w granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:
1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat;
2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej
z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz
współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi;
3) realizację przepisów dotyczących ceł;
3a) współpracę w tworzeniu Wspólnej Taryfy Celnej;
4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa
i finansowanie samorządu terytorialnego;
5) dochodzenie należności Skarbu Państwa;
6) gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach;
7) rachunkowość i rewizję finansową;
8) prawo dewizowe;
9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego;
10) realizację kontroli prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową;
10a) koordynację kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora
finansów publicznych;
10b) sprawy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) (uchylony)
12) pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach publicznych.
3. (uchylony)
4. Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlega Szef
Krajowej Administracji Skarbowej.

Art. 9. 1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym
konkurencyjności gospodarki, współpracy gospodarczej z zagranicą, oceny
zgodności, miar i probiernictwa, własności przemysłowej, innowacyjności,
działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorczości i przemysłu, polityki zakupowej
państwa, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, oraz współpracy
z organizacjami samorządu gospodarczego.
2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:
1) kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności
gospodarczej;
2) podejmowania działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz
innowacyjności gospodarki polskiej;
3) polityki przemysłowej;
4) rozwoju przedsiębiorczości;
5) transformacji cyfrowej gospodarki;
6) transformacji do gospodarki obiegu zamkniętego;
7) rozwoju i wykorzystaniu energetyki prosumenckiej i rozproszonej;
8) formułowania założeń współpracy gospodarczej z zagranicą;
9) współpracy z organizacjami międzynarodowymi o charakterze gospodarczym
oraz prowadzenia działań w zakresie kształtowania i realizacji zasad wymiany
handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w szczególności
w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;
10) promocji gospodarki, w tym wspierania rozwoju eksportu i inwestycji polskich
za granicą oraz wspierania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych;
11) kontroli obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z porozumieniami i
zobowiązaniami międzynarodowymi;
12) wprowadzania środków administrowania obrotem z zagranicą towarami
i usługami, a także sprawy przywozu i wywozu technologii;
13) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie polityki
gospodarczej;
14) kształtowania i prowadzenia polityki kosmicznej, w tym na arenie
międzynarodowej, w szczególności w ramach współpracy z Unią Europejską
i Europejską Agencją Kosmiczną.
2a. W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 9–11, 13 i 14,
minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zagranicznych może tworzyć samodzielne stanowiska radców handlowych,
wydziały lub zespoły zadaniowe, działające w strukturze placówek zagranicznych
(dyplomacja ekonomiczna).
3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad Prezesem
Głównego Urzędu Miar i Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz nad
działalnością Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Urząd Dozoru
Technicznego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja
Kosmiczna.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki pełni funkcję koordynatora krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Art. 9a. 1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:
1) architektury;
2) budownictwa, w tym z zakresu efektywności energetycznej budynków;
3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;
4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;
5) geodezji i kartografii;
6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;
7) wspierania mieszkalnictwa;
8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków
zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków;
10) rodzinnych ogrodów działkowych;
11) infrastruktury informacji przestrzennej;
12) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju
i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju.

Art. 9b. 1. Dział aktywa państwowe obejmuje sprawy dotyczące
gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania praw majątkowych
i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów
Skarbu Państwa – z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych przypisane
są innym działom.
2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych reprezentuje Skarb
Państwa w zakresie określonym w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może inicjować politykę
państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego
racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji
polityki gospodarczej państwa.

Art. 10. 1. Dział gospodarka morska obejmuje sprawy:
1) transportu morskiego i żeglugi morskiej;
2) obszarów morskich;
3) portów i przystani morskich;
4) przemysłu stoczniowego;
5) ochrony środowiska morskiego;
6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do
przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
funkcjonujących w obszarze gospodarki morskiej, w tym ochrony interesów
Skarbu Państwa.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest organem administracji
morskiej w rozumieniu przepisów odrębnych.
3. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej podlegają urzędy
morskie.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej sprawuje nadzór nad Morską
Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (SAR), Centralną Morską Komisją
Egzaminacyjną, Akademią Morską w Gdyni, Akademią Morską w Szczecinie,
Instytutem Morskim w Gdańsku oraz izbami morskimi i Odwoławczą Izbą Morską w
Gdańsku z siedzibą w Gdyni na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Art. 10a. 1. Dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:
1) funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi
śródlądowej;
2) ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej;
3) przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej;
4) budowy, przebudowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych
o szczególnym znaczeniu transportowym;
5) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie
międzynarodowych dróg wodnych w zakresie zadań należących do działu;
6) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do
przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej, w tym ochrony interesów
Skarbu Państwa.
2. Ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej podlegają urzędy
żeglugi śródlądowej.

Art. 11. 1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy:
1) kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych;
2) utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność
Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami,
obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;
3) utrzymania śródlądowych dróg wodnych;
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania
urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji
przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa;
5) funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej
i państwowej służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu
jakości wód podziemnych;
6) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań
należących do działu;
7) określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad
działalnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Art. 11a. 1. Dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:
1) prowadzenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska,
racjonalnej gospodarki złożami węglowodorów, węgla brunatnego, węgla
kamiennego, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-
-magnezowej i miedzi, w obszarze objętym wydobyciem;
2) uzgadniania koncesji na wydobywanie udzielanych przez ministra właściwego
do spraw środowiska, w zakresie kopalin objętych własnością górniczą Skarbu
Państwa;
3) współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin, o których mowa w pkt 1;
4) kwalifikacji w zakresie górnictwa.
2. (uchylony)
3. Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Art. 12. 1. Dział instytucje finansowe obejmuje sprawy funkcjonowania rynku
finansowego, w tym sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy
inwestycyjnych i innych instytucji wykonujących działalność na tym rynku.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych wykonuje określone
w odrębnych przepisach zadania w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz
inicjuje politykę Rządu dotyczącą rynku papierów wartościowych.
3. (uchylony)

Art. 12a. 1. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:
1) informatyzacji administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania
publiczne;
2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;
3) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji;
4) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji;
5) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji;
6) rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu
cyfrowemu;
7) rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;
8) kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych;
9) telekomunikacji;
10) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze cywilnym;
11) rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz
Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów
Paszportowych;
12) ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart
parkingowych;
13) nadzoru nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu przepisów o usługach
zaufania;
13a) identyfikacji elektronicznej.
14) (uchylony)
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem
Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 13. 1. Dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
obejmuje sprawy:
1) udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów Unii
Europejskiej;
2) zgodności polskiego systemu prawa z prawem Unii Europejskiej oraz ochrony
interesów Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z instytucjami i organami Unii
Europejskiej, w tym w postępowaniach przed organami sądowymi Unii
Europejskiej, a także przed Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA);
3) przygotowania organów administracji rządowej do wykonywania zadań
wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
2. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w szczególności:
1) inicjuje i opracowuje dokumenty rządowe w sprawach związanych
z funkcjonowaniem i politykami Unii Europejskiej, w tym w zakresie wyzwań
dla integracji europejskiej, reform polityk Unii Europejskiej i reform
instytucjonalnych w Unii Europejskiej;
2) kształtuje i koordynuje stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej związane
z udziałem w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej;
3) opracowuje strategię polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii
Europejskiej oraz opiniuje dokumenty rządowe pod względem spójności z tą
strategią.
3. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w szczególności:
1) koordynuje proces wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu
prawa;
2) przedstawia Radzie Ministrów, na zasadach określonych w regulaminie pracy
Rady Ministrów, opinie o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowych
projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz opinie o zgodności
z prawem Unii Europejskiej projektów umów międzynarodowych;
3) opiniuje, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu oraz regulaminie
Senatu, projekty ustaw co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej;
4) koordynuje udział w postępowaniach w sprawie naruszenia przez
Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje
i organy Unii Europejskiej;
5) zapewnia reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed
organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
6) monitoruje wykonywanie wyroków organów sądowych Unii Europejskiej.
4. Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności:
1) inicjuje i koordynuje działania związane ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą
Polską prezydencji w Radzie Unii Europejskiej;
2) inicjuje i koordynuje działania dotyczące zatrudnienia obywateli polskich
w instytucjach i organach Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem
art. 32 ust. 2 pkt 6b.

Art. 13a. 1. Dział klimat obejmuje sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju,
w szczególności w zakresie:
1) udziałów w kształtowaniu polityki klimatycznej, w tym w ramach Unii
Europejskiej, w szczególności w negocjacjach dotyczących polityki
międzynarodowej w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju;
2) wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym w zakresie
zarządzania środkami na cele transformacji ekologicznej i klimatycznej,
w szczególności zarządzania aukcjami uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych oraz zagospodarowania uzyskanych w ich wyniku środków,
z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa
dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
3) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego
zasobów, z zastrzeżeniem art. 28;
4) ekologicznych warunków życia wynikających z ochrony powietrza, ochrony
powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i ochrony przed polami
elektromagnetycznymi;
5) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu
środowiska;
6) systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
7) gospodarki odpadami, w tym jako element gospodarki o obiegu zamkniętym;
8) wspierania, w tym promocji, ekologicznych innowacji i technologii,
z uwzględnieniem celów transformacji klimatycznej i energetycznej;
9) zarządzania i koordynacji programami w zakresie upowszechniania, rozwoju
i promocji wykorzystywania technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych,
w tym w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz transportu;
10) społeczno-ekonomicznych aspektów transformacji ekologicznej i klimatycznej;
11) efektywności energetycznej;
12) rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
13) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie
zadań należących do działu.
2. Minister właściwy do spraw klimatu sprawuje nadzór nad Prezesem
Państwowej Agencji Atomistyki, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska,
Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Art. 14. 1. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy
rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz
sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością,
w szczególności w zakresie:
1) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
2) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
3) działalności muzeów;
4) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady
i ich stref ochronnych;
5) działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego
oraz ich ochrony;
6) wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa;
7) edukacji kulturalnej;
8) wystaw artystycznych;
9) polityki audiowizualnej, w szczególności w zakresie prasy, radia, telewizji
i kinematografii;
10) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz
społeczno-kulturalnych;
11) wymiany kulturalnej z zagranicą;
12) działalności widowiskowej i rozrywkowej;
13) restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
14) udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury,
urbanistyki i planowania przestrzennego.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
sprawuje nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
3. (uchylony)

Art. 15. Dział kultura fizyczna obejmuje sprawy:
1) sportu;
2) wychowania fizycznego;
3) rehabilitacji ruchowej.

Art. 16. Dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Art. 17. (uchylony).

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. 1. Dział obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:
1) obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej
„Siłami Zbrojnymi”,
1a) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w wymiarze militarnym,
2) udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji
międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań
militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
3) umów offsetowych
– chyba że na mocy odrębnych przepisów określone sprawy należą do zakresu zadań
i kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub innych organów
państwowych.
2. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje zadania
i kompetencje Ministra Obrony Narodowej określone w art. 134 ust. 2 i 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r.
poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946).
3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Agencji
Mienia Wojskowego.

Art. 20. 1. Dział oświata i wychowanie obejmuje sprawy:
1) kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji
publicznej;
2) organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofinansowania zadań
państwa realizowanych przez te organizacje;
3) udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży;
4) międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.
2. (uchylony)
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania ministra
koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Art. 21. 1. Dział praca obejmuje sprawy:
1) zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
2) stosunków pracy i warunków pracy;
3) wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
4) zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;
5) związków zawodowych i organizacji pracodawców.
2. (uchylony)

Art. 22. 1. Dział rolnictwo obejmuje sprawy:
1) produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych;
2) nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego;
3) produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt;
4) ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz
ochrony zwierząt;
5) nadzoru nad jakością zdrowotną:
a) środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich
pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania, a także w
sprzedaży bezpośredniej, rolniczym handlu detalicznym oraz działalności
marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia
niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w rolniczym handlu
detalicznym;
5a) nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami
medycznymi stosowanymi w weterynarii;
5b) nadzoru nad zdrowotną jakością pasz oraz sprawy organizmów genetycznie
zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie
zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie
zmodyfikowanych;
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-
-zawodowych rolników.
10) (uchylony)
11) (uchylony)
2. (uchylony)
3. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania
Odmian Roślin Uprawnych.

Art. 23. 1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:
1) kształtowania ustroju rolnego państwa;
2) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne;
3) scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału
i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi;
4) infrastruktury wsi, w szczególności:
a) melioracji, w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka wodna,
zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków
i gospodarki odpadami,
b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych działem
gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw nieobjętych działem
łączność,
c) prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej
i gospodarczej mieszkańców wsi;
9) ubezpieczenia społecznego rolników.
1a. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw
rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia
społecznego.
2. (uchylony)
3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
3a. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4. (uchylony)

Art. 23a. Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:
1) programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania
projektów strategii rozwoju;
2) programowania i realizacji polityki regionalnej, obejmującej również politykę
miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów
zdegradowanych społecznie i gospodarczo;
2a) (uchylony)
2b) (uchylony)
3) opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-
-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, w tym będących
podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i innych
źródeł zagranicznych;
4) wykonywania, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego
określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności;
5) opracowywania analiz i prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego,
regionalnego i przestrzennego, w tym raportu o rozwoju społeczno-
-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym kraju;
6) opiniowania zgodności rządowych strategii i programów rozwoju, w rozumieniu
przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ze średniookresową
strategią rozwoju kraju;
7) zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi,
z wyjątkiem programów zarządzanych przez zarządy województw, ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw
rybołówstwa;
8) zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich;
9) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je
zrzeszającymi, a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie
dotyczącym rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego
kraju;
10) koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych
programów operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programowych,
a także monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania;
11) partnerstwa publiczno-prywatnego;
12) koordynacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

Art. 23b. 1. Dział rynki rolne obejmuje sprawy przetwórstwa
i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-
-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych.
2. (uchylony)
3. Ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych podlega Inspekcja Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Art. 23c. 1. Dział rybołówstwo obejmuje sprawy:
1) rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego;
2) racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza;
3) gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego;
4) organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych
i organizacji międzybranżowych;
5) dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do
przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa
funkcjonujących w obszarze rybołówstwa, w tym ochrony interesów Skarbu
Państwa.
2. Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa podlega Główny Inspektor
Rybołówstwa Morskiego.
3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa sprawuje nadzór nad Morskim
Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem
Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.

Art. 24. 1. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy:
1) sądownictwa;
2) prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym
z przepisów odrębnych;
3) wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego
orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej;
4) tłumaczy przysięgłych;
5) nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086).
2. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowywanie
projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego.
3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest właściwy w sprawach
sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do
kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości
sędziowskiej.
4. Ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości podlega Centralny Zarząd
Służby Więziennej.

Art. 25. (uchylony).

Art. 26. 1. Dział szkolnictwo wyższe i nauka obejmuje sprawy szkolnictwa
wyższego i nauki, w tym sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi i ich finansowania,
a także sprawy działalności naukowej.
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki koordynuje
uznawanie kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych
oraz podejmuje działania mające na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych
kwalifikacji.

Art. 27. 1. Dział transport obejmuje sprawy:
1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności
budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad,
oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych;
1a) opłat za korzystanie z infrastruktury, o której mowa w pkt 1;
2) ruchu drogowego, kolejowego oraz lotniczego;
3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego
i lotniczego;
4) komunikacji publicznej.
2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu
Lotnictwa Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz
Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.
3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór
Techniczny oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Art. 27a. Dział turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania turystycznego
kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

Art. 28. 1. Dział środowisko obejmuje sprawy ochrony i kształtowania
środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,
w szczególności w zakresie:
1) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach
przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem
chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody;
2) geologii;
3) gospodarki zasobami naturalnymi;
4) leśnictwa;
5) ochrony lasów i gruntów leśnych;
6) łowiectwa;
7) edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia – w zakresie
zadań należących do działu;
8) mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie
zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami GMO w rozumieniu
przepisów o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz
organizmach genetycznie zmodyfikowanych, z wyjątkiem spraw związanych
z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie do obrotu żywności i środków
farmaceutycznych, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych
w zakresie niektórych zadań lub czynności określonych właściwymi przepisami
oraz kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska.
3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad działalnością
Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym
Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem
Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Art. 28a. Dział rodzina obejmuje sprawy:
1) uwarunkowań demograficznych w kraju;
2) opieki nad dzieckiem do lat 3;
3) ochrony i wspierania rodziny z dziećmi na utrzymaniu, w szczególności rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
4) rozwoju systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem;
5) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej,
organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny
i dziecka;
6) współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny
i dziecka.

Art. 29. 1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:
1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz
koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa;
3) zarządzania kryzysowego;
4) obrony cywilnej;
5) ochrony przeciwpożarowej;
6) (uchylony)
6a) (uchylony)
7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;
8) obywatelstwa;
9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, w zakresie ustalonym
w ustawach;
10) rejestracji stanu cywilnego w zakresie ustalonym w ustawie oraz zmiany imion
i nazwisk.
2. Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne
nadzorowane, podległe lub podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa, minister ten
przekazuje je niezwłocznie do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Prezesa Rady Ministrów.
3. (uchylony)
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju,
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej
oraz Służby Ochrony Państwa.

Art. 30. Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne obejmuje
sprawy:
1) stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami
i związkami wyznaniowymi;
2) związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych, integracją obywatelską i społeczną osób należących do
tych mniejszości, a także zachowaniem i rozwojem języka regionalnego.

Art. 31. 1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:
1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
2) funduszy emerytalnych;
3) pomocy społecznej i świadczeń dla osób i gospodarstw domowych znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
4) przeciwdziałania patologiom;
5) rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób
i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, a także dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych;
6a) ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości
socjalnej;
7) kombatantów i osób represjonowanych;
8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych
świadczeń leczniczych.
9) (uchylony)
10) (uchylony)
2. (uchylony)
2a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór
nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
3. Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego podlega Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Art. 32. 1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:
1) stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami
międzynarodowymi;
2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
w tym także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem
art. 13 ust. 1 pkt 2;
3) koordynacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
4) reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich osób
prawnych za granicą, a także współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą,
w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą;
5) współpracy rozwojowej, w tym pomocy humanitarnej;
6) kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;
6a) działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy
o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej;
6b) inicjowania i koordynowania działań dotyczących zatrudnienia obywateli
polskich w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych;
7) dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących
polską gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych
w ramach innych działów.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw określonych
w ust. 1 pkt 3 koordynuje działalność organów administracji rządowej oraz
podległych im jednostek przez:
1) coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę
Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki
zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok,
a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii
w zakresie spraw zagranicznych;
2) opiniowanie pod względem zgodności z dokumentem, o którym mowa w pkt 1,
i przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych
i wieloletnich planów współpracy zagranicznej ministrów;
3) współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej
relacjach międzynarodowych.
3. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 20 grudnia każdego roku, przyjmuje
dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1; na jego podstawie minister właściwy do
spraw zagranicznych przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informację
o zadaniach polskiej polityki zagranicznej.
4. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje
działalnością placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 i 284),
a także koordynuje działania związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:
1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii
Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska
w Przedstawicielstwie,
2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej
Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
obsługujące w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
– uwzględniając potrzebę zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie spraw
zagranicznych i członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
w szczególności udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów Unii Europejskiej, a także reprezentacji i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 33. 1. Dział zdrowie obejmuje sprawy:
1) ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
2) nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, wyrobami
medycznymi do diagnostyki in vitro, wyposażeniem wyrobów medycznych,
wyposażeniem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnymi
wyrobami medycznymi do implantacji i produktami biobójczymi oraz nad
produktami kosmetycznymi w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
3) organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
4) zawodów medycznych;
5) warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego, z wyłączeniem nadzoru nad
żywnością objętego działem rolnictwo, koordynacji bezpieczeństwa żywności,
a w szczególności nadzoru nad jakością zdrowotną żywności w procesie
produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu
z żywnością;
6) organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie wydawania decyzji
zezwalających na wprowadzanie do obrotu nowej żywności oraz w zakresie
wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych;
7) lecznictwa uzdrowiskowego;
8) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych
świadczeń leczniczych.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym
Inspektorem Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, a także
Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.
3. Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia podlega Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Art. 33a. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością
administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej,
wykonywaną przez:
1) (uchylony)
2) Główny Urząd Statystyczny;
3) (uchylony)
3a) (uchylony)
4) (uchylony)
5) Polski Komitet Normalizacyjny;
6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
7) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencję Wywiadu;
7a) Centralne Biuro Antykorupcyjne;
8) (uchylony)
9) (uchylony)
9a) (uchylony)
10) (uchylony)
11) (uchylony)
12) (uchylony)
13) (uchylony)
14) (uchylony)
15) Urząd Regulacji Energetyki;
16) (uchylony)
17) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa
w ust. 1, określają ustawy.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych
w odrębnych przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1.
4. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyznacza:
1) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania działalności, objętych działalnością administracji rządowej
wykonywaną przez urzędy określone w ust. 1, oraz wskazuje, który z tych
urzędów wyznaczony minister może upoważnić do wykonywania zadań
w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz w sprawach
uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności,
2) ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w tych zawodach
regulowanych oraz do spraw uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania tych działalności, dla wykonywania których właściwy jest więcej
niż jeden minister
– kierując się specyfiką poszczególnych zawodów regulowanych oraz działalności,
właściwością odpowiednich działów administracji rządowej, a także zakresem
działania urzędów, o których mowa w ust. 1.
5. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania działalności wskazany urząd albo podmioty, o których mowa w art. 4a
ust. 3.
6. Minister, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych oraz w sprawach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub
wykonywania działalności podmioty, o których mowa w art. 4a ust. 3.

Art. 33b. 1. Prezes Rady Ministrów wykonując politykę Rady Ministrów wydaje
kierownikom urzędów, o których mowa w art. 33a ust. 1, wiążące wytyczne
i polecenia.
2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć
rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 33c. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu naboru na
stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór, Prezes Rady Ministrów
może zarządzić ponowne przeprowadzenie naboru.

Art. 33d. Prezes Rady Ministrów koordynuje politykę mieszkaniową państwa
oraz kontroluje jej realizację.

Art. 34. 1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki
Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, a także przedkładania w tym
zakresie inicjatyw, projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów
normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie określonych
w regulaminie pracy Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister
wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy,
urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego
nadzorowane.
2. W sprawach indywidualnych decyzje centralnego organu administracji
rządowej są ostateczne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego, chyba że ustawa uprawnienie takie przyznaje ministrowi
kierującemu określonym działem administracji rządowej.

Art. 35. (uchylony).

Art. 36. Zadania i kompetencje ministra kierującego określonym działem
w stosunku do organów, w tym terenowych organów administracji rządowej
i jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych,
określają przepisy odrębne.

Art. 37. Minister kierujący określonym działem wykonuje określone
w odrębnych przepisach zadania z dziedziny obronności i ochrony bezpieczeństwa
Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów należą do innych
organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 38. 1. W celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym
działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami
organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami
samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji
pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk
zawodowych i twórczych.
2. Minister kierujący działem administracji rządowej podejmuje w odniesieniu
do tego działu czynności w zakresie współpracy z zagranicą we współpracy
z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, a w zakresie członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – we współpracy z ministrem
właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
3. Ministrowie w zakresie kierowanych przez nich działów administracji
rządowej opracowują roczne i wieloletnie plany współpracy zagranicznej.

Art. 38a. Minister kierujący określonym działem uczestniczy w krajowym
systemie notyfikacji norm i aktów prawnych, a w szczególności jest obowiązany do
niezwłocznego przekazania aktów prawnych i projektów aktów prawnych objętych
tym systemem do koordynatora krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych w celu dokonania ich notyfikacji Komisji Europejskiej oraz do odnoszenia
się podczas prac nad notyfikowanymi projektami aktów prawnych do stanowisk
zgłoszonych przez Komisję Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej,
a także do opracowywania stanowisk do projektów aktów prawnych notyfikowanych
przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 39. (pominięty).

Art. 40. (pominięty).

Art. 41. (pominięty).

Art. 42. (pominięty).

Art. 43. (pominięty).

Art. 44. (pominięty).

Art. 45. (pominięty).

Art. 46. (pominięty).

Art. 47. (pominięty).

Art. 48. (pominięty).

Art. 49. (pominięty).

Art. 50. (pominięty).

Art. 51. (pominięty).

Art. 52. (pominięty).

Art. 53. (pominięty).

Art. 54. (pominięty).

Art. 55. (pominięty).

Art. 56. (pominięty).

Art. 57. (pominięty).

Art. 58. (pominięty).

Art. 59. (pominięty).

Art. 60. (pominięty).

Art. 61. (pominięty).

Art. 62. (pominięty).

Art. 63. (pominięty).

Art. 64. (pominięty).

Art. 65. (pominięty).

Art. 66. (pominięty).

Art. 67. (pominięty).

Art. 68. (pominięty).

Art. 69. (pominięty).

Art. 70. (pominięty).

Art. 71. (pominięty).

Art. 72. (pominięty).

Art. 73. (pominięty).

Art. 74. (pominięty).

Art. 75. (pominięty).

Art. 76. (uchylony).

Art. 77. (uchylony).

Art. 78. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala:
1) zasady ewidencji należności i zobowiązań Skarbu Państwa;
2) warunki prowadzenia rozliczeń środków zgromadzonych na rachunkach
likwidacyjnych, w tym zasady stosowania kursów walut dla jednostek
rozliczeniowych.

Art. 79. (pominięty).

Art. 80. (pominięty).

Art. 81. (pominięty).

Art. 82. (pominięty).

Art. 83. (pominięty).

Art. 84. (pominięty).

Art. 85. (pominięty).

Art. 86. (pominięty).

Art. 87. (pominięty).

Art. 88. (pominięty).

Art. 89. (pominięty).

Art. 90. Ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministerstwie, należy
przez to rozumieć urząd obsługujący ministra właściwego do danych spraw
w rozumieniu ustawy.

Art. 91. (pominięty).

Art. 92. Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołany na
podstawie dotychczasowych przepisów, staje się Pełnomocnikiem Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy.

Art. 93. (uchylony).

Art. 94. (pominięty).

Art. 95. (uchylony).

Art. 96. 1. Tracą moc, z zastrzeżeniem art. 71, 72, 74 i art. 89, ustawy o urzędach
ministrów, w szczególności ustawy:
1) z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U.
poz. 115 oraz z 1984 r. poz. 34);
2) z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. poz. 112);
3) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej (Dz. U. poz. 175 oraz z 1990 r. poz. 172);
4) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji
Narodowej (Dz. U. poz. 178, z 1990 r. poz. 385, z 1991 r. poz. 425 oraz z 1996 r.
poz. 496);
5) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej (Dz. U. poz. 407);
6) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz. U.
poz. 408, z 1990 r. poz. 504 oraz z 1995 r. poz. 310);
7) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. poz. 433 oraz z 1991 r. poz. 444
i 492);
8) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej (Dz. U. poz. 434, z 1991 r. poz. 24 oraz z 1997 r. poz. 770);
9) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 490).
2. Pozostają w mocy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196).

Art. 97. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.