Art. 9. 1. Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego obiektu
budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu dołącza się projekt
architektoniczno-budowlany oraz szkic usytuowania obiektu sporządzone w sposób,
który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
1a. Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego odbudowy obiektu
budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. b, dołącza się projekt
zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
2. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego dołącza się:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
2a. Odbudowa obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a, nie jest
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), o ile
zachowane są parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną
dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu.
3. W sprawach dotyczących wniosków o pozwolenie na budowę lub na rozbiórkę
obiektów budowlanych przepisów art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo
budowlane nie stosuje się.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań