Art. 9. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej współdziałają
z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi
w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na
osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
2. Organy administracji rządowej lub samorządowej mogą zlecać realizację
zadań określonych w ustawie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020).

Art. 9a. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.
3a. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także
przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli Żandarmeria Wojskowa złoży
taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku z
zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.
4. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
5. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy
oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na
pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków.
7. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
8. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień
zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta
a podmiotami, o których mowa w ust. 3, 3a lub 5.
9. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia
ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy
społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Dz. U. poz. 1818) – centrum usług społecznych.
10. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu
rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach.
11. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.
11a. W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową
stosujących przemoc w rodzinie, w skład grup roboczych mogą wchodzić
także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.
12. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także
przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
13. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują
zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
14. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb
zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów
występujących w indywidualnych przypadkach.
15. Rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania.

Art. 9b. 1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie
działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie;
2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz efektów tych działań.

Art. 9c. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w
zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, przetwarzają
dane:
1) osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie,
oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie:
a) imię i nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) wiek,
d) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu,
jeżeli posiada,
f) informacje o stanie zdrowia,
g) informacje o nałogach,
h) informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
i) informacje o sytuacji rodzinnej,
j) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania,
k) informacje o sytuacji mieszkaniowej;
2) innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie z osobą, wobec
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą
stosującą przemoc w rodzinie:
a) imię i nazwisko,
b) stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że
stosuje przemoc w rodzinie, lub z osobą stosującą przemoc w rodzinie,
c) wiek,
d) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania,
e) w przypadku dzieci – dane szkoły i klasy, do której uczęszcza dziecko;
3) osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz
osób stosujących przemoc w rodzinie:
a) imię i nazwisko,
b) wiek,
c) stan cywilny,
d) adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu,
jeżeli posiada,
f) stosunek pokrewieństwa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie lub z osobą dotkniętą przemocą w
rodzinie,
g) informacje o stanie zdrowia,
h) informacje o nałogach,
i) informacje o skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
j) informacje o sytuacji zawodowej i źródłach utrzymania;
4) osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz
świadków przemocy:
a) imię i nazwisko,
b) adres miejsca zamieszkania,
c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu,
jeżeli posiada.
2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które
uzyskali przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten
rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym
oraz w grupach roboczych.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa
w art. 9b ust. 2 i 3, członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych
składają organowi, o którym mowa w art. 9a ust. 2, oświadczenie o następującej
treści: „Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem
przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych
osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.”.
4. Poza przypadkami wskazanymi w ustawie do dokumentacji wytworzonej
przy realizacji zadań, o których mowa w art. 9b, dostęp mają wyłącznie członkowie
zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych oraz osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 i 3.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mają dostęp do dokumentacji, z
wyłączeniem dostępu do dokumentacji zawierającej dane osób dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz osób zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy
w rodzinie, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub osób
zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie, w szczególności z
wyłączeniem dostępu do:
1) formularzy „Niebieska Karta” zawierających dane osób dotkniętych
przemocą w rodzinie;
2) protokołów z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych,
chyba że dotyczą wyłącznie działań podejmowanych wobec osób, co do
których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, oraz osób
stosujących przemoc w rodzinie;
3) notatek i dokumentów wytworzonych przy realizacji zadań, o których mowa
w art. 9b, chyba że dokumenty te dotyczą wyłącznie działań podejmowanych
wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w
rodzinie, oraz osób stosujących przemoc w rodzinie;
4) innych dokumentów zgromadzonych przy realizacji zadań, o których mowa
w art. 9b, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie życia,
zdrowia lub bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub osób
zgłaszających podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
6. Administratorem danych przetwarzanych na podstawie przepisów
niniejszego artykułu jest ośrodek pomocy społecznej zapewniający obsługę
organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.
7. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony
danych osobowych polegają co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób
posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Art. 9d. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny
dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie
wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych
i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji,
oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia
przemocy w rodzinie.
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę
„Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje
o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie
formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych
czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec
członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub
przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie
Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez
przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na
uwadze skuteczność działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro
tych osób.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Wejscie w życie 21 listopada 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2020
  • Ost. zmiana na stronie 08 12 2020

Powiązania

brak powiązań