Art. 9. 1. Środki przeznaczane przez kredytobiorcę na spłatę kredytów
mieszkaniowych według zasad określonych w art. 7 i 8 zaliczane są w pierwszej
kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i tryb rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu
państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze
środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów
mieszkaniowych, w tym sposób oprocentowania odsetek przejściowo
wykupionych oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o zawieszenie spłaty
kredytu, uwzględniając zapewnienie sprawności udzielania pomocy państwa w tym zakresie.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno określać
w szczególności:
1) wzory formularzy rozliczeń;
2) szczegółowe zasady rozliczania przez banki środków wpłacanych przez
kredytobiorców, o których mowa w art. 7, art. 8, art. 8a i art. 11 ust. 1, na
spłatę kredytów mieszkaniowych;
3) szczegółowe zasady zawierania umów, o których mowa w art. 4 ust. 3, i ich zakres.

Art. 9a. 1. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokona wpłat
przekraczających miesięczną wysokość obciążających go spłat, określoną w art. 7
lub 11, bank zalicza dodatkowe wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia
kredytobiorcy wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez Skarb Państwa
umów poręczenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o objęciu poręczeniami
Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych, a w drugiej
kolejności na spłatę skapitalizowanych odsetek od kredytu, następnie zaś na spłatę kredytu.
2. Środki zaliczone na spłatę zadłużenia kredytobiorcy wobec Skarbu Państwa
z tytułu wykonania przez Skarb Państwa umów poręczenia, o których mowa
w ust. 1, nie stanowią nadwyżki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4.
3. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokona wpłat
przekraczających miesięczny poziom określony w art. 8, bank zalicza dodatkowe
wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań