Art. 8. 1. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, określa się zakres
i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia
dołącza się, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki. W razie
konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ administracji architektoniczno-
-budowlanej nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku
nieuzupełnienia tych dokumentów – sprzeciwia się w drodze decyzji.
1a. Do zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1
lit. b, w miejsce szkicu lub rysunku dołącza się projekt zagospodarowania działki lub
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany sporządzony w sposób, który nie
narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
2. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu
budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inne przepisy prawa lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie albo zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
2a. W przypadku odbudowy obiektów budowlanych, o której mowa w art. 4
pkt 1 lit. b, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu
budowlanego lub wykonania określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w przypadku obiektu wymagającego
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje się przed zamierzonym
terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można
przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwił się odbudowie w drodze decyzji.
4. Przepis ust. 3 stosuje się również do rozbiórek objętych, zgodnie z przepisami
ustawy – Prawo budowlane, obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę albo
dokonania zgłoszenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań