Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze
rozporządzenia, cofa akredytację, jeżeli agencja płatnicza nie spełnia wymaganych
kryteriów akredytacyjnych i nie wprowadzi w wyznaczonym terminie zmian, które
powinny być wprowadzone w celu spełnienia wszystkich kryteriów akredytacyjnych,
określając w szczególności:
1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej, której cofnięto akredytację;
2) przyczyny cofnięcia akredytacji;
3) datę cofnięcia akredytacji.
2. Agencja płatnicza, której została cofnięta akredytacja, niezwłocznie
przekazuje pełną dokumentację i bazy danych w zakresie udzielonej akredytacji
agencji płatniczej wskazanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań