Art. 8. 1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną w okresie od
dnia 21 października 1991 r. do dnia 31 marca 1995 r., wysokość obciążających
kredytobiorcę miesięcznych spłat nie może być niższa w całym okresie spłaty niż
25% udokumentowanych miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego.
Kredytobiorca jest obowiązany zapewnić bankowi możliwość kontroli spełnienia tego warunku.
2. Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się,
z zastrzeżeniem ust. 2b, wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego
po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po odliczeniu składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały
już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu gospodarstwa
domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej pomocy w zakresie dożywiania określonej w przepisach o ustanowieniu programu wieloletniego
„Posiłek w szkole i w domu”, pomocy materialnej udzielanej uczniom na
podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia wychowawczego
określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku
wychowawczego określonego w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość
Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznawanego na
podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
2a. (uchylony)
2b. W odniesieniu do rolników dochód, o którym mowa w ust. 2, ustala się
jako iloczyn powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego
dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309).
3. Przez udokumentowanie dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy,
o którym mowa w ust. 1 i art. 8a ust. 5, należy rozumieć w szczególności złożenie
przez kredytobiorcę oświadczenia o wysokości dochodów jego gospodarstwa
domowego ustalonych zgodnie z ust. 2 i 2b; w oświadczeniu kredytobiorcy
powinno znaleźć się pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania,
zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.

Art. 8a. 1. Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy
w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim
obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury, na wniosek
kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu na czas nie dłuższy niż 12 kwartałów
w całym okresie spłaty kredytu.
2. Na wniosek kredytobiorcy, o którym mowa w ust. 1, może być
przedłużone, o nie więcej niż 8 kwartałów, częściowe zawieszenie, pod
warunkiem, że kredytobiorca wnosi na poczet spłaty kredytu środki w wysokości
50% należnej kwoty spłaty.
3. Zawieszenie spłaty na podstawie ust. 1 i 2 nie ogranicza możliwości
skorzystania z uprawnień z art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 3 i art. 10a.
4. Do okresu zawieszenia spłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się
okresy zawieszenia spłaty kredytów wykorzystane od dnia 18 września 1997 r. Bez
względu na ilość i czas trwania przerw w korzystaniu z zawieszenia spłat na
podstawie ust. 1 i 2, okres ten nie może być dłuższy niż 20 kwartałów w całym
okresie spłaty kredytów.
5. Kredytobiorca, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obowiązany, na żądanie
banku lub spółdzielni mieszkaniowej, udokumentować wysokość dochodów
uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, będących
podstawą zawieszenia spłaty kredytu na dany kwartał.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań