Art. 8. 1. Przychody uzyskane przez przedsiębiorcę żeglugowego będącego
podatnikiem podatku tonażowego ze sprzedaży statków, w części niewykorzystanej
na nabycie własności lub udziału we współwłasności, remont, modernizację lub
przebudowę statków, w okresie 3 lat od dnia sprzedaży, są opodatkowane stawką
ryczałtową w wysokości 15%.
2. Podatek z tytułu, o którym mowa w ust. 1, podlega wpłacie, bez wezwania,
w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin
do wydatkowania przychodu na cele wskazane w tym przepisie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań