Art. 8. 1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe
według ustalonego wzoru,
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego
– za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy podatników,
w przypadku których wielkość podstawy opodatkowania określona zgodnie z art. 5
ust. 1–3, po zastosowaniu obniżeń określonych w art. 5 ust. 4–9, nie powoduje
powstania obowiązku wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniem co
do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, mając na względzie
umożliwienie identyfikacji podatnika oraz urzędu skarbowego, do którego
kierowana jest deklaracja, a także poprawne obliczenie przez podatnika podstawy
opodatkowania, w tym wszystkich kwot ją obniżających, oraz kwoty podatku.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Wejscie w życie 1 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2019
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań