Art. 8. 1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu
podatkowego lub na jego rachunek.
2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których
mowa w art. 1 ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej,
zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.
4. Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 lub art. 3a.
5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą
składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie,
o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty
opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub
samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie
wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań