Art. 8. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest obowiązany do
udzielania organizacji, na jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32
ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do udzielania organizacji, na
jej pisemny wniosek, informacji, o których mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1221/2009.
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust.
1 udzielają informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, na piśmie.
4. Udzielenie informacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze
względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) stosuje się odpowiednio.
6. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz organy określone w art. 4 ust.
1 mogą odmówić udzielenia informacji, jeżeli wniosek:
1) nie dotyczy informacji, o której mowa w art. 32 ust. 1 i 2 albo 4 rozporządzenia
(WE) 1221/2009;
2) jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
3) jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, właściwy organ, w terminie 14
dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w
terminie 14 dni.
8. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji.
9. W przypadku odmowy udzielenia informacji przepisy ust. 4 i 5 stosuje się
odpowiednio.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • Wejscie w życie 29 września 2011
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 11 2020

Powiązania

brak powiązań