Art. 8. 1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne
przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich
siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji
na swych rezydencjach i środkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych
w prawie i zwyczajach międzynarodowych;
2) cywilne lotniska i lądowiska;
3) cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą;
4) kapitanaty (bosmanaty) portów – na budynkach lub przed budynkami
stanowiącymi ich siedziby urzędowe.
2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady dotyczące postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, uwzględniając praktykę i zwyczaje istniejące w państwie przyjmującym,
określając sytuacje, w których podnoszenie flagi państwowej jest obowiązkowe, oraz
określając szczegółowo jej usytuowanie.
3. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi sposób podnoszenia flagi
państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na cywilnych lotniskach i lądowiskach oraz na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granicą.
4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób używania
flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez oddziały i jednostki Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas oficjalnych uroczystości poza granicami
państwa oraz w kontaktach międzynarodowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uwzględniając charakter uroczystości.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań