Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest członkiem
OpenPEPPOL i pełni rolę krajowej jednostki zarządzającej w ramach
OpenPEPPOL.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze porozumienia,
powierzyć instytutowi badawczemu w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) lub instytutowi
działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz w rozumieniu ustawy z dnia
21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227 oraz z
2020 r. poz. 284, 695 i 875) realizację niektórych zadań wynikających z pełnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roli krajowej jednostki zarządzającej w
ramach OpenPEPPOL, mając na uwadze zakres działalności tego instytutu i
zapewnienie efektywnego fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, zapewniając niezbędne finansowanie.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2, są finansowane z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki w formie
dotacji celowej.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w zakresie zadań, o których mowa
w ust. 2, współdziała z ministrem nadzorującym instytut badawczy.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Wejscie w życie 18 kwietnia 2019
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 01 11 2020

Powiązania

brak powiązań