Art. 8. 1. Wpis na listę doradców podatkowych następuje po złożeniu
ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub
osoby przez niego upoważnionej spośród członków Krajowej Rady Doradców
Podatkowych.
2. Rota ślubowania ma następujące brzmienie: „Przyrzekam, że jako doradca
podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą
sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam
w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań