Art. 8. 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po
przedstawieniu dokumentów określonych w art. 11 ust. 4b i 9.
2. W miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd
cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie na tym cmentarzu,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących.
3. Zarząd cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zwłok osób,
które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza.
4. Prawo to służy, obok osoby określonej w ust. 3, także jej bliskim, to jest
małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu i przysposobionym.
5. Zwłoki osób, o których mowa w ust. 3 i 4, powinny być przez zarząd
cmentarza traktowane na równi ze zwłokami osób należących do wyznania, do którego
należy cmentarz, a w szczególności pod względem wyznaczenia miejsca pochowania,
właściwego ceremoniału pogrzebowego i wznoszenia stosownych nagrobków.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  • Wejscie w życie 16 luty 1959
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 28 10 2020

Powiązania

brak powiązań