Art. 7. 1. Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa
zniszczonych w wyniku działania żywiołu:
1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych;
3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż
12 m nad poziomem terenu.
2. Zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
wymaga odbudowa obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem obiektów
gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych.
3. Odbudowa obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się na terenach Pomników Zagłady lub ich stref ochronnych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120), wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
4. W sprawach dotyczących zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu
art. 29 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane nie stosuje się.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań