Art. 7. 1. Celem objęcia szczególną opieką zdrowotną pracowników i byłych
pracowników zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest wprowadza się książeczkę badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest
zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest
w procesach technologicznych.
2. Książeczkę wystawia i przekazuje osobom, o których mowa w ust. 1,
pracodawca, a w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy – wojewódzki
ośrodek medycyny pracy. Podmiot wystawiający książeczki zobowiązany jest do
ich ewidencjonowania.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
wzór książeczki, sposób jej wypełniania i aktualizacji, uwzględniając czas
zatrudnienia w warunkach narażenia zawodowego na działanie pyłów azbestu oraz
szczegółowe parametry tego narażenia.

Art. 7a. 1. Pracownicy zakładów wymienionych w załączniku nr 4 do
ustawy, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 r. lub przed tą datą,
są uprawnieni do:
1) okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 229 § 5 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) bezpłatnego zaopatrzenia w leki związane z chorobami wywołanymi pracą
przy azbeście;
3) korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego oraz zwolnienia
z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym, o której mowa
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, finansowane są ze środków budżetu
państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
warunki, które muszą spełniać podmioty uprawnione do przeprowadzania
okresowych badań lekarskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sposób sprawowania
nadzoru nad ich przeprowadzaniem, tryb i zakres tych badań lekarskich, ich
częstotliwość oraz sposób dokumentowania, uwzględniając zasady profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w warunkach narażenia na
działanie czynników rakotwórczych i pyłów zwłókniających.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
wykaz leków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego z budżetem państwa kosztów tych leków, uwzględniając strukturę chorób i stosowane w leczeniu tych chorób leki.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb kierowania na leczenie uzdrowiskowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
2) tryb rozliczania przez instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
z budżetem państwa kosztów z tytułu odpłatności, o której mowa w ust. 1 pkt 3
– uwzględniając podmioty kompetentne pod względem merytorycznym
i formalnoprawnym do wystawiania skierowań i kwalifikowania na leczenie
uzdrowiskowe.
6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przysługują również
pracownikom zatrudnionym w zakładach, które, zgodnie z art. 1 ust. 3, produkują
wyroby zawierające azbest.

Art. 7b. 1. Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej azbest lub wyroby zawierające azbest, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto produkuje wyroby zawierające azbest lub
dokonuje obrotu azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  • Wejscie w życie 28 września 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań