Art. 7. 1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty, z zastrzeżeniem ust. 3, do dnia
31 maja 1992 r., wysokość obciążających kredytobiorcę miesięcznych spłat
przypadających na dany lokal nie może być niższa od iloczynu powierzchni
użytkowej lokalu oraz normatywu spłaty kredytu ustalanego w przeliczeniu na
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
2. Normatyw spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz kwoty
760 zł oraz liczby 300, z zastrzeżeniem ust. 2c i art. 11a.
2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku wysokość normatywu,
o którym mowa w ust. 1.
2b. Normatyw stosuje się od początku roku następującego po roku, w którym
został on ogłoszony.
2c. Kwota, o której mowa w ust. 2, ulega corocznie podwyższeniu na
następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym
kwota ta ulega podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
2d. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w terminie 15 dni po
upływie trzeciego kwartału, w komunikacie, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskaźnik, o którym mowa w ust. 2c.
3. Zasady spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1, mają także zastosowanie
do kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli kredyty te spełniały warunki przejściowego wykupienia
odsetek ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań