Art. 7. 1. Do zadań Komisji należy:
1) podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
kapitałowego;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz
wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem
w obrocie na rynku kapitałowym, w zakresie określonym przepisami prawa;
3) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie
funkcjonowania rynku kapitałowego;
4) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa.
2. Do zadań Komisji należy również przygotowywanie projektów aktów
prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.
3. Komisja może występować do właściwych organów z wnioskami o wydanie
lub zmianę przepisów wykonawczych przewidzianych przepisami ustaw.
4. (uchylony)

Art. 7a. Komisja wykonuje zadania w zakresie nadzoru przekazane przez
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na podstawie
art. 74 rozporządzenia 648/2012.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań