Art. 7. 1. Za wpis do rejestru EMAS Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
pobiera opłatę rejestracyjną. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 3000 zł.
2. Opłata rejestracyjna stanowi iloczyn stawki, o której mowa w ust. 3, oraz
współczynnika różnicującego, o którym mowa w ust. 5.
3. Stawka opłaty rejestracyjnej wynosi 1000 zł.
4. Organizacja, która składa wniosek o wpis do rejestru EMAS, wnosi opłatę
rejestracyjną na rachunek bankowy prowadzony przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Opłata rejestracyjna stanowi dochód budżetu państwa.
5. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
współczynniki różnicujące wysokość opłaty rejestracyjnej, uwzględniając formę
organizacyjną i liczbę osób zatrudnionych przez organizację oraz biorąc pod uwagę,
że opłata ta nie powinna stanowić przeszkody w zgłoszeniu do systemu dla małych i
średnich przedsiębiorstw.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • Wejscie w życie 29 września 2011
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 11 2020

Powiązania

brak powiązań