Art. 72. 1. Uzasadnienie orzeczenia sądu sporządza się na piśmie z urzędu,
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.
2. Orzeczenie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się obwinionemu i Rzecznikowi
Dyscyplinarnemu, a w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 4, także Krajowej
Radzie Doradców Podatkowych, ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych lub Ministrowi Sprawiedliwości.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań