Art. 70. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia, tryb przeprowadzania kontroli korzystania z udostępniania danych
w trybie ograniczonej teletransmisji danych, wzór upoważnienia do przeprowadzania
kontroli oraz wzór protokołu kontroli, mając na względzie konieczność ustalenia
istnienia interesu faktycznego do uzyskania danych oraz konieczność wykazania przez
podmioty, o których mowa w art. 68 ust. 4 pkt 2, odpowiedniego poziomu
zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz sprawność przeprowadzania
kontroli.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań