Art. 6. 1. Z budżetu państwa są przekazywane bankom środki w wysokości
oprocentowania naliczonego według stopy procentowej określonej w art. 5a, pod
warunkiem dokonywania przez kredytobiorcę spłat w wysokości wynikającej
z przepisów art. 7 i 8, z zastrzeżeniem art. 8a ust. 3.
1a. Warunek dokonywania przez kredytobiorcę spłat w wysokości
wynikającej z art. 7, z zastrzeżeniem art. 8a ust. 3, uważa się za spełniony także
wtedy, gdy spłaty za kredytobiorcę dokona Skarb Państwa na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa
spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.
2. Banki są obowiązane wobec Skarbu Państwa do administrowania
i egzekwowania zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia
odsetek od kredytów mieszkaniowych.
2a. (uchylony)
2b. Bankom przysługuje wynagrodzenie z tytułu administrowania
i egzekwowania zadłużenia kredytobiorców, o którym mowa w ust. 2,
w wysokości 4% kwoty spłat tego zadłużenia.
3. Nieodzyskana przez bank, w drodze windykacji należności, kwota
zadłużenia, o którym mowa w ust. 2, podlega umorzeniu.
3a. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa są
oprocentowane w wysokości stopy oprocentowania kredytu, o której mowa
w art. 5a, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań