Art. 6. 1. Organy ustanawiające odznakę ustalają jej wzór oraz zasady i tryb jej
nadawania i noszenia. Ustalenie wzoru odznaki honorowej oraz sposobu jej noszenia
wymaga zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odznaki powinny kształtem i wymiarami wyraźnie odróżniać się od orderów,
odznaczeń i medali ustanawianych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 6a. Jednostki samorządu terytorialnego mogą, w drodze uchwały organu
stanowiącego danej jednostki, wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu będącym
znakiem towarowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.) herbu tej jednostki
lub odznaki, którą ustanowiły.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań