Art. 6. 1. Adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na
podstawie umowy zawartej z powiatem.
2. Umowa zawiera w szczególności:
1) wskazanie miejsca i czasu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
1a) informację o możliwości wydłużenia, na żądanie starosty, czasu trwania dyżuru
do co najmniej 5 godzin dziennie, w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 6,
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;
2) określenie wynagrodzenia za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
3) określenie sposobu korzystania z lokalu, w którym będzie usytuowany punkt;
4) wskazanie niezbędnych urządzeń technicznych, w tym zapewniających dostęp
do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy
prawnej;
5) zasady zapewniania dostępu do bazy aktów prawnych umożliwiającego
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
6) zasady zapewniania przez adwokata lub radcę prawnego zastępstwa
w przypadku, gdy nie będzie on w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy
prawnej;
6a) sposób organizowania w punkcie spotkania z mediatorem, o którym mowa w art.
8 ust. 12 pkt 1;
6b) w przypadku określenia specjalizacji, o której mowa w art. 8 ust. 9, wskazanie
specjalizacji nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej podczas poszczególnych
dyżurów;
7) zasady jej rozwiązania.
3. Suma wynagrodzeń wynikających z umów, o których mowa w ust. 1, nie może
przekroczyć kwoty dotacji, o której mowa w art. 20 ust. 1, w części przypadającej na
wynagrodzenia w punkcie. Wynagrodzenie mediatora, o którym mowa w art. 4a ust.
6, oblicza się proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na prowadzenie przez niego
nieodpłatnej mediacji.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 12 11 2020

Powiązania

brak powiązań