Art. 6. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu organizacji
do rejestru EMAS, na jej wniosek, po spełnieniu warunków określonych w art. 13 ust.
2 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.
2. Przed dokonaniem wpisu organizacji do rejestru EMAS Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska zasięga pisemnej opinii organów określonych w art. 4 ust. 1,
właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska przez organizację, w
zakresie spełnienia przez organizację wymagań prawnych dotyczących środowiska.
3. Organy określone w art. 4 ust. 1 są obowiązane do wyrażenia opinii w terminie
30 dni od dnia doręczenia wystąpienia o jej wydanie.
4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje na piśmie organy, o
których mowa w ust. 2, o rejestracji organizacji w rejestrze EMAS.
5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w drodze decyzji:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009,
odmawia wpisu organizacji do rejestru EMAS;
2) w przypadkach, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009:
a) zawiesza rejestrację organizacji w rejestrze EMAS,
b) wykreśla organizację z rejestru EMAS.
6. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, kierując się koniecznością
zapewnienia sprawnego działania systemu oraz zapewnienia informacji niezbędnych
do rejestracji, a także biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
  • Wejscie w życie 29 września 2011
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 11 2020

Powiązania

brak powiązań