Art. 6. 1. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych
wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;
2) wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi
w ust. 1, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu
na specyfikę zamówień publicznych.
3. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, których dotyczy.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Wejscie w życie 18 kwietnia 2019
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 01 11 2020

Powiązania

brak powiązań