Art. 69. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzać
kontrole podmiotów wymienionych w art. 68 ust. 4 pkt 2 w zakresie spełniania przez
te podmioty wymogów określonych w art. 68 ust. 3.
2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz
w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli –
również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji pracownik urzędu obsługującego tego ministra, na podstawie
imiennego upoważnienia oraz legitymacji służbowej lub dowodu osobistego.
4. Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolowanego:
1) okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych,
które przekazał w celu weryfikacji;
2) okazania urządzeń służących do teletransmisji danych;
3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń.
5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa
w art. 68 ust. 3, jest obowiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o których mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodny dostęp do pomieszczeń.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań