Art. 61. W rejestrach, o których mowa w art. 59 ust. 3, gromadzi się i
przechowuje:
1) informacje o wnioskach i wydanych rozstrzygnięciach w sprawach nadania
obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, przywrócenia
obywatelstwa polskiego i wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego oraz o złożonych oświadczeniach o wyborze dla małoletniego
obywatelstwa innego państwa;
2) dane dotyczące osób, które nabyły lub utraciły obywatelstwo polskie,
określające:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) nazwisko rodowe,
c) datę i miejsce urodzenia,
d) imię i nazwisko ojca,
e) imię i nazwisko rodowe matki,
f) płeć,
g) obywatelstwo,
h) datę nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego,
i) numer PESEL, jeżeli został nadany.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań