Art. 5. 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego
w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
2. Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego
zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu
roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
2a. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego
wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki
7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.
3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace
w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu
przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.
3a. (uchylony)
3b. (uchylony)
4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę,
w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności.
5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym
także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25%
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego
emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.
5a. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz
przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu
procentowego tego odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę
o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, pod
warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego.
6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób
ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych, w celu naliczania odpisu na Fundusz,
biorąc pod uwagę w szczególności liczbę osób zatrudnionych w danym roku
kalendarzowym.
7. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2, ogłasza
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.
8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do:
1) uczelni publicznych działających na podstawie przepisów o szkolnictwie
wyższym i nauce;
2) szkół i placówek objętych systemem oświaty w stosunku do nauczycieli
podlegających przepisom Karty Nauczyciela.
8a. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 5, 13 i 14, u pracodawcy tworzą
jeden Fundusz.

Art. 5a. W 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5b. W 2013 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5c. W 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5d. W 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5e. W 2016 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5f. W 2017 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5g. W 2018 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5h. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. przez
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art.
5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.
2. W okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przez
przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art.
5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.
3. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust.
2, w wysokości naliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, pracodawca przekazuje na rachunek
bankowy Funduszu w terminie do dnia 31 października 2019 r., uwzględniając
dotychczas przekazaną kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń, o których mowa w
art. 5, naliczonych w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej w drugim półroczu 2013 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5i. W 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Art. 5j. W 2021 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Wejscie w życie 30 marca 1994
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań