Art. 5. 1. Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
2. Wysokość wsparcia określa się w złotych jako równowartość
przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu
mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty
kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 2000 zł, do określenia wysokości wsparcia
przyjmuje się kwotę 2000 zł.
3. Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 2000
zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.
4. Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania są określane w umowie,
o której mowa w art. 8 ust. 1.
5. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej,
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu,
dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według
kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.
6. W przypadku gdy kredytobiorca zawarł umowę, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 lit. b, przekazywanie rat wsparcia rozpoczyna się po upływie okresu
wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy.
7. Wsparcia przyznanego na podstawie ustawy nie uwzględnia się przy ocenie
zdolności kredytobiorcy do pokrywania w całości lub części świadczeń
wynikających z umowy kredytu mieszkaniowego.

Art. 5a. 1. W przypadku gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej
nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z
tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości,
kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kredytodawcy w celu spłaty
zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne na zasadach określonych w
umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.
3. Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł.
4. Pożyczka na spłatę zadłużenia jest przekazywana na rachunek
kredytodawcy wskazany w umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.
5. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej,
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pożyczkę na spłatę zadłużenia w
walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia jej wysokości na walutę spłaty
kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
poprzedzającym dzień przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 5b. 1. Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej
nieruchomości może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę
zadłużenia, zwane dalej „promesą”.
2. Promesa jest udzielana przez kredytodawcę w przypadku, w którym kwota,
jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby
całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.
3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej
umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
4. Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku o udzielenie promesy, o
którym mowa w art. 6 ust. 1, i po stwierdzeniu spełnienia przez kredytobiorcę
warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 4, przekazuje wniosek do
Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zarezerwowania środków na udzielenie
pożyczki na spłatę zadłużenia.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje kredytodawcę i kredytobiorcę o
zarezerwowaniu środków w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku.
6. Kredytodawca wydaje kredytobiorcy promesę w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Banku Gospodarstwa Krajowego informacji, o której mowa w ust.
5. W promesie ustala się okres jej ważności, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy.
7. Kredytobiorca dostarcza kredytodawcy umowę sprzedaży kredytowanej
nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży kredytowanej
nieruchomości.
8. Kredytodawca po dostarczeniu przez kredytobiorcę umowy, o której mowa
w ust. 7, zawiera z nim umowę pożyczki na spłatę zadłużenia.
9. Kredytodawca przekazuje umowę pożyczki na spłatę zadłużenia do Banku
Gospodarstwa Krajowego w celu przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • Wejscie w życie 19 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań