Art. 5. 1. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przekazują
odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi i ministrowi
właściwemu do spraw rynków rolnych, zwanych dalej „jednostką koordynującą”, wymagane przepisami Unii Europejskiej sprawozdania i informacje, w szczególności z zakresu:
1) planowanych wydatków z Funduszu;
2) dokonanych wydatków z Funduszu;
3) danych sprawozdawczych dotyczących wydatków z Funduszu.
2. Jednostka koordynująca na podstawie otrzymanych sprawozdań i informacji,
o których mowa w ust. 1, sporządza sprawozdania i informacje, które przesyła
Komisji Europejskiej w terminach określonych przepisami Unii Europejskiej.
3. W uzasadnionych przypadkach jednostka koordynująca może wystąpić do
Komisji Europejskiej o przedłużenie terminów przekazania sprawozdań i informacji,
o których mowa w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw
rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb oraz terminy
przekazywania sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
przepisy Unii Europejskiej dotyczące obowiązków sprawozdawczych związanych
z wydatkowaniem środków pochodzących z Funduszu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań