Art. 5. 1. W sprawach o przestępstwa inne niż wymienione w art. 1, oraz przestępstwa skarbowe popełnione przed dniem 17 lipca 1986 r.:
1) prawomocnie orzeczone kary pozbawienia wolności do 1 roku - daruje się,
2) prawomocnie orzeczone kary pozbawienia wolności od roku do lat 2 - łagodzi się o połowę,
3) podlegają wykonaniu orzeczone prawomocnie kary grzywny, kary dodatkowe i nawiązki, jak również zasądzone koszty, opłaty i odszkodowania.
2. W sprawach o przestępstwa wymienione w ust. 1 postępowanie umarza się, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że należałoby za nie orzec tylko karę pozbawienia wolności, która uległaby darowaniu. W innych wypadkach orzeczoną karę pozbawienia wolności, o której mowa w ust. 1, sąd daruje lub łagodzi w wyroku; przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
3. Umarzając postępowanie w sprawie o przestępstwo z oskarżenia prywatnego, zwraca się oskarżycielowi prywatnemu wpłaconą przez niego zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw
  • Wejscie w życie 23 lipca 1986
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) brak
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań