Art. 5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi,
w drodze rozporządzenia:
1) standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
2) kwalifikacje osób zatrudnionych w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie,
3) szczegółowe kierunki prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
4) kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
– uwzględniając konieczność dostosowania zakresu pomocy do sytuacji oraz
potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także efektywność usług
świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie i skuteczność oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Wejscie w życie 21 listopada 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2020
  • Ost. zmiana na stronie 08 12 2020

Powiązania

brak powiązań