Art. 5. Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, o których mowa
w art. 1 ust. 2, może polegać również na jednorazowym wykupieniu ze środków
budżetu państwa części zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych
na warunkach i w trybie określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Art. 5a. Stopa oprocentowania kredytów mieszkaniowych objętych
przejściowym wykupieniem odsetek ze środków budżetu państwa jest równa,
w poszczególnych okresach kwartalnych, stopie referencyjnej, określającej
minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ogłaszanej przez Radę Polityki
Pieniężnej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego według stawki
obowiązującej w ostatnim dniu drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego dany
kwartał, powiększonej o 1 punkt procentowy.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań