Art. 5. 1. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1–4,
podstawą opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika,
wynikająca z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na
podstawie zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655
i 1680) lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie
art. 2 ust. 3 tej ustawy – ponad kwotę 4 mld zł.
2. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5–8, podstawą
opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca
z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie
zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi
przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy – ponad kwotę 2 mld zł.
Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub
współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy
podmiotów powiązanych ze sobą.
3. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 9, podstawą
opodatkowania jest nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika, wynikająca
z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie
zapisów na kontach księgi głównej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości lub standardami rachunkowości stosowanymi
przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy – ponad kwotę 200 mln zł.
Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub
współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy
podmiotów powiązanych ze sobą.
4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, podstawę
opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, o których mowa
w art. 126 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustaloną na ostatni
dzień miesiąca.
5. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1, będących
bankami zrzeszającymi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613 oraz z 2019 r. poz. 730) podstawę
opodatkowania obniża się o wartość środków finansowych zgromadzonych na
wszystkich rachunkach zrzeszonych banków spółdzielczych, prowadzonych przez
podatnika.
6. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 4, podstawę
opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych, o których mowa
w art. 24 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca.
7. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1–4, podstawę
opodatkowania obniża się o kwoty, o które podatnik wykonując decyzję, o której
mowa w art. 138 ust. 1 pkt 2 lub 2a albo art. 138d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe, podwyższył w okresie miesiąca, za który ustala się
podstawę opodatkowania, fundusze własne.
8. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, podstawę
opodatkowania obniża się o wartość aktywów nabytych przez podatnika od
Narodowego Banku Polskiego, a stanowiących zabezpieczenie kredytu
refinansowego udzielonego przez Narodowy Bank Polski na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730).
9. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 1–4, podstawę
opodatkowania obniża się o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów
wartościowych w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).
10. W przypadku podatników, o których mowa w art. 4 pkt 5–8, podstawę
opodatkowania obniża się o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów
o prowadzenie PPK, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
  • Wejscie w życie 1 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2019
  • Ost. zmiana na stronie 30 11 2020

Powiązania

brak powiązań