Art. 5. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych,
osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się
czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub
zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym
mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub
prokurencie.
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub
jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia
lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny
wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)
a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na
mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.
3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona
od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na
pozostałych stronach tej czynności.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2007
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań